Summary Natuur en ruimte

-
ISBN-10 9491073141 ISBN-13 9789491073144
105 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Natuur en ruimte". The author(s) of the book is/are E T de Jong, L Boerema. The ISBN of the book is 9789491073144 or 9491073141. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Natuur en ruimte

 • 1 H1 Inleiding

 • Relatie boek Natuur en ruimte tot module Natuurbeschermingsrecht?

  De onderdelen gebieds- en soortenbeschermingsrecht van het natuurbeschermingsrecht en het ruimtelijk ordeningsrecht hangen nauw samen in het omgevingsrecht.

  Bescherming vindt plaats vanuit de 'groene' wetten: Nbw98, Ffw (middels instrumenten aanwijzing beschermingswaardige gebieden en aanwijzing beschermingswaardige soorten), de Boswet (regels ter bewaring van bossen en andere houtopstanden), de Natuurschoonweg 1928 (fiscale faciliteiten voor landgoederen).

  Bescherming kan ook plaats vinden vanuit het ruimtelijke ordeningsrecht (het rode spoor): in de Wro via het bestemmingpslan, beheersverordening, algemen regels, inpassingsplannen, wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplannen. Of via de Tracewet met het tracebesluit, de Chw met het projectuitvoeringsbesluit, de Wabo met de omgevingsvergunning (de mogelijkheid tot afwijken). Tevens kan er bescherming worden geboden aan gebieden die niet erkend zijn als beschermd natuurgebied middels de EHS

 • 2 H2 Soortenbescherming

 • Relatie H2 tot boek Natuur en ruimte en module Natuurbeschermingsrecht?

  Soortenbescherming betreft een basisonderdeel van het Natuurbeschermingsrecht, voortkomend uit Eu-verplichtingen zoals vastgelegd in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en vastgelegd in de NL-wetgeving in de Ffw. Soortenbescherming betreft een belangrijk onderdeel bij de inrichting van natuur en ruimte.

 • 2.1 par 2.2 Soortenbescherming in de Vogelrichtlijn

 • Waarom is de Vogelrichtlijn zo van belang?
  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uitgesproken dat de eisen van deze richtlijn volledig en nauwkeurig, zonder wijzigingen van terminologie, moeten worden omgezet in het nationale recht.
 • Waar heeft de Vogelrichtlijn betrekking op?
  Op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Eu grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is. Het eist een bescherming op populatienivo ipv individueel nivo.
 • Waar is de Vogelrichtlijn in de NL wetgeving geïmplementeerd en wat zijn de verschillen?
  In de Ffw. In de Ffw wordt ook bescherming op populatieniveau uitgegaan, maar wordt  meer nadrukkelijk dan in de richtlijn ook het individuele dier beschermd.
 • 2.2.1 Wat zijn de verbodsbepalingen van de Vogelrichtlijn?

  Verbod tav vogels waarop de richtlijn betrekking heeft: te doden of vangen + vernielen, beschadigen, wegnemen van nesten en eieren + eieren te rapen of bezit te hebben + verstoring mn bij broeden + het houden van de soorten die niet mogen worden bejaagd of gevangen.

 • 2.2.2 Wat zijn de uitzonderingen op de verbodsbepalingen van de Vogelrichtlijn?
  Gronden om af te wijken van art 5 staan in art 9. Een voorbeeld is 'het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid'. Het Eu HvJ heeft aangegeven dat de uitzonderingsbepaling in art 9 strikt moet worden uitgelegd.
 • 2.2 par 2.3 Soortenbescherming in de Habitatrichtlijn

 • Wat is de doelstelling van de Habitatrichtlijn (Hrl)?
  Het behoud van de biodiversiteit op het Eurpese grondgebied van de lidstaten.

