Summary Nova Scheikunde 4 vwo|gymnasium

-
ISBN-13 9789034579928
236 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova Scheikunde 4 vwo|gymnasium". The author(s) of the book is/are Toon de Valk. The ISBN of the book is 9789034579928. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nova Scheikunde 4 vwo|gymnasium

 • 1.1.1 scheikunde vroeger en nu

 • Griekse filosoof Demokritos; "Hij stelde dat materie niet eindeloos opgedeeld kan worden maar dat je uiteindelijk ij een kleinste deeltje uit moet komen dat niet langer splitsbaar is --> atoom (het kleinste deeltje dat nog steeds alle eigenschappen van de stof bevat)
 • 1.1.2 protonen, neutronen en elektronen

 • Dalton; zijn atoommodel een massieve bol
  Thompson; ontdekking van de negatieve geladen elektron
  Rutherford; vaststelde dat het atoom uit een kleine positief geladen kern bestond waaromheen elektronen cirkelden.
  Bohr; elektronen cirkelen in een vaste baan rond de kern --> elektronenschillen
  Chadwick; ondekte de neutron.
 • Het Atoommodel; beschrijft een atoom dat bestaat uit negatief geladen elektron die in vaste banen om een kleine kern van positief geladen protonen en neutrale neutronen heen cirkelen.
 • K-schil (1ste) 2
  L-schil (2de) 8
  M-schil (3de) 18
  > de wetmatigheid 2n^3
 • 1.1.3 Atoomnummer en massagetal

 • atomaire massaeenheid
  massa van een proton symbool u
 • massa
  protonen 1u
  neutron 1u
  elektron 0u
 • elementair ladingskwantum
  de lading van een proton en een elektron is (de kleinst mogelijke lading die voor kan komen) symbool e
 • atoomnummer
  het aantal protonen (dat zich in de kern van een atoom bevind bepaalt de identiteit van het atoom) staat links onder het atoom
 • Neutronen
  deze bepalen de massa van het atoom maar hebben geen invloed op de chemische eigenschappen
 • Isotopen
  zijn atomen die hetzelfde aantal protonen in de kern hebben, maar een ander aantal neutronen (ze worden onderscheid door het massagetal
 • massagetal
  de som van het aantal protonen en neutronen dat zich in de kern van een atom bevind. Staat linksboven het atoomsymbool
 • atoommassa
  de massa van atomen in vijftien decimalen nauwkeurig binas tabel 25
 • `relatieve atoommassa
  is afhankelijk van de verhouding waarin de verschillende isotopen in de natuur voorkomen en is dus een gewogen gemiddelde van de massa's van de verschillende isotopen. (dimensie loos weer te geven, zonder eenheid)
 • Rutherford deed in 1910 onderzoek naar de structuur van atomen.
 • wat doen geologen
  onderzoeken de klimatologische veranderingen in het geologische verleden.
 • 1.2.1 steeds meer elementen

 • Periodiek systeem der elementen
  Mendelejev was de eerste die met een systeem kwam. Hij rangschikte de elementen naar atoomassa en aar eigenschappen van het element. Hij liet ook plekken over voor de elementen die nog ontdekt moeten worden.
 • 1.2.2 periodes

 •  elektronenconfiguratie
  de manier waarop de elektronen zich verdeeld hebben over de schillen
 • valentie-elektronen
  de elektronen in de buitenste schil
 • 1.2.3 groepen

 • edelgassen
  stoffen die nauwelijks reageren met andere stoffen en dus heel stabiel zijn bij gebrek aan reactiviteit  (werden pas laat ontdekt)
 • edelgasconfiguratie
  veel stabiliteit, de buitenste schil helemaal vol te hebben
 • groep 1
  alkalimetalen (reageren heftig met water en halogeen, hierbij staan ze een elektron af het ontstane ion is stabiel want het heeft een edelgasconfiguratie)
 • groep 2
  aardkalimetalen
 • groep 17
  halogenen (ze regeren makkelijk met metalen, hierbij nemen ze een elektron op)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

evenwichtsconstante K
bij evenwicht veranderen de concentraties niet meer. De concentratiebreuk heeft dan een vaste waarde, K (binas  51)
Gibbs vrije energie (G)
het verband tussen enthalpie en entropie van het systeem, twee drijfveren bij een proces.
spontaan proces
als het eenmaal gestart is, uit zichzelf verder gaat
oplosbaarheid
bij slecht oplosbare zouten spreek je van de evenwichtscontante Ks --> Binas 46
heterogeen evenwicht
alle stoffen zitten niet in dezelfde fase, grensvlak
evenwichtsvoorwaarde
de evenwichtsconstante heeft bij elke temperatuur een waarde. Er is evenwicht als de waarde van de concentratiebreuk hetzelfde is als de waarde van K / C = K
homogeen evenwicht
als alle stoffen in dezelfde fase voorkomen.
homogeen mengsel
als alle stoffen in dezelfde fase aanwezig zijn
dynamisch evenwicht
als de heengaande en teruggaande reactie met eenzelfde snelheid verlopen, veranderen de concentraties niet meer.
knalgas
als je water ontleedt, ontstaat zuurstof (gas) en waterstof (gas)