Summary NOVA

-
ISBN-13 9789034579959
426 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "NOVA". The author(s) of the book is/are Ilse Landa. The ISBN of the book is 9789034579959. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - NOVA

 • 6.1 Zuur en basisch

 • hoe meer H3O+ deeltjes een oplossing bevat hoe zuurder de oplossing (en hoe lager de pH-waarde)
 • pH-waarde
  een maat voor de concentratie H3O+ in de oplossing
 • oxoniumion (H3O+ deeltje) ontstaan wanneer water reageert met een zuur. Een zuur is een stof die een proton (H+ deeltje) kan afstaan aan een watermolecuul. Nadat het zuur heeft gereageerd en een proton heeft afgegeven blijft er een zuurrestion over.
 • !!Alleen het H-atoom van de zuurgroep van organische zuren kan worden afgestaan --> zuurrestgroep -COO
 • alkaan
  zuurrestion va neen alkaanzuur
 • Anorganische zuren
  anorganische verbindingen die per molecuul één of meerder H+ deeltjes kunnen afstaan
 • basen
  stoffen die een proton van een ander deeltje kunnen opnemen
 • Hydroxide-ion (OH-) ontstaat wanneer een base oplost in water en de base een H+ deeltje opneemt van het watermolecuul.
 • organische basen
  koolstofverbindingen die een aminegroep NH2 bevatten
 • Wanneer een organische base wordt opgelost in water kan de aminegroep een H+ deeltje opnemen van een watermolecuul
 • Wanneer een anorganische base met een zuur reageert worden er H+ deeltjes overgedragen van het zuur naar de base
 • 6.2 de pH-schaal

 • pH= -log[H3O+]=
  pOH= -log[OH-]=

  pH + pOH = 14

  (aantal cijfers achter de komma= aantal significante cijfers.)
 • Wat gebeurt er met de pH-waarde van een oplossing als deze steeds verder wordt verdunt met water, de pH zal dalen/stijgen tot pH 7. Omdat zuiver water zelf pH 7 heeft, zal de pH niet dalen/stijgen boven/onder de 7
 • "Bij een hogere temperatuur is de Kw groter. Het evenwicht verschuift dus naar rechts bij een hogere temperatuur. Algemeen geldt dat als de temperatuur toeneemt, het evenwicht naar de endotherme kant verschuift. De zelfionisatie van water is dus endotherme reactie.
 • 6.2.1 het waterevenwicht

 • watermoleculen kunnen zowel een H+ deeltje opnemen als afstaan (<-- basisch en zuur). Twee watermoleculen kunnen met elkaar reageren in een zuurbasereactie. 
  2 H2O --> H3O+ + OH-
  omdat het evenwicht sterk links ligt , is de concentratie water vrijwel constant.
  Evenwichtsvoorwaarde Kw= [H3O+][OH-]
 • waterconstante (Kw)
  298 K een waarde van 1,0 x 10^-14
 • 6.2.2 een logaritmische schaal

 • De pH-schaal is een logaritmische schaal: bij elke eenheid die de pH daalt neemt de concentratie H3O+ met een factor 10 toe.
 • 6.2.3 pH meten

 • indicatoren
  stoffen die bij verschillende pH-waarden een andere kleur hebben (tb. 52A)
 • omslagtraject
  het gebied tussen de pH-waarden
 • soorten indicatorpapier
  lakmoespapier en universeel indicatorpapier (mengsel verschillende indicatoren)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Massagetal
Aantal protonen + aantal neutronen
Atoomnummer
Aantal protonen
Reductor
Een deeltje dat elektronen kan afstaan
Oxidator
Een deeltje dat elektronen op kan nemen
Mesomere grenstructuren
De verschillende lewisstructuren (worden aangegeven met een kromme pijl)
Wat is het omslagtraject?
Het gebied tussen de pH-waarden van een indicator
Wat zijn indicatoren?
Een aantal stoffen die bij verschillende pH-waarden een andere kleur hebben
Wat is een oxoniumion? (zuur)
H3O+
tRNA
deze vormt een directe koppeling tussen het codon en het bijbehorende aminozuur.
ribosomen
de eiwitfabrieken van de cel (bevindt zich in endoplasmatisch reticulum)