Summary Muziek Meester! 3e druk

-
ISBN-10 900695148X ISBN-13 9789006951486
260 Flashcards & Notes
99 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Muziek Meester! 3e druk". The author(s) of the book is/are Rinze van der Lei, Frans Haverkort, Lieuwe Noordam Bataille Tekst Etc Ivonne Hermens. The ISBN of the book is 9789006951486 or 900695148X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Muziek Meester! 3e druk

 • 1 muziek op de school

 • Klank

  wat men hoort. Een melodie op een piano of een gitaar.


 • Muziek heeft 3 verschillende invalshoeken:
  klank
  vorm
  betekenis
 • muziek heeft 3 verschillende invalshoeken:
  klank
  vorm
  betekenis
 • Wat zijn de vijf verschillende domeinen?

  zingen
  luisteren
  muziek maken
  bewegen
  muziek lezen en noteren
 • Wat is een ostinaat?
  Een hardnekkig herhalend motief dat telkens terug komt.
 • Noem 2 manieren van muziek maken zonder instrumenten
  Bodysounds
  Voorwerpen  uit het klaslokaal
 • Noem een Instrument waar je een melodisch ostinaat op kan spelen
  Piano
  Staafspelen
 • Wat zijn de hoofdpunten voor een leraar bij het geven van een muziek les?
  De leraar organiseert;
  De leraar geeft muzikaal leiding;
  De leraar evalueert de prestaties met de kinderen.
 • Welke 5 fase behoren tot het 5- fasemodel bij het geven van een muziekles?
  1. Kennismakingsfase
  2. Luisterfase
  3. Meezingfase
  4. Afwerkingsfase
  5. Beheersingsfase

 • Welke soorten muziekinstrumenten heb  je op school?
  • Houten schud- en slaginstrumenten
  • Metalen schud- en slaginstrumenten
  • Veilinstrumenten
  • Staafspelen
  • Blaasinstrumenten
  • Andere instrumenten
 • Welke instrumenten verstaan we onder Houten schud- en slaginstrumenten?
  • Ritmestokjes
  • Claves
  • Woodblock
  • Buistrom
  • Güiro (rasp)
  • Cabassa
  • Maracas
 • Welke instrumenten verstaan we onder Metalen schud- en slag instrumenten?
  • Schelleraam
  • Triangel
  • Bekken
  • Bellen
  • Cowbell
  • Agogo bells
 • Welke instrumenten verstaan we onder Velinstrumenten?
  • Handtrom
  • Tamboerijn
  • Bongo
  • Djembé
 • Welke instrumenten verstaan we onder Staafspelen?
  • Xylofoon
  • Metallofoon
  • Klokkenspel
  • Klannkstaaf
 • Welke instrumenten verstaan we onder Blaasinstrumenten?
  • Blokfluit
  • Fluitjes en toeters
  • Gazoo
 • Welke instrumenten verstaan we onder andere instrumenten?
  • Piano/keyboard
  • Gitaar
  • Boomwackers
 • Wat is grafische notatie?
  Het noteren van een muziekstuk door middel van stippen, strepen, lijnen en allerlei andere tekens.
 • Wat is traditionele notatie?
  De manier van muziek noteren met het gebruik van een notenbalk en diverse noten.
 • Waar staan kleine en grote stippen voor in een muzieknotatie?
  De grote stippen voor hard en de kleine voor zacht.
 • Noem een aantal tips bij het uitdelen van instrumenten in de klas?
  • Leg alleen instrumenten klaar waarvan je weet dat je ze ook gaat gebruiken. (om teleurstellingen te voorkomen)
  • Geef de leerlingen even de tijd om het instrument te verkennen.
  • Deel de instrumenten niet lukraak uit maar zet de instrumenten in groepjes bij elkaar.
  • Probeer het uitdelen te integreren in de les.
 • Wat is een klankverhaal?
  Een verhaal dat word verteld door middel van geluiden.
 • Wat is een Maatspel?
  De manier van een maat (ritme) aangeven.
 • Wat is Tacteren?
  Met een handgebaar de inzet en tempo van een lied aangeven.
 • Waar moet je bij de leerlingen op letten wanneer zij zingen.
  • zingen ze in de maat?
  • zingen ze gelijk?
  • zingen ze de melodie en het ritme correct?
  • correcte ademhaling en zitten/staan ze recht op.
  • zingen ze niet te hard of te zacht.
  • doen ze allemaal mee?
  • zingen ze zuiver?
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar moet op gelet worden bij de keuze voor muziek? 3
-past de muziek bij datgene wat ze moeten leren?
-is er iets in de muziek om naar te luisteren, bepaald ritme,melodie, of sfeer
-kan ik er voor de kinderen didactische opdrachten aan verbinden
Aanleren lied per fase
Inleiding   (context, attributen)
Aanleren (voorzingen, herhaling, meezingen)
Uitbreiding (materiaal)
Muzikale activiteiten zijn ook goed voor de volgende algemene vorming:
verkenning
ruimtelijke ontwikkeling
motorische ontwikkeling
sociaal-emotionele ontwikkeling
taalontwikkeling
Noem de vijf domeinen in de onderbouw
zingen
luisteren
muziek maken
lezen en noteren
bewegen
Kenmerken van jonge kinderen
beweeglijk
leren met het hele lichaam
leven in fantasiewereld
leren door te spelen
ervaren de wereld als totaliteit
willen experimenteren
egocentrisch
korte spanningsboog
leren van elkaar
leren door herhaling
Inhoud van begrippen Klank, Vorm en Betekenis 
Klank:    Kort-lang; hoog-laag, hard-zacht, veel-weinig, klankkleur
Vorm: Herhaling, contrast, variatie, bouwstenen
Betekenis: Functie van muziek sfeer emotie en verhaal
 
