Summary Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren

-
ISBN-10 9046902498 ISBN-13 9789046902493
383 Flashcards & Notes
50 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren". The author(s) of the book is/are Marianne Luitjes, Ilona de Zeeuw Jans Concreat ' s Marianne Luitjes. The ISBN of the book is 9789046902493 or 9046902498. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren

 • 1 Kinderen en groepen

 • Wat houdt groepsdynamica in?
  Een tak van de sociale wetenschap die zich bezighoud met het leven in de groep. Gedrag, ontwikkeling en relaties onderling.
 • 1.1 Wat is een groep?

 • Groepsdynamica is een tak van de sociale wetenschappen die zich richt op het
  vermeerderen van onze kennis over het aard van het leven in groepen (Johnson&Johnson,
  2088, p.2).
  Psychologie: Het individuele mens staat centraal.
  Sociale psychologie: de mens in een groep staat centraal.
  Sociologie: de groep staat centraal.
  Wat is een groep?
  Een groep kan volgens Johnson&Johnson omschreven worden als een ‘Sociale eenheid die
  uit twee of meer personen bestaat die zichzelf als lid van een groep beschouwen’.
  Kenmerken van een groep:
  - Directe interactie
  -Gezamenlijke waarden, doelen en normen
  -Groepsstructuur
  Groepen:
  -Sociale categorie: Geen verwantschap maar wel bepaald maatschappelijk kenmerk
  (scholieren)
  -Togetherness situatie: De aanwezige zien elkaar wel en er is interactie mogelijk maar
  groepsvorming doet zich nog (niet) voor.
  Modeling: een vorm van leren waarbij het kind via observatie en imitatie gedrag overneem
  van menselijk model.
  Er bestaan verschillende soorten groepen. De onderverdeling wordt gemaakt aan de hand
  van parameters (gewogen aspecten) te weten:
  - verplicht versus vrije keus
  Bij een baby en peuter is weinig eigen keus, de ouder beslist voor het kind. Later wordt
  bijvoorbeeld lid worden van een sportclub een eigen keuze van het kind.
  -begeleid versus onbegeleid
  Activiteiten bij kinderen staan vaak altijd in combinatie met een begeleider maar de
  kinderen functioneren daarnaast in een groepje wel zelfstandig.
  -Ontspanning versus leren
  In een kinderleven gaan ontspanning en leren vaak hand in hand. Op de peuterschool staat
  bijvoorbeeld ontspanning (leuke dingen doen) centraler dan het leren. Op een basisschool is
  dat juist andersom.

