Summary Nederlands recht begrepen

-
ISBN-10 9462907587 ISBN-13 9789462907584
212 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nederlands recht begrepen". The author(s) of the book is/are Matthijs de Blois. The ISBN of the book is 9789462907584 or 9462907587. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nederlands recht begrepen

 • 1 Het recht

 • Wat is de omschrijving van het begrip "recht"?
  Het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent.
 • Waardoor wordt de inhoud van het recht bepaald?
  De politiek.
 • 3.4 De volksvertegenwoordiging

 • Essentieel voor onze democratie is een volksvertegenwoordiging. De grondwet noemt deze volksvertegenwoordiging plechtig de Staten-Generaal. Deze bestaat uit twee kamers: de Eerste kamer en de Tweede kamer.  De kamers hebben een wetgevende taak en een controlerende taak.  Samen met de regering vormen kamers de hoogste wetgever. Bij de controlerende taak van de kamers controleren zij het beleid van de regering. Zo kunnen zij ministers ter verantwoording roepen, Moties aannemen, etc.
 • Waaruit bestaat de Staten-Generaal en wat doen zij voor het Nederlandse volk?
  De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste en de Tweede kamer en zij vertegenwoordigen het Nederlandse volk.
 • Hoe noemt de grondwet de volksvertegenwoordiging?
  De Staten-Generaal
 • Hoe heet het recht om als kiezer mee te doen aan de verkiezingen die elke 4 jaar worden gehouden?
  Het recht heet actief kiesrecht.
 • Waarom spreekt men bij de Eerste kamer van een getrapte verkiezingen?
  De leden die om de 4 jaar worden gekozen, worden niet rechtstreeks door het volk gekozen maar door de Provinciale Staten en door een kiescollege gekozen door de bewoners van de Caribische eilanden die deel uitmaken van Nederland. De Provinciale Staten en het kiescollege worden wel rechtstreeks door het volk gekozen.
 • Uit hoeveel kamers bestaat de volksvertegenwoordiging?
  Twee. Namelijk de Eerste kamer en de Tweede kamer
 • Welke taken heeft de Staten-Generaal?
  Een wetgevende en controlerende taak
 • Wie vormen de hoogste wetgever?
  De Staten-Generaal en de Regering samen.
 • De Tweede kamer.
  De tweede kamer bestaat uit 150 leden, die voor een periode van 4 jaar rechtstreeks worden gekozen. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder heeft in beginselen het recht om de Volksvertegenwoordiging te kiezen en om daarin gekozen te worden ( art. 54 en 56 Grondwet).  Het recht om als kiezer mee te doen aan de volksvertegenwoordiging, is het Actief recht. Het recht om als volksvertegenwoordiger gekozen te worden , is het Passief recht. 
 • Uit hoeveel leden bestaat de Tweede kamer?
  150 leden
 • Voor hoelang word je gekozen om het volk te vertegenwoordigen.
  4 jaar
 • Hoe oud moet je minimaal zijn om te kiezen of gekozen te worden voor de volksvertegenwoordiging?
  18  jaar
 • Mag iemand met de Amerikaanse nationaliteit ook kiezen voor de Nederlandse volksvertegenwoordiging?
  Nee, je moet Nederlander zijn om aan de verkiezingen van de Nederlandse volksvertegenwoordiging mee te doen.
 • In welk(e) artikel(en) staat wie er mee mag doen aan de verkiezingen van de Tweede kamer?
  Art. 54 en 56 Grondwet
 • Hoe heet het recht om als kiezer mee te doen aan de volksvertegenwoordiging?
  Actief recht
 • Hoe heet het recht om als vertegenwoordiger mee te doen aan de volksvertegenwoordiging?
  Passief recht
 • Eerste Kamer.
  De eerste kamer bestaat uit 75 leden. Deze leden worden voor 4 jaar gekozen, niet rechtstreeks door de burgers, maar door de leden van de Provinciale Staten en door een kiescollege (het kiescollege word verkozen door de bewoners van de Caribische eilanden die bij Nederland horen: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (art. 55 Grondwet)) Provinciale Staten en het kiescollege worden wel rechtsreeks door de kiesgerechtigde burgers gekozen. Daarom spreekt men bij de Eerste kamer ook wel van een getrapte verkiezingen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de omschrijving van het begrip "recht"?
Het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent.
Waardoor wordt de inhoud van het recht bepaald?
De politiek.
Waarom spreekt men bij de Eerste kamer van een getrapte verkiezingen?
De leden die om de 4 jaar worden gekozen, worden niet rechtstreeks door het volk gekozen maar door de Provinciale Staten en door een kiescollege gekozen door de bewoners van de Caribische eilanden die deel uitmaken van Nederland. De Provinciale Staten en het kiescollege worden wel rechtstreeks door het volk gekozen.
Welke 3 besluiten in algemene strekking zijn er?
 1. Algemeen verbindende voorschriften; zijn besluiten die algemene regels inhouden waaraan iedereen gebonden is.
 2. beleidsregels; zijn regels die bestuursorganen maken om aan te geven hoe zij omgaan met beleidsruimte die een wet hun biedt of hoe zij een bepaalde term uitleggen.
 3. plan; een besluit dat samenhang aanbrengt tussen verschillende onderdelen van beleid. Dit is voor bestuursorganen om grip te krijgen op ingewikkelde vraagstukken.
Wat is een besluit in algemene strekking?
Geeft algemene regels die voor langere tijd geldenen op meer mensen van toepassing zijn.
Wat is een beschikking?
Is een besluit gericht op een individu, op een groep met name genoemde personen of op een concrete zaak.
Waarom is het belangrijk om te weten of iemand belanghebbend is bij een bezwaar?
Omdat alleen belanghebbenden bezwaar kunnen maken en in beroep kunnen gaan tegen besluiten van bestuursorganen.
Wanneer is een rechtspersoon een belanghebbende?
Wanneer zij door een besluit worden geraakt in een eigen belang.
Wat is een belanghebbende?
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Wat zijn zelfstandige bestuursorganen?
Soms een orgaan van de rechtspersoon 'Staat'. In andere gevallen zijn zij krachten de wet waarbij zij zijn opgericht zelf publiekrechtelijke rechtspersonen de organen van deze rechtspersonen bestuursorganen.