Summary NT2, TVO, dyslexie, RT

-
177 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - NT2, TVO, dyslexie, RT

 • 1 NT2, TVO, dyslexie, RT

 • Aandacht voor groepsprocessen
  Manier waarop doelstellingen worden nagestreefd, hoe taak- en groepsproces geëvolueerd zijn.
 • ABCD model

  ·A-fase: nieuwe woorden, uitdrukkingen en taalfuncties aanbieden (receptieve fase).          

  ·B-fase: de cognitieve fase. Taalregels kunnen worden uitgelegd of voorbeelden geven waarmee de leerder zelf de regel kan ontdekken.


  ·C-fase: Taalleerders nemen zelf meer initiatief en proberen woorden en structuren te gebruiken (zelf uitproberen).


  ·D-fase: natuurlijke situatie wordt nagebootst.
 • Academische taalvaardigheid
  CAT
 • Achtergrondfactoren leren taal
  Hoe jonger iemand is, hoe groter de kans dat het niveau van de moedertaal bereikt wordt. Volwassenen leren sneller een taal, maar halen niet het niveau van de jongere.
 • Achterstand
  Achterstand in moedertaal door omgevingsfactoren
 • Activerende didactiek
  Creëren van omstandigheden waardoor het leren van alle leerlingen wordt gestimuleerd. Leren wordt zichtbaar, niet persé fysiek actief bezig zijn. Samenwerkend leren is een voorbeeld.
 • Alledaagse taal
  DAT
 • Analfabeet (functioneel)
  Wel kunnen lezen, maar vaardigheid niet goed kunnen beheersen.
 • Attitude, socioaffectieve factoren
  Bv. positief staan tegenover leren van een nieuwe taal en de nieuwe omgeving (NT2)
 • Auditieve discriminatie
  Een gesproken woord in klanken kunnen opdelen
 • automatisering
  Herkennen zonder er bewust over na te denken.
 • Beoordelaarseffecten
  100% betrouwbaarheid krijgen we nooit, maar door als beoordelaar alert te zijn op een aantal belangrijke beoordelingsfouten, kun je de betrouwbaarheid van de toets optimaliseren.
  • Eerste indruk: Neiging tot snel oordelen
  • Halo-effect: Een gunstige indruk op een aantal criteria wordt doorgezet in een gunstige beoordeling op andere criteria
  • Horn-effect: Een ongunstige indruk op een aantal criteria wordt doorgezet in een ongunstige beoordeling op andere criteria
  • Contaminatie effect: De beoordelaar kent aan de beoordeling van het werk nog andere dan de bedoelde functie(s) toe. Het beïnvloed de objectiviteit. Contaminatie betekent letterlijk besmetting.
  • Logische fout: Zie halo/horn effect: Als onderdeel A fout/goed is, dan zal B ook wel fout/goed zijn
  • Sympathie / Antipathie
  • Projectie: Het toeschrijven van eigen (positieve of negatieve) eigenschappen aan de student
  • Stereotype: Een student eigenschappen toekennen op basis van een groep waartoe hij behoort
  • Mildheid /Strengheid
  • Centrale tendentie: De neiging om steeds in het midden te beoordelen
  • Sequentie of volgorde effect: De nawerking van voorafgaande beoordelingen van het werk van andere studenten bij het beoordelen van een studentprestatie.
  • Signifisch of opvattingseffect: De effecten die optreden indien de beoordelingstaak verschillend wordt opgevat door twee of meer beoordelaars.
  • Normverschuiving: De neiging van een beoordelaar zich in de strengheid van zijn beoordelingen aan te passen aan het gemiddelde prestatieniveau van een groep kandidaten.
 • Beoordeling taalgerichtheid
  Leerlingen laten zien dat zij de taal en de vaktaal beheersen
 • Betekenisaspecten
  Kernmerken die aan een woord toegekend worden (appel = groen, fruit, eten)
 • Betekenisonderhandeling
  Actief bedenken en te verwoorden wat een bepaald vakbegrip nu inhoudt, hoe je het kunt waarnemen, hoe het tot stand komt
 • Betekenisvolle interactie
  Betekenisvol leren, leerlingen leren in een rijke en realistische context.
 • Betrouwbaarheid toetsen
  Objectief
  Specificiteit
  Transparantie
  Efficiëntie
 • Botttom-up verwerking
  van letters naar woorden naar woordgroepen naar zinnen. Tekstgestuurd proces.
 • CEFR
  Raamwerk van de te bereiken en vereiste niveaus.
 • Cesuur
  je kunt absoluut normeren:
  De toetsscore van een leerling wordt vergeleken met een toetsscore die als standaard of cesuur aangeduid wordt.
  • Voor iedereen geldt dezelfde  norm en deze wordt meestal  vooraf vastgesteld.
  • Wordt veelal gebruikt om  leerlingen te selecteren (bv voor  toelating tot vervolgstudies).
  • Gaat uit van minimum eisen.
  • Geeft kandidaten duidelijkheid.
  • Moeilijk vooraf vast te stellen.
  • Kwaliteit van de toets wordt niet meegenomen.
  of relatief normeren:
  De toetsscore van de leerling wordt vergeleken met de toetsscores die andere leerlingen van dezelfde doelgroep behaald hebben.
  • Vaak wordt achteraf vastgesteld of de leerprestaties voldoende of onvoldoende zijn.