  Er is een onderscheid in het typeren van groepen.
  Primaire groepen:
  Zijn de groepen die meer bepalend zijn voor iemands basiswaarden. De sociaal psychologen
  noemen deze groepen relatiegerichte groepen.
  Secundaire groepen:
  De persoonlijke binding is minder sterk aanwezig en is er vaak sprake van een duidelijke
  taak- of doelstelling. Dit soort groepen worden daarom ook wel taakgerichte groepen
  genoemd
 • Bij groepsdynamica word onderzoek gedaan naar ..
  Groepsdynamica is een tak van de sociale wetenschap die zich specifiek richt op kennisvermeerdering over de aard van het leven in groepen. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen binnen groepen, hun ontwikkeling en de onderlinge relaties tussen groepen en individuen. 
 • Welke kenmerken heeft een groep volgens Wijsman?
  * directe interactie
  * gezamenlijke waarden, doelen en normen
  * groepsstructuur
 • Wat verstaan we onder psychologie?
  Onder psychologie verstaan we een vorm van wetenschap die zich richt op het gedrag van de mens als individu. 
 • Wat is modelling ?
  Een vorm van leren waarbij een kind via observatie en imitatie een bepaalt gedrag overneemt van een menselijk model.
 • Wat is sociale psychologie?
  Sociale psychologie is de gedragswetenschap die de wisselwerking tussen het individu en diens omgeving bestudeert. 
 • Wanneer wordt er gesproken van een sociale categorie?
  Wanneer er géén sprake is van enige verwantschap, maar wel van een bepaald gemeenschappelijk kenmerk, bijvoorbeeld leeftijd, sekse, beroep (vrouwen, scholieren, conciërges).
 • Wat is sociologie?
  Onder sociologie verstaan we een wetenschap die zich richt op de bestudering van menselijk gedrag binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden. 
 • Wanneer wordt er gesproken van een collectiviteit?
  Een grote groep waarbij er géén sprake is van interactie met alle leden, bijvoorbeeld een opleiding van een hogeschool. De leden hebben meer dan een toevallig kenmerk, er is een zekere verwantschap in waarden en opvattingen en ze zijn gericht op hetzelfde doel.
 • Volgens Wijsman (2009) kent een groep de volgende kenmerken:
  - Directe interactie
  - Gezamenlijke waarden
  - Gezamenlijke normen
  - Gezamenlijke doelen
  - Groepsstructuur
 • Wat verstaan we onder een groep?
  Twee of meer mensen die van elkaar afhankelijk zijn om hun doel te bereiken. 
 • Wanneer word gesproken van collectiviteit?
  Als er interactie tussen de leden van de groep bestaat. 
 • Wanneer word gesproken van sociale categorie?
  Wanneer er geen sprake is van enige verwantschap, maar wel van een gemeenschappelijk kenmerk. 
 • Wat is een togetherness-situatie?
  Een situatie waarbij aanwezigen elkaar zien en er interactie mogelijk is, maar waarbij er geen groepsvorming plaatsvindt. 
 • Bij kinderen en jongeren wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen:
  - Verplicht versus vrije keus
  - Begeleid versus onbegeleid
  - Ontspanning versus leren
 • Een ander onderscheid dat kan worden gemaakt tussen groepen is:
  - Primaire groepen - bepalend voor iemands basiswaarden
  - Secundaire groepen - minder persoonlijke binding
 • Wat is groepsdynamica?
  Een tak van de sociale wetenschappen die zich richt op het vermeerderen van onze kennis over de aard van het leven in groepen (Johnson & Johnson, 2008, p.2)
 • Wat gaf Kurt Lewin (1920) aan met het begrip groepsdynamica (Hoijtink, 2001)?
  Dat processen binnen groepen complex en dynamisch en dat de groep een sterke invloed heeft op haar leden.
 • Waar houdt een sociaalpsycholoog zich mee bezig?
  De invloeden die het individu ondergaat van de groep waarin hij zich bevindt en met de manier waarop het individu op zijn beurt weer anderen in de groep beïnvloedt (voorbeelden hiervan zijn een klas of vriendengroep).
 • Wat is de definitie van een groep volgens Johnson & Jonhson (2008)?
  Een sociale eenheid die uit twee of meer personen bestaat die zichzelf als lid van een groep beschouwen.
 • Wat is de definitie van een groep volgens Luitjes & Zeeuw-Jans (2011)?
  Een verzameling van twee of meer mensen die in zekere mate afhankelijk van elkaar zijn om hun doel te bereiken, die gemeenschappelijke uitgangspunten hebben en die elkaar wederzijds beïnvloeden.
 • Wanneer kan er van een groep gesproken worden?
  Wanneer er interactie tussen de leden is.
 • Wat voor een mogelijkheid biedt een groep voor kinderen en jongeren?
  Een mogelijkheid tot sociaal leren.
 • Welke factoren zijn belangrijk voor het plaatsvinden van modelling?
  Waardering en respect voor het model, status, macht, sekse, aantrekkelijksheid van het model.
 • Wat het verschil tussen groepen jongeren en groepen volwassenen?
  Bij volwassenen is het groepsdoel veelal duidelijker (duidelijke taakomschrijving of welomschreven eindproduct). Bij jongeren meer onbewust of meer diffuus: naar school om te leren, maar vooral omdat het moet en om vrienden en vriendinnen te zien.
 • Wat kan wrijving veroorzaken tussen groep jongeren en volwassen begeleider?
  De volwassen begeleider heeft veelal andere doelen en draagt verantwoordelijkheid voor de groep.
 • De keuzevrijheid van kinderen voor groepen heeft invloed op:
  De motivatie. Wanneer een kind zelf mag kiezen is de motivatie hoger.
 • Bij de parameter 'begeleid versus onbegeleid', waar doet men een beroep op met het ouder worden?
  Het verantwoordelijkheidsgevoel.
  - jonge kinderen --> begeleiding door volwassenen.
  - basisschoolkinderen --> begeleiding door volwassenen en zelfstandig in subgroepjes.
  - jongeren --> steeds meer onbegeleid.
 • Wat gaat bij een kinderleven vaak hand in hand?
  Leren en ontspanning.
  - Peuters --> spelenderwijs leren
  - Basisschoolkinderen --> vaardigheden en kennis bewust en gericht aangeleerd + zelfbeeld door omgang in groep.
  - Middelbare school --> sterke nadruk leren, voor en na schooltijd en pauze welkome afwisseling tussen leren en ontspanning.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

2. opeenvolgende-fase-theorieën
Dezen gaan ervan uit dat de groep een aantal fasen doorloopt, dat een eenmaal doorlopen fase niet terugkeert en dat de ontwikkeling van elke groep, net als de ontwikkeling van een kind zich dus op een  soortgelijke wijze voltrekt.

