Summary Nova scheikunde vwo4 2019

-
ISBN-13 9789402058291
201 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova scheikunde vwo4 2019". The author(s) of the book is/are Ilse Landa, Joris Schouten, Toon de Valk, Bas Zoon. The ISBN of the book is 9789402058291. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nova scheikunde vwo4 2019

 • 4.1 Verhoudingsformules van zouten

 • Waar bestaat een zout uit?
  Een zout bestaat uit positieve en negatieve ionen. De positieve geladen ionen worden gevormd door metaalatomen en de negatieve ionen worden gevormd door de niet-metaalatomen.
 • Hoe heet de binding die de ionen van een zout bij elkaar houdt?
  De binding die de ionen van een zout bij elkaar houdt heet de ionbinding.
 • Noem 3 kenmerken van zouten?
  1. Zouten zijn (bijna) allemaal vast bij kamertemperatuur
  2. Zouten zijn niet vervormbaar, maar bros
  3. Zouten kunnen in vloeibare of opgeloste toestand elektrische stroom geleiden.
 • Waarom zijn (bijna) alle zouten vast bij kamertemperatuur?
  De ionbindingen tussen de ionen zijn enorm sterk. Bij kamertemperatuur is er niet genoeg energie aanwezig om de ionen van een zout zo te laten trillen dat er een fase-overgang plaatsvindt.
 • Hoe noem je de microstructuur van zouten?
  Het ionrooster
 • Waarom zijn zouten niet goed vervormbaar?
  Een zout heeft een ionrooster. Een verstoring van dit rooster zou ervoor zorgen dat negatieve ionen en positieve ionen tegenover elkaar komen te zitten en elkaar afstoten.
 • In welke fase kunnen zouten elektrische stroom geleiden?
  Zouten kunnen alleen elektrische stroom geleiden in vloeibare of opgeloste toestand. Dit komt doordat de ionen binnen een zout in vaste fase niet vrij rond kunnen bewegen. In vloeibare of opgeloste toestand kunnen ze dat wel. De ionen kunnen dan dus lading verplaatsen.
 • Wat zijn enkelvoudige ionen?
  Enkelvoudige ionen zijn ionen die bestaan uit slechts 1 atoom.
 • Wat is een samengesteld ion?
  Samengestelde ionen zijn ionen die bestaan uit atoomgroepen.
 • Wat geldt er voor bijna alle samengestelde ionen?
  Bijna alle samengestelde ionen zijn negatief geladen. Een uitzondering vormt het ammoniumion. Ammoniumzouten zijn zouten die alleen uit niet-metaalatomen zijn opgebouwd.
 • Hoe komt het dat een zout op macroniveau altijd neutraal is?
  Dit komt doordat de positieve en negatieve ionen in zo'n verhouding aanwezig zijn, dat de totale lading neutraal is.
 • Hoe noem je de formule van een zout?
  De formule van een zout noem je de verhoudingsformule.
 • Noem de 3 stappen voor het opstellen van een verhoudingsformule.
  1. Schrijf de formules van de ionen op waaruit het zout bestaat, inclusief hun lading.
  2. Bepaal de kleinste verhouding waarin de ionen aanwezig moeten zijn om een neutraal zout te vormen.
  3. Noteer eerst het positieve ion, zonder lading, met erachter de index. Noteer dan het negatieve geladen ion, zonder lading, met eracht de index.
 • Noem de 3 stappen voor het geven van de systematische naam van een zout.
  1. Leid uit de verhoudingsformule af uit welke ionen het zout bestaat.
  2. Geef de namen van de ionen. Wanneer van een metaalion verschillende soorten bestaan, geef je de naam met een Romeins cijfer tussen haakjes aan om welk ion het gaat.
  3. Zet de naam van het negatieve ion achter de naam van het positive ion
 • 4.2 Oplosbaarheid van zouten

 • Wat gebeurd er als een zout oplost in water?
  Het zout valt in losse ionen uit elkaar. Het ionrooster wordt afgebroken en de ionbindingen worden verbroken
 • Hoe komt het dat ondanks de sterke ionbindingen tussen ionen een zout alsnog kan oplossen in water.
  De ionen van een zout kunnen met water nog een sterke binding vorming. Watermoleculen zijn dipoolmoleculen. Wanneer de ionen worden omringd door watermoleculen, zal de negatieve kant van het watermolecuul zich naar een positief ion richten en de positieve kan naar een negatief ion. De bindingen die worden gevormd zijn de ion-dipoolbindingen.
 • Hoe noem je ionen die zijn omringd door watermoleculen
  Ionen die zijn omringd door watermoleculen noem je gehydrateerd ionen.
 • Hoe noem je de reactie die plaatsvindt tijdens het oplossen van een zout in water?
  De reactie heet een fase-overgang.

