Summary onderzoek in de gezondheidszorg

-
102 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - onderzoek in de gezondheidszorg

 • 1.4 Vraagstelling

 • Wat beschrijft de vraagstelling van je onderzoek?
  De vraagstelling omschrijft wat je onderzoekt, het geeft de inhoud van je onderzoek weer.
 • Welke soorten vraagtypen zijn er mbt wetenschappelijk onderzoek?
  Definiërend, beschrijvend, vergelijkend, verklarend, voorspellend, evaluerend en voorschrijvend.
 • Waar gaat het om bij een definiërend onderzoek?
  Het gaat bij een definiërend onderzoek om het aangeven van bepalende kenmerken van een onderwerp.
 • Voorbeeld van een definiërend onderzoek?
  Wat wordt verstaan onder een verhoogd cholesterol gehalte?
 • Waar gaat om bij een beschrijvend onderzoek?
  Bij het omschrijven gaat het om de eigenschappen of de kenmerken van het onderwerp.
 • Voorbeeld beschrijvend onderzoek?
  Hoe vaak komt een verhoogd cholesterolgehalte voor bij mannen onder de 40 in Nederland
 • Waar gaat het om bij een vergelijkend onderzoek?
  Bij een vergelijkend onderzoek gaat het om verschillen tussen twee of meer groepen of situaties.
 • Voorbeeld vergelijkend onderzoek?
  Verschilt het cholesterolgehalte van allochtone mannen onder de 40 van die van autochtone mannen van onder de 40 jaar?
 • Waar gaat het om bij een verklarend onderzoek?
  Bij een verklarend onderzoek gaat het om de oorzaken van de gevonden verschillen of verbanden. Je gaat na of een verband causaal is.
 • Wat betekent een causaal verband?
  Een causaal verband betekent dat er een oorzaak-gevolg relatie is tussen de onderzochte variabelen.
 • Voorbeeld verklarend onderzoek?
  in hoeverre is het gevonden verschil in cholesterolgehalte tussen autochtone en allochtone mannen toe te schrijven aan een verschil in voedingsinname van onverzadigde vetzuren?
 • Waar gaat het om bij een voorspellend onderzoek?
  Bij een voorspellend onderzoek gaat het om het voorspellen van de gevolgen van een bepaalde aandoening of maatregel.
 • Voorbeeld voorspellend onderzoek?
  Gaat een stijging van het aantal jonge mannen met een verhoogd cholesterolgehalte gepaard met een hoger sterftecijfer als gevolg van hart en vaatziekten in de komende 20 jaar? 
 • Waar gaat het om bij een evaluerend onderzoek?
  Bij een evaluerend onderzoek gaat om het onderzoeken van het effect van een maatregel of interventie.
 • Voorbeeld evaluerend onderzoek? 
  Wat is het effect van het geven van voedingsadviezen aan jonge mannen met een verhoogd cholesterolgehalte om het cholesterolgehalte te verlagen?
 • Wat is een voorschrijvend onderzoek?
  Bij een voorschrijvend onderzoek gaat het om het opstellen van maatregelen of richtlijnen. 
 • Voorbeeld voorschrijvende vraag?
  Wat is het beste beleid bij jonge mannen met een verhoogd cholsterolgehalte?
 • Wat zijn kenmerken van een onderzoeksvraag?
  De onderzoeksvraag moet duidelijk en concreet zijn.
 • Wat is een goede methode om een onderzoeksvraag duidelijk en concreet te krijgen?
  Door een PICO vraag te formuleren, volgens het PICO systeem.
 • Waar staat PICO voor?
  Problem/Patiënt: de kenmerken van de patient of het probleem,
  Intervention: Interventie of behandeling die je wilt onderzoeken, Comparison/Co-Intervention: een andere behandeling of interventie waarmee je de nieuwe interventie mee wilt vergelijken,
  Outcome:Welke uitkomst staat centraal, wat verwacht je.
 • Welk doel hebben deelvragen?
  Het onderzoek wordt opgedeeld in beter hanteerbare eenheden.
 • Waar moeten deelvragen aan voldoen?
  Deelvragen moeten allemaal betrekking hebben op de hoofdvraag en samen alle onderdelen van de onderzoeksvraag beslaan.
 • Welke twee soorten wetenschappelijke artikelen zijn er te onderscheiden?
  Reviews en originele onderzoeksartikelen
 • Wat is een review?
  Overzichtsartikelen waarbij de schrijvers alle originele onderzoeken over 1 onderwerp bij elkaar zetten en kritisch beoordelen.
 • Wat is een origineel onderzoeksartikel?
  Beschrijvingen van een enkele onderzoek dat uitgevoerd is door de schrijver van dat artikel.
 • Noem 4 databases
  Pubmed, cinahl; springerlink, cochrane
 • Wat zijn naast hetzoeken op databanken andere methoden om geschikte informatie te vinden voor je onderzoek?
  Bezoeken van symposia, congressen of contact opnemen met experts.
 • wat is de sneeuwbalmethode?
  Het zoeken naar artikelen in referentielijsten uit eerdere gevonden artikelen
 • Waar staat MeSH voor?
  Medical subject headings
 • Hoe kun je zoekresultaten vergroten?
  Door synoniemen tegelijk op te voeren met de  Boolian OR
 • Hoe kun je je zoekresultaat verkleinen?
  Met  de Boolians AND, NOT en door limits in te stellen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Is het aantal onderzochte personen bij kwalitatief onderzoek vaak groter of kleiner dan bij kwantitatief onderzoek?
Kleiner aantal personen bij kwalitatief onderzoek.
noem drie maatregelen tegen vertekening:
Blinderen, Randomiseren en Matchen en Restrictie
confounding?
het verwarren van twee effecten. De relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele wordt verstoord door de confounder, de derde variabele. Denk hierbij aan het verband tussen roken en longinhoud op een school. De derde variabele is de leeftijd, die bij het oplopen voor een groteren longinhoud zorgt.
Informatiebias?
Ontstaat door systematische fouten bij het verzamelen van gegevens.
Selectiebias?
Vertekening door fouten bij de samenstelling van groepen die vergeleken worden.
Wat is het engelse woord voor vertekening van resultaten?
BIAS
Wat is een systematische fout? 
De richting van de afwijking is steeds dezelfde, het resultaat van een meting of onderzoek wijkt op systematische wijze af. Resultaten worden vertekend.
Waar gaat het om bij validiteit?
Het ontbreken van systematische fouten. 
Waar gaat het om bij validiteit?
Of je meet wat je wilt meten, of het resultaat van het onderzoek overeenkomt met de werkelijkheid. Of er een vertekening is door verstorende factoren.
Andere woorden voor validiteit?
geldigheid of juistheid.