Onder deze  noemer vallen de theorieën van onder meer Moreland en levine, Remmerwaal, Tuckman.
1. Zich-herhalende-fasen-theorieën
Dezen richten zich op de vraagstukken die steeds weer afwisselend de groepsinteractie bepalen inde periode dat een groep bestaat.
De groepen houden zich bezig met drie grondthema's;   
 1. Afhankelijkheid van de leiding
 2. paarvorming onder de groepsleden
 3. vecht-vluchtreacties op bedreigingen  
Door welke factoren ontwikkelt zich een groep? Een groep ontwikkelt zich door:
 • problemen van inclusie; het wel of opgenomen worden in een groep en de vraag of de leden zich willen inzetten voor de groep.
 • Problemen van controle:  Leiderschapsstrijd waarin individuele groepsleden strijden om hun plaats in de hiërarchie
 • Problemen van affectie; emotionele interactie, paarvorming en de oplossing voor intimiteitsproblemen.
Wat zijn primaire en secundaire groepen?
 • Primaire groepen; dezen zijn bepalend voor iemands basiswaarden en belangrijkste attituden en het individu voelt voelt hiermee een persoonlijke binding, b.v. het gezin en de vriendengroep, sociaal psychologen spreken hier van relatiegerichte groepen,  hierbij staan de sociale en emotionele behoeften en banden van de groepsleden centraal
 • Secundaire groepen;  Hierbij is de persoonlijke binding minder sterk en is er vaak sprake en een duidelijke taak of doelstelling, deze soort groepen worden dan ook wel taakgerichte groepen genoemd. b.v. sportclub, klas
Er bestaan verschillende soorten groepen, dit zijn:
 1. Verplicht versus vrije keuze ( weinig tot geen keuzevrijheid b.v. kinderopvang, basisschool)
 2. Begeleid versus onbegeleid (met het ouder worden zal de verantwoordelijkheid hierin toenemen)
 3. Ontspannen versus leren ( bij de opvang staat het ontspannen centraler,  op school ligt de nadruk op leren, bij sporten gaan leren en ontspannen vaak hand in hand)
Wat is modelling?
Modelling is een vorm van leren waarbij het kind via observatie en imitatie gedrag overneemt van een menselijk model.
In hoeverre dit plaatsvindt is afhankelijk van de mate waarin het model gewaardeerd en gerespecteerd wordt.
Wat is de functie van groepen voor kinderen of jongeren?
Voor kinderen en jongeren biedt een groep de mogelijkheid tot sociaal leren, ze kopiëren elkaars gedrag, leren spelenderwijs en proefondervindelijk hoe ze moeten omgaan met andere kinderen, met gestelde regels en niet te vergeten met de begeleider van de groep. Kinderen ontdekken welke rol ze kunnen innemen, hoe ze zich staande kunnen houden en hoe ze een ander kunnen beïnvloeden.
Wanneer spreken we van een togetherness-situatie?
Hierbij zien de aanwezigen elkaar en er is interactie mogelijk, maar groepsvorming doet zich niet voor. b.v dagelijks treinreis
Wanneer spreken we van sociale categorie?
We spreken van sociale categorie als er geen sprake is van verwantschap, maar wel van een bepaald gemeenschappelijk kenmerk b.v. vrouwen, scholieren en conciërges. De leden kennen elkaar niet en dus er is geen directe onderlinge interactie
Wanneer spreken we van collectiviteit?
We spreken van collectiviteit wanneer het niet mogelijk is om interactie met iedereen te hebben, b.v. met alle studenten van de opleiding. Bij collectiviteit hebben de studenten een gezamenlijke kenmerk en  een zekere verwantschap in waarden en opvattingen en zijn ze gericht op hetzelfde doel (volgen van de opleiding)