Summary Notariële inrichting

502 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Notariële inrichting

 • 1 het notariële beroep

 • .
 • 1.1 inleiding

 • Wat is de website om informatie te vinden over het notariaat in België?
  Www.notaris.be
 • 1.2 facetten van het beroep

 • .
 • 1.2.1 openbaar ambtenaar

 • Wat is een openbaar ambtenaar?
  Iemand die door de wet ingesteld ambt uitoefent en daarbij bekleed is met een deel van het overheidsgezag
 • Waarom heeft de notaris overheidsgezag?
  Omdat hij akten kan opmaken die 
  1) een authentieke bewijswaarde hebben
  2) van uitvoerbare kracht genieten
 • Wat staat er in artikel 1 van de Organieke Wet Notariaat (OWN) ?
  " Notarissen zijn openbare ambtenaren, aangesteld om alle akten en contracten te verlijden waaraan partijen de authenticiteit van overheidsakten moeten of willen doen verlenen."
 • Wanneer verleent de notaris authenticiteit?
  Wanneer partijen onderling een overkomst hebben gesloten.
 • Waarom zou de notaris authenticiteit verlenen?
  Omdat dit de overeenkomst een bijzonder sterke bewijskracht oplevert, veel sterker dan bij een onderhandse akte.
 • Leg uit: "actieve authentificering"
  De notaris maakt niet alleen de akten, hij dient eveneens een zorgvuldige raadgever zijn bij het verlijden van een notariële akte.
 • Hoe kan de notaris aan zijn akten uitvoerbare kracht toekennen?
  Als de notaris op een afschrift van de akte onderaan een vaste formule van tenuitvoerlegging aanbrengt, is die akte geheel uitvoerbaar.
 • Wat zegt artikel 19 van de OWN?
  "Alle notariële akten leveren bewijs op in rechte en zijn in het hele rijk uitvoerbaar. De uitvoerbare kracht strekt zich uit tot alle verbintenissen die aangegaan zijn in de akte."
 • Leg uit: de notaris is openbaar van een speciale aard: hij is ambtenaar van de wet, geen ambtenaar van de regering".
  De notaris heeft geen 'hiërarchische' overheid die rechtsreeks toezicht heeft over zijn taken. Bijvoorbeeld: De minister van justitie kan geen rechtstreekse bevelen geven aan de notaris. De notaris hoeft niet onderdanig te zijn aan de minster van justitie maar kan ten aanzien van de instructies of aanbevelingen van de overheid een onafhankelijk standpunt innemen. De minister kan bijvoorbeeld wel, in tegenstelling tot in het notariaat, in het kader van de magistratuur de Procureur-Generaal bevelen een bepaald onderzoek te voeren.
 • Leg uit: hoewel de notaris geen "hiërarchische overheid" heeft, zal hij toch steeds rekening dienen te houden met het algemeen belang.
  De notaris mag niet bewerkstelligen wat indruist tegen het openbaar belang.
 • Kan de overheid geen enkel beroep doen op de notaris?
  Jawel, de overheid kan dit in sommige gevallen wel.
  bijvoorbeeld: bij fiscale notificatieplicht en innen van belastingen, zal hij verdachte transacties dienen te melden in het kader van de anti-witwas wetgeving.
 • 1.2.2 juridisch dienstverlener

 • Noem een paar voorbeelden op wanneer de notaris optreedt als juridisch dienstverlener.
  - de tekoopstelling van onroerende goederen 
  - opstellen van (fiscale) aangifte van nalatenschap
  - schatten van onroerende goederen
  - advies vermogensplanning
 • Leg uit; dergelijke taken behoren niet tot de wettelijk geregelde en opgelegde kerntaken van de notaris.
  In dit geval gelden een aantal regels van de OWN niet voor deze dienstverlening.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Zonevreemd
 als de functie van de constructie niet overeenstemt
met de bestemming van het geldende plan
Vb: bedrijfshal in woongebied, woning in agrarisch gebied, ...
Zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is/ vergund geacht wordt
WEL specifieke verbouw/ herbouwmogelijkheden
• Vb beperkt bouwvolume van 1000 m3 •...
Geen attest of VV
GEEN ‘BOUWGROND’ maar ‘grond’
Nadeel stedenbouwkundig attest
-er dienen ook al plannen te worden ingediend (inplanting /
hoogtestudie...)
-Slechts 2 jaar geldig
-Wil men anders bouwen is het attest niet meer geldig
-Nog steeds een vergunning (voor stedenbouwkundige
handelingen) nodig !
Waarom stedenbouwkundig attest
Zekerheid om op een grond te mogen bouwen (wanneer er geen verkaveling van toepassing is 
Gemeente moet binnen 50 dagen afleveren
Metingsplan naar de gemeente sturen met de bedoeling
Gemeente: 20 dagen om ADVIES uit te brengen
Advies = NIET bindend, dient wel in de akte opgenomen te worden
Waar moet men een plan laten opmaken?
Bij een erkende landmeter
Wanneer spreekt men van een eenvoudige splitsing?
Wanneer er GEEN verkavelingsvergunning vereist is
Vb herverdeling van een tuin / rechttrekken van een schuine
perceelgrens, ...
Opgelet: een perceel volgens ‘Stedenbouw’ is een aaneengesloten gebied toebehorend aan dezelfde eigenaar
= niet gelijk aan kadastraal perceel !!
“Splitsen op de grenzen van het kadastraal perceel"
Wanneer is een omgevingsvergunning voor her verkavelen van gronden verplicht?
Wanneer en perceel wordt opgesplitst en minstens 1 van de nieuw
ontstane onbebouwde kavels is bedoeld te verkopen (vervreemden onder bezwarende titel) als bouwgrond, dus bestemd voor woningbouw
Constructies na 22 april 1962, maar voor inwerkingtreding Gewestplan
worden geacht vergund te zijn TENZIJ ze het voorwerp geweest zijn van een bezwaarschrift of PV