Summary Neuropsychologische diagnostiek : de klinische praktijk

-
ISBN-10 9085062292 ISBN-13 9789085062295
257 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Neuropsychologische diagnostiek : de klinische praktijk". The author(s) of the book is/are Marc Hendriks ( ). The ISBN of the book is 9789085062295 or 9085062292. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Neuropsychologische diagnostiek : de klinische praktijk

 • 1 anamnese en heteroanamnese

 • Anamnese
  aard, ernst en verloop van klachten.
 • schriftelijke uitnodiging
  doel, manier rapporteren, verantwoordelijke psycholoog en recht op inzage blokkering e correctie
 • Nihilitische waan
  Waan van patient dat hij klachten heeft maar niet blijken te bestaa
 • telescoopeffect
  patienten hebben de neiging om gebeurtenissen van lang geleden als recentelijk te beschouwen.
 • Vingeragnosie
  links en rechts verwarren
 • OSAS
  Slaapsyndroom. door 02 tekort. geheugen+ aandachtsproblemen gecombineerd met slaperigheid overdag
 • 2 typen vraagstellingen (lezak
  Diagnostisch en beschrijvend
 • De bruyn 9 typen vraagstellingen
  taxerend, registrerend, verklarend, preventie, voorspelling, indicatie, onderkenning, evaluatie en verheldering
 • Diagnostische cyclys
  Klachtanalyse (wat), probleemanalyse (herkennen, labelen), diagnostestelling (verklarend, maken hypothesen) en indicatiestelling (aanbevelingen behandeling)
 • Syndromen
  cluster symptomen die samen een onderliggende pathologie veronderstellen
 • Halo-effect
  onterecht symptomen benoemen omdat patient dat heeft gezegd of ineens veel positiever over alles denken omdat 1 ding positief is.
 • Corticale functiestoornissen
  apraxie, afasie en agnosie. passen niet bij klassieke psychiatrische stoornissen
 • Foutenmarge
  altijd aanwezig.  1. Standaardmeetfout. 2. predictieve waardes zijn nooit 100% en 3. normpopulatie komt niet geheel overeen
 • Baserate
  a priori kans. vooroordeel
 • Meehl's kardinale fout
  men kiest in de klinische setting nooit voor een kansafweging, omdat ze hun individuele patient niet willen vergelijken met cijfers uit de literatuur. In de praktijk uitgaand van SES, hart en ethische overwegingen
 • Hoofdnormen voor een test
  1. validiteit, betrouwbaarheid en normen. 2. Instrument moet relevant zijn
 • Normen
  Ten minste 400 personen. Geen convenience sample. Belangerijk te controleren voor leeftijd, geslacht en opleiding, representatief
 • Herhaald testen BI
  Binnen BI--> geen verandering. Buiten BI--> verbetering en verslechtering
 • Vaste testbatterij
  Psychometrisch, kwantitatief en gestandaardiseerd. Vroeg detecteren van een stoornis en de ernst ervan.
  voordelen: gestandaardiseerd en genormeerd
  landelijk
  grote groepen
  voor en na operatie
  ook iemand met weinig expertise kan het afnemen
  nadelen:
  tijdrovend
 • Flexibele testbatterij
  Kwalitatief, kan inzoomen op de vraagstelling. aard van de stoornis.
  voordelen: tot in detail
  nadelen: niet genormeerd of genormeerd per test
  hierdoor kunnen lage scores onterecht worden toegeschreven aan lage score
  pas op met missen relevante stoornis
 • vaste kernbatterij
  combi vast+flexibel. 3 soorten
  1. screening-> vaststellen stoornis met beknopt NPO
  2.populatie--> vaststellen specifieke stoornis (epilepsie)
  3. domein --> vaststellen per domein cognitie
 • gedragsneurologie
  kleine, niet gestandardiseerde testjes om symptomen hersenfuncties uit te lokken. Motorische testjes. Basale en sensorisch motorische functies
 • gedragsneurologie
  kleine, niet gestandardiseerde testjes om symptomen hersenfuncties uit te lokken. Motorische testjes. Basale en sensorisch motorische functies
 • Luria-christensen
  testbatterij gedragsneurologie. die alle motorische testjes in een batterij had gezegd. Slecht want over of onderprestatie symptomen
 • Pantopimine opdracht
  Gedragsneurologisch testje voor apraxie
 • meanderfiguur
  gedragsneurologisch testje voor persevereren
 • tweezijdig sensorische stimulatie
  neglect
 • Testing the limit
  maximaal prestatieniveau vaststellen door weghalen stoorfactoren. Bv tijdsdruk weghalen wanneer patient hier moeite mee heeft.
 • Afbreken in de gevallen van:
  hevige emotie
  geen motivatie
  vermoeidheid
 • Computerafname
  voordelen:
  betrouwbaardere responsen
  betrouwbaardere reactietijd
  directe terugrapportage aan patient
  minder noodzakelijk proefleider

