Summary Onderzoek in zorg en welzijn

-
317 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Onderzoek in zorg en welzijn". The author(s) of the book is/are Marcel Heerink Suzanne Pinkster Marleen Bratti van der Werf. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Onderzoek in zorg en welzijn

 • 1 Een kwestie van vragen en antwoorden

 • Onderzoek is
  Het systematisch geven van zo betrouwbaar mogelijke antwoorden op zo nauwkeurig mogelijk geformuleerde vragen ( dus antwoord geven op vragen )
 • 2 Onderzoeksbegrippen

 • Kwantitatief is
  Cijfermatig , harde bewijzen door cijfermatig te maken
 • Kwalitatief is
  niet cijfermatig je kijkt naar de waarde
 • Doelgroep en populatie betekenen alle 2
  de onderzochte groep
 • validiteit is
  meten wat je wil meten. Is vaak afhaneklijk van instrumenten (vragenlijst, observatielijst ) Als je in de conclusies de hoofdvraag kan beantwoorden spreek je van een valide onderzoek. dit heeft ook te maken met de groote van de steekproef. ondervraag je maar 50 Nederlanders is je onderzoek niet valide
 • Doelstelling is
  Geeft aan wat er precies moet worden bereikt en binnen welk tijdsbestek, dit is altijd smart geformuleerd
 • een doel is
  algemene  motivatie voor iets ( bv minder daklozen jongen op straat )
 • Waarvoor gebruik je een hypothese
  Hypotheses gebruik je bij onderzoek dat dient om vast te stellen of iets al of niet het geval is, het lijkt op een stelling ( bv jongens zijn gevoeliger voor groepsdruk dan meisjes )
 • Een onderzoek is betrouwbaar als
  als je onderzoek controleerbaar en herhaalbaar is
 • Het verschil tussen doelgroep en populatie is
  Dat een doelgroep een groeps mensen is die je onderzoekt. Op het moment dat je daar een cijfermatige afbakende groep van neemt spreek je van een populatie
 • Bij wetenschappelijk onderzoek moet
  je moet alles na kunnen kijken of dit echt zo is het is verifieerbaar
 • Beeldvormende probleemstelling is
  Je probeert een beeld te krijgen van een bepaalde  situatie zonder dat je daarbij keuzen mogelijkheden voorstelt
 • EBM ( evidence based medicine) is
  is meer voor arden. De behandeling van gezondheidsprobleem zo veel mogelijk proberen te baseren op resultaten van onderzoek. Dat onderzoek is klinisch: Onderzoek is uitgevoerd op patiënten en er is over gepubliceerd in een wetenschappelijk medium
 • De onderzoeks definitie bestaat uit
  Het doel
  De probleem stelling of hoofdvraag
  De onderzoeksvragen of deelvragen
  Kan een groepspecificatie bevatten ( staan de kenmerken van de doelgroep in )
  Of een begrippen specificatie ( worden begrippen uit de probleemstelling gedefinieerd
 • EBP ( evidence base practice ) is
  Het zelfde als EBM maar dan alleen in de wel goed maar niet wetenschappelijk getest ( via sites en bronnen )
 • Beleidsbepalende probleemstelling
  Informatie geven op grond waarvan iemand gefundeerde beslissingen kan nemen ( adviserende doelstelling)
 • 3 Enkele onderzoeksvaardigheden

 • Kwantatief is niet cijfermatig ( harden bewijzen door cijfermatig te maken )

 • Om verwarring te voorkomen als een ander jou onderziek wilt doen moet je precies norteren wat je wilt onderzoeken, waarom je dat doet en wat je verstaat on der de gebruikte begrippen. het is dus van groot belang dat je kunt defineren
 • Wat je obsaveert moet je ook kunnen beschrijven en ook dan is het vermogen om objectief en systematisch te kunnen zijn van groot belang. Naast objectief en systematisch moet je ook volledig kunnen zijn. Volledig wil niet zeggen dat je alles moet beschrijven wat je ziet. Het hangt van het doel van het onderzoek af wat er beschreven wordt
 • Na je analyse ga je
  Interpreteren je kunt vaak heel mooi gebruik maken van kennis die je over hebt over achtergronden
 • als je onderzoek resultaat heeft kan je gaan
  Rapporteren. je legt alle gegevens vast. Gegevens moeten zo overzichtelijk mogelijk in een tabel staan en je moet zo nauwkeurig mogelijk vastleggen wat je gedaan hebt en hoe je onderzoek verliep.
 • Objectief  observeren dat wil zeggen
  Dingen zien die iedereen kan zien en waarover geen persoonlijke verschillen kunnen bestaan. Vaak is het bij observaties ook van belang dat je systematisch kunt werken. Als je de reacties van mensen op dit schilderij wilt observeren, zul je bij alle deelnemers op de zelfde dingen moeten letten
 • Wat doe je bij analyseren
  je gaat ontleden in bestand delen om die nader te beschouwen. Belangrijk is daarbij dat je het zodanig doet dat je naar een volgende stap kunt gaan: Het interpreteren van gegevens daarvoor moeten ze op een bruikbare manier geordend zijd zijn. De ordening is ook een deel van het analyse proces
 • interpreteren is
  het combineren van de analyse van je verzamelde gegeven met je kennis van de wereld in het algemeen en je deskundigheid rond het onderwerp van je onderzoek in het bijzonder. Vooral deskundigheid is hierbij belangrijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekend deductief?
Je gaat toetsen van de gegevens aan de hand van de theorie. Je werkt dus binnen een theoretisch kader.
Wat betekend inductief ?
Het afleiden van theorie uit verzamelde gegevens. Je start zonder theorie
Wat is de grounded theory?
Wisselwerking van inductief (moet je nog tot theorie komen) naar deductief (theoretisch onderbouwd).
Wat zijn de vijf stappen in het kwalitatieve analyse proces?
1. Fragmenteren
2. Coderen
3. Groeperen
4. Structureren
5. Concluderen
Wat is belangrijk bij het transcriberen?
- Laat je niet snel verleiden tot samenvatten
- Schrijf niet allen wat er is gezegd maar ook hoe.
- Anoniem? Zorg wel voor leeftijd, geslacht enz.
Wat betekend transciberen?
Het uitschrijven van gegevens.
Wat is een random walk of routeprocedure steekproef?
Je populatie uit mensen die kan je niet zomaar lokaliseren. Bijvoorbeeld bezoekers van een winkelcentrum. Je kiest voor start adressen en vanuit daar ga je verder zoeken.
Wat is een quota steekproef?
Je probeert mensen selectief uit je populatie te halen. Mensen bijvoorbeeld uit Engeland bij elkaar, indonesie bij elkaar. Je gaat gericht selecteren.
Wat is een sneeuwbalsteekproef?
De populatie bestaat uit een groep van mensen die lastig te bereiken zijn. Eerst een lid van de groep vinden en dan zo verder borduren. Bijvoorbeeld drugverslaafden.
Wat is een beoordelingssteekproef , judgement sample?
Mensen interviewen maar wel met een doel. Bijvoorbeeld over een vak van een studie. Dan interview je de studenten. Als een beoordeling voor het vak.