Summary Ontwikkeling in vogelvlucht ontwikkeling van kinderen en adolescenten

-
ISBN-10 9026522185 ISBN-13 9789026522185
164 Flashcards & Notes
41 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkeling in vogelvlucht ontwikkeling van kinderen en adolescenten". The author(s) of the book is/are Martine F Delfos. The ISBN of the book is 9789026522185 or 9026522185. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ontwikkeling in vogelvlucht ontwikkeling van kinderen en adolescenten

 • 1 ontwikkelingschema (H 2 en 3) en sommige vragen die behoren tot H4

 • Is Locke nature of nuture en welke ontwikkelingstheorie?
  Nuture en leertheorie
 • Jean-Jacques, welke ontwikkelingstheorie?
  Jean is kindgericht
 • Wie is grondlegger van de evolutietheorie?
  Charles Darwin
 • Wat is de evolutietheorie?
  De ene soort komt voor uit de andere soort, die door interactie met de omgeving transfomeert
 • Een kernbegrip in de evolutietheorie is instinct, wat wordt hiermee bedoeld?
  Instinct (automatische gedragsketens)
 • Welke 3 grondleggers hebben zich verdiept in de leertheorie?
  Ivan Pavlov, John Watson en Burrhus Skinner
 • Freud onderzocht het bewustzijn, leg dit uit? (er zijn 3 aspecten)
  ID: onbewust Ego: voor-bewust, probeert gedrag te voorkomen omdat het in de relaliteit ongeschikt is. Superego: deels onbewust, deels bewust. Controle op moreel standaard  door geweten(bestraffend) en ego-ideaal= positieve aspiraties 
 • Wie was de grondlegger van de sensitieve(gevoelige) perioden?
  Maria Montesorri
 • Welke ontwikkelingen van het kind vallen onder de sensitieve perioden?
  Lopen, oog voor detail, taal, ordening, gebruik van handen en fijne motoriek
 • Wat onderzocht Melanie klein?
  Zij onderzocht de objectrelatie
 • Wie was van de cognitieve ontwikkeling?
  Jean Piaget
 • Jean Piaget, Wat kunnen kinderen wel/niet in sensomotorische periode?
  Denkt egocentrisch, handelen door zintuigen en motoriek.
 • Welke periode verstaat Piaget onder het onlogisch en onsystematisch denken?
  Preoperationeel denken
 • Jean Piaget, wat kunnen kinderen in fase 3 ''concrete operaties'' ?
  systematisch en logisch denken
 • Jean piaget wat kunnen kinderen in fase 4 ''formele operaties'' ?
  Abstract en logisch denken
 • animisme?
  Het verschil niet weten tussen leven en levenloos
 • Wat onderzocht Lev. S Vygotsky?
  Naaste(rijpende functies, wat kind kan met behulp van een ander) en actuele ontwikkeling(wat kind zonder hulp kan)
 • Wie werkte de stadia van Freud verder uit?
  Erik Erikson
 • Ernest Schactel legde de aandacht op de kinderamnesie, wat is dat?
  Verliezen van fijne en onfijne ervaringen uit de eerste vijf levensjaren.
 • Bowbly stelt dat de hechtingsgedrags zich volgens bepaalde lijnen ontwikkelt. Tussen 3 en 6 mnd: sociaal reactief. Wat wordt er bedoeld met ''sociaal reactief'' ?
  Baby's beperken hun sociaal reactief gedrag tot een paar familieleden en duidelijk voorkeur voor één persoon.
 • Bowbly,  opvoedingsstijl: consistent onresponsief, niet op de behoeften van het kind inspelen, verwaarlozing. Welke gehechtheidstype valt hier onder?
  angst-vermijdend
 • Bowbly,  opvoedingsstijl: reponsief naar eigen wens, naar eigen behoeften op het kind richten. Welke gehechtheidstype valt hier onder?
  angstig-afwerend
 • Bowbly, Als de gehechtheidtype onveilig: gedesorganiseerd is. Wat is dan de opvoedingsstijl?
  Wisselvallig responsief
 • Maslow was de grondlegger van de ..... psychologie?
  humanistische
 • Wie was van de morele ontwikkeling?
