Summary Nova nieuwe scheikunde 3 vwo gymnasium

-
281 Flashcards & Notes
40 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova nieuwe scheikunde 3 vwo gymnasium". The author(s) of the book is/are T de Valk. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova nieuwe scheikunde 3 vwo gymnasium

 • 1 Stoffen

 • Wat kun je weergeven in een reactieschema?
  een chemische reactie.
 • Om ijzer te maken heb je ijzererts, houtskool en lucht nodig. Bij het productieproces verdwijnen deze stoffen. Er ontstaan nieuwe stoffen: ijzer en koolstofdioxide. 
  • hoe noem je de ijzererts, houtskool en lucht?
  • hoe noem je de ijzer en koolstofdioxide?
  • beginstoffen
  • reactieproducten
 • Wat geef je met de term zuivere stof aan?
  dat het om één stof gaat.
 • Wanneer is het belangrijk dat de stof zuiver is en waarom?
  Als je de stof gaat onderzoeken. Je weet dan zeker dat alle eigenschappen die je waarneemt bij die ene stof horen.
 • Mengsels waarin je de verschillende stoffen kunt zien heten heterogenemengsels . 

  Mengsels waarbij je de verschillende bestanddelen niet kunt onderscheiden noemen we homogenemengsels .
 • Waar staat MAC-waarde voor? Hoe kun je het omschrijven?
  Maximaal Aanvaarde Concentratie. Als je langere tijd in een bepaalde ruimte bent waarin de MAc-waarde overschreden wordt, kan dit gevolgen hebben voor je gezondheid.
 • Leg uit wat er gebeurde bij het Nyosmeer.
  In grondwater lost vanuit het gesteente veel koolstofdioxide op. Dit is normaal een gas, maar door de druk van het water erboven blijft het opgelost. Dicht bij de bodem ontstaat zo een geconcentreerde koolstofdioxideoplossing. Als het water omhoog komt en daardoor een lagere druk krijgt, komt er gasvormig koolstofdioxide vrij. Door de vrijkomende gasbellen komt het water nog meer in beweging. Zo komt er een uitstoot van miljoenen liters koolstofdioxidegas. Door de hoge dichtheid stroomt het langs de helling omlaag.
 • Wat is een oplossing?
  Een homogeen mengsel. Een heldere vloeistof waarin stoffen zijn opgelost.
 • Wat is een suspensie?
  Een heterogeen mengsel. een troebele vloeistof waarin kleine stukjes van een vaste stof zweven.
 • Wat is een emulsie?
  Een heterogeen mengsel. Een ondoorzichtige, troebele vloeistof waarin druppels van een andere vloeistof zweven.
 • Welk effect kan er optreden bij een suspensie?
  bezinking. De vaste deeltjes zakken langzaam naar de bodem. Hoe kleiner de vaste deeltjes zijn, hoe langer dit duurt. Als je schudt, gaan de deeltjes weer zweven.
 • Welk effect kan er optreden bij een emulsie?
  ontmenging. de vloeistofdeeltjes groeien aaneen en vormen en laag op de vloeistof. dit kun je voorkomen door een emulgator aan het mengsel toe te voegen.
 • Wat is rook?
  Een gas waarin vaste deeltjes zweven.
 • Wat is nevel of aerosol?
  Een gas waarin vloeistofdruppels zweven. een voorbeeld is mist.
 • Wat is schuim?
  een vloeistof of vaste stof waarin kleine gasbellen opgesloten zitten. 
 • Als je een mengsel kookt verandert de temperatuur tijdens het koken wel.

  Als je een zuivere stof kookt verandert de temperatuur tijdens het koken niet.
 • Hoe bereken je het massapercentage?
  massa opgeloste stof : massa mengsel, x 100.
 • Hoe bereken je het volumepercentage?
  volume opgeloste stof : volume mengsel, x 100.
 • Noem 7 manieren om stoffen te scheiden.
  1. centrifugeren
  2. filtreren
  3. indampen
  4. destilleren
  5. extraheren
  6. adsorberen
  7. chromatografie
 • Van welk verschil in stofeigenschap maak je gebruik bij:


  • centrifugeren: dichtheid
  • filtreren: deeltjesgrootte
  • indampen: vluchtigheid
  • destilleren: kookpunt
  • extraheren: oplosbaarheid
  • adsorberen: hechtbaarheid
  • chromatografie: verschillende technieken
 • Geef een voorbeeld van chromatografie.
  Het scheiden van kleuren in een kleurstof. Een combinatie van extractie en adsorptie. De kleurstof die het best oplost (extractie) en zich het minst hecht aan het papier (adsorptie) komt bovenaan.
 • Wat bedoelen we als we zeggen dat helium chemisch niet actief is?
  De stof reageert niet met andere stoffen en komt dus niet in verbindingen voor.
 • Helium heeft een hele lage dichtheid.
 • Waarom kan vloeibaar helium alles koelen?
  Omdat het het laagste kookpunt van alle stoffen: bij -269 graden Celcius.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

biobrandstoffen
brandstoffen gemaakt uit plantaardige olien of alcohol, geven ook CO2 af, maar is tijdens groeien planten uit lucht opgenomen, dus er ontstaat geen extra CO2
aardolie
mengsel van vele duizenden stoffen
Wat zijn de nadelen van de bestaande processen voor biomassavergassing?
 • het geproduceerde gas bevat vaak veel teer.
 • de verbrandingswaarde is vaak te laag om het gas in gasturbines of gasmotoren te verstoken.
Wat gebeurt er bij de vergassing van biomassa?
Er wordt een ondermaat zuurstof toegevoegd. De biomassa wordt tot 800 graden Celsius verhit, waarbij de biomassa gaat ontleden en er gassen ontstaan.
Geef de reactievergelijking van fotosynthese.
(zonne-energie) + koolstofdioxide + water -> glucose + zuurstof

6 CO2 + 6 H2O -> C6H12O6 + 6 O2
Wat is de ontbrandingstemperatuur?
De laagste temperatuur waarbij een stof gaat branden.
 Wat zijn de voorwaarden voor een verbranding?


 • de brandstof en de zuurstof moeten voldoende snel bij elkaar kunnen komen.
 • de temperatuur moet hoog genoeg zijn. (door de brandstof aan te steken)
Waaruit bestaat smog?
SO2, NOx, koolwaterstoffen
Wat zijn de gevolgen van zure regen?
De bodem en het oppervlaktewater verzuren.
Gebouwen van marmer en kalksteen en installaties worden aangetast.
Wat is zure regen?
Zwavelzuur dat is ontstaan doordat er zwaveldioxidegas in de lucht terecht kwam, komt in opgeloste vorm als neerslag weer op de aarde.

Salpeterzuur, gevormd uit stikstofdioxiden die zijn ontstaan in de motor van een auto