Summary Ontwikkelingspsychologie

-
ISBN-10 9001774369 ISBN-13 9789001774363
3919 Flashcards & Notes
699 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkelingspsychologie". The author(s) of the book is/are Liesbeth van Beemen van Mike Ekelschot. The ISBN of the book is 9789001774363 or 9001774369. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ontwikkelingspsychologie

 • 1 Terrein van de ontwikkelingspsychologie 15

 • Aandacht voor toegankelijkheid en praktijkgerichtheid van leerstof mag niet ten koste gaan van theoretische basis en wetenschappelijke kennis. Om hier aan tegemoet te komen worden er drie belangrijke modellen besproken.Waaronder ook de nature-nurture.

 • Ontwikkeling wordt opgevat als een reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden.

   

  Onderzoekmethodes:

   

  Dwarsdoorsnede onderzoek. Onderzoek op 1 moment met verschillende leeftijden om te vergelijken.

  Longitudinaal onderzoek, dezelfde personen op verschillende leeftijden onderzoeken.

   

  Cohort effect, generatieverschil.

   

  Verklarend onderzoek- oorzaak gevolg relatie

   

  Beschrijvend onderzoek beschrijft het proces.

   

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  De psychologie van de ontwikkeling...
 • ontwikkeling is

  ontplooien, ontvouwen of onthullen. het doorlopen van een reeds toestanden

 • wat wordt er verstaan met een dwarsdoorsnede onderzoek?

  een onderzoek dat op één bepaald moment uitgevoerd wordt. Dit wordt gedaan met verschillende leeftijden.

 • wat wordt er verstaan onder ontwikkeling?

  reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden. 

 • Wat wil psychologie?

  Het menselijk gedrag beschrijven en verklaren

 • Ontwikkelen:

   

  Het doorlopen van een reeks toestanden

 • Wat is de definitie van ontwikkeling?
  Een reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden. 
 • Hoe kun je de ontwikkeling van de mens omschrijven.
  Ontwikkeling te vergelijken met begrippen zoals 
  - rijping > omvat(impliceert) verandering en vooruitgang op twee niveaus 
  groei: van klein naar groot differentiatie: van eenvoudig naar complex
  Leren:  verwerven van kennis en vaardigheden op basis van ervaring. Ervaring doen wij door ons aan te passen aan de omgeving en verhogen daarmee onze competentie.

  Samengevat in een definitie
  Ontwikkeling: een reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden. 
 • De psychologie wil het ...
  menselijk gedrag beschrijven en verklaren.
 • Waar legt de biopsychologie de nadruk op?
  Lichamelijke, biologische processen.
 • Wat is de definitie van ontwikkeling ihkv ontwikkelingspsycholgie?
  Ontwikkeling wordt opgevat als een reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden.
 • Wat wil de psychologie met het menselijk gedrag?
  Beschrijven en verklaren
 • Waar staat spijs voor?
  Voedsel
 • Wat is het doel van de psychologie?
  Het menselijk gedrag beschrijven en verklaren. 
 • wat zijn de 2 essentiele kenmerken van ontwikkeling
  verandering en vooruitgang
 • Welke drie soorten 'interviews' zijn er?
  - Open
  - Gesloten
  - Vragenlijst
 • De psycholoog 
  Menselijk gedrag beschrijven en verklaren 
 • Wat is een dwarsdoorsnee onderzoek?
  Snel en goedkoop. maar er kan verwarring ontstaan tussen ontwikkelingseffecten en cohort-effect. Ook kan er geen individuele ontwikkeling gevolgd worden.
 • Basis hoofdstuk van het boek.
 • de ontwikkelingspsychologie houdt zich met twee fundamentele kwesties bezig:

  1 Welke psychologische toestanden doorlopen individuen tijdens hun ontwikkeling?

  2 Welke mechanismen zijn verantwoordelijk voor de overgang van de ene toestand naar de volgende.

 • babyperiode is van

  0 -12 maanden

 • wat wordt er verstaan onder een longtidunaal onderzoek?

  een onderzoek dat over een aantal jaar wordt onderzocht bij de zelfde mensen.

 • Ontwikkelingspsychologie geeft overzicht van drie ontwikkelingsgebieden. Welke ?

  Biologische, cognitieve en sociale ontwikkeling Daarnaast de basis vd persoonlijkheidsvorming en de relatie-individu omgeving

 • Wat moet ik doen om te begrijpen wie ik ben?

  Terugblikken op de levensreis, kijken welke bagage onderweg is opgepikt en wat voor invloed deze heeft gehad.

 • Welke 2 onderzoeksmethodes staan beschreven in het boek?

  Dwarsdoorsnede onderzoek en longitudinaal onderzoek.

 • Wat zijn 2 essentiele kenmerken van ontwikkeling?

  Verandering en vooruitgang

 • Met welke twee belangrijke kwesties houdt ontwikkelingspsychologie zich bezig?
  Welke psychologische toestanden doorloopt een individu tijdens zijn ontwikkeling en welke mechanismen zijn verantwoordelijk voor de overgang van de ene toestand naar de volgende  
 • De biopsychologie legt de nadruk op lichamelijke, biologische processen
  De sociale psychologie richt zich op de mens als groepslid
  De klinische psychologie kijkt naar afwijkend gedrag
  De ontwikkelingspsychologie blikt terug
 • Waar legt de biopsychologie de nadruk op?
  Lichamelijke, biologische processen.
 • Wat zit in speeksel? 