  Lawrence Kohlberg
 • Anale fase (freud). Sommige kinderen vechten tijdens zindelijkheidstraining terug door zich doelbewust te vervuilen, hoe noemt freud dit?
  anaal-expulsieve karakter
 • Freud: oedipale fase (3 t/m 6 jaar), wat moet hier opgelost worden?
  Jongens:  verlangen seksueel naar de moeder, kind weet dat wensen onwenselijk zijn. Lost conflict op door repressie: onderdrukken van seksuele gevoelens, worden naar onbewuste verdrongen, kind gaat zich identificeren met vader. Adopteert morele waarden van de ouders en verplaatst deze naar superego
 • Kohlberg morele ontwikkeling, Leg wat uit over stadium 2: relatief hedoisme, gericht op genot
  (preconventioneel) (tot 10 jaar).  Denk goed na wat er wordt verstaan onder moreel, wat doen kinderen in deze fase?
  In deze fase beschouwen kinderen regels niet langer als vaststaand en absoluut. Ze gaan relativeren: is in staat te handelen naar eigen wensen.  Morele oordelen worden gevormd in termen van bedoelingen (vorig stadium: morele oordelen worden gevormd in termen van gevolgen)
 • Morele ontwikkeling, moreel besef van 10 tot 20 jaar. Orientatie op een ''goed'' kind zijn(morele oordelen worden gevormd naar de bedoelingen van de gemeenschap en het behouden van sociale orde en autoriteit(klemtoon ligt op het gehoorzamen van wetten om de orde te handhaven). Hoe heet dit niveau?
  conventioneel moreel besef
 • Morele ontwikkeling. Postconventioneel moreel besef is er vanaf 20 jaar, leg uit? (dit is stadium 5 en 6)
  democratische geaccepteerde wetten, universele principes(zelfgekozen)
 • Hoe noem je als een babys spontaan geluid maken?
  vocalisatie
 • taalontwikkeling, wat betekent fonologie?
  klankkennis
 • taalontwikkeling, wat betekent semantiek?
  betekenissen van woorden
 • taalontwikkeling, wat is een ander woord voor sociale regels in taalgebruik?
  pragmatiek
 • Welke opvoeding geeft het kind optimale ontwikkelingskansen?  
  anti-autoritaire opvoeding
 • Robert Plomin onderscheidt 3 vormen van samenhang tussen erfelijke aanleg en omgeving. Welke zijn dat?
  Passief(ondergaat de omgeving) Evocatief(kind roept reacties op) en Actief(kind neemt vanuit zijn aanleg selectief waar)
 • Wat is de derde factor?
  Rijping van het centrale zenuwstelsel (hersenen en zenuwbanen)
 • Rijping van het centrale zenuwstelsel (hersenen en zenuwbanen), wie stelde dat deze 3e factor nodig is? (3 grondleggers)
  Gesell, Roussau en Montesorri
 • Wat is Epigenese?
  Hersenontwikkeling na de geboorte; rond de 20 jaar wordt dat pas afgerond. Ontwikkeling ontstaat door toenmame van verbindingen tussen cellen en vertakkingen (dendrieten) en synaptische verbindingen. Doordat de zenuwbanen dikker worden en het corpus callosum groeit kunnen functies beter overgebracht worden.
 • Wie heeft de invloeden op het kind gezet in het bio-ecologisch model?
  Bronfenbrenner
 • Wat is het bio-ecologisch model?
  mirco, meso, exo en marco systeem
 • wie onderzocht de taal ontwikkeling?
  Noam chomsky
 • Erik Erikson, in welke fase komt vertrouwen versus wantrouwen voor?
  FASE 1: de orale fase (van geboorte tot anderhalf jaar)
 • Erik Erikson, fase 3: OEDIPALE FASE(3 t/m 6 jaar).  Welk ontwikkelingsprincipe komt hier in voor? 
  (... versus ...)
  initiatief versus schuld 
 • Erik Erikson, in welke fase kom schaamte versus twijfel voor?
  ANALE FASE: (1.5 t/m 3 jaar)
 • Erik Erikson, fase 4: latentiefase(6 t/m 11 jaar). Welk ontwikkelingsprincipe komt hier in voor? 
