Summary Nima sales-a verkoper en verkoop

-
ISBN-10 9001652352 ISBN-13 9789001652357
218 Flashcards & Notes
19 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Nima sales-a verkoper en verkoop
 • A A M M Tak
 • 9789001652357 or 9001652352
 • 2e dr.

Summary - Nima sales-a verkoper en verkoop

 • 1 Omgeving van de onderneming

 • Wat is productieconcept?

  zoveel mogelijk producten maken tegen zo laag mogelijke kosten.

 • Kunnen er bij een eenmanszaak meerdere mensen werken? 

  ja

 • Wat is productconcept?

  De kwaliteit van het product vormt een belangrijke voorwaarde voor de verkoop ervan.

 • Wat valt eraf te lezen in een organogram?

  - de hiërarchie in de organisatie

  - de vormen van horizontale taakverdeling op verschillende hiërarchische niveaus.

   

  Alleen formeel, NIET informeel.

 • Wat is een missie omschrijving 

  De rol en ambities van de organisatie in het door haar afgebakende werkterrein. 

 • Wat is verkoopconcept?

  De aandacht van de verkoper ging voornamelijk op het vergroten van de effectiviteit van de verkoop.

 • Welke vier organisatiestelsels zijn er? 

  1. de lijnorganisatie

  2. de lijnstaforganisatie

  3. de functionele organisatie

  4. de project- en de matrixorgnisatie

 • Noem een onderwerp die in een missie-omschrijving voorkomen

  de missie reflecteert veelal de organisatiefilosofie en -cultuur;

 • Lijnorganisatie

  Klassieke organisatievorm, als kenmerk hiërarchische bevelsverhouding.

  Uitgangspunt is eenhoofdige leiding.

  Elke medewerker heeft slechts één chef.

 • Wat is marketingconcept?

  De wensen en behoeften van de afnemers op de markt centraal staan in het ondernemingsbeleid. 

 • Lijnstaforganisatie

  Bij grotere bedrijven voldoet de lijnorganisatie niet meer.

  De eenvoud van bevelvoering blijft gehandhaafd, maar chefs hoeven niet sterk gespecialiseerd te zijn.

  Hun medewerkers hebben elk hun eigen specialisatie.

   

  Staforganen zijn organen die aan de directie of andere leidinggevende functionarissen in een bedrijf als adviesorgaan ter beschikking staan.

 • Wat is de missie?

  de missie beschrijft de gewenste rol en de ambities van de organisatie in een door haar afgebakend werkterrein.

 • Functionele organisatie

  Iedere leidinggevende functionaris is een specialist die aan het lager geplaatste personeel instructies kan geven op het terrein van zijn specialiteit. 

  Het grote voordeel van deze organisatievorm is, dat een chef zich volledig kan wijden aan één functie en geen 'schaap met vijf poten' behoeft te zijn.

 • Welke drie dimensies van Abell worden er gebruikgemaakt voor de business definition? 

  1. Soorten afnemers die men wil bedienen. (wie)

  2. Functies die men voor deze afnemers wil vervullen. (wat)

  3. technologieën waarmee men die functies wil vervullen. (hoe) 

 • Project- en matrixorganisatie

  Een organisatiestelsel, waarbij veel gewerkt wordt in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Vaak komen projectgroepen voor als aanvulling op een ander organisatiestelsel.

   

  De matrixorganisatie

  De matrixorganisatie is eveneens een projectgerichte organisatie, maar in tegenstelling tot de projectorganisatie niet van tijdelijke maar permanente aard.

 • Wat zijn strategische beslissingen ?

  zijn noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van een organisatie.

 • Een ingreep in de organisatie op grond van een strategische beslissing omvat meestal de gehele onderneming of een belangrijk deel daarvan. 

 • Wat zijn tactische beslissingen?

  hebben betrekking op bijvoorbeeld de organisatiestructuur van een onderneming.

 • Wat zijn operationele beslissingen?

  Hebben betrekking op de activiteiten van operationele eenheden, zoals de produtieafdeling.

 • operationele beslissingen hebben een sterk routinematig karakter.

 • Wat is NIMA marketing lexicon?

  De analyse, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten in de gehele organisatie die gericht zijn op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en het realiseren van kwaliteitsnormen. die vergt veelal aanpassingen van attitude, kennis en gedrag van alle medewerkers in een organisatie. 

 • Wat is de ISO-definition? (international organization for standardization. 

  De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van het kwaliteitsbeleid.

 • Wat is integrale kwaliteitszorg?

  Het omvat alle activiteiten die een organisatie op het gebied van de kwaliteitsbeheersing en verbetering onderneemt.

 • Wat is colportagewet?

  colportage is een vorm van directe distributie, hierbij worden producten aan de deur verkocht.

 • Wat is een afkoelingsperiode?

  Als het product meer dan 34 euro kostte heeft de koper 5 dagen bedenktijd waarin hij de koop met een brief kan annuleren.

