Summary Newton / 4 havo / deel Basisboek natuurkunde voor de bovenbouw

-
ISBN-10 9006312762 ISBN-13 9789006312768
218 Flashcards & Notes
48 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Newton / 4 havo / deel Basisboek natuurkunde voor de bovenbouw". The author(s) of the book is/are ThiemeMeulenhoff bv. The ISBN of the book is 9789006312768 or 9006312762. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Newton / 4 havo / deel Basisboek natuurkunde voor de bovenbouw

 • 1 Elektriciteit

 • Hoe zijn electronen geladen

  Negatief

 • Trekken elektronen elkaar aan of stoten ze elkaar af

  Ze stoten elkaar af

 • 1.1 Introductie

 • E = P x t

  P =       (Energie die per seconde wordt omgezet)

   

  E in Joule      E= W x  s

           kWh       E= kW x h

 • Welke twee ladingen heb je?
  positieve en negatieve lading
 • Twee voorwerpen die dezelfde lading hebben...
  stoten elkaar af
 • Waar bestaat een atoom uit?
  Een kern met een positieve lading en daaromheen negatief geladen elektronen.
 • Wat zijn geleiders?
  Materialen die elektrische stroom kunnen doorlaten.
 • Wat doen isolatoren?
  Ze laten geen stroom door.
 • Wat kan alleen in een metalen geleider bewegen?
  Elektronen
 • De elektrische stroom moet door de meter heen, dus je moet de meter in serie schakelen met het apparaat waardoor je de stroomsterkte wil meten.
 • Wat meet je met een stroommeter?
  De grootte van de stroom.
 • Wat meet je met een spanningsmeter?
  De spanning over een elektrisch apparaat.
 • Een voltmeter moet je parallel schakelen aan het apparaat waarover je de spanning wilt meten.
 • 1.2 Energie en vermogen

  • Het elektrisch vermogen van een apparaat (in W) is de hoeveelheid elektrische energie die het apparaat per seconde omzet (in J/s).
  • Elektrische apparaten zetten elektrische energie om in andere vormen van energie, waaronder warmte.
  • Twee eenheden voor elektrische energie zijn Joule (J) en kilowattuur (kWh).
  • Het rendement van een apparaat is het percentage van de ingaande energie dat wordt omgezet in nuttige energie.
  • In conventionele centrales en kerncentrales wordt elektrische energie opgewekt met behulp van stoomturbines en generatoren.
  • Waterkracht, windenergie en zonne-energie zijn duurzame energiebronnen.
  • De energiedichtheid is de hoeveelheid energie die een energiebron per kilogram bevat.
 • wat is het verband tussen energie en vermogen (formule) 

  E=P.T

 • Hoe bepaal je de hoeveelheid energie die een elektrisch apparaat omzet?

  Met de formule E=P*t

 • Hoe bepaal je de hoeveelheid energie die een elektrisch apparaat omzet?
  WxJ/s
 • Wat wordt het elektrische vermogen genoemd?
  Elektrische energie die een apparaat per seconde gebruikt als het aan staat. 
 • Een aantal formules:

   

  n = Enuttig / Ein x 100%  ( rendement = energie in J of kWh nuttig /energie in J of kWh in x 100%)

  kan ook met

  n = Pnuttig / Pin x 100%  (rendement = nuttig vermogen in W / ingaande vermogen in W x 100%)

   

 • hoe bereken je het rendement

  N=E nuttig/E in*100%

 • Hoe bepaal je kWh?

  Door het antwoord in J te delen door 3600000

 • Wat wordt met het rendement aangegeven?
  Hoe groot het deel van de elektrische energie is dat wel nuttig gebruikt wordt.
 • Hoe bereken je het rendement?

  n=E(P)nuttig/E(P)in *100%

 • Wat zijn de twee eenheden voor elektrische energie?
  joule (J) en kilowattuur (kWh)
 • Wat is de energie dichtheid?

  De hoeveelheid energie die per kilogram kan worden opgeslagen.

 • Elektrische apparaten zetten elektrische energie om in andere vormen van energie.
 • 1 W is gelijk aan..
  1 J/s
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wanneer is de nettokracht nul?
als er een eenparige beweging is.
de nettokracht wordt ook wel de resulterende kracht (Fres) genoemd.
wat zijn de benodigde stofeigenschappen bij berekeningen van warmteprocessen?
soortelijke warmte=c: 
uitgedrukt in: J Kg^-1 K^-1 
Binas 8 t/m 12
hangt af van soort stof en fase waarin stof verkeerd

formule voor warmte om :
Q=m*c*ΔT
 m=kg
wat is het warmteproces onderlinge uitwisseling van warmte?
onderlinge uitwisseling van warmte treedt op in afgesloten systemen en bij snelle processen
wat vegroot de absorptie van straling bij de onderstaande verschijnselen?temperatuuroppervlakde kleur zwart
(straling wordt omgezet in temperatuurstijging)

oppervlak van lichaam groter/ruwer 
hoe zwarter het lichaam is
Wat vergroot de uitzending van straling bij de onderstaande verschijnselen?(elk lichaam met een temperatuur T>0K zendt straling uit. (bij lagere temperaturen is deze straling onzichtbare infraroodstraling)temperatuuroppervlak van het lichaamde kleur zwart
temperatuur van lichaam stijgt
oppervlak van lichaam groter / ruwer
hoe zwarter het lichaam
welke 3 richtingen kan warmte straling hebben?
uitzenden van straling
absorptie van straling
terugkaatsing van straling
wat is warmte straling?
stralin kan zich ook voort planten in een vacuüm
wat is warmte stroming?
deeltjes nemen inwendig energie met zich mee en geven die elders gedeeltelijk af
warmte transport benoem de 3 mogelijkheden
warmtegeleiding; deeltjes geven energie aan elkaar door, maar blijven aan hun plaats gebonden

goede warmte geleiders ( zijn ook goede geleiders van electriciteit)
bijvoorbeeld; metalen en koolstoffen

slechte warmte geleiders ( gebruikt voor warmte- isolatie)
stilstaande gassen
poreuze stoffen
hout, steen, glas
hoe kun je warmtetoevoer vergroten zonder dat de temperatuur verandert
bijvoorbeeld warmte toevoeren aan kokend water blijft 100°C