Summary Ondernemings- en faillissementsrecht

-
ISBN-10 9001713394 ISBN-13 9789001713393
225 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ondernemings- en faillissementsrecht". The author(s) of the book is/are C L Koppenol. The ISBN of the book is 9789001713393 or 9001713394. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ondernemings- en faillissementsrecht

 • 1 Onderneming en recht

 • Wat is een onderneming?
  een zelfstandig opererende, op het privaatrecht gebaseerde, organisatie waarin kapitaal en arbeid samenwerken om (op een bij voorkeur verantwoorde wijze) deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
 • 1.1 Onderneming en corporate governance

 • corporate governance gaat over de vraag in hoeverre kapitaalverschaffers invloed kunnen uitoefenen op de ondernemingsleiding. 

  accountability is verantwoordelijkheid. de accountability is in de afgelopen jaren steeds meer toegenomen door de hoge vlucht die grensoverschrijdend beleggen de afgelopen jaren heeft gemaakt. dit wordt cross border genoemd. 

  in 2003 heeft de commissie corporate governance een gedragscode opgesteld. in deze gedragscode wordt ook wel code tabaksblat genoemd. het belangrijkste uitgangspunt van code tabaksblat is comply or explain. de pas toe of leg uit regel. iedereen is in eerste instantie verplicht de code in acht te nemen doet men dat niet wordt deze geacht voor de commissie uit te leggen waarom hij dit niet invoert. 

  het beleid van de onderneming wordt ook getoetst aan de principes van internationale bedrijfsethiek. ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd. 

  In de WOR wordt een onderneming omschreven als: elk in de maatschappij zelfstandige eenheid optredend organisatorische verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht. 

   

 • Hoofdstuk 1 is terrein verkenning

 • Hoe werd een ondernemingen aanvankelijk gezien? 
  Als een verzameling van activa en passiva in een organisatorisch verband 
 • Welke discussie was de aanleiding tot Code Tabaksblat?
  De discussie over de vraag wat goed bestuur inhoudt
 • Wat is een onderneming?

  Een organisatorisch verband / een verzameling van activa en passiva / een maatschappelijke entiteit(eenheid)

 • Wat is corporate governance? 
  Corporate Governance (behoorlijk ondernemingsbestuur) is de Engelse term voor bestuur (governance) van een onderneming. Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.
 • Wat zijn belangrijke aanbevelingen  in de Code Tabaksblat?
  • Hoofdlijnen van de corporate governance structuur van een vennootschap in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteen te zetten
  • aan de hand van principes die in deze code zijn opgesteld
  • nader uitgewerkt in best practice bepalingen
  • uitgangspunt is "pas toe of leg uit"
 • Bij een onderneming zijn ook kapitaalverschaffers betrokken.

 • Wat is cross border beleggen? En hoe is dit mogelijk?
  Grensoverschrijdend beleggen, dit wordt mogelijk gemaakt door internet

 • Wat is het 'pas toe of leg uit' principe?
  Bestuur en commissarissen zijn verantwoordelijk voor corporate governance structuur van de vennootschap en de wijze van toepassing. Zij leggen uit in hoeverre de best practice bepalingen van de Code worden gevolgd en indien dat niet zo is, waarom zij van deze principes afwijken.
 • Naar aanleiding van boekhoudschandalen krijg je een soort kwaliteitsnormen in het kader van ondernemerschap. Dit wordt corporate governance genoemd.

 • Wat zijn hedge funds? 
  Hedge Funds zijn beleggingsinstellingen die proberen door invloed uit te oefenen om (beursgenoteerde) fondsen beter te laten presteren, waardoor de aandeelkoers zal stijgen.
 • In welk artikel is de code in de Wet opgenomen?
  Art 2:391 lid 4.
 • Deugelijk ondernemersschap / code Tabaksblad (man van Unilever): kern van de code = pas toe of leg uit. (waarom pas je hem niet toe) je bent er als onderneming niet aan verbonden.

 • Noem een voor- en een nadeel aan Hedge Funds
  Voordeel; er voor zorgen dat slecht presterende bedrijven beter presteren.
  Nadeel; behalen van resultaat op korte termijn

 • Wat is het nut van artikel 2:391 lid 4 (Code)
  Op basis van dat artikel kan de Code Tabaksblat bij AMvB als toepasselijke gedragscode worden aangewezen, die voorschriften bevat omtrent de inhoud van het jaarverslag. Het krijgt dan de status van een wettelijke regeling. Schending kan dan ook juridische gevolgen hebben.
 • Code: aanbevelingen voor deugelijk ondernemingsbestuur

 • Wat is de Code Tabaksblad? 
  IN de code worden onder meer met behulp van bestpracticebepalingen aanbevelingen gedaan voor deugdelijk ondernemingsbestuur
 • Welke principes en best practice bepalingen zijn er t.a.v. het bestuur?
  • Informatieverstrekking richting aandeelhouders en commissarissen
  • regulering en transparantie van beloningsstructuren van bestuurders
 • Omschrijving van het begrip verschilt: er zijn een aantal wetten met een eigen ondernemingsbegrip.

