Summary Onderzoeksvaardigheden

-
199 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Onderzoeksvaardigheden". The author(s) of the book is/are richt hamstra. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Onderzoeksvaardigheden

 • 1 Dis is onderzoek.

 • In een onderzoeksverslag, of een onderzoeksplan dat je schrijft om een onderzoek op te kunnen zetten begin je met de probleemstelling. Het is belangrijk dat je in je onderzoeksverslag en onderzoeksplan een schets geeft van de achtergrond van je onderzoek. Waar komt het idee van je onderzoek vandaan, of waar is het op gebaseerd. Het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken heet doelstelling. Het is de bedoeling dat de probleemstelling en de doelstelling expliciet duidelijk in je verslag naar voren komen.

 • Wat is jou taak als onderzoeker?
  Informatie leveren aan de opdracht gevers die anderen kunnen gebruiken om het probleem op te lossen of te signaleren.
 • Wat is belangrijk om aan te geven in een toegepast onderzoek?
  Waar de verzamelde informatie toe dient.
 • Welke stappen maak in je in een onderzoek en in welke volgorde?

  1.Probleemstelling

  2.Doelstelling

  3.Onderzoeksvraag

  4.Deelvragen

  5.Inhoudelijke oriëntatie

  6.Onderzoeksontwerp / strategie

  7. Dataverzameling

  8. Analyse

  9. rapporteren

 • ·         Geeft duidelijkheid over:

  1. ·         Probleemstelling: de achtergrond van het onderzoek(sprobleem)
  2. ·         Doelstelling: de relevantie van het onderzoek
  3. ·         Onderzoeksvraag: vraag  die beantwoord gaat worden 

 • Waaruit bestaat een probleemstelling?

  1. Wat voor dilemma heeft mijn opdrachtgever?
  2. Welke informatie heeft hij of zij nodig om uit dit dilemma te komen?
  3. Welke vraag/vragen moet ik stellen om die informatie te krijgen?

  Hierin geef je een beschrijving van:

  • · de achtergrond/aanleiding van het onderzoek;
  • · de aard van het bedrijf;
  • · het probleem dat onderzocht gaat worden.

 • Bij een probleemstelling gebruik je analyse kaders geef voorbeelden van analyse kaders:

  Actorenmodel:

  -          Actorenmatrix / Relatieschema

  -          Probleemhebbersmatrix

  Mindmap :

  -          Ongestructureerd

  -          gestructureerd

  Causaal veldmodel:

  -          één niveau

  -          multilevel 

 • Wat is een doelstelling?
  Dit is de ham vraag. Wat is jou doel als onderzoeker? Wat wil ik met deze informatie bereiken?
  De doelstelling moet voldoen aan de 4 W's of SMART zijn.

  Bij het formuleren van een onderzoeksvraag haal je de Wat uit de doelstelling. (wat van de 4 w's).

 • Hoe groter de onderzoeksvraag hoe kleiner het onderzoek.
 • Voorbeeld onderzoek:

  Probleemstelling

  Ongeveer 3 alinea’s met de aanleiding voor het onderzoek  de totstandkoming van je onderzoeksvraag met daarin de context en belangen van je opdrachtgever.

  Doelstelling   

  Wie> Wijffels

  Wat> onderzoek naar mogelijkheden splitsing banken

  Waarom> spaargeld veilig

  Wanneer> Bij financiële crises

  Hoofdvraag

  Resultaat > het Wat

  Welke mogelijkheden zijn er om de banken in Nederland bij crises te splitsen in zakelijke en spaarbanken om zo het spaargeld van particulieren veilig te stellen? 

 • 1.1 Wat is de probleemstelling, doelstelling, onderzoeksvraag?

 • Wat is de etnische voorwaarde?
  Morele voorwaarde.
 • Wat is het onderzoeksethiek?
  richtlijnen waarnaar een goed onderzoeker handelt, waardoor de belangen van de respondenten (mensen die antwoord geven op een enquête) niet misbruikt word en het onderzoek eerlijk en objectief word uitgevoerd.
 • Je kunt alleen een goed onderzoek doen als je deze vragen kunt beantwoorden:
  • Doen de respondenten vrijwillig mee aan het onderzoek?
  • Word er aan de respondenten van tevoren duidelijk uitgelegd wat het doel en de werkwijze van het onderzoek?
  • Wordende gegevens van de respondenten vertrouwelijk, maar het liefst anoniem verwerkt?
  • Hebben de uitkomsten van het onderzoek geen nadelige gevolgen voor de respondenten?
  • Wordt het onderzoek op een eerlijke en objectieve manier uitgevoerd?
 • 1.2 Gaat het om open of gesloten vragen; Kwalitatief of kwantitatief onderzoek?

