Summary ondersteunende en activerende begeleiding

-
ISBN-13 9789001822699
297 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "ondersteunende en activerende begeleiding". The author(s) of the book is/are Anneke van Ormel, Ank van der Wiel. The ISBN of the book is 9789001822699. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - ondersteunende en activerende begeleiding

 • 1.1 wat is ondersteunende en activerende begeleiding?

 • Wat is het begeleiden van de zorgvrager?
  begeleiden is invloed uitoefenen op het functioneren van de zorgvrager zodat;
  • problemen of een terugval van de zorgvrager voorkomen worden
  • bepaalde situaties voor de zorgvrager draaglijk worden
  • de zelfredzaamheid van de zorgvrager vergroot wordt.
 • Wat is ondersteunende begeleiding?
  je biedt begeleiding aan zorgvragers en mantelzorgers bij praktische maatschappelijke sociale en emotionele problemen tijdens de zorgverlening.
  Het is niet gericht op een bepaald verbeterdoel
  empathische houding is vaak genoeg
  vaak een incidenteel probleem
 • Wat is activerende begeleiding?
  is een methodische begeleiding die gericht is op het activeren van een zorgvrager met psychosociale problemen met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.
  gericht op structurele problemen op praktisch maatschappelijk, emotioneel of psychosociaal gebied
  je geeft sturing aan de oplossing van het probleem. waarbij het initiatief bij jou ligt
 • 1.2 de begeleidende taken van de verpleegkundige

 • welke taken heb je als verpleegkundige bij de begeleiding van zorgvragers?
  • planning
  • voorlichting
  • coördineren
  • begeleiding uitvoeren
  • zelfredzaamheid stimuleren
 • wat is belangrijk in de coördinatie van het begeleidingsproces bij een zorgvrager?
  • afspraken maken over wie de begeleiding (wie doet wat wanneer)
  • de begeleidingsmethodiek en het begeleidingsplan op elkaar afstemmen
  • begeleidingsplan uitvoeren en veranderingen signaleren
  • voorwaarden creëert voor alle betrokkenen om tot een goede begeleiding te komen
  • de intake het ontslag en de overdrachtsprocedure regelt.
 • op welke terreinen begeleidt je de zorgvrager?
  je begeleidt de zorgvrager bij;
  • huishoudelijke taken
  • persoonlijke en verpleegkundige zorg
  • beheer van financiën en de administratie en van persoonlijke eigendommen
  • het vinden en uitvoeren van geschikte activiteiten
  • maatschappelijke problemen
  • sociale problemen
  • gedragsveranderingen
  • emotionele problemen
  • het sociale netwerk
  • opvoedingsondersteuning
 • Wanneer is iemand zelfredzaam?
  wanneer hij geen hulp van anderen nodig heeft on zijn eigen leven zo in te richten zoals hij zelf wil.
 • Welke voorwaarden zijn er bij het stimuleren van de zelfredzaamheid?
  • zorg voor een veilige vertrouwde omgeving
  • laat de zorgvrager zelf op onderzoek uitgaan.
  • je geeft de zorgvrager een eigen verantwoordelijkheid
  • sluit aan bij wat de zorgvrager al kan
  • sluit aan bij de persoonlijke manier van leren
  • geef positieve feedback
  • zorg voor voldoende rustmomenten
 • 1.3 samenwerking met andere disciplines

 • welke andere disciplines kun je tegen komen bij de begeleiding van een zorgvrager?
  • mantelzorgers
  • vrijwilligers
  • PIT verpleegkundige (psychiatrische intensieve thuiszorg)
  • sociaal psychiatrische verpleegkundige
  • diabetes verpleegkundige
  • astma vp
  • arbo vp
  • oncologisch vp
  • aidsconsulent
  • PPG (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleider)
  • RIBW Regionaal Instituut Beschermd Wonen
  • GGZ medewerkers geestelijke gezondheidszorg
  • arbodienstmedewerkers
  • fysio
  • ergo
  • act beg
  • maatsch werk
  • psychologen
  • pedagogen
  • orthopedagogen
  • psychiaters
  • medisch specialisten
 • 1.4 maatschappelijke ontwikkelingen

