Summary Neurologie : structuur, functie en dysfunctie van het zenuwstelsel

-
ISBN-10 9031343560 ISBN-13 9789031343560
309 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Neurologie : structuur, functie en dysfunctie van het zenuwstelsel". The author(s) of the book is/are E Ch Wolters, H J Groenewegen ( van J G E Weerts). The ISBN of the book is 9789031343560 or 9031343560. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Neurologie : structuur, functie en dysfunctie van het zenuwstelsel

 • 8 Visualisatie van structuur, funcite en dysfunctie van het zenuwstelsel

 • Waarvoor kan EEG allemaal worden toegepast?

  o   Epilepsie: bevestigen diagnose en vaststellen vorm

  o   Traumata: bij lichte traumata cerebrale beschadigingen vaststellen

  o   Intoxicaties: EEG is hier zeer gevoelig voor

  o   Ontwikkelingsstoornissen: bij sommige vormen van mentale retardatie

  o   Cerebrovasculaire insufficiëntie: aanvullende informatie bij lichte stoornis

  o   Ontstekingen: bij encefalitis

  o   Slaapstoornissen: EEG is enige methode om diverse slaapstadia vast te stellen en stoornissen tijdens slaap te bestuderen

  o   Cerebrale dood: alle EEG activiteit verdwenen

 • Waarvoor kan Somatosensible evoked potential (SEP) worden toegepast?

  o   ): reactie van somatosensibele cortex op elektrische prikkels van zenuwen of huidgebieden. Bij bijvoorbeeld MS

 • 10.7 De reflectoire functies van de nervus trigeminus

 • Wat is de masseterreflex en hoe loopt deze?
  Het loopt afferetn via proprioceptieve sensibele banen van n. trigeminus (nV) en efferent via motorische banen van n. trigeminus (nV). Bij deze reflex wordt er indirect op de licht geopende onderkaak geslagen. Hoort geen reactie te zijn. bij individuen met pseudobulbaire verschijnselen ( multiple sclerose, myasthenia gravis, ziekte van Parkinson, progressieve supranucleaire parese enz.) of personen met hyperreflexie schiet de kaak snel dicht door het reflexmatig aanspannen van de kauwspier (musculus masseter).

 • Wat is de corneareflex?
  Dient als bescherming van de ogen. Bij aanraking van de cornea treedt reflextoir een contractie van de m. orbicularis oculi op.  Afferent de n.ophtalmcius (nII), efferent de n. facialis (nVII).
 • Wat is het fenomeen van Bell?
  Bij uitval van de n. facialies met parese van m. orbicularis oculi ziet men de oogbol na aanraking van de cornea naar boven wegdraaien.
 • Hoe verloopt de niesreflex?
  Afferetnt via de n. trigeminus (n. maxillaris) en efferent via nn. facialis, glossopharyngeus en vagus.
 • 13 Reuk en smaak

 • De smaak als geheel is het eindresultaat van een drietal verschillende sensibele prikkels:

  1) de chemische prikkeling van de smaakreceptroen in de smaakpapillen

  2) de prikkeling van de chemsich-gevoelige vrije zenuwuiteinden van de n. trigeminus in het slijmvlies van de mondholte en keelholte

  3) de prikkeling door de geurstoffen van olfactorische receptoren

 • Hoe bereiken de smaaksensaties de hersenstam?
  • voorste tweederde deel van de tong via n. lingualis, de chorda tympanie en dan n. facilais.
  •  Achtserste gedeelte van tong en keeltholte en epiglottis: via n. glossopharyngeus.
 • 14 Zien en horen

