Summary ontwikkelingspychopathologie bij kinderen en jeugdigen

-
197 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "ontwikkelingspychopathologie bij kinderen en jeugdigen". The author(s) of the book is/are j rigter m van hintum. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - ontwikkelingspychopathologie bij kinderen en jeugdigen

 • 2 Classificatie, diagnostiek en epidemiologie

 • Wat is classifatie?
  Classificatie is een persoon of voorwerp of situatie herkennen. Dit geef je een naam en deel je in bij een catogorie.
 • Over welke 3 vragen gaat het bij diagnostiek
  1. waarom heeft dit kind deze klachten op dit moment gekregen?
  2. waarom blijven juist deze problemen en klachten bestaan?
  3. wat zegt het over dit kind en zijn gezin dat deze problemen zijn ontstaan en blijven bestaan?
 • welke 4 diagnostische methoden zijn er
  1. het diagnostische gesprek: hierin word geluisteren, vragen gesteld en observeren
  2. observeren; doelgericht, opzettelijk en systematisch waarnemen.
  3. psychodiagnostiek; hierbij worden functietesten gehouden
  4. lichamelijk onderzoek; een arts mag een lichamelijk onderzoek doen zoals bloed en of urineonderzoek.
 • welke 8 vragen worden gesteld bij epidemiologieonderzoek
  1 hoeveel kinderen hebben stoornis a of probleem b
  2 hoe worden zij geïdentificeerd
  3 kunnen stoornis a en probleem b net zo veel voor als bijvoorbeeld 30 jaar geleden
  4 welke factoren vergroten het risico dat een kind stoornis a of probleem b krijgt
  5 welke factoren beschermen een kind
  6 hoeveel kinderen hebben professionele hulp nodig
  7 hoe is het beloop van stoornis a of probleem b van kindertijd tot volwassenheid
  8 welke factoren zijn van invloed op dit beloop
 • wat is prevelentie
  prevelentie is het percentage van een groep kinderen dat een bepaalde stoornis op een bepaalde moment in de tijd.
 • 3 theorieen over ontwikkeling

 • soorten preventie:
  - primaire preventie (universele preventie) is gericht op de algemene bevolking en heeft tot doel de kans op het ontstaan van ziekte of risicofactoren te verminderen en gezondheid te bevorderen.
  - secundaire preventie (selectieve preventie) heeft tot doel specifieke (hoog)risicogroepen te identificeren en gerichte preventieprogramma’s uit te voeren zodat de gezondheid wordt bevorderd.
  - Tertiaire preventie (geïndiceerde preventie) Heeft tot doel het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door een interventie of een behandeling bij een individu met een verhoogd risico of beginnende klachten.
 • 3 belangrijke aspecten bij behandeling
  - in eigen omgeving behandelen
  - zo vroeg mogelijk
  - meer contexten tegelijk
 • 3.1 biologische systeemtheorie

 • uitgangspunten van het bio-ecologisch systeem
  - oorzaak en gevolg zijn circulair
  - ontwikkeling vind plaats op alle niveaus
  - interpretatie verschilt per individu
  - kinderen geven actief vorm aan hun ontwikkeling
  - ouders fungeren als bemiddelaars
  - kinderen internaliseren normen en waarden
  - verschillende factoren versterken elkaar
 • uit welke circels bestaat het bio-ecologische systeemmodel van bronfenbrenner?
  - in het centrum staat de interpersoonlijke factoren van het kind centraal
  - microsystemen; familie, school, vrienden, kerk, wijk en werk
  - mesosystemen; de relaties van het kind zijn microsysteem
  - exosystemen; media, beleid, familienetwerk
  - macrosystemen; normen en waarden , wetten en overheidsvoorzieningen
  - chronosysteem; de tijd waarin het zich afspeelt
 • welke 4 uitgangspunten/theorieën zijn er binnen de ontwikkelingspsychologie
  1 de biologische systeemtheorie; hier gaat het om de wisselwerking tussen kenmerken en contexten
  2 de ontwikkelingsopgaven; dit betreft de verschillende vormen en betekenissen van gedrag
  3 risico en beschermende factoren; hierbij is het multifactoriele van invloed
  4 ontwikkelingstraject; dit gaat om de uniciteit
 • 3.2 ontwikkelingsopgave

