Summary Ondernemings- en faillissementsrecht

-
ISBN-10 9001713394 ISBN-13 9789001713393
225 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ondernemings- en faillissementsrecht". The author(s) of the book is/are C L Koppenol. The ISBN of the book is 9789001713393 or 9001713394. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ondernemings- en faillissementsrecht

 • 1.1 Onderneming en corporate governance

 • Hoe werd een ondernemingen aanvankelijk gezien? 
  Als een verzameling van activa en passiva in een organisatorisch verband 
 • Wat is corporate governance? 
  Corporate Governance (behoorlijk ondernemingsbestuur) is de Engelse term voor bestuur (governance) van een onderneming. Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.
 • Wat is cross border beleggen? En hoe is dit mogelijk?
  Grensoverschrijdend beleggen, dit wordt mogelijk gemaakt door internet

 • Wat zijn hedge funds? 
  Hedge Funds zijn beleggingsinstellingen die proberen door invloed uit te oefenen om (beursgenoteerde) fondsen beter te laten presteren, waardoor de aandeelkoers zal stijgen.
 • Noem een voor- en een nadeel aan Hedge Funds
  Voordeel; er voor zorgen dat slecht presterende bedrijven beter presteren.
  Nadeel; behalen van resultaat op korte termijn

 • Wat is de Code Tabaksblad? 
  IN de code worden onder meer met behulp van bestpracticebepalingen aanbevelingen gedaan voor deugdelijk ondernemingsbestuur
 • Welke onderwerpen komen voor in de Code Tabaksblad?
  Beloning van bestuurders, het vermijden van conflicten of interest, het aantal commissariaten dat een persoon mag vervullen, de onafhankelijkheid van commissarissen, de informatierechten van aandeelhouders en de verhouding tot de controlerende accountant
 • Wat is comply or explain? 
  Dit betekent dat van ondernemingen wordt verwacht dat zij de code in acht nemen. Volgt men de code niet, dan zijn het bestuur en de RvC verplicht dit in het jaarverslag te motiveren
 • Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? 
  Het gaat om onderwerpen als de arbeidsomstandigheden waaronder productie in derdewereldlanden plaatsvindt, het handhaven van milieu eisen  en veiligheidsnormen, het onthouden van steun aan dictatoriale regimes, de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en de bescherming van consumenten. 
 • Wat is vennootschappelijk belang?
  De belangen van de werknemers en de schuldeisers en maatschappelijke belangen. 
 • Wat is een onderneming?
  Een zelfstandig opererende, op het privaatrecht gebaseerde, organisatie waarin kapitaal en arbeid samenwerken (op ene bij voorkeur verantwoorde wijze) deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
 • Wat wordt er bedoeld met beoefenaars van een beroep?
  De zogenoemde vrijeberoepsoefenaren. Dit zijn de ondernemers die hun specialistische kennis in een onderneming exploiteren en als gevolg daarvan steeds persoonlijk betrokken zijn bij de activiteiten van de onderneming. 
 • 1.2 Ondernemingsrecht

