Summary nha pdb financiering

-
210 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - nha pdb financiering

 • 1.2 Personen

 • Wat zijn publiekrechtelijke rechtspersonen?
  Dat zijn rechtspersonen die overheidsgezag hebben, omdat ze de bevolking op hun werkterrein bindende regels kunnen opleggen (bv staat, provincie, gemeente, bedrijfsschap, productschap en waterschap)
 • Wat zijn privaatrechtelijke rechtspersonen?
  Dat zijn rechtspersonen zonder overheidsgezag, zoals vereniging, stichting, bv en nv.
 • Waar hebben privaatrechtelijke regels betrekking op?
  Zijn regels van rechtspersonen zonder overheidsgezag, zoals vereniging, stichting, bv en nv. Deze hebben betrekking of de verhoudingen tussen burgers onderling.
 • Waar hebben publiekrechtelijke regels betrekking op?
  Zijn regels van  publiekelijke rechtspersonen zoals overheidsorganen (staat, provincie, gemeente, productschap, bedrijfschap, waterschap). Deze hebben betrekking of de verhoudingen tussen overheid en burgers of tussen overheidsorganen onderling.
 • Wat is het belangrijkste kenmerk van ondernemingsvorm als natuurlijke persoon?
  Er bestaat geen verschil tussen de ondernemer privé en de ondernemer zakelijk. De ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en verplichtingen.
 • 1.3 Onderneming, bedrijf, beroep

 • Wat is de definitie van onderneming
  Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid die wordt gebruikt om een bepaald doel te verwezenlijken, meestal is dit winst. De onderneming is een naar buiten tredende juridische eenheid waarvan het bedrijf deel uitmaakt. Een onderneming kan meerdere bedrijven omvatten.
 • Wat is de definitie van bedrijf
  Van een bedrijf is sprake als er een bepaalde zelfstandige, regelmatige, openlijke activiteit op het gebied van handel, nijverheid, landbouw, of veeteelt plaatsvindt.
 • 1.4 Ondernemingsvormen

 • Wat is de definitie van ondernemingsvorm
  Een ondernemingsvorm is de juridische vorm waarin een onderneming haar activiteiten uitoefent. Het ondernemings vinden we oa. geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW)
 • Welke 4 ondernemingsvormen kunnen we zien als natuurlijke personen?
  1. eenmanszaak
  2. maatschap (mts)
  3. vennootschap onder firma (vof)
  4. commanditaire vennootschap (cv)
 • Welke 6 ondernemingsvormen zijn rechtspersonen?
  1. vereniging
  2. coöperatieve vereniging (coöp)
  3. onderlinge waarborgmaatschappij
  4. naamloze vennootschap (nv)
  5. besloten vennootschap (bv)
  6. stichting
 • 1.5 Eenmanszaak

 • Wat zijn de hoofd kenmerken van een eenmanszaak
  Bij een eenmanszaak is er juridisch geen onderscheid tussen privé en zakelijk vermogen. Het is één en dezelfde persoon. De eigenaar is met zijn hele vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de zaak.
 • Waaruit blijkt dat een eenmanszaak geen rechtspersoon is?
  Juridisch is er geen onderscheid tussen privé en zakelijk vermogen. Gaat de zaak failliet dan heeft dat direct het faillissement van de ondernemer privé tot gevolg. De zaak zelf heeft geen bezittingen en schulden, er is geen afgescheiden vermogen.
 • Wat zijn de voordelen van een eenmanszaak?
  • Grote vrijheid en zelfstandigheid: hoeft met niemand rekening te houden bij het nemen van beslissingen
  • Daardoor geen interne overlegproblemen
  • De winst is alleen voor hem
  • Bij lage winst is er sprake van lage heffing IB
 • Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak?
  • Er is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Bij ziekte is vervanging lastig
  • Voortbestaan van de zaak afhankelijk van de ondernemer zelf
  • Veelal sprake van beperkt kapitaal, waardoor er geringe uitbreidings- en kredietmogelijkheden zijn. 
  • alle verliezen worden door 1 persoon gedragen
  • taakverdeling is niet mogelijk omdat maar 1 persoon de daadwerkelijke leiding heeft
  • Men valt niet onder de werknemersverzekeringen: particuliere verzekering is nodig voor ziekte, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid
  • als er faillissement is, blijft restant schuld op de natuurlijke persoon rusten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekent RTV = 15,50%?
Het gebruik van € 1,- Vermogen levert de onderneming € 0,155 op
Wat betekent bv RVV= 8,57%?
Het gebruik van € 1,-Vreemd Vermogen kost de onderneming € 0,0857
Wanneer spreekt men van het hefboom effect mbt de rentabiliteit?
Als de RVV kleiner is dan de RTV, is de kostenvoet van het gebruik van het VV lager dan de rentabiliteit van het vermogen. Dan is er winst op het gebruik van VV : het aangetrokken VV levert de onderneming meer op dan het kost.
Welke  3 formules zijn er om de rentabiliteit te berekenen en wat is de norm?
 1. RTV = (winst + interest)/Gem.Tot. Geïnv. Vermogen x 100 (norm= >33,33%)
 2. REV = winst na aftrek interest/Gem. Geïnv. EV x 100 (norm= >7%)
 3. RVV = IVV = interest)/Gem. Geïnv. VV x 100 (norm= zo laag mogelijk)
Hoe kan de rentabiliteit van het Eigen Vermogen (REV) opgedeeld worden?
In REV na aftrek belastingen , en
 in REV vóór aftrek  belastingen (VPB). De VPB moet dan gezien worden als Vreemd Vermogen
Voor wie is met name de RVV interessant?
Voor de verschaffers van het Vreemd Vermogen is de RVV gelijk aan het afgesproken interest percentage. Voor de onderneming is de intererest kosten. De RVV kan dan ook worden gezien als een gemiddelde kostenvoet van het Vreemd Vermogen
Voor wie is met name de REV interessant?
Voor de verschaffers van Eigen Vermogen (de eigenaren). De totale ondernemingswinst is minder interessant omdat daar eerst nog de interest van betaald moet worden
Wat wordt bedoeld met ondernemingswinst of bedrijfsresultaat?
Dat is de winst + de betaalde rente (voor belastingen)
Wat is de formule om het rentabiliteit van het Vreemd Vermogen te berekenen (RVV)?
RVV (of IVV) = betaalde interest/gemiddeld geïnvesteerd Vreemd Vermogen x 100%
Wat is de formule om het rentabiliteit van het Eigen Vermogen te berekenen (REV)?
REV = winst na aftrek van interest (incl. uit te keren bedrag) / Gemiddeld geïnvesteerd Eigen Vermogen x 100% (norm is >7%)