 • Welke onderwerpen komen voor in de Code Tabaksblad?
  Beloning van bestuurders, het vermijden van conflicten of interest, het aantal commissariaten dat een persoon mag vervullen, de onafhankelijkheid van commissarissen, de informatierechten van aandeelhouders en de verhouding tot de controlerende accountant
 • Op wie is de code Tabaksblat van toepassing?
  • Op de beursgenoteerde NV
  • Heeft ook reflexwerking op beoordeling van structuur en beleid van andere dan beursvennootschappen  
 • Wat is comply or explain? 
  Dit betekent dat van ondernemingen wordt verwacht dat zij de code in acht nemen. Volgt men de code niet, dan zijn het bestuur en de RvC verplicht dit in het jaarverslag te motiveren
 • Welke principes en best practice bepalingen zijn er t.a.v.  commissarissen?
  Hier gaat het met name om:
  • Onafhankelijkheid
  • Verzekering van betrokkenheid
 • Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? 
  Het gaat om onderwerpen als de arbeidsomstandigheden waaronder productie in derdewereldlanden plaatsvindt, het handhaven van milieu eisen  en veiligheidsnormen, het onthouden van steun aan dictatoriale regimes, de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en de bescherming van consumenten. 
 • Hoe verzekert de Code betrokkenheid van commissarissen?
  • Maximering van het aantal commissariaten in één hand
  • Deskundigheid en samenstelling van de raad en kerncommissies
 • Wat is vennootschappelijk belang?
  De belangen van de werknemers en de schuldeisers en maatschappelijke belangen. 
 • Wat zijn kerncommissies?
  • Renumeratiecommissie
  • Auditcommissie
  • Selectie- en benoemingscommissie
 • Wat is een onderneming?
  Een zelfstandig opererende, op het privaatrecht gebaseerde, organisatie waarin kapitaal en arbeid samenwerken (op ene bij voorkeur verantwoorde wijze) deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
 • Welke principes en best practice bepalingen zijn er t.a.v. kapitaalverschaffers?
  • Volwaardige deelname aan de aandeelhoudersvergadering
  • Certificaathouders moeten steeds een volmacht van het administratiekantoor kunnen ontvangen om op de gecertificeerde aandelen te kunnen stemmen
  • Nauwere betrokkenheid van kapitaalverschaffers want:

  "Een goede corp-gov wordt gegarandeerd door betrokkenheid van aandeelhouders die ontstaat door herwaardering van hun positie"
 • Wat wordt er bedoeld met beoefenaars van een beroep?
  De zogenoemde vrijeberoepsoefenaren. Dit zijn de ondernemers die hun specialistische kennis in een onderneming exploiteren en als gevolg daarvan steeds persoonlijk betrokken zijn bij de activiteiten van de onderneming. 
 • Hoe bereikt men nauwere betrokkenheid bij de kapitaalverschaffers?
  • Optimalisering van informatiestromen
  • Mogelijk maken van communicatie tussen aandeelhouders (bijv. volmachtverwerving)   
  • Vereenvoudigen van participatie (stemmen op afstand mogelijk maken) 
  • Besluiten die ingrijpen in identiteit of karakter van de onderneming moeten door AVA worden goedgekeurd 
 • Wat is de taak van de Monitoring Commissie?
  • Het bevorderen van de actualiteit en bruikbaarheid van de NL corp.gov
  • Bewaken van naleving door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen een multinational en een eenmansconcern?
Een multinational opereert in meerdere landen (Philips, Shell)
Bij een eenmansconcern is een klein bedrijf waar alle aandelen uiteindelijk in een hand tezamen komen.
Wat is een concern?
Een groot economisch en organisatorisch geheel van rechtspersonen en/of personenvennootschappen onder centrale leiding.
Wat is een onderneming?
een zelfstandig opererende, op het privaatrecht gebaseerde, organisatie waarin kapitaal en arbeid samenwerken om (op een bij voorkeur verantwoorde wijze) deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
Hoe kan het dat een rechtspersoon als subject gezien kan worden?
Omdat het in de maatschappij is afgesproken dat het als persoon erkend wordt. Zolang de maatschappij zich aan die regel houdt heeft de rechtspersoon rechtswerkelijkheid. Hetzelfde principe als bij papiergeld. 
Als het vertrouwen weg is, wordt zij bedreigd.
Wat is het verschil tussen een rechtsobject en een rechtssubject?
Rechtsobjecten: voorwerpen van recht (zaken, maar ook dieren)
Rechtssubjecten: dragers van rechten en plichten (alleen natuurlijke personen en rechtspersonen). 

Bovendien:
 • Een rechtssubject is de baas over een rechtsobject.
 • Een rechtssubject kan erfgenaam worden, schulden maken, eigendommen verkrijgen, strafbare feiten plegen.     
 • Een rechtssubject (ook een onderneming) kan zich beroepen op het EVRM 
Is een rechtspersoon een persoon, een zaak, een document?
Hoeft niet. Het is een juridische constructie op papier. En bij een informele vereniging is zelfs geen schriftelijke akte vereist, alleen een meerzijdige rechtshandeling (art. 2:26 BW).
Wat is het verschil tussen ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht?
Ondernemingsrecht is ruimer.
Het omvat ook (delen van) bijv.
 • medezeggenschapsrecht
 • effectenrecht
 • insolventierecht  
Waar houdt het rechtspersonenrecht zich mee bezig?
 • Inrichting van de rechtspersoon (bevoegdhedenstructuur)
 • Rechtspositie van betrokkenen in onderneming (afbakening van bevoegdheden van de organen)
 • Optreden door de rechtspersoon naar buiten (vertegenwoordiging en publicatie-eisen)  
Wat is het bijzondere van een hybride rechtsfiguur (ovr)?
Het is een rechtspersoon MAAR:
 • zoals persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten
 • verhouding vennoten wordt overwegend bepaald in hun overeenkomst van vennootschap

Een voorbeeld is Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)
Wat is het verschil tussen een vennootschap zonder of met rechtspersoonlijkheid?
Zonder rechtspersoonlijkheid:
Is geen zelfstandig drager van rechten en plichten
Geen eigen vermogen dat goederenrechtelijk is afgezonderd van dat van de vennoten  

Met rechtspersoonlijkheid:
Via artikel 7:382 BW
Is openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (ovr)
Hybride rechtsfiguur