Summary Obstetrie en gynaecologie : de voortplanting van de mens

-
ISBN-10 9035234898 ISBN-13 9789035234895
710 Flashcards & Notes
56 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Obstetrie en gynaecologie : de voortplanting van de mens". The author(s) of the book is/are M J Heineman,. The ISBN of the book is 9789035234895 or 9035234898. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Obstetrie en gynaecologie : de voortplanting van de mens

 • 2.2 Wetgeving

 • WAZ
  Wet afbreking zwangerschap.
 • Wanneer voert men de morning-after periode uit?
  De pil kan tot uiterlijk 72 uur na coïtus en de spiraal  tot 5 dagen na coïtus
 • Tot wanneer mag men de overtijdbehandeling uitvoeren?
  Tot 16 dagen overtijd oftewel 44 dagen amenorroe
 • Tot hoeveel weken voert men een eerste-trimester abortus uit?
  Tot en met 13 weken amenorroeduur
 • Wanneer voert men een late zwangerschapsafbreking uit?
  Na 24 weken
 • Wat verstaat men onder categorie 1 van de late zwangerschapsafbreking?
  Dodelijke aandoeningen die onbehandelbaar zijn en waaraan het kind ook na een voldragen zwangerschap snel aan zal overlijden.
 • Wat verstaat men onder categorie 2 van de late zwangerschapsafbreking?
  Aandoeningen waarbij sprake is van ernstige en niet te herstellen functiestoornissen, waarbij weliswaar een kans op overleven bestaat, maar naar de huidige medische inzichten postnataal levensverlengend handelen slechts tot voortzetting van het lijden leidt.
 • 7.1.2 Het benige bekken

 • Welk ligament ligt er tussen de SIAS en het os pubis?
  Het ligamentum inguinale
 • Uit welke botdelen bestaat het benige bekken?
  Beide os coxae, het os sacrum en os coccygis
 • Hoe loopt de linea terminalis?
  Vanaf pecten ossis pubis via de linea arcuata en eindigt bij get promontorium
 • 7.1.3 Het ovarium

 • Ovarium is verbonden met verschillende ligamenten:
  - Lig. Latum -> het peritoneaal blad wat contact geeft met de uterus
  - Lig. ovarii proprium -> verbindt de onderpool van het ovarium met de uterus.
  - Lig. suspensorium ovarii -> bevat het ovarieel vaatstelsel, verbonden met de bovenpool
 • Welke arterie voorziet het ovarium van bloed en vanuit waar ontspringt deze?
  De a. ovarica, die ontspringt vanuit de aorta
 • Welke vat voert het bloed weer af vanaf de ovaria?
  De v.ovarica, die links uitmondt in de v.renalis en rechts uitmondt in de v. cava inferior
 • 7.1.4 De tuba uterina

 • De tuba uterina bestaat uit drie delen:
  1. infundibulum -> trechtervormig deel dat met de fimbrae een nauwe relatie heeft met het ovarium
  2. ampulla -> vindt bevruchting plaats en ontwikkelt tot een morula.
  3. isthmus -> nauwe deel om te vroege passage te voorkomen.
 • 7.1.5 De uterus

 • Wat is de anteversiehoek?
  De hoek die de lengteas van de uterus maakt met de lengteas van de vagina
 • 9 preconceptiezorg

 • Wat voor een teratogeen effect geeft een angiotensie 2 receptor antagonist?
  Longhypoplasie, persisterende ductus arteriosus, schedelhypoplasie
 • Wat voor een teratogeen effect geeft een ACE-remmer?
  OP het CZS en ledematen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is je beleid bij disproportie?
Het beleid is sterk afhankelijk van de ligging. Bij een stuitligging zal men bij vermoeden op disproportie een vaginale partus afraden.  
Wanneer denk je aan disproportie?
Als bij een primigravida van het blanke ras na de 36e week het hoofd niet indaalt en opvallend promineert boven de symfyse. Ook denk je dan aan cervicale myomen en placenta praevia. Je verwijst de zwanger door voor aanvullend onderzoek. Meestal zal het vermoeden van disproportie pas ontstaan tijdens de baring, als er onvoldoende progressie is of bij inwendig onderzoek een afwijkende presentatie of stand wordt gevoeld. 
Wat is er mogelijk bij een afwijkende stand?
De vorm van het hoofd pas niet in het baringskanaal. Het bekendste voorbeeld hiervan is de hoge rechtstand. Hierbij staat het hoofd voor-achterwaarts op de bekkeningang, waarvan de grootste diameter dwars verloopt. Vooral indien het achterhoofd dan achter staat (positio occipitosacralis), is er vaak sprake van een ernstige wanverhouding en zal het hoofd niet indalen. 
Bij welke ligging is de diameter zo groot dat een vaginale bevalling niet mogelijk is?
Voorhoofdsligging (circumferentia suboccipitofrontalis)
Wanneer is het hoofd te groot
Afwijkingen zoals hydrocefalie.
Waardoor kan het hoofd te groot zijn?
Vanwege te grote afmetingen, een afwijkende ligging en/of afwijkende stand van het hoofd. 
Welke benaming heeft het als het voorliggend deel te groot is ten opzichte van het baringskanaal?
Discongruentie, wanverhouding of disproportie. 
Wanneer kan vaginale kunstverlossing worden toegepast?
Als relatieve wanverhouding is, maar de grootste diameter van het hoofd de bekkeningang is gepasseerd. Ook bij een stugge bekkenbodem kan een vaginale kunstverlossing worden toegepast.
Wanneer is vaginale bevalling onmogelijk?
Duidelijk wanverhouding tussen hoofd en bekken en moet seciot caesarea worden uitgevoerd.
Wanneer wordt echter de verdenking op wanverhouding sterker?
Als de uitdrijving niet vordert en het voorliggende deel niet verder indaalt in het baringskanaal bij toename van caput succedaneum en moulage.