Summary Onderhoudsdeskundige BMI

-
330 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Onderhoudsdeskundige BMI

 • 1.1 Doelstelling BMI

 • Wat is een veel voorkomend gevolg van een brand bij een bedrijf?
  Dat binnen 3 jaar de deuren kunnen worden gesloten omdat de verloren markt niet terug heroverd kan worden
 • Wat zijn de drie 'O's'?
  Onachtzaamheid
  Onwetendheid
  Onverschilligheid
 • Welk doel heeft een brandmeldinstallatie?
  Om in een zo vroeg mogelijk stadium een brand te signaleren, zodat tijdig met bestrijden kan worden begonnen en mens en dier veilig kunnen worden geëvacueerd.
 • Wat wordt verstaan onder 'alarmorganisatie'?
  Een geheel van maatregelen die in geval van brand worden genomen door gebruiker en/of brandweer en overige interventiegroepen, alsmede de acties die automatisch door de brandmeldinstallatie worden gerealiseerd door technische voorzieningen.
 • 1.2 Het 'Totstandkomingsproces'

 • Hoe en door wie moet worden aangetoond dat de componenten van een brandmeldinstallatie op een goede manier met elkaar communiceren?
  De leverancier of het branddetectiebedrijf dient een compatibiliteitsverklaring af te geven.
 • Wat wordt bedoeld met de 'nominale staat' van een brandmeldinstallatie?
  Dit is de staat waarin de installatie verkeerd na een volledige test op een goede werking bij oplevering.
 • Welk document moet bij oplevering worden geleverd wanneer de installatie naar behoren werkt?
  Het 'Rapport van oplevering'
 • 1.3.1 Eisende partij

 • Wie kunnen de eisende partijen zijn?
  1. eigenaar/gebruiker
  2. B&W (Burgemeesters & Wethouders) van een gemeente
  3. Verzekeringsmaatschappijen
 • 1.3.2 Eigenaar/gebruiker

 • Bovenop de minimale wettelijke eisen, kunnen er nog andere eisen worden gesteld aan de brandveiligheid van een gebouw. Welke zijn dit?
  1. aanvullende eisen van verzekeringsmaatschappijen
  2. onaanvaardbare risico's voor omgeving en milieu
  3. waarborging van continuïteit van de onderneming
  4. voorkomen van negatieve publiciteit bij brand
  5. voorkomen strafrechtelijke vervolging bestuurder
 • Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de BMI?
  De gebruiker
 • Volgens welke norm dient het beheer van een BMI te geschieden?
  Volgens de NEN 2654 deel 1
 • 1.3.3 Beheerder

 • Wat zijn de taken van de beheerder?
  1. Beheer
  2. Periodieke controle
  3. Preventief onderhoud
 • 1.3.4 Brandweer

 • Wie heeft binnen de gemeente de zorg voor brandveiligheid?
  1. Het B&W
  2. Bijgestaan door afdeling Bouw- en Woningtoezicht/afdeling VROM
  3. Afdeling preventie van regionale brandweerorganisatie
 • Hoeveel veiligheidsregio's zijn er in nederland?
  25 stuks
 • 1.3.5 Regionale Alarm Centrale (RAC)

 • Aan welke eisen moet worden voldaan om op een RAC te kunnen worden aangesloten?
  1. Aanvraag moet schriftelijk gebeuren door rechtspersoon/gebruiker, op basis van aansluitvoorwaarden
  2. BMI moet voldoen aan NEN 2535, componenten gekeurd volgens nen-en 54 en gecertificeerd conform regeling brandmeldinstallaties
  3. Voor beheer, controle en onderhoud moet NEN 2654-1 aangehouden worden
 • Welke werkzaamheden verricht de beheerder?
  1. Opdracht geven aan instelling welke voor transmissietraject zorgt en de levering van doormeld apparatuur
  2. Waarschuwen abonnee bij storing of buitengebruikstelling van brandmeldpost
  3. Alarmeren van abonnee en brandweer bij brandmelding
 • Wat zijn de verplichtingen van de abonnee?
  1. Voorkomen van ongewenste of onechte meldingen
  2. Maandelijks beproeven van de BMI
  3. Voor en na test informeren van alarmcentrale
  4. Informeren bevoegde autoriteit indien delen worden uitgeschakeld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welke norm zijn de voorschriften ten aanzien van de gebruiksoppervlakte omschreven?
nen 2580
Wat wordt bedoeld met het begrip meetniveau?
Dit is de hoogte van het aansluitend terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw
Hoe lang is een beschermd sub brandcompartiment brandwerend?
30 minuten
Hoe lang is een sub brandcompartiment brandwerend?
20 minuten
Wat is de maximale grote van een brandcompartiment van logies en woongebouwen?
500 m2
Wat is de maximale grote van een brandcompartiment anders dan industriegebouwen of woon- en logiesgebouwen?
1000 m2
Wat is de maximale grote van een brandcompartiment in de industrie?
2500m2
Hoe kan de uitbreiding van brand en rook worden voorkomen?
1. brandcompartimenten
2. sub-brandcompartimenten
Wat zijn de vier belangrijkste wetten ten aanzien van brandveiligheid?
1. Woningwet
2. Wet veiligheidsregio's
3. Wet milieubeheer
4. Arbo wet
Waar staat de afkorting NPR voor?
Nederlandse Praktijk Richtlijn