Summary Oefentoetsen Bedrijfseconomie

659 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Oefentoetsen Bedrijfseconomie

 • 1.1 Oefentoets 1

 • Welke stelling over non-profitorganisaties is juist?
  Non-profitorganisaties zijn economisch niet zelfstandig.
 • Bij een eenmanszaak is sprake van aansprakelijkheid van de eigenaar. Wat is de betekenis daarvan?
  De eigenaar is zowel met zijn ingebrachte vermogen als met zijn privévermogen aansprakelijk voor de gehele schuld aan een handelscrediteur.
 • Aan welke verplichting(en) moet een eenmanszaak voldoen?
  alleen aan de boekhoudverplichting
 • De publicatieplicht is niet voor alle ondernemingen gelijk. Welke stelling hierover is juist?
  Alle niet-rechtspersonen zijn volledig vrij van publicatieplicht.
 • In welke vorm komt een overname het meest voor?
  Twee ongelijkwaardige ondernemingen gaan samen waarbij de een de aandelen van de ander opkoopt.
 • Welk kenmerk hoort bij een kapitaalvennootschap?
   Het bedrijf heeft eigen bezittingen en schulden.
 • Voor welke rechtsvorm(en) geldt de blokkeringsclausule?
  voor de bv
 • Waarom ligt winstinhouding bij coöperaties gevoelig?
  Omdat een hoge winst van een coöperatie, vanwege de aard van het bedrijf, toebehoort aan de leden.
 • Wat wordt aangeduid met het begrip bedrijfstak?
  alle bedrijfshuishoudingen die eenzelfde of een overeenkomstig productieproces uitvoeren
 • Wat wordt verstaan onder franchising?
  een winkelier die de formule van een grootwinkelketen heeft overgenomen
 • Waar komt franchising tegenwoordig veel voor?
  in de handel en in de dienstverlening
 • Wat wordt verstaan onder een kartel?
  een afspraak tussen ondernemingen om de onderlinge concurrentie te beperken
 • Wat is de meest verstrekkende vorm van samenwerking?
  fusie
 • Welke rechtsvorm is het meest gunstig voor de eigenaar als het gaat om aansprakelijkheid?
  de bv
 • Welk fiscaal nadeel heeft een bv ten opzichte van een personenvennootschap?
  geen recht op belangrijke delen van de zelfstandigenaftrek

 • Afbeelding
  € 1.664
 • Piet Veenstra runt een handelsonderneming. Afgelopen jaar heeft hij een omzet behaald van € 100.000 en de inkoopkosten en overige kosten bedroegen € 40.000. Zijn zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280.
  Hoe groot is het bedrag van de 14% winstvrijstelling die hij op zijn belastbare winst in mindering mag brengen?
  € 7.381
 • Afbeelding
  € 56.702
 • Domzi bv koopt van Nederlandse leveranciers onderdelen in en maakt tuinmeubelen. Domzi bv ontvangt een rekening van een Nederlandse leverancier van € 84.700 (inclusief 21% btw). De onderneming wil deze producten doorverkopen aan een detailhandel in België. Daarbij moet een winst behaald worden van 25% van de inkoopprijs.
  Voor welk factuurbedrag worden de producten verkocht?
  € 87.500
 • De verkoopprijs van een product is € 20 inclusief 21% btw.
  Hoeveel bedraagt de verkoopprijs exclusief btw?
  € 16,53
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Van een onderneming steeg het vreemd vermogen over dit jaar met € 10.000. Onder het vreemd vermogen behoorde alleen de post crediteuren tot het kort vreemd vermogen. Deze post steeg met € 18.000. Van de winst over het voorgaande jaar werd € 12.000 dividend betaald. Uit de winst van dit jaar is € 9.000 bestemd voor dividend. De rente die dit jaar betaald werd, bedroeg € 28.000. Er zijn dit jaar geen nieuwe aandelen uitgegeven.Wat is de kasstroom uit financieringsactiviteiten over dit jaar?
€ 20.000 kasafname
Kraaikamp is een fabrikant van diverse soorten wekkers. In de bron staan de balansen met betrekking tot het afgelopen boekjaar.Volgens de toelichting bedroegen de gezamenlijke investeringen in vaste activa € 100.000.Wat de kasstroom uit operationele activiteiten?
€ 180.000
TikTak, een producent van horloges, heeft balansen met betrekking tot afgelopen boekjaar gepubliceerd, zie bron.Wat is de kasstroom uit financieringsactiviteiten over afgelopen boekjaar?
€ 340.000
Een machine met een boekwaarde van € 68.000 werd op 30 december vervangen door een machine met een aanschafwaarde van € 245.000. Aan het begin van het jaar had de oude machine nog een boekwaarde van € 74.000. De oude machine werd verkocht tegen een prijs van € 71.000.Wat is de invloed van de machine en haar vervanging op de kasstroom uit investeringsactiviteiten?
€ 174.000
Stelling: In de normale situatie is het totaal van de kasstroom uit investeringsactiviteiten negatief.
Juist
Welke feiten zorgen voor een mutatie in de kasmiddelen in het kasstroomoverzicht?
het innen van een vordering op een afnemer
· het betalen van dividend
· het aflossen van een hypothecaire lening
Welke gebeurtenis leidt tot een boeking onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten?
het betalen van dividend
Stelling: De verslaggevingsregels van de IFRS verplichten ondernemingen een kasstroomoverzicht op te nemen.
Juist
Welke stelling is juist?
Zowel het kasstroomoverzicht volgens de directe methode als het kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode is zonder extra informatie uit de balans en de resultatenrekening af te leiden.
Gedurende het afgelopen jaar heeft onderneming Quittekat, een producent van kattenbrokken, bruto € 400.000 geïnvesteerd in nieuwe machines voor de fabricage. De afschrijvingen over de machines over het betreffende jaar bedroegen € 250.000. Op de beginbalans hadden de machines een boekwaarde van € 3.500.000 en op de eindbalans een boekwaarde van € 3.600.000. Onder de post bijzondere resultaten op de resultatenrekening kwam een verkoopwinst op verkoop machines per 30/12 voor van € 50.000.Wat is de verkoopprijs van de verkochte machines?
€ 100.000