  (... versus ...)
  bedrijvigheid versus minderwaardigheid
 • Erik Erikson. In welke fase kwam de  gemeenschappelijkheid versus isolatie en zelfgerichtheid 
  FASE 6: jonge volwassenenheid (20 t/m 30 jaar) 
 • Erik Erikson. FASE 7: volwassenheid(30 t/m 65 jaar). Het algemene ontwikkelingsprincipe is nu generativiteit versus stagnatie. Waar staat generativiteit voor? 
  generativiteit staat voor voorplanting en/of het realiseren van ideeen. extra info: Bij gebrek ontstaat er stagnatie: is er sprake van pseudo-intimiteit of de parnters gaan elkaar als kind zien.
 • Erik Erikson fase 8: ouderdom, Welk ontwikkelingsprincipe komt hier in voor? 
  (... versus ...)
  ego-integriteit(acceptatie) versus wanhoop 
 • Hoe worden de factoren genoemd die kans op het ontstaan van een stoornis, gedragsprobleem of ontwikkelingsprobleem vergroten?

  risicofactoren of bedreigende factoren. 
  extra info: Definitie: een gebeurtenis, omstandigheid of eigenschap, waarvan bekend is dat er een statistisch grotere kans op een probleem in de ontwikkeling van het kind mee geassocieerd is
  risicofactoren of bedreigende factoren. 
  extra info: Definitie: een gebeurtenis, omstandigheid of eigenschap, waarvan bekend is dat er een statistisch grotere kans op een probleem in de ontwikkeling van het kind mee geassocieerd is
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem 2 theoretici en 3 stromingen  die van Nature uitgaan?
 • Theoretici:
Rousseau
montissori
 • Stromingen
kindgerichte opvoeding
evolutionare stroming
cognitieve stroming
welke theoretici behoren tot de evolutionare stroming van het kind?
DaG RoB (ezelbruggetje)
Darwin: natuurlijke selectie  (doorgegeven aan de volgende generatie)
Gessel
Rouseau
Bowlby: theorie van hechting : instinctief (aangeboren gedragingen) 
welke theoretici behoren tot de kindgerichte opvoeding?
LoGRaaM (ezelbruggetje)
Locke: ontwikkeling via leren
Gessel: kind natuurlijke drang tot zelfregulatie (oog hand coördinatie)
Rouseau: ontwikkeling natuurlijke wijze als kind de kans krijgt. natuurlijke leergieringheid
Montessori: kind op natuurlijke wijze open staat voor ontwikkeling in de sentisieve periode (er aan toe is)
Welke theoretici behoren bij de leertheoretische stroming ?
LiPWaSJE +B (ezelbruggetje):
Locke
Pavlov
Watson
Skinner
Jones
Bandura
Welke theoretici behoren tot de cognitieve ontwikkeling stroming?
PKVB;
Piaget
Kolhberg
Vygotsky
Brunner
Welke theoretici behoren tot de Psycho analytische stroming?
JE FiKS (ezelbruggentje)
Jung
Erikson
Freud
Klein
Schachtel
wat zijn de 2 fases  van het concreet conventioneel besef van Kolhberg?
 1. besef dat niet ik maar de regels van de conventie. (wat gewoon is)
 2. zich voegen naar het sociale systeem ( gezag en orde wetten)
noem de niveau's van de morele ontwikkelingsmodel van Kolhberg?
Pre conventiooneel moreel besef: 2-10 jr
concteet conventioneel besef: 11-19
formeel convenmtioneel besef 20-ouder
welke fases heeft de cognitieve ontwikkelingsmodel van Piaget?
 1. senso- motorische: geleidelijke bewust wording tussen eigen handelen en het effect daarvan op de omgeving
 2. pre- operationeel denken: ego centrisch. de wereld draait om mij
 3. concreet operationeel denken: denke meer los van de directe beleving, nog niet abstract denken
 4. formeel operationeel denken: abstract, hypothetisch denken, idealisme
Wat leert een kind in de eerst fase van Erikson over vertrouwen?
Vertrouwen op ouders, (is ook afhankelijk van zelfvertouwen ouder.) Wanneer ouders hieraan tegenmoed komen, later vertrouwen in omringende wereld, voedsel, veiligheid, warmte en stimulering. Op een voorspelbare manier.