Summary Nederlands recht begrepen

ISBN-13 9789462902053
695 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nederlands recht begrepen". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789462902053. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nederlands recht begrepen

 • 1.2 Omschrijving en doel van het recht

 • Recht is overal. Waar leidt het naar als er geen recht is?
  Naar chaos en conflicten
 • Wat is de omschrijving van het recht?
  Het recht is het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent.
 • Wat is het doel van recht?
  Het ordenen van de samenleving, het voorkomen van conflicten en het geven van regels om conflicten op te lossen zodat de orde kan terugkeren.
 • 1.3 Rechtsgebieden

 • Het Nederlands recht heeft zich opgesplitst in 2 gebieden. Welke 2 gebieden zijn dit?
  Publiekrecht en privaatrecht
 • 1.4 Publiekrecht en privaatrecht

 • Het publiekrecht heeft 3 rechtsgebieden. Welke zijn dit?
  Staatsrecht, Bestuursrecht en strafrecht
 • Heeft het publiekrecht een verticale of horizontale relatie?
  Een verticale relatie omdat de overheid een specifieke rol/taak hierin heeft: Algemeen belang met dwangrecht
 • Het privaatrecht heeft 1 rechtsgebied. Welke is dit?
  Burgelijk recht  / civiel recht
 • Heeft het privaatrecht een verticale of horizontale relatie?
  Een horizontale relatie waarin de overheid geen specifieke (dwingende) rol heeft. 

  Overheid kan wel als verkoperen conflict krijgen.
 • Wat is een verticale relatie?
  De relatie tussen overheid en burger. Die relatie is verticaal omdat de overheid als het ware ‘boven’ de burger is gesteld. 
 • Wat is een horizontale relatie?
  De relatie tussen burgers onderling. Daarin is in principe geen sprake van een boven de burger gestelde partij.
 • Waar houdt de staatsrecht zich mee bezig?
  Met de grondregels van de organisatie van de staat:
  - Beschrijving verschillende organen en hun onderlinge verhouding
  - De relatie tussen burger-overheid (grondrechten)
  - gemeente, EK, TK, Burgemeester, etc.
 • Waar houdt het bestuursrecht zich mee bezig?
  Met de regels voor uitoefening van de bestuurlijke taak van de overheid. De overheid in actie:

  - zaken als zorg voor het milieu
  - onderwijs
  - welzijn
  - gezondheidszorg,
  - Verkeer,
  - Sociale zekerheid
  - maar ook vergunningen, bestemmingsplannen, etc. 
  - Burgers kunnen bezwaar maken en in beroep gaan.
 • Waar houdt het strafrecht zich mee bezig?
  Verboden gedragingen waar straf op staat.
  Politie, OM en de rechter hebben een belangrijke rol hierin:
  - opsporen
  - beslissen vervolging
  - straf opleggen
 • Waar houdt het burgerlijk (civiel of privaat) recht zich mee bezig?
  Regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling.
  - Vermogensrecht: relaties op geld waardeerbaar: eigendom huis, schuld, levering auto, etc.
         - erfrecht: vermogen van overledene.
  - familie en persoonsrecht: familierechtelijke relaties: geboorte, overlijden, naamspecht, afstamming, etc.
  - rechtspersonenrecht: organisaties en bedrijven die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.
 • 1.5 Materieel recht en formeel recht

 • Wat is materieel recht
  Recht dat gaat over de inhoud van het recht
 • Wat is formeel recht?
  Recht dat gaat over de handhaving van het materieel recht (procesrecht)
 • 1.6 Overige indelingen van het recht

 • Wat is het nationaal en internationaal recht?
  Nationaal: binnen grondgebied van het betreffende land en 
  Internationaal: Regelt rechtsrelatie tussen staten.
 • Wat is objectief recht?
  Rechtsregels die vastgelegd zijn in oa wetten en verdragen.

  Bijv: omschrijft wat een koop is.
 • Wat is subjectief recht?
  Rechten en bevoegdheden die mensen ontlenen aan objectieve recht.

  Praktische toepassing: als je Geld betaald aan X, dan heb je recht op levering van X. 

  Het staat niet ergens vermeld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn beheersingsdaden?
De normale gang van zaken.
Wat zijn de kenmerken van een maatschap?
- De maten werken op voet van gelijkwaardigheid samen
- Iedere maat brengt iets in, zoals arbeid , geld of goederen.
- De samenwerking in de maatschap is gericht op financieel voordeel.
Hoe wordt een eenmaszaak opgerich?
Inschijving in het handelsregister.
Wat is er kenmerken voor een eenmanszaak?
- 1 persoon is eigenaar van de onderneming
- Het vermogen van de eenmanszaak en de ondernmer vormen 1 geheel.
Wanneer heeft het bestuur een meldingsplicht?
Als de rechtspersoon aan ziet komen dat de onderneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen tenopzichte van de belastingdienst, uitvoeringsregelling van de sociale zekerheid of van het bedrijfspensioenfonds.
Wat zijn de kenmeren van een BV?
- Aan biedingsregeling vrij
- geen aandelenbewijs
- Alleen aandelen op naam
- Geen minimum startkapitaal
Wat zijn de kenmeren van een NV?
- Geen aanbiedingsregeling aandelen
- Aandelen bewijs
- Aandelen aan toonder en op neem
- Minimum kapitaal €40.000,-
Wat voor orgaan is de algemene vergadering van aandeelhouders?
Een beleidsbepalend orgaan
Wanneer is de raad van commisaarissen verplicht?
- vermogen van minstens €11.344.505
- Minimaal 100 werknemenrs
Welke organen hebben een Nv en een bv?
- Algemene vergadering van aandeelhouders
- Bestuur
- Raad van commissarissen