  nadelen:
  meten ze wel hetzelfde als pen en papier
  persoonlijkheidsaspecten niet gemeten
  beperkingen open vragen
  test niet op mentale traagheid
 • Directe observatie
  beoordeling gedrag van de patient, directe samenhang met NPO. kan ook buiten testsituatie zijn
 • indirecte observatie
  alle info van betrokkene, briefjes etc. Alles wat niet in relatie staat tot het NPO
 • prefontaal
  verlies iniatief en spontaniteit
 • Frontaal, EF
  problemen zelf structureren gedrag
 • Observatie
  fysieke verschijning, contactname, emotionele reactie, sociailisatie en situatiebegrip, werkhouding, zintuigelijke functies + motoriek, aandacht, taal,
 • Anamnese indeling
  (hetero)Anamnese, vraagstelling, observatie, testresultaten, interpretatie, advies
 • cambidextder
  tweehandigheid
 • choreatoforme bewegingen
  frequent optredende kleine ongewenste bewegingen
 • myoclonieën
  samenspannen spieren
 • motoriek problemen kinderen
  aanwijzing onrijpheid zenuwstelse
 • verbal response latency
  interval tussen wanneer een gesprekspartner is gestopt met spreken en wanneer de ander begint met een reactie
 • Interpreteren
  verklaren van onderzoeksgegevens en er een klinische betekenis aan geven
 • Interne stoorfactoren
  tijsdaspecten, patientkenmerken en laesiekenmerken
 • Kwesties bij interpreteren van testprofiel
  kijk altijd wat de kenmerken van een normgroep zijn, voor welke invloeden de normscore is gecorrigeerd. Grote scoreverschillen zijn statistisch significant en niet toe te schrijven aan ruis. Dit zijn de pieken en dalen en die zijn normaal
 • Premorbide functioneren
  hoe functioneerde patient voordat hij aandoening kreeg. Demografische kenmerken, anamnese (hetero), Holdtests
 • Grote onzekerheid
  matige betrouwbaarheid en een grote BI. Voorzichtig met interpreteren. Wanneer gecorrigeerd voor leeftijd en opleiding neemt betrouwbaarheid toe.
 • Geconormeerde tests
  tests die op dezelfde groep zijn genormeerd
 • Statistisch significante verschillen
  gebaseerd op stnd. meetfouten van de tesy
 • Klinisch significante verschillen
  gebaseerd op de frequentie waarmee scoreverschillen binnen groepen voorkomen.
 • Bayesiaanse manier van redeneren
  wanneer je lage scores verwacht en het blijkt ook zo te zijn is er eerder sprake van pathologie dan wanneer onverwacht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Amnestische afasie
voornamelijk in het benoemen van dingen
Globale afasie
ernstige vorm afasie. geen taalbegrip of productie, niet lezen en schrijven
Afasie Wernicke
wel taalproductie, geen begrip, alles slecht behalve productie. posterieur
Afasie Broca
problemen taalproductie. Slecht in nazeggen, benoemen, lezen en schrijven. Anterieru
Hierarchische interventie leervermogen revalidatie
a. omgevingscontrole model (laagst)
nauwelijks/geen leervermogen. Afhankelijk externe hulpmiddelen
b. stimulus-response conditionering
in staat om te leren maar leren generaliseerd niet en niet in staat zelfstandig doelen te vormen en te formuleren. Moeite self-monotering.
c. Vaardigheidstrainingmodel
leerbaar, generalisatie aanwezig maar geen self-monitoring
d. strategiesubstitutiemodel
leervermogen + generalisatiee en self-monitoring. Niet: zelfstandige leerdoelen
e. Cognitief cyclusmodel (hoogst)
leervermogen optimaal
Leervermogen vaststellen revalidatie
1. sterkte en zwakte profiel
2. spontane adaptatie en compensatie voor het al ingetreden letsel
3. ziekte-inzicht.
adaptatie na hersenbeschadiging
automatisch --> kleine visuele veldeffecten
doelbewust --> agenda om te corrigeren van geheugen
ecologische validiteit
hoe accuraat een test de beperkingen van een persoon in zijn natuurlijke omgeving kan voorspellen
Revalidatie
geheel van interventies om beperkingen en participatieproblemen van patienten met een aandoening CZS te reduceren

helpend:
- sociale ondersteuning
- geen depressie partner
- copingstijl. --> actief, probleemgericht. hoog op ASG
WHO world health organisartion
heeft internationale classificatie gemaakt voor revalidatie.