 • Hoe gaat iemand die bijvoorbeeld slecht de trap op? Wat voor onderzoeksvraag is dit?
  Een open onderzoeksvraag. 
  Omdat je niet weet waar het onderzoek op uit draait.
 • Hoe vaak komt fysiek, verbaal en vandalistisch agressief gedrag voor onder kinderen en is er verschil tussen jongens en meisjes wat betreft dit agressieve gedrag? Wat voor soort vraag is dit?
  Dit is een gesloten onderzoeksvraag,omdat er al deels bekend is wat er uit gaat komen. Je kan wel weten wat voor verschillende soorten ruzies er onder kinderen zijn.
 • Wat voor onderzoek doe je als je openvragen stelt?

  Kwalitatief onderzoek.

 • Bij kwalitatief onderzoek heb je meestal een onderzoeksvraag die breed is en er is weinig voorkennis. Het gevold is dat je vaak niet met een vaste vragenlijst of observatie lijst werkt. Bij een kwalitatief onderzoek gaat het vooral om het verkrijgen van inzichten en minder om harde, getalsmatige onderbouwde feiten. Er word in een kwalitatief onderzoek gewerkt met analyse technieken. Bij een kwalitatief onderzoek ben je nog onwetend en wil je leren.
 • Als de onderzoeksvraag smal is en je weet wat je inhoudelijk kunt verwachten als je gaat interviewen of observeren, doe je meestal kwantitatief onderzoek. je moet vaak van te voren weten welke vragen je gaat stellen en wat voor antwoorden je kan verwachten. De onderzoeksdata bestaat hier uit getallen, die worden verwerkt in een datamatrix. Dit kun je doen in excel.
 • Wat is  verifieerbaarheidseis?
  In alle gevallen moet gecontroleerd kunnen worden hoe een onderzoeker tot zijn conclusies is gekomen. 
 • Waar moet je hoofdvraag aan voldoen?

  Hij moet SMART zijn of de 4 W's beantwoorden.

 • Waaruit bestaan de 4 W's?
  1. Wie
  2. Wat
  3. Waarom
  4. Wanneer
 • Wat is SMART?
  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden
 • Wat wil je vooral bij Kwantitatief onderzoek?
  Je wil dan vooral vaststellen/ meten.
 • Wat wil je vooral bij kwalitatief onderzoek?
  Dan wil je vooral leren.
  Onderzoeksgegevens zijn meestal verslagen observaties en interviews.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is correlatie 
je hebt een grafiek waar 2 eenheden in staan. Als er dan een stijgende lijn dan is er een verband. Dit verband heet correlatie. Je weet echter nog niet wat voor verband. Stel je onderzoekt of jongere meer agressief gedrag vertonen door het gamen.  Dan is er een verband tussen gamen en agressie. Maar wat voor verband weten we niet. Het kan zijn dat jongere al agressief zijn en dan agressief games gaan spelen. Of dat agressief jongere de voorkeur hebben om te gaan gamen.
Wat doe je in een Spreidingsdiagram?

relatie tussen 2 interval/ratio variabelen in beeld brengen

Wat is een Scheve verdeling?

verdeling met grote verschillen. Bijv. salarissen.

Wanneer je een histogram maakt van de salarissen van de medewerkers van een bank dan zie je een heel andere verdeling, namelijk een scheve verdeling. Dat komt doordat een klein aantal mensen in de bank, de directie, in vergelijking tot de medewerkers een erg hoog salaris verdienen.
Wat is het Hawthorne – effect?

Het bewust zijn dat de personen deelnemen aan een experiment.

Wanneer spreken we van een dubbel blind onderzoek?
Als zowel de onderzoeksmedewerkers, als de patiënt niet weten aan wie het echte medicijn of de placebo is verstrekt, spreken we van een dubbel – blind onderzoek.
Wat is  verifieerbaarheidseis?
In alle gevallen moet gecontroleerd kunnen worden hoe een onderzoeker tot zijn conclusies is gekomen. 
Voorbeeld kwantitatief onderzoek=
Enquete, 1 keer onderzoek of over een jaar nog een x?
Voorbeeld van kwalitatief onderzoek =
Interfieuw, observeren.
Wat is een experiment?
Wil je oorzaak gevolg achterhalen (causaal verband)
Het is toetsend onderzoek (klopt het wel of niet)
Het is kwantitatief.
Wat is een (eenmalige) servey?

Betekend: Waarnemen. (voorbeeld vraag: Hoe ziet de wereld er in het echt uit?)

is net als een enquête onderzoek (vragen stellen en luisteren) , maar je neemt ook waar (kijken).