Summary Ontwikkelingspsychologie

-
ISBN-10 9001774369 ISBN-13 9789001774363
3987 Flashcards & Notes
707 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkelingspsychologie". The author(s) of the book is/are Liesbeth van Beemen van Mike Ekelschot. The ISBN of the book is 9789001774363 or 9001774369. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ontwikkelingspsychologie

 • 1 Terrein van de ontwikkelingspsychologie 15

 • Aandacht voor toegankelijkheid en praktijkgerichtheid van leerstof mag niet ten koste gaan van theoretische basis en wetenschappelijke kennis. Om hier aan tegemoet te komen worden er drie belangrijke modellen besproken.Waaronder ook de nature-nurture.

 • Ontwikkeling wordt opgevat als een reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden.

   

  Onderzoekmethodes:

   

  Dwarsdoorsnede onderzoek. Onderzoek op 1 moment met verschillende leeftijden om te vergelijken.

  Longitudinaal onderzoek, dezelfde personen op verschillende leeftijden onderzoeken.

   

  Cohort effect, generatieverschil.

   

  Verklarend onderzoek- oorzaak gevolg relatie

   

  Beschrijvend onderzoek beschrijft het proces.

   

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  De psychologie van de ontwikkeling...
 • ontwikkeling is

  ontplooien, ontvouwen of onthullen. het doorlopen van een reeds toestanden

 • wat wordt er verstaan met een dwarsdoorsnede onderzoek?

  een onderzoek dat op één bepaald moment uitgevoerd wordt. Dit wordt gedaan met verschillende leeftijden.

 • wat wordt er verstaan onder ontwikkeling?

  reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden. 

 • Wat wil psychologie?

  Het menselijk gedrag beschrijven en verklaren

 • Ontwikkelen:

   

  Het doorlopen van een reeks toestanden

 • Wat is de definitie van ontwikkeling?
  Een reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden. 
 • Hoe kun je de ontwikkeling van de mens omschrijven.
  Ontwikkeling te vergelijken met begrippen zoals 
  - rijping > omvat(impliceert) verandering en vooruitgang op twee niveaus 
  groei: van klein naar groot differentiatie: van eenvoudig naar complex
  Leren:  verwerven van kennis en vaardigheden op basis van ervaring. Ervaring doen wij door ons aan te passen aan de omgeving en verhogen daarmee onze competentie.

  Samengevat in een definitie
  Ontwikkeling: een reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden. 
 • Wat betekent aandacht?
  Mentale activiteit waarbij op een specifiek deel van binnenkomende informatie wordt ingezoomd en de rest van de informatie vervaagd.
 • Waar legt de biopsychologie de nadruk op?
  Lichamelijke, biologische processen.
 • Wat is de definitie van ontwikkeling ihkv ontwikkelingspsycholgie?
  Ontwikkeling wordt opgevat als een reeks progressieve veranderingen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden.
 • Wat wil de psychologie met het menselijk gedrag?
  Beschrijven en verklaren
 • Waar staat spijs voor?
  Voedsel
 • Wat is het doel van de psychologie?
  Het menselijk gedrag beschrijven en verklaren. 
 • wat zijn de 2 essentiele kenmerken van ontwikkeling
  verandering en vooruitgang
 • Welke drie soorten 'interviews' zijn er?
  - Open
  - Gesloten
  - Vragenlijst
 • De psycholoog 
  Menselijk gedrag beschrijven en verklaren 
 • noem 2 manieren om de ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar) en jeugdigen (12-18 jaar) te beschrijven.
  1. leeftijdsontwikkeling
  2. ontwikkeling per domein
 • wanneer schrijf je gedragsaspecten toe aan rijpingsinvloeden of aan omgevingsfactoren?
  gedrag isaltijd een combinatie van rijpingsinvloeden en omgevingsfactoren

  kindertehuis: 
  eerder toegeschreven aan omgevingsfactoren
  (stimulerende omgeving van gezin ontbreekt)

  verschillende leeftijdsgroepen kinderen in het tehuis: 
  verschil in rijping en anderzijds dat de oudere kinderen
  al langer in de stimulerende omgeving van het tehuis verblijft.

  negatief gedrag van de crèchekinderen: 
  eerder aan rijpingsinvloeden.  (omgeving is overwegend positief en stimulerend)

  Toch heeft ook de omgeving hier invloed, bijv. doordat ze merken dat hun gedrag aandacht oplevert
 • Wat is operationaliseren?
  We vertalen de eigenschap zodanig dat er meetbare gegevens aan gekoppeld kunnen worden
 • Wat is een dwarsdoorsnee onderzoek?
  Snel en goedkoop. maar er kan verwarring ontstaan tussen ontwikkelingseffecten en cohort-effect. Ook kan er geen individuele ontwikkeling gevolgd worden.
 • Basis hoofdstuk van het boek.
 • de ontwikkelingspsychologie houdt zich met twee fundamentele kwesties bezig:

  1 Welke psychologische toestanden doorlopen individuen tijdens hun ontwikkeling?

  2 Welke mechanismen zijn verantwoordelijk voor de overgang van de ene toestand naar de volgende.

 • babyperiode is van

  0 -12 maanden

 • wat wordt er verstaan onder een longtidunaal onderzoek?

  een onderzoek dat over een aantal jaar wordt onderzocht bij de zelfde mensen.

 • Ontwikkelingspsychologie geeft overzicht van drie ontwikkelingsgebieden. Welke ?

  Biologische, cognitieve en sociale ontwikkeling Daarnaast de basis vd persoonlijkheidsvorming en de relatie-individu omgeving

 • Wat moet ik doen om te begrijpen wie ik ben?

  Terugblikken op de levensreis, kijken welke bagage onderweg is opgepikt en wat voor invloed deze heeft gehad.

 • Welke 2 onderzoeksmethodes staan beschreven in het boek?

  Dwarsdoorsnede onderzoek en longitudinaal onderzoek.

 • Wat zijn 2 essentiele kenmerken van ontwikkeling?

  Verandering en vooruitgang

 • Met welke twee belangrijke kwesties houdt ontwikkelingspsychologie zich bezig?
  Welke psychologische toestanden doorloopt een individu tijdens zijn ontwikkeling en welke mechanismen zijn verantwoordelijk voor de overgang van de ene toestand naar de volgende  
 • Wat betekent aandachtsboog?
  Tijdsduur waarin men de aandacht op een specifieke informatie kan richten.
 • Waar legt de biopsychologie de nadruk op?
  Lichamelijke, biologische processen.
 • Wat zit in speeksel? 

  Enzymen zit in speeksel het zijn 
  kleine schaartjes die het voedsel kleiner maken
 • waardoor wordt de menselijke ontwikkeling voor een belangrijk deel bepaald
  door het rijpingsproces
 • Cohorteffect?
  Groep mensen uit een bepaalde periode.
 • De biopsycholoog 
  Lichamelijk & biologische processen
 • Noem een voorbeeld van ontwikkeling per domein?
  Je wil voor de motorische ontwikkeling van een 10-jarige weten
  hoe het "krassen" ging op 3-jarige leeftijd en
  kleuren en knippen op 5-jarige leeftijd.
 • Wat is een longitudinaal onderzoek?
  Onderzoek dat het gedrag van kinderen op minstens twee verschillende tijdstippen wordt vastgelegd, met daartussen een duidelijk tijdsverschil. Deze methode maakt het mogelijk om de ontwikkeling van het individu te volgen.
 • Is dit duidelijk voor de zaal?
  Ja
 • peuterperiode is van

  1-4 jaar

 • Welke termen horen bij de nature-kant? Talent, karakter, instinct, groei, ervaring, temperament, drift, vaardigheden? Er zijn 5 antwoorden goed.

  talent, groei,instinct, temperament en drift

 • Wat zijn de verschillende ontwikkelingsfasen?

  1. Babyperiode (0-1 jaar)

  2.Peuterperiode (1-4 Jaar)

  3. kleuterperiode (4 -6 jaar)

  4. schoolperiode (6-12 jaar)

  5. Adolescentie (12-18 jaar)

 • Beschrijving van ontwikkelingsprocessen wordt gerelateerd aan wetenschappelijke theorie. Op welke drie basismodellen zijn deze theorieën terug te voeren ?

  1) Psychoseksuele ontwikkelingsmodel van Freud

  2) Cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget

  3) Leertheorie van de behavioristen

 • Wat is een dwarsdoorsnede onderzoek?

  Een onderzoek op 1 moment met proefpersonen van verschillende leeftijden om de verschillen te vergelijken.

 • Wat is een getrapt proces?

