Summary Onderzoekspracticum Inleiding data-analyse

-
549 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Onderzoekspracticum Inleiding data-analyse

 • 1 Thema 1 - Inleiding

 • Wat betekent BPS?
  Best Possible Self
 • Waar bestaat de oefening 'Best Possible Self' uit?
  Het is een schrijfopdracht waarbij men moet opschrijven hoe men zichzelf ziet als de beste vorm van zichzelf zijn.
 • Wat is 'Need for Cognition'?
  De mate waarin iemand nadenken leuk vindt en bereid is over dingen na te denken, ook als dat als moeilijk wordt ervaren.
 • Wat is een hypothese?
  Het vermoeden hebben van iets.

  Dit moet een toetsbare stelling (dus concreet) of uitspraak zijn, die op grond van waarnemingen in de praktijk (onderzoek) al dan niet kan worden aanvaard.
 • Waar is een hypothese uit afgeleid?
  Uit een theorie.
 • Wat is 'Self Efficacy'?
  Letterlijk 'eigen doeltreffendheid'.

  Het heeft betrekking op de subjectieve vaardigheden en waargenomen obstakels m.b.t. een gegeven gedrag.
 • Wat is de Reasoned Action Approach (RAA)?
  Dit is een model om sociaal gedrag te voorspellen en te veranderen.

  Gedrag wordt bepaald door intenties.
  Intenties worden bepaald door attituden t.o.v. gedrag, normen, en mate van waargenomen controle.
 • 1.1 Inleiding en ethiek

 • Wat is wetenschap?
  Wetenschap is een methode (statistisch verantwoord onderzoek) om te leren over de realiteit.
 • Waarom wordt wetenschap beoefend?
  Ons geheugen is niet altijd te vertrouwen als gaat over onze ideeën over de realiteit. Onze informatieverwerking heeft verstoringen. 
  De wetenschap biedt systematische methoden om informatie te verzamelen en te verwerken om de realiteit wel goed in kaart te brengen.
 • Waarom is wetenschap nodig?
  Wij mensen zijn slachtoffer van veel verstoringen in geheugen en informatieverwerking, en dus onbetrouwbaar.
 • Wat is empirisch onderzoek en wat zijn de 5 fases van empirische onderzoekscyclus?
  Dit is onderzoek waarbij data wordt verzameld.
  Fases:
  1. Onderzoeksvraag formuleren
  2. studie ontwerpen
  3. data verzamelen
  4. data analyseren
  5. rapporteren. 

  In de praktijk lopen fases door elkaar heen, alhoewel je nooit data kan verzamelen als er nog geen studie is ontworpen en dan moet je ook de onderzoeksvraag weten en hoe je de data gaat analyseren.
 • Wat is de doelstelling van wetenschap?
  Wij kunnen de realiteit naar onze hand zetten indien wij deze begrijpen. Tevens biedt wetenschap ons informatie waarop beleid gebaseerd wordt.
 • Wat is de achtergrond en waarom zijn ethiek en integriteit belangrijk in onderzoek?
  Naar aanleiding van medische experimenten in de Tweede Wereldoorlog werd in 1947 de Nuremberg Code opgesteld.In 1964 was er vervolgens de eerste Helsinki Declaratie (The health of my patient will be my first consideration).
  Je hebt met mensen te maken en het wordt gedaan met publieksgeld. Dus je hebt je best te doen om ervoor te zorgen dat je onderzoek het waard is om te onderzoeken.
 • Uit welke 5 fasen bestaat de onderzoekscyclus?
  1. Onderzoeksvraag formuleren
  2. Onderzoek/studie ontwerpen (hypothese formuleren)
  3. Data verzamelen
  4. Data analyseren
  5. Rapporteren
 • Wat doet een ethische commissie?
  • afweging maken van de kosten (bijv. negatieve gevolgen voor mensen of financiële kosten) en de mogelijke opbrengsten.
  • er wordt gekeken naar bescherming van de deelnemers
  • kijken of de anonimiteit van de deelnemers is gewaarborgd.
  • en bepalen of er goed met de data wordt omgegaan tijdens en na het onderzoek. 
 • Waarom is ethiek in wetenschap belangrijk?
  1. Objecten van onderzoek zijn meestal mensen
  2. Onderzoek wordt meestal uitgevoerd met publieksgeld
 • Wat doen WMO METC en cETO?
  Wet Medisch Onderzoek: deze gaat over 'medisch wetenschappelijk onderzoek waarbij personen aan handelingen onderworpen worden of gedragswijze opgelegd krijgen'.
  Deze wet zegt dat onderzoek pas mag worden uitgevoerd als de Medisch Ethische Toetsings Commissie akkoord geeft. 

  Omdat psychologische en onderwijswetenschappelijke onderzoek niet medisch-wetenschappelijk is, valt dit niet onder WMO. Bij OU is commissie Ethische Toetsing Onderzoek opgericht om de gedragscode na te leven.
 • Wat vormt de basis voor ethische besluitvorming bij wetenschappelijk onderzoek?
  1. De Nuremberg Code
  2. De Helsinki Declaratie
 • Wat beoordelen ethische commissie?
  Informed Consent.
  Full Disclosure.
  Datamanagement.
 • Wat behelst de WMO?
  De Wet Medisch Onderzoek stelt dat een Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) de aanvraag voor een onderzoek moet toetsen en goedkeuren alvorens het onderzoek van start kan gaan.

