Summary Onderzoeksmethoden

-
ISBN-10 9058756041 ISBN-13 9789058756046
452 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Onderzoeksmethoden". The author(s) of the book is/are Peer Scheepers Petrus Lambertus Henricus Scheepers Hilde Tobi Hendrika Rokesina Boeije. The ISBN of the book is 9789058756046 or 9058756041. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Onderzoeksmethoden

 • 1.1 Inleiding en leerdoelen

 • De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn: 
  1. Verschil tussen methodenleer en methodologie
  2. Grondvormen van sociaal wetenschappelijk onderzoek
  3. Wetenschappelijke kennis dat wordt gedeeld in communicatieproces tussen verschillende betrokkenen
  4. Alledaagse en wetenschappelijke kennis 
  5. Wat is valorisatie
  6. Verschillende aspecten van wetenschappelijke integriteit
  7. Aspecten van de ethiek van mensgebonden onderzoek  
 • 1.2 Sociaal wetenschappelijk onderzoek

 • Wat is wetenschap?
  Wordt ook wel omschreven als een systematisch geheel van kennis. Het zijn allemaal losse uitspraken waarmee wordt geprobeerd om allerlei sociale verschijnselen te beschrijven, te verklaren of te voorspellen.
 • Wat zijn de vier kenmerken van wetenschap?
  1. Empirisch
  2. Theoretisch
  3. Systematisch
  4. Cumulatief 
 • Wat betekent het als we zeggen dat waarnemingen empirisch waarneembaar zijn?
  Het is gebaseerd op waarneembare en zintuiglijke feiten.
 • Wat zijn de twee benaderingen die we onderscheiden in de sociale wetenschap?
  1. Empirisch-analytische benadering
  2. Empirisch-interpretatieve benadering
 • Wat zijn de vier kenmerken van de empirisch-analytische benadering?
  1. Empirisch/systematisch; Gebaseerd op waarneembare feiten, verzameld in onderzoek dat herkenbaar en controleerbaar is.
  2. Theoretisch/cumulatief; Theorie vorming en hypothese toetsing via respectievelijk inductief en deductief redeneren om kennishiaten op te vullen. 
  3. Nomothetisch; Gericht op verklaringen die algemeen geldend zijn door het (kwantitatief) meten van een beperkt aantal variabelen (reductionisme) bij veel onderzoekseenheden. 
  4. Waardevrij; Geen plaats voor normatieve opvattingen als goed of slecht als onderzoeksuitkomst. 
 • Wat zijn de vier kenmerken van de empirisch-interpretatieve benadering?
  1. Empirisch/systematisch; Gebaseerd op waarneembare feiten, verzameld in onderzoek dat herhaalbaar en controleerbaar is. 
  2. Theoretisch/Cumulatief; Theorie vorming en hypothese toetsing via respectievelijk inductief en deductief redeneren om maatschappelijke verschijnselen te begrijpen.
  3. Idiografisch; Gericht op begrip van unieke onderzoekseenheden welke worden gemeten met verschillende (kwalitatieve) methoden van dataverzameling (holistisch)
  4. Subjectiviteit: Ervaringen en attitudes van de onderzoeker beïnvloeden de dataverzameling en interpretatie van die data
 • Welke twee typen wetenschappelijk onderzoek onderscheiden we?
  1. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
  2. Praktijkgericht onderzoek
 • Wat verstaan we onder fundamenteel wetenschappelijk onderzoek?
  Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek heeft als doel een bijdrage leveren aan de wetenschappelijk kennis.
 • Wat verstaan we onder praktijkgericht onderzoek?
  Praktijkgericht onderzoek heeft als doel oplossen te leveren van praktijkproblemen die bestaan bij aanwijsbare personen, groepen of organisaties buiten de wetenschap.
 • Zowel fundamenteel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek kunnen worden weergegeven in een bepaalde cycli. Bij welk type onderzoek hoort de empirische cyclus?
  Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
 • Wat zijn de 6 stappen binnen de empirische cyclus?
  1. Kennisprobleem: wat?
  2. Inductiehypothesen
  3. Theorie
  4. Deductie Hypothesen
  5. Toetsing
  6. Evaluatie 
 • Zowel fundamenteel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek kunnen worden weergegeven in een bepaalde cycli. Bij welke type onderzoek hoort de regulatieve cyclus?
  Praktijkgericht onderzoek
 • Wat zijn de zes stappen van de regulatieve cyclus?
  1. Praktijkprobleem; analyse praktijkprobleem in samenwerking met opdrachtgever (=onderzoek)
  2. Diagnose: onderzoek naar mogelijke oorzaken
  3. Planvorming: Inventariseren van realiseerbare oplossingen (geen taak van de onderzoeker)
  4. Plan- en besluitvorming: Keuze specifieke oplossing (geen taak van de onderzoeker). Onderzoek naar haalbaarheid (pilot)
  5. Ingreep of interventie; Onderzoek naar juiste uitvoering
  6. Verandering: Onderzoek naar (neven)effecten
 • Wat verstaan we onder explorerend onderzoek?
  Wanneer je als onderzoeker kiest voor een bepaald aspect van de werkelijkheid waarnaar vrijwel nog geen onderzoek is gedaan, ben je eigenlijk gedwongen om met jou onderzoek de sociale werkelijkheid te verkennen of te exploreren.
 • Wat verstaan we onder toetsend onderzoek?
  Wanneer je als onderzoeker kiest voor een vraagstelling waarvan al theoretische inzichten zijn verworven, kan je die theoretische inzichten gebruiken om daaruit specifieke hypothesen af te leiden en wel specifieke uitspraken te doen over hetgeen je verwacht aan te treffen in de sociale werkelijkheid.
 • Wat verstaan we onder methodenleer?
  Het geheel van onderzoeksmethoden waarover de sociale wetenschappen inmiddels beschikken.
 • Wat verstaan we onder methodologie?
  Methodologie omvat de methodenleer, maar het is meer dan dat. Bij methodologie gaat het om de wetenschap van de sociaalwetenschappelijke methoden. Het doen van wetenschappelijke uitspraken over onderzoeksmethoden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt de meta-analyse in?
Meta-analyse is een procedure omhet gemiddelde effect vast te stellen van een hypothese die getoetst is in een groot aantal verschillende studies die op hun beurt zijn geïdentificeerd in een systematische review. Hierbij worden dus de resultaten van een groot aantal empirische onderzoeken samengevat
Wat houdt de systematische review van wetenschappelijke literatuur in?
 1. Gebruikt om wetenschappelijke vraagstellingen te beantwoorden (bv. hoe wordt begrip X gemeten?)
 2. Duidelijke criteria voor het vinden van relevante literatuur (inclusie/exclusie)
 3. Onderdelen uit het onderzoeksplan worden toegepast 
 • Steekproefplan (wetenschappelijke artikelen)
 • Dataverzamelingsplan 
 • Data-analyseplan 
 • Rapportage 
Wat zijn de vier nadelen van het gebruik van bestaande gegevens?
 1. In primair onderzoek heeft de onderzoeker zelf controle 
 2. Allerlei vragen over meetvaliditeit te stellen
 3. Data zijn niet automatisch betrouwbaar wanneer ze komen van het CBS, SCP, RIVM,...
 4. Data zijn niet automatisch valide wanneer ze komen van het CBS, SCP, RIVM,...
Wat zijn de twee voordelen van het gebruik van bestaande gegevens?
 1. Geen last van reactiviteit (dus dat mensen sociaal wenselijk gedrag uitvoeren)
 2. Besparing op middelen (tijd en geld)
Wat zijn de twee situaties die je kunt onderscheiden in de theorie van bestaande gegevens?
 1. In de eerste situatie zijn de gegevens er al, hoewel ze niet met het oog op jouw specifieke vraagstelling zijn verzameld. Dergelijke gegevens kun je vinden in de vorm van registraties, officiële statistiek en sporen. 
 2. In de tweede situatie zijn de beschikbare, door andere verzamelde onderzoeksgegevens wel toegespitst op de beantwoording van jouw specifieke vraagstelling waarnaar je onderzoek wilt gaan uitvoeren. Deze gegevens zijn vaak gedeponeerd in een of andere data-archief en kunnen en mogen door onderzoekers worden gebruikt om het onderzoek te herhalen en/of om eigen, nieuwe vraagstellingen te beantwoorden. Die vervolganalyse noemen we secundaire analyse. 
Wat zijn nog verdere kenmerken van kwalitatieve inhoudsanalyse?
 1. Het doel is om documenten diepgaand te analyseren. Het gaat in kwalitatieve inhoudsanalyse om de latente (verborgen, onder de oppervlak liggende) betekenissen in een boodschap te achterhalen. 
 2. Je probeert de boodschap te begrijpen in haar context
 3. Is veel kleinschaliger dan kwantitatieve inhoudsanalyse
 4. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van een vooraf vastliggend meetinstrument
Wat zijn de bedenkingen bij kwalitatief onderzoek?
Onderzoeker als instrument
 • Subjectiviteit
 • Selectiviteit 
Wat zijn de twee kenmerken van kwalitatief onderzoek?
 1. Specifieke selectie van onderzoekseenheden. Vaak niet-kanssteekproeven (Bij wie of wat? Steekproefplan)
 2. Specifieke dataverzamelingsmethoden (wat voor data? Dataverzamelingsplan)
 • Participerende observatie
 • On- of semi-gestandaardiseerd open interview gevolgd door kwalitatieve inhoudsanalyse
Wat verstaan we onder de betrouwbaarheid bij inhoudsanalyse?
De stabiliteit en de nauwkeurigheid van het meetinstrument. De overeenstemming tussen twee codeurs die hetzelfde materiaal gecodeerd hebben noemen we de intercodeurbetrouwbaarheid. Hoe hoger deze, hoe meer je kan zeggen dat de data klopt.
Hoe kun je de interne validiteit binnen een inhoudsanalyse waarborgen?
Door de codeurs goed te trainen in het begrip en toepassing van het meetinstrument. Je kunt zelf een normcodering maken en vergelijkt dan deze codering van jezelf met de codering van de codeurs. Als de coderingen overeenkomen heb je een indicatie dat je codeurs het begrip meten wat je wilt meten.