Summary Omzetbelasting

-
ISBN-10 9013082750 ISBN-13 9789013082753
257 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Omzetbelasting ". The author(s) of the book is/are H W M van Kesteren. The ISBN of the book is 9789013082753 or 9013082750. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Omzetbelasting

 • 1 Inleiding


 • 1. Rechtskarakter OZB2. Verbruiksbelasting -> direct of indirect
  1. Producten worden belast op hun weg van producent naar consument; Verkeersbelasting, productiebelasting en verbruiksbelasting

  2. Directe verbruiksbelasting: van de consument zelf als zijnde degene die de besteding heeft gedaan en die de belastingdestinataris is.
  Indirect = bij degene bij wie de consument zijn bestedingen doet.
 • Onderscheid algemene en bijzondere verbruiksbelasting
  deze kunnen ook weer onder verdeeld worden in direct en indirect
 • Kenmerken verbruiksbelasting
  in land van verbruik
  geen verschil of de consumptie in het land zelf wordt vervaardigd dan wel in het buitenland geproduceerd.
  heffing bij invoer -> moet bereiken dat de druk op de in het buitenland vervaardigde producten gelijk is aan de belastingdruk op de in het binnenland geproduceerde goederen
 • Compenserende heffing
  het egaliseren van verschillende belastingniveaus -> teruggaaf bij uitvoer en heffing bij invoer (fiscale grenzen); deze fiscale grenzen leiden ertoe dat de verbruiksbelasting wordt geheven volgens het bestemmingslandbeginsel.
 • Neutraliteit
  Belastingen zijn nooit neutraal.
  Neutraliteit is een relatief begrip: zij ziet op bepaalde verhoudingen.
  Inwendige neutraliteit: de ondernemer zelf merkt zo min mogelijk van de verbruiksbelasting
  Uitwendige neutraliteit:vergelijking met andere goederen en diensten en ondernemers
 • Onderverdeling uitwendige neutraliteit
  Economisch of intern
  Juridisch
  Extern = de heffing dient bij invoer gelijk te zijn aan de binnenlandse druk op hetzelfde goed, terwijl bij teruggaaf bij uitvoer niet meer of minder mag zijn dan de in het binnenland geheven belasting.
 • 1.1 Algemeen

 • De omzetbelasting is tegenwoordig zo'n beetje de belangrijkste inkomstenbron van de Nederlandse Staat.

 • Omzetbelasting behoort tot de eerste belastingen die in Europees verband geharmoniseerd werden. Men wil dit ook met de vennootschapsbelasting maar daartoe ontbreekt de politieke bereidheid van een aantal lidstaten. Het is moeilijker om de bereidheid zich te conformeren aan een geharmoniseerd Europees stelsel  wanneer men al lid is dan wanneer men nog geen lid is en wil toe treden.

 • Welk nadeel hebben indirecte belasting in vergelijking met directe belastingen?

  Ze hebben als nadeel dat weinig rekening kan worden gehouden met persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige.

 • 1.2 De geschiedenis van de omzetbelasting in vogelvlucht

 • Omzetbelasting gaat terug tot de klassieke oudheid. In de middeleeuwen werd het weer afgeschaft. 

 • Invoering van de omzetbelasting gebeurde in zo goed als alle landen in tijden van nood en crisis. In NL bijv. werd het ingevoerd in crisis tijd. Het was de bedoeling met de opbrengst de gevolgen van crisis tegen te gaan. De belasting zou een tijdelijk karakter hebben, echter is de belasting in geen enkel land meer weg te denken.

 • 1.3 Rechtskarakter van de omzetbelasting

 • Wat belast de omzetbelasting kort gezegd?

  Belast producten op hun weg van producent naar consument.

 • Welke drie rechtskarakters kan een omzetbelasting hebben?
  1. Verkeersbelasting: betrekt bepaalde handelingen die in het rechtsverkeer plaatsvinden in de heffing(VB overdrachtsbelasting)
  2. Productiebelasting: de productie vormt het object van heffing->profijtbeginsel: ondernemers profiteren VB van de infrastructuur en op deze manier wordt beoogd te bereiken dat de prijs die de consument moet betalen uiteindelijk overeenkomt met  het totaal van kosten die gemaakt zijn om het product te vervaardigen. De belasting wordt geheven volgens het oorsprongslandbeginsel
  3. Verbruiksbelasting: consumptie vormt het object van heffing
 • Wat voor rechtskarakter kan de omzetbelasting hebben?

  - verkeersbelasting

  - productiebelasting

  - verbruiksbelasting

 • Wat wordt bedoelt met inwendige en uitwendige neutraliteit van de omzetbelasting? Waarin kan de uitwendige neutraliteit opgesplitst worden?
  1. Inwendig: de ondernemer merkt zo min mogelijk van de verbruiksbelasting(VB zonder dat de ondernemer de belasting moet voorfinancieren)
  2. Uitwendig: de belastingdruk of vergelijkbare goederen en diensten moet gelijk zijn
  Uitwendige neutraliteit:
  1. Economische neutraliteit(concurrentieneutraliteit)
  2. Juridische neutraliteit:de omzetbelasting uitgedrukt in een % van de kleinhandelsprijs dient bij gelijke producten gelijk te zijn, in die zin dat belasting strikt evenredig is aan de kleinhandelsprijzen
  3. Externe neutraliteit: de heffing bij invoer dient gelijk te zijn aan de binnenlandse druk op hetzelfde goed, terwijl de teruggaaf bij uitvoer niet meer of minder mag zijn dan de in het binnenland geheven belasting
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.