 • wat is interculturalisatie?
  veel zorgvragers met een andere culturele achtergrond en taal waar de verpleegkundige mee om moet kunnen gaan.
 • Wat is ketenzorg?
  grenzen tussen intramurale, semimurale en extra murale zorg zullen steeds meer wegvallen. Zorgverleners vormen een netwerk rond de zorgvrager
 • Welke soorten maatschappelijke ontwikkelingen zijn er die betrekking hebben op de zorgverlening?
  vergrijzing
  normalisatie
  individualisering
  toename van ketenzorg
  inetrculturalisatie
 • 1.5 wetgeving

 • welke soorten wettelijk vertegenwoordigers heb je?
  mentor; niet handelingsonbekwaam regelt financiën zelf heeft hulp nodig bij opkomen voor rechten bij verzorging en begeleiding (wet mentorschap)
  bewindvoerder; beheert vermogen geld en goederen als de zorgvrager hier niet toe in staat is. Wordt door de rechter aangesteld
  curator; dan ben je voor de wet onmondig, hebt helemaal geen zeggenschap meer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het stappenplan voor het organiseren van een bijeenkomst?
een programma samenstellen
ruimte reserveren
bijeenkomst bekend maken
bijeenkomst evalueren
Welke aandachtspunten zijn er bij het organiseren van een bijeenkomst?
Wie
Wat
Waarom
Voor wie
Noem voorbeelden van bijeenkomsten die je als verpleegkundige kan organiseren om een bijdrage aan het sociale netwerk van de zorgvrager te bewerkstelligen?
 • bijeenkomst voor lotgenoten
 • vaardigheidstrainingen voor het onderhandelen en communiceren met de professionele zorgverlener over de doelen van de zorg
 • infobijeenkomsten over psycho-educatie over de ziekte en de prognose
Hoe kun je de vrijwilliger ondersteunen?
 • zorg voor een duidelijke taakafbakening
 • houdt rekening met de grenzen van de vrijwilliger
 • kom de afgesproken taakverdeling na
 • houdt rekening met de deskundigheid en de leeftijd van de vrijwilliger
 • houdt rekening met de wensen van de zorgvrager
 • neem signalen serieus
 • zorg voor goede communicatie
 • houdt rekening met een informatieachterstand van de vrijwilliger
 • zorg ervoor dat de communicatie continu en wederzijds is
 • vraag naar beweegredenen en geef eventueel uitleg
 • neem de tijd voor gesprekken
 • gebruik zo min mogelijk vakjargon
 • maak gebruik van een logboek, of vrijwilligersschrift of zoiets
Wat zijn aandachtspunten bij het begeleiden van de vrijwilliger?
gaat altijd uit van het belang van de zorgvrager
houd rekening met de privacy van de zorgvrager
een vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht
overweeg welke informatie je geeft aan de vrijwilliger
laat aan de zorgvrager over wat deze aan de vrijwilliger over zichzelf wil vertellen
welke motivatie kan iemand hebben die vrijwilliger wil zijn?
 • ervaring opdoen in de gezondheidszorg
 • nuttig willen zijn in de maatschappij
 • een zinvolle tijdsbesteding willen hebben
 • andere mensen willen ontmoeten
Wat is vrijwilligerswerk?
het onverplicht en onbetaald zorg geven met als doel het aanvullen van de mantelzorg
het is een bewuste keuze
Wat kun je doen om  de mantelzorger op lichamelijk gebied te ondersteunen?
 • adviseer naar de huisarts te gaan
 • ga na of hulpmiddelen verlichting kunnen brengen
 • let op de houding van de mantelzorger
 • wijs op cursus
 • laat mantelzorger kennismaken met handigheidjes in de zorg
 • stimuleer de mantelzorger gezond te eten en voldoende te bewegen
 • overleg of taken kunnen worden overgenomen door naasten of professional
 • benadruk de consequenties als de mantelzorger niet toe wil geven dat hij overbelast is.
Wat kun je doen om  de mantelzorger op relationeel gebied te ondersteunen?
 • onderhoud contact via zorgmap
 • toon waardering voor de mantelzorger
 • schenk aandacht aan andere activiteiten van de mantelzorger, hobby enz..
 • bied een luisterend oor
 • bewaak je eigen grenzen bij relatieproblemen
 • verwijs naar een andere hulpverlenersinstelling
Wat kun je doen om  de mantelzorger op emotioneel gebied te ondersteunen?
 • bied een luisterend oor
 • toon begrip respect en waardering voor de mantelzorger
 • breng de mantelzorger in contact met lotgenoten
 • verwijs de mantelzorger 
 • bekijk mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten