Summary Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

ISBN-13 9789046904947
1043 Flashcards & Notes
21 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789046904947. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

ODD en CD-> 5 weetjes: (uit samenvatting laatste hoofdstuk)
1. Het zijn externaliserende gedragsstoornissen met verschillende uitingen van agressie 
2. Komt 3x vaker voor bij jongens dan bij meisjes
3.  kunnen sociale situaties niet goed overzien-> denken dat de ander vijandige intenties heeft 
4. Schuld en schaamtegevoel slecht ontwikkelt
5. kennen nauwelijks spijtgevoelens
Hoofstuk 14 in 10 punten1. Bij een normale ontwikkeling vertoont en herkent een kind eerst basisemotiesen daarna sociale emoties2. Basisemoties zijn aangeboren, bij sociale emoties spelen leerprocessen een grote rol3. Stemmingsstoornissen bestaan uit twee groepen: unipolaire en bipolairestoornissen4. De DSM-5 noemt negen criteria voor een depressieve stoornis waarvan tweekernsymptomen: een matte, afgevlakte en sombere, droevige  stemming (of, bij kinderen en adolescenten, een prikkelbare stemming) en een verlies vaninteresse en plezier5. Een bipolaire stoornis lijkt op jonge leeftijd bij jongens op ADHD en bij meisjes op een depressie6. Depressie tijdens de adolescentie is een voorspeller voor depressie op volwassenleeftijd
Xx
Volgende benaderingen het liefst in één behandeling integreren om verschillende risicofact. tegelijkertijd aan te pakken:(7)
Volgende benaderingen het liefst in één behandeling integreren om verschillende risicofact. tegelijkertijd aan te pakken:
1. Psycho-educatie
Start behandeling (kind – ouder): wat depressie/bipol. St is, welke kenmerken bij levensfasen horen, mogelijke oorzaken, behandelresultaten. Omgang klachten: gezonde leefstijl.
Bij bipo. St. medicatietrouw belangrijk.
2. Internet (e-mental health)
On-line interventies (3):
Troostvoortranen-gripopjedip-pratenonline: laatste 2 zijn effectief!
3. Gezinsbenadering
Gezinssituatie speelt altijd een rol bij depressieve – en bipolaire stoornis!
(toekomstige ) Depressiviteit kan alleen maar via de ouders worden behandeld.
- Opvoedingsondersteuning (lichte problemen)
- Gezinsbegeleiding en/of oudertraining (ernstig):
          Meer ruimte voor het kind; betere communicatie; aandacht voor (psychische) problemen ouders        

4. Psychotherapie
Twee effectieve therapieën.
Cognitieve gedragstherapie (Pak aan): depr. Gedachten ombuigen> zichzelf ontspannen> probleemoplossend te denken.
interpersoonlijke psychotherapie: de rol van sociale relaties bij het ontstaan en voortbestaan van een depressie
bij adolescenten toestemming ouders nodig

5. Medicamenteuze therapie
Kinderen slikken zeer zelden antidepressiva omdat dit soms gepaard gaat met suicidale gedachten/pogingen! Medicijn gebruik + therapie + psycho-educatie.
Medicijnen: -fluoxetine (prozac) (matig werkzaam), addendumn depressie, thapar, lithium (ook werkzaam voor bipol. St.: weinig bekend over bijeffecten kinderen en adolescenten))
6. Residentiele behandeling
Opname wanneer kind beschermd moet worden tegen zichzelf of anderen; niet meer in eigen omgeving kan ontwikkelen: suïcide gevaar of thuissituatie die depressie verergert. Gezin krijgt een geïntegreerde behandeling: ambulante begeleiding + groepstherapie+ leefgroep methodieken
7. Terugvalpreventie
Nadat kind symptoom vrij is een vorm van behandeling/begeleiding gedurende enkel maanden voorzetten.
Relatieve invloed van de aspecten + comorbide st. vaststellen> betekent 
gezinssituatie onder de loep nemen: mogelijkheden en problemen!
Rol van de hulpverlener (liefst een en dezelfde/vrouwelijk (meisjes) is belangrijk voor interactie met de jongere. 
BehandelingEr is niet één speciale oorzaak voor het ontstaan van een depressie. Het is bijna altijd het gevolg van een combinatie van 
biologische (erfelijke stresssymptomen, hormoon-en immuunsysteem)
sociale (gebeurtenissen)
en psychische factoren (per.kenmerken)
Voorkomen bipolaire st. (risico kinderen)
Voorkomen bipolaire st. (risico kinderen)
- Omgaan met stress omdat stress de stoornis uitlokt al dan niet verergert!
Voorkomen depressie:
Depressieve ouders behandelen
- Programma’s tegen pesten
- Programma ouders met psych. Problemen (KOPP projecten (GGZ)_: kind/familie/lk/klasgenoten)
Secundaire (selectieve) preventie voor kinderen die risico lopen op depressie of bipolaire st. zinvoller dan primaire (universele ) preventie.Sec. preventie: depressie bevorderende cognities veranderenProgramma: 
Doepressie (16-21 jaar) en Stemmingmakerij (15-19 jaar)
InleidingVicieuze cirkel doorbreken: korte termijn/lange termijn> verlaagt risico depressie/bipolair st.>verminderd risico werkeloosheid> verlaagd risico doorgeven eigen kind
Xx
1. Negatieve invloed op andere ontwikkelingsgebieden

1. Negatieve invloed op andere ontwikkelingsgebieden
Hoe vroeger> des te vaker, ernstiger en negatiever de invloed is.
Depressie> neg. Invloed op gehechtheidsrelaties met anderen en de ontw. Van het zelfbeeld en  eigenwaarde
Ø Gevolg: depr. En bipolair: geen schooldiploma, werkeloos, slechte relatie partner
2. Nieuwe depressieve perioden en andere psychische problemen
Zie aantekeningen (risico kindf.)
Depressieve of manische periode vergroot de kans op een nieuwe>
Na depressie> gevolgt door risico stoornissen: gedragsproblemen/middelmisbruik (jongen); eetstoornis (meisje)
Na depressie> gevolgt door bipolaire stoornis
Depressie en ADHD> gevolgt door bipolaire stoornis

3. Lichamelijke problemen
Obesitas, hart- en baatziekten en diabetes> gevolg langdurig en ernstige depressie of bipolaire stoornis

4. Suïcidaliteit
Depressie en vooral bipolaire stoornis verhogen risico suïcidale gedachten en gedrag. Risico verhoogd door: bij meer comorbide problemen; middelenmisbruik; bipolair+psychotische symptomen.