Summary Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 1 Bestuursrecht algemeen; normering; uitvoering; handhaving

-
ISBN-10 9013077757 ISBN-13 9789013077759
479 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 1 Bestuursrecht algemeen; normering; uitvoering; handhaving ". The author(s) of the book is/are S E Zijlstra. The ISBN of the book is 9789013077759 or 9013077757. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 1 Bestuursrecht algemeen; normering; uitvoering; handhaving

 • 1 Bestuursrecht

 • De enorme groei van het bestuursrecht in de twintigste eeuw kan vanuit de beginselen van de democratische rechtstaat worden verklaard. 
 • Noem de drie functies die het bestuursrecht heeft ten opzichte van het overheidsbestuur:
  1. een legitimerende functie
  2. een instrumentele functie
  3. een waarborgfunctie
 • De instrumentele functie van het bestuursrecht betreft de rol die dit recht speelt ten behoeve van de vaststelling en uitvoering van het overheidsbeleid.Deze functie komt vooral in de bijzondere delen tot uiting. Het recht wordt in de eerste plaats gezien als middel tot het bereiken van bepaalde doeleinden. 
 • Met de sterke uitbreiding van overheidstaken is de instrumentele functie van het bestuursrecht alleen maar belangrijker geworden.
 • Op welke twee niveaus speelt de instrumentele functie van het bestuursrecht zich af?
  Enerzijds biedt de bestuursrechtelijke wetgeving aan het bestuur instrumenten om het algemeen belang te behartigen. 
  Anderzijds is die wetgeving zelf ook instrument ter behartiging van het algemeen belang. 
 • Wat zijn de nadelen van het uitsluitend instrumenteel gebruik van het bestuursrecht?
  Een overdaad aan interventies door middel van juridische instrumenten, waardoor op vele terreinen doelen niet of alleen tegen torenhoge kosten worden bereikt. 
 • De drie beschreven functies zijn wel te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. De functies staan tot elkaar in een zekere spanning, hetgeen meebrengt dat steeds keuzes worden gemaakt; het optimaliseringsgebod van de achterliggende beginselen van de democratische rechtstaat brengt dan mee dat een oplossing wordt gezocht die aan alle drie de functies zoveel mogelijk recht doet. 
 • Wat wordt verstaan onder de juridisering van de samenleving?
  Het is een algemeen verschijnsel in de samenleving, dat inhoudt dat in allerlei maatschappelijke verhoudingen het juridisch element sterker naar voren komt ten koste van andere, niet juridische elementen die deze verhoudingen mede en soms primair kenmerken. (toename van wetgeving enz.)
 • 6 Bestuursrechtelijke Rechtsbescherming

 • er is sprake van bestuurlijke rechtsbescherming, als een overheidsorgaan op verzoek van een rechtzoekende, verplicht is een oordeel te geven over een handeling. 
 • wat is de belangrijkste functie van de rechtsbescherming tegen de overheid?
  controle op het uitoefenen van bestuursbevoegdheden
 • Wat zijn de twee functies van bestuurlijke rechtsbescherming?
  het handhaven van het objectieve recht en bescherming van de rechten van burgers jegens de overheid. 
 • Om van bestuurlijke rechtsbescherming te kunnen spreken, moet de bescherming in ieder geval worden geboden door een overheidsorgaan: een rechter, een ander bestuursorgaan of het bestuursorgaan dat de bestreden handeling heeft verricht. 
 • Wat zijn de varianten van bestuursrechtelijke rechtsbescherming?
  Door het bestuursorgaan zelf --> bezwaar
  Door een ander bestuursorgaan --> administratief beroep
  Door een onafhankelijke rechter --> Rechtspraak 
 • Geschillen met de overheid moeten kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, art. 6 EVRM
 • art 1:4 bevat een definitie van het begrip administratieve rechter
 • De vraag of een orgaan een administratieve rechter is in de zin van art. 1:4 awb is in drie opzichten van belang. Wat zijn die drie opzichten?
  Voor de wijze waarop de rechter benaderd moet worden, 6:4 lid 3. 
  Voor de vraag of men verplicht is, alvorens beroep in te stellen, bezwaar te maken tegen het bestreden besluit, 7:1.
  Voor de competentie verdeling tussen de sector bestuursrecht van de rechtbank enerzijds en de administratieve rechters anderzijds, 8:6. 
 • Doordat de bestuursrechtspraak in Nederland verdeeld is over te veel rechterlijke colleges is het waarborgen van de rechtseenheid soms geen eenvoudige opgave
 • Hoofdstuk 6 van de Grondwet is gewijd aan de rechterlijke organisatie en aan de rechtspraak in algemeen. zie art. 112 lid 3. --> de grondwet verleent op dit punt een bevoegdheid aan de wetgever tot het instellen van afzonderlijke bestuursrechters, maar staat ook toe dat de beslechting van de hier bedoelde geschillen worden opgedragen aan gerechten die tot de rechterlijke macht behoren. 

  73 lid 3
 • Er is sprake van een verbrokkeld stelsel van bestuursrechtspraak. 
  De variatie in rechtsgangen is relatief groot;

  Wat zijn de varianten in voorprocedures?