  Enzymen zit in speeksel het zijn 
  kleine schaartjes die het voedsel kleiner maken
 • waardoor wordt de menselijke ontwikkeling voor een belangrijk deel bepaald
  door het rijpingsproces
 • Cohorteffect?
  Groep mensen uit een bepaalde periode.
 • De biopsycholoog 
  Lichamelijk & biologische processen
 • Wat is een longitudinaal onderzoek?
  Onderzoek dat het gedrag van kinderen op minstens twee verschillende tijdstippen wordt vastgelegd, met daartussen een duidelijk tijdsverschil. Deze methode maakt het mogelijk om de ontwikkeling van het individu te volgen.
 • Is dit duidelijk voor de zaal?
  Ja
 • peuterperiode is van

  1-4 jaar

 • Welke termen horen bij de nature-kant? Talent, karakter, instinct, groei, ervaring, temperament, drift, vaardigheden? Er zijn 5 antwoorden goed.

  talent, groei,instinct, temperament en drift

 • Wat zijn de verschillende ontwikkelingsfasen?

  1. Babyperiode (0-1 jaar)

  2.Peuterperiode (1-4 Jaar)

  3. kleuterperiode (4 -6 jaar)

  4. schoolperiode (6-12 jaar)

  5. Adolescentie (12-18 jaar)

 • Beschrijving van ontwikkelingsprocessen wordt gerelateerd aan wetenschappelijke theorie. Op welke drie basismodellen zijn deze theorieën terug te voeren ?

  1) Psychoseksuele ontwikkelingsmodel van Freud

  2) Cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget

  3) Leertheorie van de behavioristen

 • Wat is een dwarsdoorsnede onderzoek?

  Een onderzoek op 1 moment met proefpersonen van verschillende leeftijden om de verschillen te vergelijken.

 • Wat is een getrapt proces?

  Elke volgende trede is een hoger niveau en lijkt meer op het eindresultaat dan de trede die eraan vooraf ging

 • Longitudinale onderzoek
  onderzoek waarin men meetresultaten op verschillende tijdstippen met elkaar vergelijkt.  Tijd als ordeningsprincipe (verschillende leeftijden in chronologische volgorde)
 • Waar legt de sociale psychologie de nadruk op?
  De mens als groepslid.
 • Uit hoeveel delen bestaat een dunne darm, namen?

  1. Nuchtere darm
  2. 12 vingerige darm
  3. Kronkel dram

  Uit 3 delen
 • wat is, naast rijping als veranderingsmechanisme, ook belangrijk voor de ontwikkeling
  het verwerven van kennis en vaardigheden door ervaring
 • De sociale psycholoog 
  Mens als groepslid 
 • Wat houd nature debat in?
  Aangeboren gedrag en wordt geassocieerd met instinct, talent,groei, temperament en drift.
 • kleuterperiode is van

  4-6 jaar

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beschrijf het ecologische systeemtheorie van Brenner.
- Microsysteem: Bestaat uit gezin, straat, school en vrienden.
- Mesosysteem: Bestaat uit relaties tussen personen uit het microsysteem.
- Exosysteem: Bestaat uit praktische zaken zoals gemeentelijke beslissing en heeft slechts een indirecte invloed op het kind. 
- Macro systeem: Bestaat uit de maatschappij en cultuur waar het kind in zit zoals bijvoorbeeld geldende normen en waarden.
Moraliteit volgens Kohlberg:
- Preconventionele moraliteit ( kleuter ) Strafvermijding en eigenbelang.
- Conventionele moraliteit ( schoolkind) Naleving van regels en wetten omdat het zo hoort. Intenties worden meegenomen, maar conventies geven de doorslag. 
- Postconventionele moraliteit ( adolescent): Afwegen van ethische principes en erkenning van het dilemma.
Morele ontwikkeling volgens Piaget?
-Vanaf 4 jaar regels zijn absoluut, straf wordt bepaald door schade/consequentie van gedrag.
- Vanaf 7 jaar behoefte aan consistentie en logische samenhang tussen regels en gedrag.
- Vanaf 10 jaar houdt rekening met intentie, straf wordt bepaald door intenties van gedrag.
Welke 4 fases kan een identiteitsvorming doorlopen?
1. identiteitsverwarring ( wie ben ik ?) 
2. Identiteitsblokkade ( Snelle keuzes door geforceerde aanpassing, vaker bij streng opvoedingsklimaat) 
3. Expirimenteren en identificeren. ( Proefperiode geen definitieve keuze) 
4. Commitment. De identiteits vorming is volgens Erikson voltooid wanneer de adoloscent tot een aantal commitments komt die richting geven aan hoe hij/zij invuling gaan geven in de toekomst.
Ontwikkelingsfase van eigen identiteit volgens Erikson.
1. Fundamentele vertrouwen vs fundamentele wantrouwen. ( 0- 1 ) 
2. Autonomie vs schaamte en twijfel. ( 1- 4 ) 
3. Initiatief vs schuld ( 4-6)  
4. Vlijt vs minderwaardigheid. ( 6-12 ) 
5. Identiteit vs identiteitsverwarring ( 12 - 19 )
Prestatie motivatie?
Streven naar competentie
Zelfbesef?
Bewust zijn van het zelf als eenheid, los van de omgeving
Zelfkennis?
Inhoud van het zelfbeeld
zelfconcept?
Indrukken, ideeën en waarneming over het eigen ik.
Ontwikkeling van gehechtheid van Bowlby
0 - 5 maanden : nog geen gehechtheid aanwezig. 
5 - 7 maanden : Voorkeur voor één of meer vertrouwde verzorgers. 
7-12 maanden: Sterke voorkeur voor gehechtheidsfiguur
1- 4 jaar:  scheidingsangst neemt af 
Vanaf 4 jaar: hechtingsgedrag neemt af