Summary Onderwijsvernieuwing

-
ISBN-10 9035807790 ISBN-13 9789035807792
414 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Onderwijsvernieuwing". The author(s) of the book is/are P J J Stijnen. The ISBN of the book is 9789035807792 or 9035807790. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Onderwijsvernieuwing

 • 1 Verslag doen van onderzoek

 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen bij het verslag doen van je onderzoek?
  1. Structuur
  2. Doelgroep
  3. Vormgeving
  4. Doelstelling
 • Aan welke zaken moet je, volgens het boek, aandacht besteden bij de voorbereiding van een onderzoeksverslag (5)?
  1.Omschrijving van het onderzoek:
  -Centrale vraag
  -Concrete doelstelling 
  -Relevantie
  2.Onderzoeksmethode
  -Wat (definieer begrippen uit de centrale vraag)
  -Op welke manier (welke onderzoeksmethode, op welke manier uitgevoerd?)
  3.Randvoorwaarden (tijd, omvang van de tekst)
  Schrijf van tevoren:
  4.Procesplan
  5.Voorlopige inleiding
 • Welke richtlijnen geeft het boek voor het maken van een procesplan (7)?
  1.Plan (Zet alle stappen op een rij die je achtereenvolgens moet uitvoeren om tot beantwoording van de centrale vraag en de subvragen te komen)
  2.Verzamel (meer dan) voldoende informatie
  3.Maak afspraken met de opdrachtgever over de vorm, de minimale inhoud en de inleverdatum, plan tussentijdse besprekingen
  4.Begroot de tijd voor iedere stap uit het procesplan
  5.Begroot de tijd voor het schrijven (en herschrijven) van het rapport
  6.Schrijfronden: van globale opzet tot steeds gedetailleerdere uitwerkingen. Houd niet teveel vast aan reeds geformuleerde passages
  7.Uitloopperiode inplannen
 • Welke elementen kunnen er in een procesplan voorkomen (9)?
  1.Eerste oriëntatie, vaststellen centrale vraag (10% van de tijd)
  2.Opstellen zoekplan en tijdsplanning (5%)
  3.Schrijven voorlopige inleiding en bespreken (5%)
  4.Onderzoek en vastleggen gegevens (25%)
  5.Ordenen gegevens en opstellen schrijfschema (5%)
  6.Schrijven eerste versie en bespreken (25%)
  7.Schrijven definitieve tekst (15%)
  8.Afwerken van rapport (5%)
  9.Uitloop (5%)
 • Waarom is het zinvol om bij het begin van het onderzoek stil te staan bij de centrale vraag, het doel en de relevantie van het onderzoek?
  Omdat je daaruit kunt afleiden 
  -of het onderzoek zinvol en haalbaar is
  -of het onderzoek een nuttig en bruikbaar resultaat zal opleveren
 • Wat kun je doen als de beschikbare tijd niet voldoende is voor onderzoek en verslaglegging (2)
  1.een specifiekere centrale vraag kiezen
  2.de onderzoeksopzet aanpassen (bijv. aanpassing van de steekproef, een eenvoudiger methode, een kortere toets, minder experimentele condities)
  NB. dit laatste kan leiden tot minder stellige conclusies
 • Een literatuuronderzoek vraagt meer ruimte (in pagina's) dan een experiment of een veldonderzoek (tabellen, grafieken), kwantitatief onderzoek vergt minder ruimte dan kwalitatief onderzoek. Wat kun je doen als je verslag te groot dreigt te worden voor de gewenste / beschikbare omvang van de tekst?
  Maak een juiste selectie van de informatie, waarbij je de lezer goed voor ogen hebt
  -----besluitvormer, manager, leek: korte inleiding en samenvatting, uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethode in de bijlagen, resultaten zo kort en duidelijk mogelijk, leg steeds duidelijke relatie met de centrale vraag, uitgebreide conclusies en aanbevelingen
  -----expert: prioriteit aan onderzoeksmethode , opzet en uitvoering van het onderzoek, korte conclusie
  NB. is wat je schrijft relevant voor de conclusies, of voor de waardebepaling van het onderzoek?
 • De voorlopige inleiding heeft dezelfde opbouw als de uiteindelijke inleiding. Welke is dat?
  1.Eerste paragraaf: algemene paragraaf waarin het onderzoeksthema geïntroduceerd wordt (met evt. voorgeschiedenis, aanleiding)
   2.Tweede paragraaf: vermelding van de centrale vraag met eventuele subvragen, weergave van doelstelling en relevantie
  3.Derde paragraaf: wat ga je precies onderzoeken en hoe ga je dat aanpakken (begrippen, onderzoeksmethode (hoe, bij wie/wat)
  4.Vooruitblik op de rest van het rapport
  NB. HOUD HET KORT, ga in het 2e hoofdstuk uitgebreider in op onderzoeksmethode en -opzet
 • Waarom is het vooraf maken van een 'voorlopige inleiding' van belang?
  Zonder voorlopige inleiding is het onverstandig om aan het onderzoek te beginnen:
  waarschijnlijk zijn er nog teveel dingen onduidelijk
  -----de vraag is misschien nog niet helder
  -----de doelen kunnen nog onduidelijk zijn
  -----de relevantie van het onderzoek kan onduidelijk zijn
  NB. Bespreek de voorlopige inleiding met de opdrachtgever / begeleider!
 • Welke adviezen geeft het boek ten aanzien van de afwerking van titelpagina, voorwoord, inhoudsopgave en samenvatting van het rapport?
  1.Omslag, titelpagina: titel, subtitel en auteurs(s), [evt ook: datum (plaats) van 'publicatie', aard van het rapport, stageplaats]
  2.Voorwoord: alle zaken die niets met de tekst van het rapport zelf te maken hebben (het kader waarin het geschreven is, de organisatie voor wie het geschreven is, dankwoorden)
  3.Inhoudsopgave: eerste indruk van inhoud en structuur van het rapport (let op standaardindeling van opdrachtgever / begeleider)
  NB. Beperk het aantal niveau's van subparagrafen
  4.Samenvatting: plaats meestal tussen inhoudsopgave en tekst (helemaal vooraan of achteraan kan ook)
  ----indicatieve samenvatting: overzicht van wat er in het rapport aan de orde komt
  ----informatieve samenvatting: beschrijving van de centrale vraag, het verloop van het onderzoek en de belangrijkste resultaten en conclusies
 • Welke adviezen geeft het boek ten aanzien van de afwerking van hoofdtekst, noten, literatuurlijst en bijlagen van het rapport?
  1.Hoofdtekst: moet voldoen aan 3 algemene eisen:
  -----eerlijkheid
  -----volledigheid
  -----controleerbaarheid
  2.Noten: toelichting of verantwoording van bepaalde passages in de tekst
  -----voetnoten
  -----eindnoten
  NB. let op standaard van opdrachtgever of begeleider
  NB. Maak spaarzaam gebruik van noten
  3.Literatuurlijst: overzicht van alle gebruikte en genoemde publicaties
  NB. let op standaard van opdrachtgever / begeleider
  4.Bijlagen
  ----informatie die de hoofdtekst ontoegankelijker zou maken
  ----informatie die niet direct relevant is voor het begrip van de hoofdtekst
  ----informatie die dient als verantwoording (tabellen, grafieken) of verduidelijking 
  ----voorbeelden van gebruikte formulieren
  NB. Nummer de bijlagen en geef duidelijke titels
  NB. Neem alleen bijlagen op waarnaar in de tekst verwezen wordt!
 • 1.1 Onderzoek doen

