Summary Ondernemingsrecht en sociaal recht

-
ISBN-10 9001823904 ISBN-13 9789001823900
163 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ondernemingsrecht en sociaal recht ". The author(s) of the book is/are Hans Van Pelt. The ISBN of the book is 9789001823900 or 9001823904. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ondernemingsrecht en sociaal recht

 • 1 bedrijf en onderneming

 • moeten alle ondernemingen zich inschrijven in het handelsregister?

  ja in principe wel

 • Boekhoudplicht
  art 3:15i BW

 • wat is een bedrijf??
  bij een bedrijf gaat het voornamelijk om het aan de man brengen van waren
 • Balansplicht
  Binnen 6 maanden na aflopen boekjaar
 • Balansplicht NV BV
  5 maanden na einde boekjaar, verlengen hooguit 6 maanden
 • 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming

 • Men spreekt van een bedrijfsuitoefening als de betrokkene zelfstandig, regelmatig, openlijk in zekere kwaliteit optreedt. 

 • Men spreekt van een bedrijfsuitoefening als de betrokkene zelfstandig, regelmatig, openlijk in zekere kwaliteit optreedt.  Typerend hierbij is:

  • regelmatig handelen
  • openlijk handelen
  • zekere kwaliteit
  • min of meer zelfstandig
 • wat is een bedrijf en wat is een vrij beroep?
  bij een bedrijf gaat het voornamelijk om het aan de man brengen van waren, bij een vrij beroep om het verlenen van diensten
 • Een beroep is een maatschappelijke werkkring. 

 • Onderneming drijft op administratie, organisatie en klandizie. Typerend is dat zij als een georganiseerde eenheid naar buiten treedt in een bepaald juridisch jasje. NV/BV oid

 • Van een bedrijfsuitoefening spreekt men als de betrokkene min of meer zelfstandig regelmatig en openlijk in zekere kwaliteit optreedt. Wat is hierbij typerend?
  1. Regelmatig handelen
  2. Openlijk handelen
  3. Er is optreden in zekere kwaliteit nodig
  4. Het optreden geschiedt min of meer zelfstandig, niet in dienstverband.
 • Wanneer een wetgever het heeft over 'beroep', dan bedoelt hij daarmee steeds vrij beroep of zelfstandig beroep. 

 • Een beroep is een maatschappelijke werkkring. Een beroepsbeoefenaar heeft een vaste werkkring

 • Wanneer een wetgever het heeft over 'beroep', dan bedoelt hij daarmee steeds vrij beroep of zelfstandig beroep. art.3:15i BW

 • Wat bedoelt de wetgever met 'beroep'?

  Vrij beroep of zelfstandig beroep. 

 • Wanneer spreekt men van een bedrijfsuitoefening?

  Als de betrokkene zelfstandig, regelmatig, openlijk in zekere kwaliteit optreedt. 

 • Onderneming drijft op administratie, organisatie en klandizie. 

 • 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie

 • Wie is boekhoudplichtig? 

  Iedereen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent. 

 • Jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, moeten de administratieplichtigen schriftelijk een balans en een staat van baten en lasten opmaken en die ondertekenen (art.2.10 lid 2 BW)
  Het bestuur van een nv en bv moet jaarlijks binnen 5 maanden de jaarrekening opmaken, behoudens een verlenging van hooguit 6 maanden wegens bijzondere omstandigheden door de algemene vergadering van aandeelhouders (art.2:202 en 210 BW)
 • Vereisten gedegen administratie, art. 3:15i BW:

  • vermogenstoestand van het bedrijf en alles wat het bedrijf of beroep betreft
  • administratie afstemmen op specifieke eisen die beroep of bedrijf stelt
  • alles moet zodanig worden opgeslagen dat op elk moment rechten en plichten kunnen worden achterhaald, art. 52 lid 1 AWR
 • Wat zijn de vereisten van het voeren van een administratie? 

  • De vermogenstoestand van het bedrijf.
  • De administratie moet worden afgestemd op de specifieke eisen die zijn beroep of bedrijf stelt. 
  • Alle data moet ten alle tijden kunnen worden opgevraagd.
 • Wie is boekhoudplichtig? 
  Ieder natuurlijk persoon die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent (art.3:15i BW)
 • Balansplicht:  

  Voor belastingplichtigen: Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, moeten  er een balans en W+V worden opgemaakt en getekend worden. 

  Voor het bestuur van een NV en BV: Binnen vijf maanden na afloop moet de jaarrekening worden opgemaakt. 

 • Bewaarplicht:

  Boeken en bescheiden e.d. moeten moeten zeven jaar worden bewaard, onder stringente voorshcriften:cooperatieve vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij en de Nv, BV

 • Hoe lang duurt de bewaarplicht? 

  7 jaar

 • Hoe lang duurt de bewaarplicht? 
  Boeken en bescheiden, balansen en ontvangen brieven moeten 7 jaar lang worden bewaard ( art. 2:10 lid 3 BW, art. 52 lid 4 AWR)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat moet er openbaar gemaakt worden? (art. 2:394 BW)
 1. de opgemaakte jaarrekening (balans, W+V, toelichtingen) 
 2. het jaarverslag
 3. overige gegevens: 
   - Accountantsverklaring (art. 2:293 BW)
   - Resultaatbestemming
   - Opgave van winstbewijzen en soortgelijke rechten
   - Gebeurtenissen na belansdatum 
   - Jaarstukken van niet-geconsolideerde dochtermij. 
Hoe lang duurt de bewaarplicht? 
Boeken en bescheiden, balansen en ontvangen brieven moeten 7 jaar lang worden bewaard ( art. 2:10 lid 3 BW, art. 52 lid 4 AWR)
Wie is boekhoudplichtig? 
Ieder natuurlijk persoon die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent (art.3:15i BW)
Van een bedrijfsuitoefening spreekt men als de betrokkene min of meer zelfstandig regelmatig en openlijk in zekere kwaliteit optreedt. Wat is hierbij typerend?
1. Regelmatig handelen
2. Openlijk handelen
3. Er is optreden in zekere kwaliteit nodig
4. Het optreden geschiedt min of meer zelfstandig, niet in dienstverband.
wat is een bedrijf en wat is een vrij beroep?
bij een bedrijf gaat het voornamelijk om het aan de man brengen van waren, bij een vrij beroep om het verlenen van diensten
wat is een bedrijf??
bij een bedrijf gaat het voornamelijk om het aan de man brengen van waren
Wat moet schriftelijk worden vastgesteld in een arbeidsovereenkomst?
Boetebeding
Proeftijd
Concurrentiebeding
zie ook art. 7:655 -> verplichtingen werkgever schriftelijke opgave gegevens.
Welke 4 soorten dwingendrechtelijke regels zijn er te onderscheiden?
Dwingend recht (afwijking niet mogelijk)

Driekwart-dwingend recht (afwijking alleen mogelijk bij cao of regeling publiekrechtelijk orgaan)

Vijfachtste-dwingend recht (afwijking alleen mogelijk bij cao of schriftelijke overeenkomst met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging)

Semi-dwingend recht (afwijking is mogelijk mits schriftelijk, reglement of cao gebeurt)
Aan welke 4 criteria moet worden voldaan om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst?
zie art. 7:610 BW
1. persoonlijke arbeidsverrichting
2. loonbetaling
3. gezagsverhouding
4. gedurende zekere tijd wordt arbeid verricht
Welke 3 overeenkomsten tot verrichten van arbeid zijn er?
1. De arbeidsovereenkomst
2. De overeenkomst tot aanneming van werk
3. De overeenkomst van opdracht