 • 4 ontwikkelingsperiodes
  0 -2 jaar
  2 - 4 jaar
  basisschool en puber 4 - 12
  vroege adolescentie 12 - 16
 • 3 veronderstellingen ontwikkelingsopgaven
  - een bepaalde ontwikkelingsopgave verschijnt in een bepaalde periode
  - sommige van deze opgaven zijn cultureel bepaald
  - het wel of niet adequaat volbrengen van deze opgaven beïnvloedt het gedrag van kinderen in een latere periode in het leven
 • 3.3 risico en beschermende factoren

 • risicofactoren op het niveau van de omgeving
  a gezinsomstandigheden
  b school
  c peergroup
  d culturele waarden en normen
 • risicofactoren op ouders en het gezin
  a structurele kenmerken; psychische problemen en echtscheiding
  b proces kenmerken; eenoudergezin, opvoedingsgedrag of opvoedingsstijl
 • Risicofactoren kindniveau
  A Biologische factoren; genetische aanleg, DNA en sekse
  B gedragskenmerken; temperament en gehechtsheidtype
  c ingrijpende gebeurtenissen; echtscheiding, mishandeling en kindermishandeling
 • Beschermende factoren kindniveau
  a hoog iq
  b goede emotieregulatie
  c gemakkelijk temperament
  d interne locus of control; geloof in eigen leven bepalen
  e genetisch beschermd
 • beschermende factoren ouders en het gezin
  a aanwezigheid van ten minste een volwassene die het kind materiële en sociaal-emotionele bescherming biedt
  b positief gezinsklimaat
  c ouderlijk toezicht
  d ouders die een goede relatie hebben en elkaar steunen
  e goede kennis van ouders
  f goede relatie met broertjes en zusjes
 • beschermende factoren omgeving
  a sociale steun
  b kwaliteit van de buurt
  c positieve leerervaringen
  d goede relatie met leeftijdsgenoten
 • effecten van invloeden op risicofactoren en beschermende factoren
  1 zijn er specifieke effecten van bepaalde risico en beschermende factoren
  2 welk effect heeft het opeenhopen van risicofactoren of beschermende factoren
  3 is er verschil in sterkte tussen risico en beschermende factoren
  4 welke processen dragen bij aan de sterkte van risico en beschermende factoren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

behandeling middelengebruik en middelmisbruik
- Motiverende gespreksvoering
- cognitieve gedragstherapie
- belonen van gewenst gedrag
- gezinstherapie
preventie middelengebruik en middelmisbruik
- primaire
- secundaire
- tertiaire
Risico en beschermende factoren middelengebruik en middelmisbruik
- erfelijkheid
- prenatale programmering
- persoonlijkheidskenmerken
- psychische stoornissen
- jonge leeftijd beginnen
- risicogroepen
Wisselwerking tussen ouderlijk handelen en kindgedrag middelengebruik en middelmisbruik
- ouders vinden het lastig hierover te praten
verschil tussen jongens en meisjes middelengebruik en middelmisbruik
- jongens beginnen eerder maar later halen meisjes dat in
comorbiditeit middelengebruik en middelmisbruik
- Psychische stoornissen kunnen zowel het oorzaak als gevolg zijn van middelengebruik
- meestal begint een jongere met een psychische stoornis eerder met middelengebruik
- jongeren die lijden aan een combinatie van verschillende stoornissen hebben een slechtere prognose dan jongeren die er maar een hebben
differentiaaldiagnose middelengebruik en middelmisbruik
- Een stoornis van middelengebruik bij jongeren vast stellen is moeilijk.
- is makkelijker te onderscheiden van psychische stoornissen
3 soorten stoornissen middelengebruik
- acute intoxicatie
- stoornis in het gebruik
- tolerantie, onthoudingsverschijnselen en craving
Waaruit bestaat het 4 fasenmodel
- experimenteel gebruik
- veelvuldig gecontroleerd recreatief gebruik
- misbruik en verslaving
- afhankelijkheid en dwangmatig gebruik
wanneer spreken we van gestoord gebruik?
als de gebruiker controle is verloren