 • Welke 4 stappen neem je in de voorbereidingsfase van een onderzoek?
  1. Bepaal doelstelling onderzoek en vorm beeld van beoogde doelgroep
  2. Formuleer duidelijke centrale vraag en eventueel deelvragen
  3. Bepaal wat je precies op welke manier gaat onderzoeken
  4. Maak tijdplanning en schrijf onderzoeksvoorstel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 2 soorten uitvoeringsteksten zijn er?
1.-beschrijvende
2.-voorschrijvende
Welke 3 strategische ontwerpen onderscheiden we bij beleidsplannen en adviesrapporten?
1.-het behoeftemodel
2.-het vergelijkend voordeelmodel
3.-het doelmodel
Wanneer spreekt men van een beleidsplan en wanneer van een adviesrapport?
Beleidsplan: tekst wordt geschreven door de organisatie zelf
Adviesrapport: tekst wordt geschreven door een externe partij
Wat is de belangrijkste toevoeging in het tekstmodel voor een discussienota vergeleken met een probleemverkenning?
Beleidsalternatieven [criteria, voor- en nadelen, evaluatie]
Welke 5 onderdelen kent het modelbouwplan voor een probleemverkenning?
1.-Inleiding [aanleiding, doel, tekstopbouw]
2.-Probleem [voorgeschiedenis, ontwikkelingen, betrokkenen, reikwijdte, relatie huidig beleid]
3.-Gevolgen [schade voor betrokkenen, organisatie, ander beleid]  
4.-Oorzaken [oorzaken, verantwoordelijkheid voor oplossing]
5.-Slot [verwachting van de schrijver, oproep voor en beschrijving van vervolg
Volgens welke structuur zijn probleemverkenningsteksten opgebouwd?
De probleemstructuur
Welke 5 stappen (fasen) leiden tot beleid, en welke teksten horen daarbij?
1)-Opdracht geven voor het oplossen van beleidsproblemen [opdrachttekst met afspraken en randvoorwaarden]
2)-Beleid maken [probleemverkenningen, discussienota's, conceptbeleidsplannen]
3)-Besluit nemen over het beleid [definitief beleidsplan of rapport]
4)-Uitvoering van het beleid [uitvoeringsteksten: regelgeving, memo's, procedures, circulaires, instructies]
5)-Evaluatie van het uitgevoerde beleid [evaluatierapporten, auditrapporten]
Op welke 4 punten moet je de oplossing voor het probleem beoordelen?
-effectiviteit
-uitvoerbaarheid
-efficiëntie
-toelaatbaarheid
Welke 4 punten moet je aannemelijk maken als je in een organisatie de aandacht wilt vestigen op een probleem?
1.er is (ontstaat) een situatie met zwaarwegende nadelen
2.er is (ontstaat) een situatie waarin voordelen gemist worden
3.er is (ontstaat) een situatie die ernstig is
4.de problemen zijn ontstaan door gebreken in het huidige beleid
Waarom is het beargumenteren van het probleem en de oplossing noodzakelijk?
Om de lezers te kunnen overtuigen van de noodzaak tot beleid