  • Kan o.b.v . pedagogische argumenten de voorkeur hebben (bv succes willen laten ervaren).
  • Kwaliteit van de toets wordt meegenomen.
  • Slaagkans wordt hoger door slechte leerlingen
 • Cloze-oefening
  Een vraag bij een leerdoel. Er is dus maar 1 goed antwoord om te geven.
  Een tekst waarbij vanaf de tweede regel woorden worden weggelaten de moeten worden ingevuld. Doet beroep op reeks vaardigheden.
 • Cognitieve complexiteit
  het (niet) kunnen volgen en leren beheersen van wat (te) ingewikkeld wordt.
 • Cognitieve factoren
  Factoren die bepalen hoe moeilijk of makkelijk een taak voor een leerder is (voorkennis, redeneervaardigheid, abstract kunnen denken, enz.)
 • Cognitieve strategieën
  Leerstrategie om kennis en vaardigheden eigen te maken
 • Communicatieve benadering
  Taal wordt beschouwd om boodschap over te brengen (NT2). Vaak wordt ABCD model gebruikt, Doel: taalroutines en taalhandelingen
 • Compensatiestrategie
  Omschrijving van een woord dat je niet kent door andere woorden of zinnen
 • Consolideren (Verhallen)
  Inoefenen van een woord en betekenisaspecten in verschillende contexten, in bredere context te plaatsen, oefenen met gatenteksten, taalspellen of samenvattingen
 • Content-based approach (inhoudgerichte benadering)
  Rijke, realistische context waarin leerling de kans krijgen hun eigen leerproces vorm te geven. Interessante leerstof. Uitgaan van: 'wat wil je weten'.
 • Controleren (Verhallen)
  Leerling leert en begrijpt een bepaald woord.
  Aan leerlingen vragen
  Verbanden met andere woorden laten benoemen
  Woorden opnemen in een toets
 • Creatieve constructiehypothese
  Verwerving door eigen creatieve vermogens en daarbij wordt vaste volgorde aangenomen.
 • C-toets / Cloze-toets
  Als je de Belgische nationaliteit hebt en geen eindexamen hebt gedaan, kan je ee verkorte test afleggen: de c-test.
 • Decoderen
  Ontsleutelen van woorden, tekens omzetten in klanken: lezen
 • Denken stimuleren
  • Het aansporen tot informatie begrijpen (onthouden, samenvatten, categoriseren, symboliseren, perspectief nemen),
  • informatie bewerken: (analyseren, toepassen, induceren, deduceren, probleem oplossen),
  • en nieuwe informatie bedenken (brainstormen, voorspellen, synthetiseren, evalueren, vragen stellen).  
 • Diagnostische toets
  een onderzoek naar eventuele lacunes in kennis of vaardigheden van een leerling of student. Een andere benaming is formatieve toets.. Deze toets wordt dan gebruikt als hulpmiddel om vast te stellen welke aspecten van een vak nog nadere bestudering behoeven voordat de daadwerkelijke toetsing van de leerstof plaatsvindt.
 • Directe feedback
  Het goede antwoord geven
 • Directe instructie
  Onderwijsmethode die nadruk legt op structuur, duidelijkheid en positieve ondersteuning. Doel om studenten te ondersteunen bij actief en constructief verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden.
 • Doeltaal
  Taal die naast de moedertaal verworven wordt
 • dyslexie
  Men  spreekt van dyslexie wanneer de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of spellen zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkeld.
 • Eerste taal
  Moedertaal
 • Eisen aan taalgebruik
  verplicht niveau
 • ellips
  weglating
  Zin waarin PV of O of beide ontbreken. Beknopte bijzin of gebiedende wijs.
  Voorbeeld: (Wie heeft je daarmee geholpen?) Mijn broer (heeft mij geholpen)
 • ERK
  Europees referentiekader
 • Expliciet verbeteren
  Nadrukkelijk verbeteren
 • Expliciete, directie instructie EDI
  Duidelijke nadrukkelijke instructie.
  Houdt in dat de leerlingen meer aanwijzingen, ‘steigers’ en begeleide toepassing met feedback wordt geboden, waardoor verwarring voorkomen wordt. EDI biedt nieuwe leerstof in stappen aan en laat de leerlingen in voldoende mate oefenen om tot beheersing te komen. Het zal duidelijk zijn dat in het kader van passend onderwijs deze aanpak eigenlijk een must is.
 • extensief lezen
  Globaal, scannend lezen; skimmen
 • Extensief luisteren
  Globaal luisteren, niet intensief, maar gewoon luisteren
 • Foreigner talk
  Een manier waarop mensen een vreemde taal spreken en waar de grammaticale regels niet goed worden toegepast en de woordenschat beperkt is. Bijvoorbeeld: 'Me help you?'
 • Formatieve toets
  Over een hoofdstuk, diagnostisch
 • Fossilisatie
  Geen vooruitgang meer in leren in vreemde taal
 • Functioneel analfabeet
  Wel lezen en schrijven, maar met veel moeite.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Aandacht voor groepsprocessen
2
ABCD model
2
Academische taalvaardigheid
2
Achterstand
2
Page 1 of 41