 • 2.3.1 Wat zijn de verbodsbepalingen in de Hrl?
  Art 12 bepaalt dat de lidstaten verboden moeten instellen ter bescherming van de in bijlage IV letter a vermelde diersoorten, zoals het vangen, doden, verstoren, verhandelen etc. In art 13 is een vergelijkbaar regime opgenomen voor de in bijlage IV letter b vermelde platensoorten. In art 14 wordt verwezen naar bijlage V, de vermelde planten- en dierensoorten hoeven minder strikt beschermt te worden (moet gaan om gunstige staat van instandhouding).

 • 2.3.2 Wat zijn de uitzonderingen op de verbodsbepalingen van de Hrl?
  In art 16 worden belangen genoemd die kunnen leiden tot afwijken van de verbodsbepalingen, zoals voorkomen ernstige schade aan gewassen of in het belang van de openbare veiligheid. Het Eu HvJ interpreteert de verplichtingen van art 16 zeer strikt (net als bij de uitzonderingen genoemd in art 9 Vrl).
 • 2.3 par 2.4 Soortenbescherming in de Flora- en faunawet

 • 2.4.1 Wat is in de Ffw opgenomen?

  In de Ffw is het soortenbeschermingsrecht zoals opgenomen in de Hrl en de Vrl geïmplementeerd. Daarnaast worden aanvullend ook soorten beschermd die niet obv de richtlijnen beschermd hoeven te worden. NL heeft ervoor gekozen ook alle zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen te beschermen (de 'nationale kop').

  Welke dieren en planten beschermd zijn, is in de Ffw en verschillende AMvB's en min. regelingen geregeld. Voor een overzicht, zie schema in boek op blz 17 (par 2.4.5).

  In artikel 2 is de zorgplicht opgenomen.

 • 2.4.3 Welke dieren worden beschermd?

  In artikel 4 Ffw is opgenomen welke inheemse diersoorten beschermd worden. Lid 1 alle genoemde soorten tenzij het de gedomesticeerde dieren betreft die zijn aangewezen bij AMvB en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis. Lid 2 vermeldt de vogels voorkomend op het Eu-grondgebied muv gedomesticeerde vogels cf AMvB. Lid 3 vermeldt alle van nature in NL voorkomende amfibieën en reptielen. Lid 4 vermeldt alle van nature in NL voorkomende vissen muv de soorten uit de Visserijwet 1963.

  De aanwijzing bij AMvB om aanvullend beschermde inheemse diersoorten aan te wijzen, is in de vorm van een lijst die als bijlage 2 van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Ffw is opgenomen.

  Artikel 5 geeft aan dat bij AMvB ook uitheemse diersoorten kunnen worden aangewezen (zadelrob en klapmuts).

  Bij min. regeling kunnen diersoorten aangewezen worden ogv internationale verplichtingen.

   

 • 2.4.4 Welke planten worden beschermd?

  In de Ffw zijn geen plantensoorten direct beschermd, maar via een AMvB. Dit staat in artikel 3 Ffw. Deze zijn in bijlage 2 van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Ffw opgenomen. Inheemse plantsoorten kunnen ook op basis van internationale verplichtingen beschermd worden, deze zijn opgenomen in de Regeling in bijlage I. In artikel 5 lid 1 en 2 staat vermeld dat ook uitheemse plantensoorten beschermd kunnen worden per AMvB.

  Bij min. regeling kunnen plantensoorten aangewezen worden ogv internationale verplichtingen (bv CITES-verdrag).

 • 2.4.6 Wat zijn de rode lijstsoorten?

  In artikel 7 is opgenomen dat de minister lijsten opstelt van dier- en plantensoorten die van nature in NL voorkomen en met uitroeiing worden bedreigd of een speciaal gevaar lopen (de rode lijst). Deze lijst heeft geen rechtsgevolg. Besluit rode lijsten flora en fauna.

 • 2.4.7 Welke verdeling in groepen van de beschermde soorten kan je maken?

  1. De algemene soorten
  2. De 'licht' beschermde soorten
  3.  De 'strikt' beschermde soorten
  4. alle van nature op het Eu-grondgebied voorkomende soorten vogels
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.