 • Waarom is de juridische belangstelling voor ondernemingen de afgelopen jaren sterk toegenomen?
  De integratie van de wereldeconomie en de Europese eenwording zijn hiervoor verklarende factoren
 • Welke deelgebieden in het ondernemingsrecht zijn er?
  1. Het recht voor personenvenootschappen
  2. Het rechtspersonenrecht
  3. Het concernrecht 
  4. Het effectenrecht 
 • Waar houdt het rechtspersonenrecht zich mee bezig?
  - De inrichting van de rechtspersoon (de bevoegdhedenstuctuur)
  - De rechtspositie van degenen die bij zijn interne organisatie zijn betrokken (de afbakening van de bevoegdheden van de organen)
  - optreden naar buiten (vertegenwoordiging en publicatie-eisen) 
 • Wat is een rechtspersoon?
  Een rechtspersoon is een juridische constructie en - wat gechargeerd uitgedrukt- weinig meer dan een stuk papier. Of zelfs dat niet eens altijd, als men denkt aan de zogenoemde informele vereniging die weliswaar bij een meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht, maar waarvoor geen schriftelijke akte- laat staan notarieel verleden- is vereist (art. 2:26 BW)
 • Wat is een rechtsobject?
  Voorwerpen van recht
 • Wat is een rechtssubject?
  Dragers van rechten en plichten, die zijn de baas over de rechtsobjecten 
 • Wanneer spreekt men van een concern of groep?
  Als rechtspersonen een onderdeel van een groter economisch en organisatorisch geheel van rechtspersonen en/of personenvennootschappen onder centrale leiding (art. 2:24b BW) 
 • Waar houdt het concernrecht zich mee bezig? 
  De vraagstukken die ontstaan door de spanning die wordt opgeroepen door het feit dat een rechtspersoon voor het recht een zelfstandige eenheid is met een eigen vennootschappelijk belang, terwijl zij tegelijkertijd deel uitmaakt van een groter economisch geheel waaraan ze in de praktijk ondergeschikt aan is. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen een multinational en een eenmansconcern?
Een multinational opereert in meerdere landen (Philips, Shell)
Bij een eenmansconcern is een klein bedrijf waar alle aandelen uiteindelijk in een hand tezamen komen.
Wat is een concern?
Een groot economisch en organisatorisch geheel van rechtspersonen en/of personenvennootschappen onder centrale leiding.
Wat is een onderneming?
een zelfstandig opererende, op het privaatrecht gebaseerde, organisatie waarin kapitaal en arbeid samenwerken om (op een bij voorkeur verantwoorde wijze) deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
Hoe kan het dat een rechtspersoon als subject gezien kan worden?
Omdat het in de maatschappij is afgesproken dat het als persoon erkend wordt. Zolang de maatschappij zich aan die regel houdt heeft de rechtspersoon rechtswerkelijkheid. Hetzelfde principe als bij papiergeld. 
Als het vertrouwen weg is, wordt zij bedreigd.
Wat is het verschil tussen een rechtsobject en een rechtssubject?
Rechtsobjecten: voorwerpen van recht (zaken, maar ook dieren)
Rechtssubjecten: dragers van rechten en plichten (alleen natuurlijke personen en rechtspersonen). 

Bovendien:
 • Een rechtssubject is de baas over een rechtsobject.
 • Een rechtssubject kan erfgenaam worden, schulden maken, eigendommen verkrijgen, strafbare feiten plegen.     
 • Een rechtssubject (ook een onderneming) kan zich beroepen op het EVRM 
Is een rechtspersoon een persoon, een zaak, een document?
Hoeft niet. Het is een juridische constructie op papier. En bij een informele vereniging is zelfs geen schriftelijke akte vereist, alleen een meerzijdige rechtshandeling (art. 2:26 BW).
Wat is het verschil tussen ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht?
Ondernemingsrecht is ruimer.
Het omvat ook (delen van) bijv.
 • medezeggenschapsrecht
 • effectenrecht
 • insolventierecht  
Waar houdt het rechtspersonenrecht zich mee bezig?
 • Inrichting van de rechtspersoon (bevoegdhedenstructuur)
 • Rechtspositie van betrokkenen in onderneming (afbakening van bevoegdheden van de organen)
 • Optreden door de rechtspersoon naar buiten (vertegenwoordiging en publicatie-eisen)  
Wat is het bijzondere van een hybride rechtsfiguur (ovr)?
Het is een rechtspersoon MAAR:
 • zoals persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten
 • verhouding vennoten wordt overwegend bepaald in hun overeenkomst van vennootschap

Een voorbeeld is Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)
Wat is het verschil tussen een vennootschap zonder of met rechtspersoonlijkheid?
Zonder rechtspersoonlijkheid:
Is geen zelfstandig drager van rechten en plichten
Geen eigen vermogen dat goederenrechtelijk is afgezonderd van dat van de vennoten  

Met rechtspersoonlijkheid:
Via artikel 7:382 BW
Is openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (ovr)
Hybride rechtsfiguur