Het KVB-model en de basisschool?
Met behulp van het KVB model wordt aan het vak muziek in de basisschool inhoud gegeven.
 De buiten ring draait als het ware om de taartpunten een en zegt iets over de manier waarop kinderen bezig zijn met muziek.
Jonge kinderen nemen hun wereld als 1 geheel waar. Ze kunnen nog moeilijk omgaan met kleine verschillen, laat staan met structuren, bij hen telt het geheel en niet de delen.
ik hou van jou.
Omdat in alle kernactiviteiten gewerkt wordt vanauit vakoverstijgende gebieden, worden muziek, de beeldende vakken en bewegingsonderwijs niet apart aangeboden maar verwerkt in de de kernactiviteiten,

In het muziekonderwijs krijgen de uitgangspunten van OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs) meeer en meer een plaats.

Het vernieuwende van de aanpak is de conceptuele benadering, waarbij de inbreng van de kinderen een centrale plaats krijgt. De ontwikkeling van kindern, het kind als vertrekpunt van het leerproces, de rol van de leraar als partner en het aan willen sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling zijn de kenmerkende conceptuele uitgangspunten van ontwikkelingsgericht muziekonderwijs.

Brede persoonsontwikkeling

Met muzikale activiteiten krijgzen ze alle kans om naast de ontwikkeling van hun muzikale intelligentie ook te werken aan hun brede persoonlijke ontwikkeling: samen zingen, in groepjes muziek maken, muziekinstrumenten onderzoeken, ezz.

OGO gaat er daarbij van uit dat het aanleren van kennis en vaardigheden tot echte persoonsontwikkeling leidt als er sprake is van brede ontwikkeling waarin muziek als kernactiviteit een rol speelt.

In het ontwikkelingsgericht muziekonderwijs krijgen de kinderen alle ruimte voor creatieve ontdekkingstochten: ze spelen op echte instrumenten in hun orkest, maken zelf instrumenten, schrijven hun eigen muziek. Muziekonderwijs volgt het kind in zijn muzikale verkenning van de wereld (cultuur). Dat kan door samen met kinderen muziek maken, samen op zoek te gaan naar situaties die het kind als authentiek beleeft.

De filosofie van OGO hierbij is: hoe beter de kwaliteit van de activiteiten (het spel) des te meer kans op een brede ontswikkeling van de kinderen.

Als iets betekenis heef tvoor kinderen ontstaat betrokkenheid. Kinderen die betrokken zijn, ontwikkelen zich. Ontwikkelend muziekonderwijs is dus adaptief.

De leraar als partner en bemiddelaar:

De vrfaag van de kidneren zet je af tegen de muzikale mogelijkheden en onmogelijkheden. Centraal staan daarbij de vragen: Wat willen de kinderen en hoe ik ik de kwaliteit van die activiteit verhogen? Hierop inspelen door verschillende speel-werkvormen te introduceren.

Aansluiten bij de zone van de naast ontwikkeling:

Ondwerwijsaanbod te creeren waarin de kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden om een nieuwe ontwikkelingsstap te zetten.

Kenmerken van het nieuwe leren zijn?

- het leren van leerlingen is uitgangstpunt. Er wordt rekening gehouden met verschillende leerstijlen en meervoudige intelligentie

- de dialoof met de sociale en culturele omgeving is belangrijk

- leren vindt plaats in authentieke situaties; er is sprake van eenkrachtige leeromgeving.

- de leerling leert om het eigen leren vorm te geven en te sturen.

Een belangrijke pijler voor authentiek leren is het sosciaal constructivisme. Dit gaat ervan uit dat leren een proces is warin de leerling nieuwe kennis verwerft door deze te koppelen aan al bestaan inzichten.

De lerende bouwt actief aan zijn eigenm leerproces.

Binnen het muziek onderwijs vinde je het niuewe leren terug in verschillende muziekopdrachten voor kinderen, dit begint al i nde onderbouw. Zie bovenstaande punten