Summary Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn

ISBN-10 904690461X ISBN-13 9789046904619
702 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789046904619 or 904690461X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn

 • 1 Belangrijke begrippen

 • Leerdoelen:
  ·je weet waarom zorg-en welzijnorganisaties ondernemend en innoverend te werk gaan;
  ·je weet wat de begrippen ondernemen en ondernemendheid betekenen;
  ·je weet wat de begrippen innoveren en innovatie betekenen
  ·je weet wat onder de begrippen klant en klantfrictie wordt verstaan;
  ·je kunt het onderscheid tussen profit- en not-for-profitorganisaties benoemen.
 • 1.1 Inleiding

 • Welke soorten ondernemen kunnen worden onderscheiden?
  Persoonlijk ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) en sociaal ondernemen
 • 1.2 Ontwikkelingen in de sectoren zorg en welzijn

 • Wat is de definitie van een verzorgingsstaat?
  Democratische, kapitalistische staatsvorm met collectieve garanties voor bestaanszekerheden en waarin de overheid haar burgers beschermt tegen de krachten van de vrije markt.
 • Noem 3 voorbeelden waar de overheid verantwoordelijk voor was in de verzorgingsstaat.
  De overheid was verantwoordelijk voor voorzieningen als onderwijs, veiligheid, medische zorg, welzijn, openbaar vervoer en nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra. 
 • Wat waren de nadelen van een verzorgingsstaat?
  De overheid regelde te veel, waardoor burgers te gemakzuchtig werken en te afhankelijk van de aangeboden voorzieningen. En bovenal de hoge kosten voor de overheid.
 • 1.2.1 Marktwerking

 • Wat is de definitie van markt?
  Een plaats waar aanbieders en afnemers van producten (goederen en diensten) elkaar ontmoeten en waar zij onderhandelen.
 • Hoe noem je het als  de overheid nog wel een vinger aan de pols houdt door juridische en financiële regels of bepalingen vast te stellen waarbinnen op de markt wordt onderhandeld.
  gereguleerde marktwerking
 • Wat is de definitie van privatisering?
  Overheidsdiensten door het particuliere bedrijfsleven laten verrichten of overheidsbedrijven (ten dele) in handen van particulieren geven. 
 • 1.2.2 Samenwerking

 • Welke 3 soorten zorgaanbieders/ondernemingen zijn er?
  1. Individuele zelfstandige zorg professionals (zzp'ers)
  2. Kleine organisaties (MKB <100 medewerkers)
  3. Grote instelling (grootbedrijf)
 • Wat is het verschil tussen effectiviteit en efficient?
  effectiviteit is de verhouding tussen de doelstelling en het bereikte resultaat. Het beoogde resultaat wordt bereikt. Het is doeltreffend. Efficient is doelmatig en is de verhouding tussen de geleverde diensten en producten en de ingezette middelen of gemaakte kosten.
 • Wat zijn klein-binnen-groot organisaties?
  Het wegsnijden van aantal managementlagen en kleine zelfsturende teams van professionals de regie over het werk in handen laten krijgen. 
 • Noem 3 voordelen van klein-binnen-groot organisaties?
  betere zorg op maat, medewerkers hebben zeggenschap over werk terug en gunstiger voor kosten.
 • Wat is de definitie van aanbesteden?
  Procedure waarbij een opdrachtgever bedrijven of andere aanbieders van diensten of zaken vraagt met een offerte op de opdracht in te schrijven om zo de beste leveranciers te selecteren op basis van prijs, kwaliteit, ervaring, service en dienstverlening. 
 • Wat is de definitie van een ketensamenwerking?
  Samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van onderlinge afhankelijkheid bij het verbeteren van de zorg, -hulp- en/of dienstverlening aan de klant. 
 • Waarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van een ketensamenwerking?
  organisaties in sectoren zorg en welzijn krijgen steeds meer te maken met complexe problematische leefsituaties zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, schoolverzuim, verwaarlozing, dreigende uitzetting of misbruik van drank en drugs. 
 • Geef een voorbeeld van een ketenaanpak.
  -Welzijn en sport werken samen met onderwijs om schooluitval te voorkomen;
  -Jongerenwerk en politie werken samen om criminele carrières om te buigen;
  -Woningcorporaties en opbouwwerk trekken gezamenlijk op om de buurt veilig te maken;
  -Gemeenten werken samen met de reclassering om bij een voorwaardelijke straf de ex-gedetineerde op te vangen en naar werk te begeleiden. 
 • Leg uit wat de maatschappelijke beursvloer is.
  Een beurs waar samenwerkingen vaak tot stand komen.
 • Wat is de definitie van recombinatie?
  Diverse functies worden zodanig gecombineerd dat zij elkaar versterken. Het levert meerwaarde op voor alle partijen. Ook het versterken van lopende initiatieven en projecten met nieuwe visies, kennis en kunde behoort tot recombineren. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke vragen horen thuis in een verbeterplan?
 • Wat is de aanleiding of het probleem
 • wat is het doel van het plan
In welke fasen werkt de SROI?
 1. Fase1; bepalen van omvang en identifieren van stakeholders
 2. fase2; in kaart brengen van de outcomes
 3. fase3; aantonen van outcomes en het waarderen ervan
 4. fase4; het vaststellen van de impact
 5. fase5; het berekenen van de SROI
 6. fase6; rapportage, gebruik en implementatie
Waarvoor is de SROI-methode?
Methode om een concreet cijfer te geven aan de impact van een organisatie
Wat bedoelen ze met impact?
De maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn
Welke 3 selectieomgevingen zijn er?
 1. De hiërarchische selectie; het beoordelen van een voorstel binnen de organisatie
 2. de marktselectie; consumenten bepalen of ze al dan niet gebruik willen maken van iets
 3. de hiërarchische selectie en marktselectie samen; hybride selectie
Wat is de definitie van implementeren?
Uitrollen, uitvoeren, invoeren, lanceren
het realiseren van een nieuw product.
Welke basisconcepten moet een succesvolle innovatie aan voldoen?
 1. Innovatie is aantrekkelijk voor klanten
 2. innovatie is aantrekkelijk voor de organisatie
 3. innovatie is aantrekkelijk voor andere externe stakeholders 
Wat is diversifcatie?
Nieuwe producten aanbieden op nieuwe markten
Wat is productontwikkeling?
Nieuwe producten aanbieden op bestaande markten
Wat is marktontwikkeling?
Bestaande producten aanbieden op nieuwe markten