  1. rechtstreeks beroep bij de bevoegde rechter zonder voorprocedure 
  2. bezwaar bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen of de appellabele handeling heeft verricht
  3. administratief beroep bij een ander bestuursorgaan
  4. het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 awb. • Hoger beroep, art. 8:1 awb
 • De algemene bestuursrechtelijke rechtsgang:
  bezwaar --> rechtbank --> afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, art. 47 wet RvS. 
 • De algemene bestuursrechtelijke rechtsgang voorziet in beroep tegen alle besluiten, tenzij er een bijzondere rechtsgang openstaat. Een bijzondere rechtsgang heeft steeds voorrang op de algemene, 8:6 lid 1 awb. 
 • Wat zijn de bijzondere bestuursrechtelijke rechtsgangen die kunnen worden onderscheiden?
  Eerste aanleg en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
  Eerste en enige aanleg bij de Centrale raad van Beroep.
  Eerste aanleg en hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
  Eerste en enige aanleg bij het college van beroep voor het bedrijfsleven.
  Eerste en enige aanleg bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  Fiscale rechtsgang
  Vreemdelingenrechterlijke rechtsgang.
  Mulderzaken
 • Geeft de bijzondere regeling geen specifieke rechtsgang aan, dan valt men terug op de hoofdregel. De hoofdregel is geformuleerd in art. 8:1 en 7:1 Awb: Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep bij de rechtbank instellen, maar hij moet eerst tegen dat besluit een bezwaarschrift indienen. 
 • Wat is bepaald in het Guldemond/Noordwijkerhout arrest?
  De burgerlijke rechter kan aanvullende rechtsbescherming bieden. Bepalend is het karakter van de eis, heeft de eis betrekking op een gestelde schending van een burgerlijk recht of een schuldvordering in de zin van art. 112 GW dan is daarmee de bevoegdheid van de burgerlijke rechter gegeven. Of de achterliggende rechtsverhouding daadwerkelijk een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk karakter heeft is voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter dus niet van belang. 
 • Als er geen rechtsingang bij de bestuursrechter openstaat, kan de burgerlijke rechter om een oordeel worden gevraagd over een handelen of nalaten van de overheid. Dit betreft de volgende situaties:
  1. de handeling is geen besluit, of geen besluit in de zin van de awb.
  2. de handeling is wel een besluit, maar dat besluit is niet appellabel
  3. De handeling is wel een appellabel besluit, maar eiser is geen belanghebbende of anderszins beroepsgerechtigde. 
 • Als iemand rechtsbescherming zoekt bij de burgerlijke rechter tegen een appellabel besluit, dan geldt schematisch het volgende:
  1. de burgerlijke rechter is altijd bevoegd, art. 112 GW.
  2. de eiser is in zijn vordering niet ontvankelijk als hij nog bezwaar of beroep kan instellen.
  3. de eiser is, tenzij uit de wet of rechtspraak anders volgt, eveneens niet ontvankelijk in zijn vordering wanneer hij hiermee een resultaat nastreeft dat ook bij de bestuursrechter had kunnen worden bewerkstelligd.
  4. De burgerlijke rechter gaat in beginsel uit van de rechtmatigheid van het besluit als de eiser de bestuursrechtelijke rechtsgang onbenut heeft gelaten. -->  Heesch-van den Akker arrest. 
  5. De burgerlijke rechter conformeert zich overigens aan het oordeel van de bestuursrechter.
 • De burgerlijke rechter is op grond van de redenering van Guldemond/Noordwijkerhout en art. 112 GW dus altijd bevoegd zodra de eiser vraagt om in een burgerlijk recht beschermd te worden.
 • Bezwaar betreft een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, 1:5 lid 1. Slechts indien beroep bij een administratieve rechter openstaat kan een bezwaarschriftprocedure worden doorlopen, 7:1. 
 • Wat zijn de uitzonderingen op de verplichte bezwaarschriftprocedure?
  zie art. 7:1 awb
 • Administratief beroep is een voorziening tegen een besluit bij een ander bestuursorgaan dan het bestuursorgaan wat het besluit heeft genomen, 1:5 lid 2. 
 • Wat zijn de functies van het administratieve beroep?
  Interbestuurlijk toezicht, het bieden van rechtsbescherming en het signaleren van tekortkomingen binnen het bestuur. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is bestuursrecht?
Bestuursrecht is het recht voor, van en tegen het overheidsbestuur.
Uit welke 5 elementen bestaat de definitie van beleidsregel?
 1. Er dient sprake te zijn van een besluit (de vaststelling van de beleidsregel dient een besluit te zijn, niet de beleidsregel zelf)
 2. Een beleidsregel is een (algemene) regel niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift
 3. Er dient sprake te zijn van een algemene regel (het mag niet voor slechts één geval gelden
 4. Het mag alleen betrekking hebben op de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan
 5. Het dient betrekking te hebben op de bestuursbevoegdheid
Wat wordt verstaan onder onzuivere schadebesluiten?
Schadebesluiten die primair over iets anders dan schadevergoeding gaan, maar waarbij het aspect van schadevergoeding wel een rol speelt.
Wat wordt verstaan onder zuivere schadebesluiten?
(Zelfstandige) Schadebesluiten die wel steunen op een wettelijke grondslag.
Wat wordt verstaan onder zelfstandige schadebesluiten?
Schadebesluiten die niet steunen op een wettelijke grondslag.
Wat is naast het criterium dat de beslissing op een rechtsgevolg gericht dient te zijn nog meer een criterium voor het besluitbegrip?
Dat de beslissing ook externe rechtsgevolgen heeft.
Wat wordt verstaan onder besluit?
Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Aan welke criteria moet zijn voldaan om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt?
 • persoon of entiteit
 • feitelijk belang
 • eigen belang
 • objectief bepaalbaar belang
 • actueel belang
 • rechtstreeks bij besluit betrokken belang
Wat is de definitie voor belanghebbende?
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is (art 1:2 lid1 Awb).
Wat zijn B-organen?
Een persoon of college, bekleed met enig openbaar gezag (bevoegdheid om publiekrechtelijke handelingen te verrichten). Het haat om privaatrechtelijke rechtspersonen.