Summary Ondernemen en managen : reader

-
ISBN-10 9035809688 ISBN-13 9789035809680
955 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ondernemen en managen : reader". The author(s) of the book is/are M H van der Zande Sibinga. The ISBN of the book is 9789035809680 or 9035809688. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ondernemen en managen : reader

 • 1 Personeelsmanagement: samenhang en context

 • Wat verstaan we onder een arbeidsrelatie?

  Om een organisatie te laten functioneren gaat de werkgever met een aantal werknemers een arbeidsrelatie aan waarbij de werknemers hun tijd en capaciteiten ter beschikking stellen in ruil voor een beloning. 

 • Wat is personeelsmanagment?

  De interne regulering van de arbeidsrelaties zodat deze:

  - Productief zijn,

  - Voldoen aan individuele eisen en verwachtingen van werknemers

  - Voldoen aan de eisen van de maatschappelijke omgeving.

 • Waarvan is concrete vormgeving van personeel afhankelijk?
  Type organisatie en maatschappelijke opvattingen.  Personeelsbeleid is organisatie- en tijdbepaald. 
  Vbn: kinderarbeid /flow-through van het personeel
 • Wat is personeelsmanagement?

  De interne regulering van de arbeidsrelaties, zodat deze

  • productief zijn
  • voldoen aan individuele eisen en verwachtingen van de werknemers
  • voldoen aan de eisen van de maatschappij
 • Interne regulering - dus arbeidsrelaties kunnen ook door partijen buiten de organisatie geregeld worden.
 • Noem een aantal actoren die de vormgeving van arbeidsrelaties buiten de organisatie reguleren.

  Vakbonden, werkgeversorganisaties, overheid.

 • Welke andere actoren hebben een invloed op de vormgeving van arbeidsrelaties?

  - Vakbonden

  - Werkgeversorganisaties

  - Overheid

 • Waarvan is concrete vormgeving van personeel afhankelijk?

  Type organisatie en maatschappelijke opvattingen.  Personeelsbeleid is organisatie- en tijdbepaald. 

 • Positie en invloed van deze actoren op het personeelsbeleid.
 • Waarom personeelsbeleid?
  Arbeidsrelaties inzetten om organisatiedoelen te bereiken.
 • Welke actoren hebben een invloed op de vormgeving van arbeidsrelaties?
  - Vakbonden
  - Werkgeversorganisaties
  - Overheid
 • Waaraan moeten arbeidsrelaties voldoen?

  - Moeten productief zijn.

  - Maatschappelijk acceptabel zijn

  - Tegemoetkomen aan gerechtvaardigde belangen en eisen van werknemers.

 • Waarvan is personeelsbeleid afhankelijk?
  Tijdbepalend en organisatiebepalend
  Vbn: kinderarbeid / flow-through van het personeel
 • 1.1 Aspecten en niveaus van personeels management

 • Arbeidsrelatie: de relatie die een werknemer aangaat met een werkgever om arbeid te leveren en in ruil daarvoor een beloning te ontvangen --> ruilrelatie.

  Werknemer stelt tijd, kwaliteiten, en inzet ter beschikking in ruil voor rechtvaardige financiële beloning of scholings- en loopbaanmogelijkheden. 

  Arbeidsrelatie heeft ook gezagsdimensie: werknemer stelt zich onder het gezag van werkgever. Dit wordt vaak gedelegeerd naar leidinggeven of stafmensen die bevoegdheden hebben om opdrachten te geven.

  Arbeidsrelatie heeft ook samenwerkingsdimensie: werknemer moet samenwerken met anderen, bepaald door de inrichting van de organisatie.

   

 • Wie gaat een arbeids relatie aan en waarom
  Wergever en werknemer, de wernemer levert arbeid in ruil voor een beloning
 • Wat is personeelsmanagment?

  De interne regulering van arbeidsrelaties zodat:

  - deze productief zijn,

  - voldoen aan individuele eisen en verwachtingen van werknemers en

  - aan de eisen van de maatschappelijke omgeving.

 • Wat zijn de dimensies van een arbeidsrelatie?
  ruildimensie, samenwerkingsdimensie, gezagsdimensie 
 • Welke twee dimensies zijn er nog naast de ruildeminsie?
  Een samenwerkings dimensie; wernemner moet samen werken en een gezags dimensie; de wernknemer stelt zich onder het gezag van de werkgever of gedelegeerde
 • Noem de drie dimensies van een arbeidsrelatie.

  1. Ruilrelatie.

  2. Gezagsdimensie.

  3. Samenwerkingsdimensie.

 • welke actoren kunnen van invloed zijn in de vormgeving van de arbeidsrelatie? 
  vakbonden, overheid, werkgeversorganisaties 
 • Wat is een ruilrelatie?
  Werknemer stelt tijd, kwaliteiten, en inzet ter beschikking in ruil voor rechtvaardige financiële beloning of scholings- en loopbaanmogelijkheden
 • Wat is een gezagsdimensie?
  Werknemer stelt zich onder het gezag van de werkgever.
 • Wat is een samenwerkingsdimensie?
  Werknemer wordt geacht samen te werken met anderen. Hij of zij heeft daarbij geen vrije keuze: de wijze waarop de organisatie wordt ingericht bepaalt met wie moet worden samengewerkt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voordelen van het beoordelen op grond van competenties?
 • organisatie kan een direct verband leggen tussen haar strategische ambities en beoordeling
 • het beoordelingsbeleid kan met behulp van competenties worden verduidelijkt en de waarde van de gesprekscyclus tussen medewerker en leidinggevende wordt daarmee onderstreept
 • de verbinding van beoordeling naar talentontwikkeling dankzij de vergelijking tussen competentieprofiel en talentprofiel is relatief eenvoudig te leggen
 • competenties en gedragsvoorbeelden helpen de beoordelaar om gemakkelijker feedback te geven en beoordelaarsfouten te vermijden.
Verschil tussen beoordelen als vast kader en ontwikkelingskader?
Vast kader: Competentieprofiel is de norm
Ontwikkelkader: De norm is niet 'sec' het competentieprofiel en de gedragsniveaus, maar is afhankelijk van het talentniveau van de medewerker
Grondslagen voor beoordelen
 1. het 'wat' van gedrag oftewel het vervullen van de taken
 2. het 'hoe' van gedrag oftewel de wijze waarop taken worden vervuld (talenten)
 3. het 'hoeveel' oftewel de te leveren prestatie, resultaten of output
Developmentcenter
Mix van assessment, zelf-assessment, feedback en training waarbij inschatten en ontwikkelen worden geïntegreerd
Learning-on-the-job
Onder begeleiding (bv door coach) experimenteren en reflecteren op de werkvloer.
Intervisie
In- of externe groep functiegenoten waarbinnen problemen onder leiding van procesbegeleider worden onderzocht en oplossingen worden geformuleerd.
Stage/collegiale doorlening
Meedraaien en ervaring opdoen op een andere afdeling, onderdeel of organisatie. Zeer praktijkgericht. Geschikt voor kennen en kunnen.
Opleidingstraject
Collectieve combinatieprogramma's waarin allerlei ontwikkelactiviteiten en instrumenten over langere periode gestructureerd worden ingezet (management development, MBA's, corporate acadamies, enz)
Gaming
Praktijkgerichte en op maat gemaakte simulaties waarin deelnemers zelf effectief en efficiënt gedrag 'ontdekken'
Training
Mix tussen theorie en oefenen. Veelal extern uitgevoerd. Kan op maat worden gesneden door het opnemen van en inspelen op praktijk problematiek.