Summary Ondernemerschap In Hoofdlijnen

-
ISBN-10 900183423X ISBN-13 9789001834234
519 Flashcards & Notes
73 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ondernemerschap In Hoofdlijnen". The author(s) of the book is/are Peter O Meer. The ISBN of the book is 9789001834234 or 900183423X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ondernemerschap In Hoofdlijnen

 • 1 Ondernemerschap

 • Wat betekent ondernemer?
  Iemand die nieuwe combinaties uitvoert en daarmee discontinuïteit veroorzaakt.
 • Wat is coördinatie in ondernemerschap?
  De ondernemer fungeert als brug tussen verschillende productiemiddelen door toepassingen te bedenken voor nieuwe kennis en inzichten en deze te laten uitvoeren. 
 • Wat betekent ondernemen?
  Het uitvoeren van nieuwe combinaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt.
 • Wat is arbitrageant in ondernemerschap?
  De ondernemer koopt producten en verkoopt die weer met de bedoeling daar winst op te maken.
 • Wat betekent discontinuïteit?
  Waarde creëren die tot dan toe nog niet beschikbaar was voor de maatschappij
 • Wat is innovatie?
  Een ondernemer zoekt naar mogelijkheden die nog niet zijn benut door anderen.
 • Wat zijn de drie O's van de starter?
  - Ondernemer, de persoon
  - Onderneming, de organisatie
  - Onderpand, de financiën 
 • Wat wordt bedoeld met het nemen van risico's?
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen meetbare en dus herkenbare risico's en niet-meetbare en dus verborgen risico's. 
 • Welke drie competenties vallen onder het ondernemerschapsspectrum?
  - Competenties op persoonsniveau
  - Competenties op uitvoerend niveau
  - Competenties op strategisch niveau
 • Wat is de definitie van een ondernemer?
  Een ondernemer is iemand die nieuwe combinaties uitvoert en daarmee discontinuïteit veroorzaakt.
 • Op welke 2 manieren kun je ondernemerschap onderzoeken?
  - Macroanalyse, vanuit beleidsniveau
  - Microanalyse, vanuit de ondernemer zelf
 • Wat is de definitie van ondernemen?
  Ondernemen is het uitvoeren van nieuwe combinaties waarbij dinscontinuïteit wordt veroorzaakt.
 • Welke 3 stappen worden genomen om een bedrijf te starten?
  - Nadenken
  - Registreren
  - Handelen
 • Nieuwe combinaties kunnen worden gevonden door:
  1: Introduceren van een nieuwe dienst of een verbeterde kwaliteit
  2: Introduceren van nieuwe productieprocessen
  3: Aanboren van nieuwe markten
  4: Gebruikmaken van andere grondstoffen of halffabricaten
 • Noem 3 diensten die de KvK levert voor de ondernemer:
  - Rechtszekerheid in het economisch verkeer en de informatie die daarvoor nodig is
  - Voorlichting
  - Werkt aan zo gunstig mogelijke condities voor ondernemen in de regio
 • Welke twee typen ondernemers heb je en wat houden ze in?
  Organiserende ondernemer:
  Start een bedrijf en lijdt het bedrijf vervolgens als manager, zonder dat er sprake is van iets innovatiefs. 

  Innovatieve ondernemer:
  Vertaalt ideeën en uitvindingen in economische haalbare projecten, zonder dat er een bedrijf wordt gestart of gemanaged. 
 • 8 voorbeelden van competenties op persoonsniveau
  - Doorzettingsvermogen
  - Zelfopgelegde standaarden nastreven
  - Omgaan met tegenslag
  - Zelfvertrouwen hebben/ zelfsturend zijn
  - Risico's nemen
  - Initiatief nemen
  - Ambitieus en energiek zijn
  - Met tweeslachtigheid en onzekerheid kunnen omgaan
 • 8 voorbeelden van competenties op uitvoerend niveau
  - Doelen stellen
  - Interpersoonlijke vaardigheden
  - Communicatieve vaardigheden
  - Vaardig in het denken
  - Externe partijen gebruiken
  - Kennis vergaren
  - Financiële vaardigheden
  - Bedrijfskundige kennis
 • 4 competenties op strategisch niveau
  - Een ondernemer weet hoe hij winstgevende kansen kan ontdekken
  - Een ondernemer weet hoe hij de meest aantrekkelijke markten kan identificeren.
  - Een ondernemer weet op welke manier hij bezittingen kan gebruiken om volledig nieuwe ondernemingen te starten.
  - Een ondernemer weet op welke manier hij concurrentievoordeel kan creëren. 
 • Wat betekent Intrapreneurship?
  Ondernemerschap in loondienst. (veel reeds gevestigde bedrijven moedigen de werknemers aan om zelf initiatief te nemen en marktkansen te ontdekken en ontginnen). 
 • De belangrijkste problemen van ondernemers zijn:
  1. Te late betaling van klanten
  2. Sterke concurrentie
  3. Voeren van de financiële administratie
  4. Ontwikkelen van afzetgebieden
  5. Laag rendement van de onderneming
  6. Prijsstelling
 • Noem drie stappen die genomen moeten worden bij het starten van een onderneming. Geef daarbij een korte uitleg per stap.
  1. Nadenken:
  Vooraf een ondernemingsplan schrijven. Door na te denken over de mogelijke risico's verbonden aan het ondernemen, wordt de kans verkleint dat hij overmoedig en voor niks voor zichzelf begint. 
  Een startende ondernemer moet nadenken over:
  - Heb ik de juiste competenties om een onderneming te leiden en aan welke onderdelen moet ik nog werken?
  - Het idee 
  - Op grond van het idee nadenken over hoe je het gaat opereren
  - Rechtsvorm kiezen, huisvesting regelen, risico's inventariseren en verzekeren

  2. Registreren:
  Registreren bij KVK en bij de belastingdienst. 

  3. Handelen
  Officieel de laatste stap in het proces. De ondernemer richt nu echt een bedrijf op en er worden activiteiten opgericht onder de naam van het bedrijf. 
 • Wat is ondernemen ?
  Het uitvoeren van nieuwe combinaties 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe wordt de normale hoeveelheid bepaald?
Deze hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van:
 • historische gegevens
 • toekomstige verwachtingen
 • of is anderszins arbitrair gekozen
Wat kan het doel van prijsdiscriminatie zijn?
Ideële overwegingen (koopkrachtcompensatie voor bepaalde groepen) en benutting vanovercapaciteit door groepen die anders geen klant zouden
Opgelegde productcombinaties?
Combinaties van reeds bestaande producten maken en hiermee nieuwe producten vormen. 
Bijv. radio, telefoon en camera of computer, boek en potlood
De waarom-vraag?
veronderstellingen betreffende een product in twijfel trekken (waarom is er gratis film aan boord van vliegtuig)
Nieuwe contexten zoeken?
reeds bestaande producten in een nieuwe context plaatsen(bijv. koffie en badkamer)
Morfologische analyses?
een probleem opdelen in sub-vragen en hier zoveel mogelijk oplossingen voor bedenken; 
Interviews?
Ideeën worden gevormd door afnemers, detaillisten, leveranciers en werknemers d.m.v. open vragen te
laten nadenken over diverse onderwerpen
Groepsdiscussies?
discussies met klanten, werknemers of deskundigen
Gewijzigde attributenlijst?
een lijst met eigenschappen van een product maken en dan kijken door wat de eigenschappen
gesubstitueerd kunnen worden; 
Een expert-opinie?
een idee ontstaat of wordt getoetst door een interview met een deskundige