 • Wat is een surseance?

  een algemeen uitstel van betaling, verleend aan bepaalde schuldenaar.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • NIMA sales-A verkoper & verkoop
 • A A M M Tak
 • or
 • 2000

Summary - NIMA sales-A verkoper & verkoop

 • 1.1 Onderneming

 • Wat zijn de verschillende marktbenaderingsconcepten?
  - Productieconcept
  - Productconcept
  - Verkoopconcept
  - Marketing concept
  - Social marketing concept
 • Noem de 4 verschillende markt benaderingsconcepten
  Productieconcept
  Productconcept
  Verkoopconcept
  Marketingconcept
 • Wat is het productieconcept?
  Concept waarbij de aandacht van de fabrikant vooral gericht is op het produceren van zo groot mogelijke aantallen tegen zo laag mogelijke kosten. Vooral effectief bij een sellersmarket, waarbij vraag groot is.
 • Wat houdt de missie van de onderneming in?
  De missie beschrijft de gewenste rol en ambities van de organisatie in een door haar afgebakend werkgebied.
 • Wat houdt het productconcept in?
  Concept waarbij de kwaliteit van het product een belangrijke voorwaarde is voor de verkoop ervan. De nadruk ligt dan vooral op product- en kwaliteitsverbetering. 
 • Business definition, wat houdt dat in?
  Met de business definition is de afbakening van het potentieel werkterrein , voor de activiteiten maar met genoeg ruimte om zich te ontplooien.
 • Wat zijn kwantitatieve doelstellingen?
  Winstgevendheid
  Concurrentie
  Omloopsnelheid
  Flexibiliteit
 • Wat zijn kwalitatieve doelstellingen?
  Bieden van werkgelegenheid
  Verantwoord beleid
  Prettig werkklimaat
  Hoge kwaliteit
  Continuïteit 
 • Welke beslissingen neemt het top management?
  strategische
 • welke beslissingen neemt het middel management?
  Tactische
 • welke beslissingen neemt het lager management?
  Operationeel
 • 1.2 Interne omgeving

 • Wat zijn de beheersbare factoren?
  Kwaliteit en capaciteit
  Organisatie en de hiërarchie
  Personeel
  Financiële aspecten
  Levenscyclus
 • Wat is de introductiefase van een onderneming?
  Organisatie is klein, de directeur neemt alle beslissingen zelf. alle doelstellingen zijn op korte termijn, er wordt gestreefd naar levensvadbaarheid.
 • Waar staat decentralisatiefase voor ?
  Directeur kan niet meer alle beslissingen zelf nemen, de organisatie is gegroeid, in deze fase ligt het accent op het creëren van stabiliteit.
 • wat is de integratiefase?
  vooral strategische beslissingen.
 • Wat is een organogram?
  een organogram brengt de structuur van de onderneming in kaart, hoeveel divisies er zijn en welke hiërarchische verhouding deze van elkaar hebben.
 • wat is lijnorganisatie?
  Klassieke organisatie vorm, hier geldt een eenhoofdige leiding .
 • Leg lijnstaforganisatie uit.
  Er worden specialisten aangenomen die gaan  werken als stafmedewerker, deze worden dan tussen de chef en het personeel geplaatst zodat de chef niet meer sterk gespecialiseerd te zijn.
 • Leg uit hoe een functionele organisatie werkt:
  Hier is sprake van een rechtlijnige bevelstructuur, iedere leidinggevende functionaris is een specialist die aan het lager geplaatste personeel instructies mag geven. De chefs kunnen zich wijden aan 1 functie.
 • Is een projectgroep tijdelijk?
  ja
 • is een matrixorganisatie het zelfde als een projectgroep, motiveer je antwoord:
  Nee, een matrix organisatie is van permanente aard en de medewerkers worden aangestuurd door meer dan 1 bevelhebbers.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke vormen van concurrentie zijn er?
Behoefte
Generieke
Productvorm
Merken
Ondernemings
Wie behoren tot de Meso-omgeving
Concurrentie
Distribuanten
Afnemers
Welke macro-omgevingsfactoren zijn er?
Demografische
Economische 
Sociale
Technologische
Culturele
Politieke 
Noem een onderwerp die in een missie-omschrijving voorkomen

de missie reflecteert veelal de organisatiefilosofie en -cultuur;

Wat is een missie omschrijving 

De rol en ambities van de organisatie in het door haar afgebakende werkterrein. 

Kunnen er bij een eenmanszaak meerdere mensen werken? 

ja

interne omgevingsfactoren zijn

zijn op langere termijn beheersbaar, factoren binnen bedrijf. 

 • personeel
 • financiën
 • organisatie en hiërarchie daarin
 • kwaliteit en capaciteit van de leiding
Coöperatie

een vereniging waarin men samenwerkt om daar voordeel uit te halen, 

commanditaire vennootschap

als een vof of eenmanszaak geld nodig heeft kan commanditaire vennoot geld geven, hier krijgt hij rente over en deelt mee in de winst, loopt geen risico met privé vermogen

vennootschap onder firma

2 of meer personen werken onder 1 naam samen. eigenaren aansprakelijk voor schulden ook met privé bezit.