Summary Nima Marketing A / Commerciele economie

-
428 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nima Marketing A / Commerciele economie

 • 1 Het marketingconcept en -proces

 • Welke marketing instrumenten zijn er?
  -Telemarketing
  - Direct marketing
  - Database marketing
  - One-to-one marketing (interactieve marketing)
  - Relatiemarketing
 • En als we marketing onderscheiden vanuit initiator van de relatie?
  - Detailhandelsmarketing
  - Non-profitmarketing

 • Als we marketing onderscheiden van het object van de relatie?
  -Dienstenmarketing
  -City marketing
  - Ideele marketing (voor algemeen welzijn)
  -Personal marketing (personal branding)
 • Indien we marketing toepassen op de beoogde relatie, welke vormen kunnen dan onderscheiden worden?
  - Consumentenmarketing
  - Handelsmarketing
  - Industriele marketing (ook wel business-to-business)
  - Internationale marketing (vroeger ook wel export marketing
 • Marketing wordt in veel sectoren en op een groot aantal gebieden toegepast. Maw, er zijn veel vormen van marketing. Er kan gekeken worden naar de beoogde relatie, de initiator van de relatie en het relatieinstrumentarium.
 • In het kader van het maatschappelijk marketingconcept wordt van een onderneming verwacht aandacht te besteden aan de 3 C's. Welke zijn deze?
  1) Consumentisme (klant centraal)
  2) Conservering
  3) Clean-up
 • Waarin onderscheidt zich het maatschappelijk marketingconcept (1970-heden) zich?
  Nu wordt ook het welzijn van de klanten, de burger, op korte en lange termijn bij het benaderen van de markt meegenomen. Het algemene belang komt daarmee boven het individuele belang.
 • Wat was de aanleiding voor het marketingconcept? (vanaf 1950)
  De markt veranderde in een consumptiemarkt. Mensen kunnen voorzien in al hun basisbehoeften en heeft daarvoor de keuze uit veel mogelijkheden. De wensen en behoeften van de afnemer komen centraal te staan. De missie van de onderneming werd belangrijk.
 • Waar gaat men vanuit bij het verkoopconcept? (1930-1950)
  Transacties komen het best totstand door de nadruk te leggen op communicatie- en distributie inspanningen.
 • Waarvan bij het productconcept? (1910-1930)
  De consument koopt de producten die prijstechnisch, kwalitatief heeft meest te bieden hebben.
 • Waar gaat men vanuit bij het productieconcept? (begin 19e eeuw)
  Dat ruiltransacties het best totstandkomen door de efficiency en de capaciteit van de productie en distributie te vergroten. 
 • Wat houdt micromarketing in?
  Dit betreft de marketing op bedrijfsindividueel niveau.
 • Mesomarketing gaat over de aan het maatschappelijk proces deelnemende organisaties, zoals overkoepelende organisaties en brancheverenigingen. Wat staat bij deze vorm centraal?
  Het gaat hierbij om de activiteiten op bedrijfstakniveau, hierbij staat dus de bedrijfskolom centraal.
 • Macomarketing gaat over het functioneren van de maatschappij. Waar wordt bij deze vorm voornamelijk naar gekeken?
  Hierbij wordt vooral gekeken naar de manier waarop de distributie van goederen en diensten plaatsvindt. Hoe efficienter, hoe groter de winst.
 • Wat zijn de 4 marketinginstrumenten?
  1 product
  2 prijs
  3 distributie
  4 promotie

