Summary Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren

-
ISBN-10 9024403332 ISBN-13 9789024403332
357 Flashcards & Notes
28 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren". The author(s) of the book is/are Petra de Bil. The ISBN of the book is 9789024403332 or 9024403332. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren

 • 1 Observeren

 • wat is de definitie van observeren
  observeren is bewust en doelgericht waarnemen
 • leg net-systematische observatie uit
  dagelijkse observaties. er is niks speciaals afgesproken
 • leg systematische observatie uit
  bewust en doelgericht waarnemen. er is duidelijk gemaakt wie, wat, hoe, waarom, wanneer geobserveerd wordt.
 • leg participerende observatie uit
  observator neemt deel aan situatie. verhuld of niet verhuld.
 • leg niet-participerende observatie uit
  observator neemt niet deel aan de situatie. denk aan video opname. meestal verhuld.
 • hoe wordt het doel IN de observatie ook wel omschreven
  als de observatievraag.
 • wat is operationaliseren
  de te observeren dimensies uiteenzetten in concrete gedragingen
 • wat is een nulmeting
  de beginsituatie
 • wat betekend perceptie
  resultaat van het waarnemen, probleemoplossing.
 • wat betekent selectie
  door selectie nemen we slechts een deel van alle prikkels waar. heeft te maken met aandacht
 • wat zijn gedragsketens
  chronologisch geordende waarnemingen
 • wat betekent observeren
  bewust en doelgericht waarnemen
 • wat is bewust observeren
  bewust gebruikmaken van je zintuigen
 • wat is doelgericht observeren
  de observatie dient een duidelijk omschreven doel, met de afspraak hoe het doel bereikt wordt
 • wat is een niet-systematische observatie
  dagelijkse observaties. er is niks speciaals afgesproken; er is geen doel. de beleving staat centraal
 • wat is een systematische observatie
  bewust en doelgericht waarnemen. er is duidelijk wie wat en hoe geobserveerd wordt en er is een doel. deze gegevens worden in een systeem gezet
 • wat is een participerende observatie
  de observator neemt deel aan de situatie
 • wat is een verhulde onderzoekersrol
  men weet niet dat hij geobserveerd wordt. kan participerend zijn
 • wat is een niet-verhuld onderzoekersrol
  men weet dat observator observeert. het is participerend
 • wat is een niet-participerende observatie
  observator neemt zelf niet deel aan de situatie. het is meestal verhuld.
 • welke stappen neem je om te beginnen met een observatie
  1 met welk doel?
  2 wat zijn de observatievragen?
  3 wat is het kenmerk
  4 welke gedragingen ga je observeren
  5 nulmeting?
  6 hoe breng je observatie in kaart?
  7 welke taal?
 • de doelstelling van een observatie is nog geen vraag
 • het doel in de observatie is een vraag
 • wat staat altijd in de observatievraag
  het kenmerk
 • wat zijn dimensies
  opgesplitste kenmerken
 • wat is operationaliseren
  de te observeren dimensies omzetten in concrete gedragingen
 • wat is een nulmeting
  de beginsituatie. wanneer het niet bekend is, proberen vast te stellen
 • waarmee start elke waarneming
  met een stimulus (prikkel)
 • wat is perceptie
  perceptie is probleemoplossing. prikkels worden omgezet tot benoembare dingen
 • wat is de bottum-up benadering
  van onderaf wordt er uit alle samengestelde onderdeeltjes van een voorwerp een geheel gekozen
 • wat is de top-down benadering
  door eerdere ervaringen zien wat we denken te zien
 • wat is selectie
  door selectie nemen we slechts een deel van alle prikkels waar. het heeft te maken met aandacht
 • wat zijn gedragsketens
  chronologisch geordende waarnemingen van persoon, situatie of ruimte. stelt je achteraf in staat om verschillende gebeurtenissen uit elkaar te halen. werk met tijdsaanduidingen
 • wat kan je helpen bij het beperken van subjectiviteit
  afspreken doelstelling
  afspreken observatievraag
  afspreken welke kenmerk en welke dimensies
  welke concrete gedragingen observeren
 • wat is de observatorbias
  de fouten die observator maakt bij zijn observaties. de afwijking van de observator. de neiging om een bepaalde kant op te gaan.
 • wat zijn oorzaken van bias
  aandacht
  selectie
  perceptie
  plaats
  tijd
  wat vooraf ging
  persoonlijke omstandigheden
 • wat is het halo-effect
  het toedichten van positieve eigenschappen aan een persoon met prettige kenmerken
 • wat is het horn effect
  het negatief beoordelen van bijvoorbeeld een irritant persoon
 • wat is de betrouwbaarheid van een observatie
  de herhaalbaarheid tot eenzelfde resultaat. betrouwbaar wanneer bij herhalen van de observatie het tot dezelfde resultaten leidt.
 • wanneer is de betrouwbaarheid lager
  bij een veelomvattende vraag, bij een complexe situatie
 • wat is de inter-betrouwbaarheid
  de mate van overeenkomst tussen de observaties van verschillende observatoren
 • wat is de intra-betrouwbaarheid
  de mate van overeenkomst tussen de observaties van 1 observator
 • wat is validiteit
  als je hebt gemeten wat je wilde meten. dit bereik je door goed de kenmerken te operationaliseren
 • wat is constructvaliditeit
  meet wat je wilde meten
 • wat is inhoudsvaliditeit
  hoe groot is de inhoud van de meting
 • wat is de predicatieve validiteit
  in hoeverre voorspellen de observaties gedrag in de toekomst
 • wat is concurrent validiteit
  in hoeverre voorspellen de observaties gedrag in het heden
 • wat is interne validiteit
  meet wat je wilde meten (construct en inhoud)
 • wat is externe validiteit
  in hoeverre zijn de resultaten overdraagbaar naar een andere situatie of geobserveerde personen
 • wat is registreren
  het vastleggen van observaties. het moet zo objectief mogelijk en mag geen interpretaties bevatten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.