  Bij de OU wordt dit uitgevoerd door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO).
 • Wat is Informed Consent?
  Dat is een garantie dat deelnemers vrijwillig meewerken en niets doen wat ze niet willen. Ook moet de onderzoek de data volledig anonimiseren. 
  In een overeenkomst staat dat deelnemers :
  -   de ruimte hebben gehad om de achtergrond-informatie te lezen
  - de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen.
  - hebben kunnen nadenken over deelname aan het onderzoek.
  - weten dat ze op elk moment kunnen stoppen zonder gevolgen of opgaaf van reden.
 • Wat beoordelen de Commissies?
  1. Informed Consent
  2. Data Management
  3. Full Disclosure
 • Wat is een datamanagementplan?
  Het gaat over hoe data wordt opgeslagen en hoe er met metadata wordt omgegaan. Metadata is data die er voor zorgt dat een databestand begrijpelijk wordt (= alle producten van een onderzoek -> dus ook ingevulde Informed Consent)

  • hoe wordt data geanonimiseerd
  • wie heeft toegang tot niet geanonimiseerde data
  • hoe wordt data tijdens en na het onderzoek opgeslagen.    
 • Wat is Informed Consent?
  Dat is een overeenkomst tussen de onderzoekers en de deelnemers aan een studie. Het is een garantie dat deelnemers volledig vrijwillig meedoen en niets doen wat ze niet willen. 
 • Wat is Full Disclosure?
  dan wordt er volledige openheid gegeven over het onderzoeksproces. Dit betekent dat het zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn voor een internationaal publiek.
 • Wat staat in de overeenkomst betreffende Informed Consent?
  De deelnemers hebben de gelegenheid gehad om:

  1. de achtergrond-informatie te lezen
  2. vragen te stellen
  3. over hun deelname na te denken

  en er staat dat de deelnemers begrijpen dat ze op elk moment met het onderzoek kunnen stoppen zonder consequenties en zonder opgave van reden.
 • Hoe worden uitkomsten van onderzoek verspreid onder wetenschappers?
  - Artikelen in Wetenschappelijke Journals
  - Open Acces Journals
 • Wat wordt beschreven in het Data Management plan?
  Hoe gegevens worden verwerkt en wie toegang tot die data heeft.
 • Wat is Full Disclosure?
  Het geven van volledige openheid over het onderzoeksproces.

  Dit is in het leven geroepen na de Stapel Affaire (onderzoeksfraude op het gebied van de Sociale Psychologie).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een meetmodel ?
Verhouding tussen operanionalisaties en 'subvariabelen', duidelijk in een visueel schema
Wat zijn expectancies?
Verwachtingen positieve uitkomsten van gedrag
Verschil tussen het doel van een meetinstrument en doel van manipulatie?
Doel van een meetinstrument is om een reeks datapunten te verzamelen zonder het construct te beïnvloedden. 
Doel van een manipulatie is om het construct te beïnvloedden.
Wat is de bedoeling van een meetinstrument?
Een meetinstrument is bedoeld om een bepaald aspect van de realiteit te kwantificeren. (te representeren in een getal).

reeks data punten te verzamelen die corresponderen met een aspect van de realiteit.
Wat is 'onderzoekseenheid'
Bijvoorbeeld wanneer een deelnemer meedoet aan een onderzoek waar operationalisatie op wordt toegepast.
VB : een deelnemer die de vragenlijst need for cognetion scale maakt 
Wat zijn constructen?
Psychologische variabelen zoals ze door de theorie worden gedefineerd, denk aan ; hoe extraversie word uitgedrukt of mate van depressie.
Wat zijn operationalisaties ?
Operationalisaties zijn de link tussen theoretische constructen en de realiteit
Beschrijf twee manieren hoe een selecte steekproef kan worden afgenomen
Convenience sampling : deelnemers worden gekozen omdat ze makkelijk toegankelijk zijn . (collega's)
snowball sampling : iemand wordt weloverwogen gekozen en daarna gevraagd vrienden en kennissen uit te nodigen die voldoen aan de eisen. (denk aan moeilijk te bereiken doelgroepen, gebruikers van illegale middelen)
Noem drie manieren hoe een aselecte steekproef kan worden genomen.
1. Aselecte steekproef : methode waarbij iedere deelnemer evenveel kans heeft om in de steekproef te belandden. 
2. Gestratificeerde steekproef : de populatie word eerst opgedeeld (bv geslacht) en vervolgens word er in iedere groep een aselecte steekproef afgenomen
3. Multi-level steekproef : als het gaat om een grotere groep van de populaties eerst een aselecte steekproef gedaan per grote groep bijvoorbeeld : eerst scholen dan klassen.
Hoe verschillen selecte en aselecte steekproeven van elkaar?
Bij een aselecte steekproef is het random en zegt het dus iets over de populatie en bij een selecte steekproef worden deelnemers willekeurig gekozen. (select is beter voor kwalitatief onderzoek).