 • Uit welke componetnen bestaat het visuele systeem?
  oog, n. opticus, thalamus  (corpus geniculatum laterale), hypothalamus (nucleus suprachiasmaticus), mesencephalon (colliculus superior), thalamus
 • Hoe wordt kijken naar links gecoordineerd?
  Door linker pontiene blikcentrum dat tegelijkertijd de linker nucleus IVen rechter nucleus III aanstuurt via de FLM, zodat geconjugeerd abducite van het linker en adductie van het rechteroog gebeurt. Linker pontiene blikcentrium wordt bestuurt door rechter frontale blikcentrum
 • HOe wordt kijken naar boven gecoordineerd?
  Door verticale blikcentrum in colliculi superiores in het tectum. Ook sturing vanuit cortex: gebieden daarvoor liggen parietaal.
 • Wat zijn optokinetische reflexbewegingen?
  Zorgt voor beweging van de ogen waardoor bewegende voorwerpen op de retina gestabiliseerd worden zonder het hoogd te bewegen. Reflex gereguleerd via de oculomotorische hersenstamcentra, net als bij de vestibulo-oculaire reflexen, maar de afferente signalen zijn visueel ipv vestibulair. Visuele cortex en occipitatle blikcentrium spelen een belangrijke rol
 • N. oculomotorius: M. levator palpebra, M. rectus inferior, m. rectus medialis, m. rectus superior, m. olbiquus inferior.

  N. trochlearis: m. obliquus superior

  N. abducens: m. rectus lateralis

 • 14.1 Het visuele systeem

 • Wat doen de retinale pigmentcellen?
  Aborberen het licht dat door e laga van fotoreceptroen heen treedt (tussen fotoreceptoren en choroidea) en biedt metabole ondersteuning van de fotoreceptoren.
 • Staafjes gevoeliger voor licht dan kegeltjes. VIsuele pigemnt is rodopsine, vitamine A is essentieel, zonder -->nachtblind
 • kegeltjes het talrijkst in macula lutea, recht tegenover de ppil in de oogas. Visuele beelden het scherpst geprojecteerd. centrium uitgehotlo, wordt fovea centralis genoemd (zijn geen bloedvaten). Om macula heen grotere dichtheid aan staafjes.
 • Waardoor komt het bewuste zien tot stand?
  Het corpus geniculatum laterale van de thalamus en verbindingen naar de cortex cerebri.
 • Wat is van belang voor visuele reflexen en ruimtelijke orientatie van het lichaam?
  colliculus superior (voorste deel tectum van mesencephalon en rostraal gelegen pretectale gebied
 • Wat zorgt voor biologische klok van het lichaam (circadiane ritme)?
  nucleus suprachiasmaticus
 • De meeste vezels eindigen in het CGL, wat bestaat uit 6 lagen. In het CGL ontspringen de visuele thalamocorticale vezels die via de radiatio optica naar de occipitaalkwab lopen en eindigen in de visuele cortex.
 • Vanuit de visuele associatiegebieden gaan projecties naar andere delen van de cortex. Voor objectidentificatie (wat):

  verbindingen met temporale gebieden en limbische structuren als de hippocampus
 •  Vanuit de visuele associatiegebieden gaan projecties naar andere delen van de cortex. Voor beweging en ruimtelijke orientatie:

  Verbindingen op parietale cortex

 • Hoe verloopt de dreigreflex?
  exteroceptieve reflex die loopt via nn. II en VII
 • Hoe verloopt de corneareflex?

  exteroceptieve reflex die loopt via nn. V en VII

 • Stuwingspapil = papiloedeem : vaak door verhoogde liquordruk en daarom vaak dubbelzijdig

  Atrofie van de n. opticus :  door degeneratie of compressie van de zenuw

  Bloedingen aan de retina kunnen optreden bij arachnoïdale bloeding, papiloedeem en maligne hypertensie

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de gevoglens van WErnicke encefalopathie? (vit B1 deficientie)

functiestoornissen van:

 • n. oculomotorius
 • n. abducens
 • n vestibularis
 • vermis cerebelli

Gevolg: nystagmus, axiale cerebellaire ataxie, verwardheid en bewustzijnsstroonissen (delier), meestal icm amnestisch sydroom.

Vaak na toediening thiamine iv verbeteringen, maar restverschijnselen van amnestisch syndroom: ataxie of nystagmus.

