Summary Onderzoekend vermogen

-
121 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Onderzoekend vermogen

 • 1.1 Onderzoeken en facility management

 • Van zoeken naar onderzoeken
  1.   Zoeken = activiteiten die je onderneemt om iets (geen informatie) of iemand te vinden
  2.  Opzoeken = activiteiten die je onderneemt om informatie te vinden in een bron (boek, jaarverslag, internet)
  3. Uitzoeken = activiteiten die je onderneemt om informatie te verzamelen door zoek –en denkwerk in diverse bronnen
  4. Onderzoeken = activiteiten die je onderneemt om kennis te genereren door op een methodische en systematische wijze data te verzamelen
 • Doel van onderzoek bij Facility Management
  • Onderzoek voorziet in een informatiebehoefte, start altijd met een vraag en wordt uitgevoerd om feiten te vinden om de antwoorden op te baseren
  • Onderzoeksresultaten worden gebruikt om weloverwogen en onderbouwde beslissingen te nemen, waardoor het vakgebied verder professionaliseert
  • Onderzoeksresultaten leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe methoden, nieuwe contractvormen en nieuwe manieren om facilitaire organisaties te besturen.
  • Bij onderzoek gaat het dus altijd om het stellen van een vraag en het op een systematische en controleerbare manier zoeken van betrouwbare antwoorden op die vraag. Onderzoek is een proces dat doorloopt volgens vooraf bedachte stappen.
 •  
  Het belang van onderzoekend vermogen op de hogeschool
  De Vereniging van Hogescholen zegt:
  Het is cruciaal dat HBO-bachelors beschikken over onderzoekend vermogen, dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice en tot innovatie
 •  
  Belang van onderzoek bij de opleiding FM
  De BBA-standaard geeft aan wat de Bachelor of Business Administration moet kennen en kunnen om professioneel succesvol te opereren in de beroepspraktijk. 
  De BBA-standaard bestaat uit vier componenten:
  1.Gedegen theoretische basis
  2.Onderzoekend Vermogen
  3.Professioneel Vakmanschap
  4.Verantwoord handelen
 • Binnen de opleiding FM meer nadruk op Onderzoekend Vermogen, zie: Landelijk FM Competentieprofiel 2012 (LOOFD):
  1) Gedegen theoretische basis op het gebied van: accounting, business law and ethics, economics, finance, management information systems, marketing, organizational behavoir, quantitative techniques, strategic management, operations management 
  2) Onderzoekend Vermogen:Een pas afgestudeerde BBA-er heeft het onderzoekend vermogen om langs de weg van reflectie en evidence based practice tot innovatie van producten, diensten en processen te komen. Daartoe heeft de BBA-er in de opleiding kennis en ervaring opgedaan met methoden en technieken van (praktijkgericht) onderzoek (gegevens verwerven en analyseren, conclusies trekken). Ook kan een BBA-er daarop reflecteren. Hij of zij heeft in de afstudeerfase van de opleiding bewezen dit onderzoekend vermogen in een concrete beroeps/praktijk-situatie te kunnen uitoefenen. 
  3) Professioneel Vakmanschap:Een pas afgestudeerde BBA-er heeft zich ontwikkeld tot professioneel vakman of -vrouw. Hij of zij: 
  · is innovatief (nieuwsgierig, alert, onbevooroordeeld) en ondernemend (open, leergierig, innovatief); 
  · is klantgericht- en dienstverlenend; 
  · bezit goede advies- en onderhandelingsvaardigheden; 
  · beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (zowel in de Nederlandse als ook Engelse taal); 
  · houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen; 
  · is gericht op (multidisciplinaire) samenwerking; 
  · fungeert als sparringpartner zowel binnen als buiten de eigen werkorganisatie (netwerken); 
  · is organisatiesensitief; 
  · ontwikkelt voortdurend de eigen professionaliteit (persoonlijk leiderschap) en draagt (mede door een eigen mening) bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de diepte en breedte (vakoverstijgend). 
  4) Verantwoord handelen:Een pas afgestudeerde BBA-er is zich bewust van de maatschappelijke context van zijn gedurende de opleiding opgedane kennis en vaardigheden. Hij of zij weet dat ethisch handelen onderdeel van zijn of haar professioneel vakmanschap is en moet zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en duurzaamheid zijn onderwerpen van debat in de opleiding. 
 • Onderzoekend vermogen: houd in
  • Onderzoekende houding
  • Kritisch zijn, willen begrijpen, willen weten, willen bereiken, willen delen, willen vernieuwen
  • Kennis uit onderzoek van anderen toepassen
  • Over het vermogen beschikken gebruik te maken van kennis van anderen
  • Zelf onderzoek doen
  • Beschikken over het vermogen om zelf via een onderzoekscyclus tot een antwoord te komen
 •  
  Literatuuronderzoek
  Welke resultaten uit eerder onderzoek zijn bekend over de tevredenheid van gebruikers over de kantines in hoger onderwijsinstellingen
  Wat is in de literatuur bekend over het gebruik van ICT-middelen bij schoonmaak in kantooromgeving?
 • Kwalitatief Bureauonderzoek (m.b.v. inhoudsanalyse)
  Welke kenmerken hebben werknemers die het nieuwe werken waarderen?
 •  
  Kwantitatief Bureauonderzoek (m.b.v. Statistiek)
  Welke vorm van arbeidsbelasting komt het meest voor onder onderwijspersoneel?
 • Interview
  Onder welke omstandigheden voelen medewerkers een hoge mate van betrokkenheid? 
  Welke wensen hebben medewerkers ten aanzien van hun toekomstige kantooromgeving? 
 •  
  Observatieonderzoek (kwalitatief en/of kwantitatief)
  Op welke manieren draagt de kantoortuin bij aan samenwerking? 
  Hoe vaak komt het voor dat collega’s elkaar opzoeken in een kantoortuin? 
 • Surveyonderzoek (Enquête)
  Wat is de mate van tevredenheid van de gebouwgebruikers van De Haagse Hogeschool?
 • Triangulatie
  ·Probleemstelling bekeken vanuit meerdere perspectieven
  ·Combinatie van diverse dataverzamelingsmethoden, oftewel ‘driehoeksmeting’ (triangulatie), draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek (betrouwbaarheid) 
 • Onderzoeksfasen
  deel 1 = ontwerpen
  deel 2 = gegevens verzamelen
  deel 3 = analyseren
  deel 4 = evalueren en adviseren
 • Systematisch werken
  Systematisch werken is ook een kwestie van ordenen, analyseren en interpreteren: hiervoor gebruiken we een datamatrix. Zo is het zichtbaar (dus toetsbaar – belangrijke eis aan goed onderzoek) wat je gedaan hebt en hoe je tot je antwoorden bent gekomen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.