  Met deze instrumenten zal een optimale mix gerealiseerd moeten worden
 • Samenvatting: het marketingconcept is de gedachte dat de wensen, behoeften, en koopgedrag van de consument als uitgangspunt dienen voor de onderneming haar activiteiten, terwijl de marketingactiviteiten alle activiteiten van de onderneming omvatten die verband houden met de uitvoering van het marketingconcept.
 • Welke stappen worden gezet binnen het marketingproces (marketingcyclus) ?
  1 Analyseren en interpreteren van de wensen van de (potentiele) afnemers. (marktonderzoek)
  2 Het segmenteren van de markt
  3 Productontwikkeling, distributiebeleid, , kiezen wijze verkoop en promotie, en prijsstelling
  4 Feitelijke productontwikkeling
  5 Uitvoering vastgestelde marketing
  6 After sales (herstart cyclus)
 • Hoe luidt de definitie van het marketingproces?
  Dit proces is de cyclus die een onderneming moet doorlopen om nieuwe klanten op te sporen, aan te trekken en te behouden
 • Wat wordt verstaan onder marketing myopia (bijziendheid)?
  Het verblind zijn door de voortreffelijkheid van eigen producten en daardoor geen oog hebben voor de markt en de wensen van de afnemers.
 • Wat is het onderscheid tussen ''needs'' en ''wants"?
  * Needs zijn de aangeboren behoeften als de fysiologische (eten, drinken, etc) en de psychologische behoeften (vriendschap, erkenning, etc.)
  * Wants zijn de aangeleerde behoeften door de cultuur waarin we leven. 
 • Hoe luidt de definitie van het marketingconcept?
  Hiermee wordt invulling gegeven aan de marktbenadering. Dit concept gaat ervan uit dat ruiltransacties het best totstandkomen door de behoeften van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie
 • Het marketingconcept is het uitgangspunt van het marketingbeleid, dat met behulp van marketingactiviteiten kan worden uitgevoerd.
 • Uit welke  2 betekenissen bestaat marketing?
  Het marketingconcept en de marketingactiviteiten
 • Wat zijn de belangrijkste denkrichtingen welke het multidisciplinaire karakter van marketing weergeven?
  1 economie, 2 sociologie, 3 psychologie, 4 ethiek, 5 esthetiek, 6 logistiek 
 • Hoe luidt de officiele Nima definitie van marketing?
  Marketing omvat alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

de PLC kan op 4 niveaus worden onderscheiden, noem ze:
1) productklasse (bijv transportmiddel)
2) productvorm (bijv auto)
3) merk (biiv Opel
4) varieteit van het merk (bijv Opel Vectra)
Wat zijn de essentiele functies van consumentenklachten?
- Een klager kan weer tevreden klant worden gemaakt
- 2e kans voor een bedrijf (voorkomen / beperken reputatieschade)
- bevordering merken - / winkeltrouw
- betreffen een bron van informatie (achterhalen waar de fouten zitten)

Hierbij is het wel belangrijk dat de ''klaagdrempel'' laag is voor de klant en er er goede klachtenmanagement wordt gevoerd.
En wat is het meest gebruikelijke onderscheid?
- Primaire verpakking --> noodzakelijke verpakking
- Secundaire verpakking --> de 2e laag, bedoeld om informatie weer te geven
- Transportverpakking 
- Omverpakking --> bijvoorbeeld het karton om de cognacfles / doosje met theezakjes
Formuleer een ''dienst''
Een dienst is een product waarvan de specifieke kenmerken in belangrijke mate immaterieel (niet-tastbaar) van aard zijn.
Wat verstaat men onder penetratiegraad? (=bezitsgraad bij duurzame producten)
Het kengetal welke de verhouding tussen het aantal afnemers dat een bepaald product in een bepaalde periode minimaal een keer heeft gekochten en het marktpotentieel weergeeft.
Welke 5 marktvormen kunnen we onderscheiden?
1) monopolie
2) homogeen oligopolie (weinig aanbieders bij homogeen product)
3) heterogeen oligopolie (weinig aanbieders bij heterogeen product)
4) Volledige vrije mededinging (homogeen polypolie)
5) monopolistische concurrrentie (heterogeen polypolie)
Onder concurrentiekrachten verstaat met de krachten binnen een bepaalde bedrijfstak. Welke 5 kunnen er worden onderscheiden?
1) Bestaande rivaliteit tussen ondernemingen
2) Nieuwkomers
3) Vervangende producten (substituten)
4) Onderhandelingsmacht afnemers
5)  Onderhandelingsmacht leveranciers

Dit betreft het model van Porter. Hierop is tegenwoordig veel kritiek omdat het uitgaat van redelijk stabiele markten.
Wat verstaat men onder herpositionering?
Dit is een bewuste poging van de aanbieder om de positionering van een merk te veranderen.
Welke drie elementen spelen een rol bij positioneren?
- de consument
--> wat is zijn perceptie van het product?

- het product, merk of winkelformule
- de concurrent
--> hoe scoren wij ten opzichte van en hoe kunnen we onderscheiden?
De laatste stap in het STP-proces is positioneren. Omschrijf dit?
Positioneren is het door een organisatie bewust proberen te realiseren van een bepaalde relatieve positie van de organisatie, SBU, een merk of product in de perceptie van de afnemers, ten opzichte van vergelijkbare concurrenten.