Summary Omgevingsrecht

-
ISBN-10 9089520996 ISBN-13 9789089520999
251 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Omgevingsrecht". The author(s) of the book is/are M N Boeve. The ISBN of the book is 9789089520999 or 9089520996. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Omgevingsrecht

 • 1 inleiding

 • Welke menselijk activiteiten hebben gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving?
  • wonen
  • werken
  • recreatie
  • vervoer
 • Wat zijn de beginselen van het omgevingsrecht?
  • Beginsel van voorzorg
  • Beginsel van preventie
  • Beginsel van bestrijding aan de bron
  • Beginsel de vervuiler betaalt
  • Stand-stillbeginsel
  • ALARA-beginsel (as low as reasonable achievable)
 • Wat kan in een bestemmingsplan worden aangegeven?
  Welke gronden bestemd zijn voor wonen en welke voor bedrijfsactiviteiten. (hierin kan onderscheid gemaakt worden naar verschillende categorieen bedrijven)
 • Hoe kan de kwaliteit van de leefomgeving worden verbeterd?
  Door bijvoorbeeld industeriele activiteiten buiten woongebieden te plaatsen. (ruimtelijke ordeningsrecht)
 • Op welke manier kunnen bedrijfsactiviteiten het milieu verontreinigen? (bijvoorbeeld)
  • uitstoot verontreinigde stoffen naar de bodem, het water en de lucht
  • productie, gebruik of verwerken van alvalstoffen
  (milieurecht)
 • 1.1 Wat is omgevingsrecht

 • Omgevingsrecht => geheel aan rechtsgebieden dat betrekking heeft op de regulering van de fysieke leefomgeving en de samenhang tussen die rechtsgebieden.

 • 1.2 Omgevingsproblemen

 • Er is sprake van een omgevingsprobleem als 1 of meer van de functies van de fysieke leefomgeving wordt aangetast of bedreigd.

   

  Voorbeelden van omgevingspronblemen zijn:

  - verlies aan biodiversiteit

  - klimaatverandering

  - overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen

  - bedreiging van de gezondheid

  - bedreiging van de externe veiligheid

  - aantasting van de leefomgeving

  - verrommeling van het landschap en versnippering

   

  De kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op de mens, plant en dier wordt onderzocht en geëvalueerd door het Planbureau voor de leefomgeving. Het resultaat daarvan wordt neergelegd in de Balans Leefomgeving.

   

 • 1.3 Ontwikkeling van het omgevingsrecht

 • De verschillende onderdelen van het omgevingsrecht hebben zich langs verschillende wegen ontwikkeld. Verschillende onderdelen zijn:

  Milieuhygienerecht => Eerst Hinderwet, nu Wet milieubeheer (Wm).

     Met de invoering van de omgevingsvergunning is de Wabo in werking getreden  In de  

     omgevingsvergunning is een groot aantal voorheen bestaande vergunningen, ontheffingen en andere

     toestemmingen geïntegreerd. H8 Wm is overgeheveld naar de Wabo.

  - Ruimtelijke ordeningsrecht => Eerst Woningwet, nu Wro.

  - Waterrecht => Zowel oppervlakte als grondwater. Nu Waterwet.

  - Natuurbeschermingsrecht => hier in wordt onderscheid gemaakt naar regelingen ter bescherming van gebieden en soorten flora en fauna. 

   

 • 1.4 Beginselen van omgevingsrecht

 • De belangrijkste beginselen in het omgevingsrecht zijn:

  1. Beginsel van voorzorg => houdt in dat men niet moet wachten met het nemen van maatregelen ter

       bescherming van het milieu en de natuur tot de gevolgen van bepaalde handelingen volstrekt duidelijk zijn. Ook

       wanneer nog niet volkomen zeker is dat bepaalde gevolgen zich zullen voordoen , maar er wel sterke aanwijzingen

       zijn voor die gevolgen, moeten preventieve maatregelen worden genomen.

  2. Beginsel van preventie => houdt in dat wanneer maatregelen worden genomen, die maatregelen in de eerste

       plaats gericht moeten zijn op het voorkomen van verontreiniging van het milieu of de natuur en niet op herstellen

       of ongedaan maken van die verontreiniging nadat deze zich heeft voorgedaan.

  3. Beginsel van bestrijding aan de bron => milieubeschermende maatregelen kunnen het beste gericht worden

       op de bron van de verontreiniging i.p.v. op de ontvanger van de verontreiniging.

  4. Beginsel de vervuiler betaalt => vervuiler is verantwoordelijk voor de kosten die gemoeid zijn met het

       voorkomen en beperken van de door hem veroorzaakte verontreiniging .

  5. Stand-still beginsel => houdt in dat in de gevallen waarin feitelijk bestaande omgevingskwaliteit beter is dan de

       voorgeschreven omgevingskwaliteit, de bestaande kwaliteit als norm geldt.

  6. ALARA-beginsel => as low as reasonable achievable, houdt in dat indien voor het milieu en natuur negatieve

       gevolgen van een bepaalde activiteit niet kunnen worden voorkomen, die regels moeten worden gesteld die de

       grootst mogelijke bescherming bieden, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 

 • 1.5 Wetgeving op het terrein van omgevingsrecht

 • De belangrijkste algemene wetten binnen het omgevingsrecht zijn:

  1. Algemene wet bestuursrecht => vooral wanneer er geen bijzondere regeling is getroffen in een omgevingswet.

  2. Wetboek van strafrecht => in het bijzonder de milieubepalingen van Sr, 173a en 173b.

  3. Wet op de economische delicten => overtredingen van voorschriften zijn in de wet strafbaar gesteld.

       Overtredingen van de meeste wettelijke voorschriften worden in het omgevingsrecht als economische delicten

       aangemerkt, dus is de wet van toepassing. Let vooral op art. 1a Wed.