  NaCl(s) -> Na+(aq) + Cl-(aq)
 • Wat gebeurt er bij het indampen van een zout?
  Wanneer een zout wordt ingedampt, vindt het omgekeerde proces van oplossen plaats. De ionen raken de watermantel kwijt en rangschikken zich in het ionrooster.

  Na+(aq) + Cl-(aq) -> NaCl(s)
 • Wanneer is een zout slecht oplosbaar in water?
  Een zout is slecht oplosbaar in water wanneer de ionbindingen tussen de ionen in het zout veel sterker zijn dan de ion-dipoolbindingen die de ionen met de watermoleculen zouden kunnen vormen.
 • Wat gebeurt er als een zout 'reageert in water'?
  Als een zout ' reageert in water' vindt er een reactie plaats tijdens het oplossen van een zout in water. De reactie die plaatsvindt tijden het oplossen, is een reactie tussen het oxide-ion en een watermolecuul. Hierbij ontstaan twee hydroxide-ionen.
 • Op welke 2 manieren kunnen hydroxidezouten bereid worden?
  1. Het hydroxidezout laten oplossen in water.
  2. Het oxidezout laten reageren met water.
 • Noem 4 triviale namen van hydroxidezouten.
  1. Natronloog (Na+(aq) + OH-(aq))
  2. Barietwater (Ba2+(aq) + OH-(aq))
  3. Kaliloog (K+(aq) + OH-(aq))
  4. Kalkwater (Ca2+(aq) + OH-(aq))
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan de verdelingsgraad de reactiesnelheid verhogen?
Hoe groter het contactoppervlak is, hoe vaker de deeltjes op elkaar kunnen botsen. Daardoor neemt het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid toe en stijgt de reactiesnelheid.
Waar hangt de reactiesnelheid in heterogene mengsels van af?
In heterogene mengsels is de reactiesnelheid afhankelijk van het contactoppervlak. (verdelingsgraad)
Wanneer spreken we van heterogene mengsels?
Als deeltjes zich in verschillende fasen bevinden en min of meer gemengd zijn, spreek je van heterogene mengsels.
Op welke manier verhoogt de concentratie de reactiesnelheid?
Hoe meer deeltjes zich in een bepaald volume bevinden, hoe vaker ze zullen botsen. Hierdoor is er een grotere kans op effectieve botsingen per tijdseenheid en dus een hogere reactiesnelheid.
Waarvan is de reactiesnelheid in homogene mengsels afhankelijk?
In homogene mengsels is de reactiesnelheid afhankelijk van de concentratie van de deelnemende stoffen.
Welke 2 soorten mengsels zijn homogeen?
1. Gasmengsels (alle deeltjes bewegen los van elkaar)
2. Oplossingen (alle deeltjes bewegen los van elkaar)
Hoeveel stijgt de reactiesnelheid bij een temperatuurstijging van 10K?
De reactiesnelheid wordt 2x zo hoog bij elke temperatuurstijging van 10K.
Op welke manier kan de temperatuur de reactiesnelheid verhogen?
Als de temperatuur stijgt, gaan de deeltjes sneller bewegen, waardoor ze harder, maar ook vaker met elkaar botsen. De kans op het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid neemt toe.
Wat is de geactiveerde toestand?
Tijdens een botsing tussen moleculen of atomen ontstaat er een geactiveerde toestand, waarin alle drie de deeltjes gedurende korte tijd met elkaar zijn verbonden.
Wanneer wordt de reactiesnelheid verhoogt op basis van het botsende-deeltjesmodel?
De reactiesnelheid wordt verhoogd als er meer effectieve botsingen per tijdseenheid plaatsvinden.