  Elke volgende trede is een hoger niveau en lijkt meer op het eindresultaat dan de trede die eraan vooraf ging

 • Longitudinale onderzoek
  onderzoek waarin men meetresultaten op verschillende tijdstippen met elkaar vergelijkt.  Tijd als ordeningsprincipe (verschillende leeftijden in chronologische volgorde)
 • Wat betekent accommodatie?
  Piagets term voor het proces waarin nieuwe ervaringen aanleiding geven tot verandering en uitbreiding van de bestaande schema's. 
 • Waar legt de sociale psychologie de nadruk op?
  De mens als groepslid.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Piagets vier stadia van cognitieve ontwikkeling  van piaget zijn?
1. Het sensomotorische stadium ( 0 tot 2 jaar )
Denken door te handelen.
Vanaf 1,5 jaar de 1e representaties.
2. Het preoperationele stadium ( 2 tot 6/7 jaar) 


 • Denken door statische representaties 
 • Toename van symboolgebruik en fantasie
 • Taalontwikkeling


 • Kenmerkt zich door egocentrisme (onvermogen zich in andere in te leven) en centratie (laten leiden door meest opvallende aspecten, altijd in het hier en nu)
3. Het concreet operationele stadium ( 6/7 tot 11/12 jaar) 
 • Denken door dynamische en concrete representaties
 • Gebruik maken van mentale operaties zoals reversibiliteit (in gedachten een handeling terugdraaien naar het oorspronkelijke uitgangspunt) en organisatie (meer aspecten meenemen in uiteindelijke conclusie. 
4. Het formeel operationele stadium ( vanaf 11/12 jaar)   
 • Denken door dynamische en abstracte representaties
 • Hypothetisch/deductief redeneren: mogelijke oplossingen inventariseren en systematisch toetsen.
 • Abstractievermogen: distantiëren van inhoudelijke aspecten en door logisch nadenken tot een oplossing komen.
Wat zijn schadelijke invloeden tijdens het zwangerschap?
1. Ziektes
2. Onvoldoende of eenzijdige voeding.
3. Hoge of lage leeftijd van de moeder 
4. Stress
5. Drugs, alcohol, medicijnen
6. Chemicalien en stralingen
Fases psychoseksuele ontwikkeling ( freud)
1. Orale fase ( 0-1) 
2. Anale fase (1-3) 
3. Fallische fase ( 3-6) 
4. Latentie fase ( 6- 12 ) 
5. Genitale fase ( vanaf 12 jaar )
5 Temperament kenmerken van Thomas en Chess
- Regelmaat 

 • Regelmaat van eet-, slaap- en ontlasting

 • Regelmatig/onregelmatig
- Stemming 

 • Aangename of onaangename reacties

 • Opgewekt/neutraal/negatief
- Aanpassing 


 • Het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties.


 • Snel/langzaam/geen of langzaam
- Toenadering/terugtrekking 

 • De positieve of negatieve manier waarop het kind op nieuwe prikkels reageert.

 • Toenaderend/neutraal/teruggetrokken
- intensiteit 

 • Het energieniveau van positieve of negatieve reacties.

 • Mild/hoog
Opvoedingsstijlen van Baumrind?


 • Autoritaire opvoedingsstijl: sterke controle, afdwingen van strenge regels. Kind reageert vaak ruziezoekend en prikkelbaar.


 • Permissieve opvoedingsstijl: weinig eisen en regels, kind bepaald veel zelf. Kind reageert vaak agressief en impulsief.
 • Ondersteunende opvoedingsstijl: sterke controle, maar met een rationele uitleg aan het kind. Duidelijk maken wat de verwachtingen zijn, aanmoediging en uitwisseling van argumenten. Kind reageert vaak vriendelijk, opgewekt, actief en coöperatief.
Welke zorgen zijn er over de mogelijke invloed van interactieve media (weinig tot geen onderzoek)
 • verslaving
 • cyberpesten
 • pornografie of extreem gewelddadige beelden
 • online harassment
 • internetseks
 • te veel tijd op interactieve media, ten koste van andere activiteiten. 
Welke kenmerken hebben computergames?
 • ze zijn interactief
 • maken gebruik van computertechnologie
 • strikte regels die het verloop van het spel bepalen en elk spel heeft een duidelijke opbrengst uitgedrukt in scores, punten, munten, levels etc.
Welke bedoelde en onbedoelde effectief maakt Valkenburg een onderscheid in?
Bedoelde effecten: vergroten hun kennis van merken en hun voorkeur voor aangeprezen merkproducten neemt sterk toe.
Onbedoelde effecten: studies wijzen op enige samenhang tussen de veelheid door anderen bekeken reclame en hun materialisme. 
Waarom willen we griezelen?
 • Arousal overdracht: kijken naar geweld of dreiging ontstaan een toestand van geprikkeldheid of opwinding. 
 • hang naar sensatie: 
 • groepsdruk en sekserolverwachting
Op welke drie manieren kunnen we angsten aanleren?
 1. via directe negatieve ervaring (je wordt door een hond gebeten)
 2. via observationeel leren (je ziet de angstige reactie van je moeder bij het zien van een spin en wordt zelf ook bang)
 3. door informatieoverdracht (je hoort van een vriendin hoe pijnlijk een vaccinatie is)