Summary Onderneming en omgeving, handboek

ISBN-10 9006951137 ISBN-13 9789006951134
445 Flashcards & Notes
42 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Onderneming en omgeving, handboek". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006951134 or 9006951137. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Onderneming en omgeving, handboek

 • 1 macro

 • ghfgdcvbn
 • hjgh
  gvfg
 • 1.1 Nederland in de wereld

 • door een schaarste aan bepaalde behoeftes moeten er keuzes worden gemaakt.  De keuzes laat je afhangen van de middelen die je hebt om de behoeftes te voorzien. Meer van het 1 betekent minder van het ander.

 • 1.2 Kiezen als je niet weet wat de ander doet

 • In de economische praktijk komen we als gevolg van onvolledige informatie tal van ... tegen.
  strategische situaties
 • 1.3 de economische wetenschap

 • De definitie van de economische wetenschap bevat de volgende elementen:
  - Het analyseren van menselijk handelen
  - Het bestaan van doelstellingen
  - De wens deze te bereiken
  - De schaarste van de beschikbare middelen
  - De verschillende (alternatieve) gebruiksmogelijkheden van middelen
 • De definitie van welvaart.
  De mate waarin consumenten hun persoonlijke behoeften kunnen bevredigen. (subjectief begrip) welvaart wordt nogal eens verward met de omvang van de nationale productie, maar is echter een ruimer begrip
 • De welvaart is groter naarmate...
  consumenten er beter in slagen de spanning tussen behoeften en middelen - de schaarste- te verkleinen. 
 • De beschikbare middelen zijn schaars in de zin...
  dat het gebruik ervan in de ene richting betekent dat van aanwending in een andere richting - de alternatieve aanwending - moet worden afgezien.
 • Wat zijn opportunity costs?
  De kosten van het opgeofferde (beste) alternatief waarvoor het beschikbare middel niet voor is gebruikt. 
 • Economie houdt zich bezig met...
  het realiseren van doelstellingen waarbij gekozen moet worden uit schaarse, alternatief aanwendbare middelen. 
 • 1.4 produceren, productiefactoren

 • economische producten = schaarse goederen

  vrije goederen = vrije goederen, onbeperkt tot de beschikking. 

  niet-reproduceerbare goederen = goederen die voorzien in behoefte maar zijn eenmalig en uniek. (monumenten)

  produceren = het voortbrengen van goederen en diensten

  bij produceren worden 2 soorten goederen gemaakt:

  1. kapitaalgoederen: machines, vrachtwagens, fabrieken en kantoren ook voorraad.

  2. consumptiegoederen: niet verkochten producten in de winkel zijn kapitaal maar als het gebruikt word is het consumptiegoed. 

   

  productiefactoren:

  • natuur: grond, terrein, bodem
  • kapitaal: machines, gebouwen
  • arbeid: werknemers, geestelijk en lichamelijk.

  productieproces: grondstoffen en halffabricaten worden met behulp van arbeid en kapitaal gevormd tot producten. 

   

  productie is een transformatieproces van inputs tot outputs. 

  tijdens het productieproces voegen mensen en machines waarde toe aan de ingekochte grondstoffen.

   

  organisatie = een geordende groep mensen die samenwerken om bepaalde doelen te bereiken.

  bedrijven = organisaties die economische goederen produceren.

  ondernemingen = bedrijven die naar winst streven. 

  winst = het positieve verschil tussen de totale verkoop opbrengsten en de totale kosten. 

   

 • Wat zijn economische goederen?
  Schaarse goederen, oftewel de middelen die beperkt gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld water uit de kraan, een treinkaartje, les op school.
 • Wat zijn vrije goederen?
  Niet-schaarse goederen, ofwel middelen die onbeperkt ter beschikking staan. Bijvoorbeeld zonlicht en de lucht die we inademen.
 • Wat zijn niet-reproduceerbare goederen?
  Goederen die in behoeften voorzien, maar die eenmalig en uniek zijn. (wordt gezien als een aparte categorie) Bijvoorbeeld kunstwerken en monumenten, maar ook stukken natuur. 
 • De definitie van produceren of productie.
  Het voortbrengen van goederen en diensten.
 • Wat zijn kapitaalgoederen?
  Goederen die op hun beurt weer worden gebruikt bij de productie van andere goederen en diensten. Ook halffabricaten en voorraden worden tot kapitaalgoederen gerekend.
 • Wat zijn consumptiegoederen?
  Een goed dat gekocht is door de eindafnemer (de consument). 
 • De productiefactoren zijn:
  - Natuur of natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld het water, de terreinen.
  - Kapitaalgoederen, bijvoorbeeld machines, gebouwen en het waterleidingnet. 
  - Arbeid, de lichamelijke en geestelijke inspanning van de mensen in het productieproces maken. 
 • Tijdens het productieproces worden...
  grondstoffen en halffabricaten met behulp van arbeid en kapitaal omgevormd tot producten. 
 • Wat is een organisatie?
  Een geordende groep mensen dat samenwerkt om bepaalde doelen te bereiken.
 • Wat is een bedrijf?
  Een organisatie die economische goederen produceren.
 • Wat is een onderneming?
  Een bedrijf dat naar winst streeft.
  Een organisatie dat naar winst streeft door economische producten te produceren. 
  Ook is een kenmerk dat de onderneming risico aanvaardt, omdat de uitkomsten van het productieproces onzeker zijn.
 • Wat is winst?
  Het positieve verschil tussen de totale verkoopopbrengsten en de totale kosten. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.