Een brughoektumor ligt in de ruimte van os petrosum, pons en cerebellum. Meestal acutiscusschwannoom, vaak volgende verschijnselen:
 • ipsilateraal gehoorverlies en tinnitus (n. cochlearis)
 • nystagmus en duizeligheidssensatie bij ipsilateraall gestorode calorische vstibulaire prikkelbaarheid (n. vestibularis)
 • ipsilaterale hypesthesie an gelaat met verlagade tot opgeheven corneareflex (n. trigeminus)
 • perifere ipsilaterale motorische uival van aangezichtsspeiren (n. facialis)
 • ipsilateraal cerebellair syndroom (cerebellaire stoornissen)
 • tcontralaterale centrale hemiparese met hyperrefelxie en pathologische reflexen (stoornis van tractus corticospinalis)
Bij locked in syndroom:
afslutiign a. basilaris op pontien niveau waarbij reticulaire formatie gespaard is, maar dus wel uitval van alle lange descenderende en ascenderende vazelbanen. Iemand kan alleen door oogbewegingen in contact treden met de buitenwereld.
Wat is subactue necrotiserende encefalopathie? (syndroom van Leigh)
Vrij zeldzame, familiarie autosomaalreeseeive ziekte. Necorse, demyelinisatie en vasculaire proliferatie in hersenstam en cerebellum. Periodiek gedaald bewustzijn met apnoe's, insulten, ataxie, nystagmus en externe oftamoplegie.
Wat is syndroom van Parinaud (dorsaal mesencephalon tectaal syndroom)
Vaak door tumor van epifyse dan vasculaire stoornis. Colliculi superiores en pretectum worden gecompromiteerd, waardoor verticale blikparese met lichtstijve, niet convergerende pupillen. Bji groere pinealomen kan aqueductus cerebri worden gecomprimeerd, waardoor hydrocefalus ontstaat.
Wat is syndroom van Benedikt (centraal mesencephalon (tegmentaal) synndroom?
ipsilaterlae uitval van n. oculomotorius, met contralaterale extrapiramidale stoornissen (hemichorea of tremor). Contralateraal: vitale en gnosische sensibiliteit vh lichaam en gelaat uitgevallen, want ascenderende spino en trigeminothalamische banenen en lemniscus medialis zijn onderbroken.
Wat is het syndroom van Weber (ventraal mesencephalonsyndroom)
contralaterale spastische hemiparese, incl centrale supranucleaire uival van n. faciliais en hemiparse van de tong. Ook ipsilaterale uitval van n. oculomotorius met bilkparese en wijde, lichtstijve pupil.
Wat is dorsolateraal ponssyndroom?
Doorbloedingsstoornis van a.. crebelli superior, waardoor ipsilaterale cerebellaire uitvalsverschijnselen, misselijkhied en braken en contralaterale stoornis van vitale sensibiliteit.
Wat is het laterale ponssdnroom?
 • Occlusie van AICA--> utival kernen n. facialis en n. cochlearis: ipsilaterale aangezichtsverlamming en doofheid van een oor. Bij aantasting pontiene blikcentrum-->ipsilaterale blikparese.
 • bij mediale laesie kernen n. facilaies en n. cochlearis gespaard, maar wordt motorische kern van n. trigeminus in laesie betrokken-->kaakdeviatie met kauwproblemen aan ipsilaterale zijde
Wat is het syndroom van Wallenberg?

Doorbloeding van dorsolaterale deel van myelencephalon is belemmerd vanuit de a. cerebelli inferior posterior PICA. Uitval ascenderende tractus spinothalamicus en nucleus spinalis van n. tirgeminus-->vitale sensibiliteitsstoronis van ipsilaterale gelaat en contralaterale lichaamshelft. Ook syndroom van Horner.

 • Vaak hebben patienten ook last van de hik (respiratoire centrum in reticulaire formatie), peracuut optredende draaiduizeilgheid (vestibulaire kernen), misselijkheid en braken (area postrema).