  4. Burgerlijk wetboek => voor de privaatrechtelijke aspecten van het omgevingsrecht. o.a. 6:162, 6:175-184,

       3:305a BW.

  5. Crisis en herstelwet => bevat maatregelen en andere regelingen die tot doel hebben het wegnemen van

       belemmeringen en procedures te versnellen. 

   

  De belangrijkste bijzondere milieu wetten binnen het omgevingsrecht zijn:

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) => voorziet in een regeling voor een

      omgevingsvergunning en een regeling voor de bestuursrechtelijk handhaving van vele regelingen op het gebied

      van fysieke leefomgeving.

      --> de belangrijkste uitvoeringsregelingen van de Wabo zijn de Bor en Mor.

      --> In de omgevingsvergunning worden toestemmingsbelsuiten voor plaatsgebonden activiteiten op het terrein

             van het omgevingsrecht tot 1 vergunning samengevoegd.

  2. Wet milieubeheer => regelingen inzake bevoegdheden, instrumenten, handhaving, en rechtsbescherming op

       het terrein van milieu in brede zin. De vergunning tot bescherming van het milieu is echter geregeld in de Wabo. 

  3. Wet bodembescherming => doel is bescherming en sanering van de bodem. 

  4. Wet inzake de luchtverontreiniging => ter bescherming van de lucht. 

  5. Wet geluidhinder => ter voorkoming en beperking van geluidhinder. De geluidhinder als gevolg van

        inrichtingen wordt gereguleerd o.g.v. de Wm en in vergunningen o.g.v. de Wabo.

  6. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden => uitgangspunt is dat bestrijdingsmiddelen in beginsel

       alleen na toelating mogen worden verhandeld en gebruikt. Vastgesteld moet zijn dat het middel geen schadelijke of

       onaanvaardbare effecten voor mens en milieu oplevert. 

 • De belangrijkste ruimtelijke wetten binnen het omgevingsrecht zijn:

  1. Wet ruimtelijke ordening (Wro) => Geeft regels omtrent de wijze waarop verschillende plannen voor de verdeling

       van de ruimte moeten worden vastgesteld. (bijbehorend is Besluit ruimtelijke ordening, Bro)

        --> Belangrijk hierbinnen is dat er een onderscheiding wordt gemaakt tussen het beleid, de normstelling en de

        uitvoering.

        --> kent verplichtingen tot het opstellen van structuurvisie en bestemmingsplannen e.d.

  2. Woningwet => inzake bouwen. Uitvoeringsbesluit is het Bouwbesluit.

   

  De belangrijkste waterwetgeving binnen het omgevingsrecht is:

  1. Waterwet =>

  2. Waterschapswet =>

   

  De belangrijkste natuurbeschermingswetgeving binnen het omgevingsrecht is:

  1. Natuurbeschermingswet =>

  2. Flora en faunawet =>

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het stappenplan om te bepalen of het gaat om een inrichting?
 1. Vier criteria, art. 1.1 Wm
 2. Art. 2.1 lid 1 sub e Wabo, verboden zonder vergunning
 3. Bor bijlage, staat het daarin? Dan vergunningplichtig. Niet in de bijlage? Niet vergunningplichtig.

Voorheen moest je hierna nog kijken in Barim/Activiteitenbesluit. Categorieen:
 • A: niet vergunningplichtig (peuterspeelzaal)
 • B: restcategorie + meldingsplichtig (afvalbewerker)
 • C: vergunningplichtige inrichting (vuurwerkopslag)
Wat houdt een veranderingsvergunning in?
Art. 2.1 lid 1 sub e Wabo, moet worden aangevraagd voor veranderingen van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet in overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende vergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.
Wat houdt een revisievergunning in?
Art. 2.6 lid 1 Wabo, vervangt de al eerder verlengde omgevingsvergunningen, of onderdelen daarvan. Maakt zaken overzichtelijker.
Wat wordt bedoelt met positieve lijst?
Alle planten zijn beschermd, mits...
Wat is een negatieve lijst?
Alle dieren zijn beschermd, tenzij...
Welke dieren zijn niet beschermd?
 • zwarte rat
 • bruine rat
 • huismus
 • de gedomesticeerde dieren
Wat is de doel van F&F?
Het beschermen en behouden van in Nederland in het wild (dus geen huisdieren!) voorkomende en levende dieren- en plantensoorten.
Welke stappen worden genomen voor het selecteren van een beschermd gebied voor Natura 2000?
 1. Aanwijzingsbesluit
 2. Maken beheersplan
 3. Eventueel verlenen van vergunningen voor activiteiten, die niet in het beheersplan zijn meegenomen voor het gebied
Waar gaat bescherming in meeste gevallen om?
Soortendiversiteit, landschapsdiversiteit en gebiedsdiversiteit
Wat zijn beschermde gebieden in Nederland?
 1. EHS (ecologische hoofdstructuur, bijvoorbeeld Lauwersmeer)
 2. Wetlands (Leekstermeergebied en Lauwersmeergebied)
 3. National Park (Veluwe, Oostvaardersplassen en Lauwersmeergebied)
 4. Natura 2000 (Leekstermeergebied en Lauwersmeergebied)
 5. Nationale Landschappen (Humsterland, Aduard)
 6. Beschermde Natuurmonumenten (Kwelders Noord-Groningen en Lauwersmeer)
 7. Uniek Eco Netwerk (Natura 2000, EHS en NP zijn met elkaar verbonden)