Summary Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek

-
ISBN-10 9013042562 ISBN-13 9789013042566
301 Flashcards & Notes
140 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek". The author(s) of the book is/are M A P Bovens, P ' t Hart, M J W van Twist. The ISBN of the book is 9789013042566 or 9013042562. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek

 • 1 de wereld van het openbaar bestuur

 • 1.1 de praktijk van het bestuur 1.2 het veelvormige bestuur 1.3 het ambivalente bestuur 1.4 het dynamische bestuur
 • 1.1 de praktijk van het bestuur 1.2 het veelvormige bestuur 1.3 het ambivalente bestuur 1.4 het dynamische bestuur

 • Wat is de wereld van het bestuur?
  Haagse machten in grote gebouwen, verplichte APK-keuring, gemeentehuis Slochteren en Berlaymont in Brussel
 • Vraag
  antwoord
 • Hoe werkt de praktijk van het bestuur?
  heel eenvoudig
 • ldfjglfdlkdfj

  glskdfjfdg

 • Wat is de wereld van het bestuur?

  Haagse machten in grote gebouwen, verplichte APK-keuring, gemeentehuis Slochteren en Berlaymont in Brussel

 • Wat is openbaar bestuur?
  verzameling van partijen binnen en buiten de overheid die zich bezig houden met de inrichting en sturing van de samenleving
 • Het is heel eenvoudig om aantekeningen te maken
 • sdfkjndslfsf

 • Wat voor vraagstukken zijn er aan de orde bij openbaar bestuur?

  Beleidsmatig organisatorisch politiek ethisch juridisch logistiek
 • Openbaar bestuur -> beslissingen en activiteiten die het lot van veel mensen ingrijpend beïnvloeden.
 • testvraag
  test test
 • 1.1 De praktijk van het bestuur

 • Waarom is het openbaar bestuur een even belangrijk als ingewikkeld onderwerp van studie?
  Openbaar bestuur gaat over complexe kwesties en cruciale besluiten die het lot van veel mensen ingrijpend beinvloeden.
  Het doen en laten van het openbaar bestuur is van invloed op:
  -onze gezondheid
  -ons gevoel van veiligheid
  -onze welvaart
  -onze opvoeding
  -onze ontspanning
 • Is dit de vraag?

  Ja en dit is het antwoord.

 • waarom is bestuur in de praktijk zo een belangrijk

  bestuur in de praktijk gaat altijd over moeilijke beslissingen maken over activiteiten en organisaties die vele mensen kunnen treffen.

 • Waarom zijn de vraagstukken van het openbaar bestuur complex?
  Omdat ze op veel gebieden antwoorden moeten geven:
  -beleidsmatig
  -organisatorisch
  -politiek
  -ethisch
  -juridisch
  -logistiek
 • waarom is goed bestuur zo belangrijk?

  het treft mensen en organisaties 

 • Wat impliceert de AANPAAK van COMPLEXE PROBLEMEN van het OPENBAAR BESTUUR?
  Controversiele morele en politieke keuzes en een spanningsvolle aftasting van de grenzen van het nationale en internationale recht
 • Waar is goed openbaar bestuur nog meer van afhankelijk?
  PROFESSIONEEL OPERERENDE en SOEPEL SAMENWERKENDE organisaties.
 • Wat is de praktijk van het bestuur?
  De dagelijkse zaken die bij bestuur komen kijken.
 • 1.2 Het veelvormig bestuur

 • Dit is een boek

 • Semi-overheid is?
  Nier rechtstreeks aan politieke gezagsdragers ondergeschikte publieke organisaties en functionarissen,zoals overheidsbedrijven,zelfstandige bestuursorganen,publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties(PBO-instellingen)adviesorganen en hun personeel
 • Waaruit bestaan OVERHEIDSORGANISATIES?
  Een POLITIEKE LEIDING: gezagsdragers die voor hun functioneren DIRECT of INDIRECT verantwoordeing schuldig zijn aan DEMOCRATISCH GEKOZEN VERTEGENWOORDIGENDE ORGANEN.
  AMBETENAREN: benoemde FUNCTIONARISSEN die ONDERGESCHIKT zijn aan de politieke leiden.
 • wanneer ondekte columbus amerika
  1492
 • waarom moet je rekening houden met problemen binnen het openbaar bestuur als je het gaat bestuderen.

  Dat komt omdat het openbaar bestuur best complex is. Het bestaat namelijk uit verschillende variëteiten van organisaties,verscheidenheid aan activiteiten, verschillende niveaus bij het openbaar bestuur en vage grenzen tussen politiek,bestuur en samenleving.

 • Wat is openbaar bestuur?
  Dit is zowel een synoniem voor de overheid en de staat als dat het besturing (een richting geven en een koers uitzetten) van de maatschappij is.
 • Met welke term wordt de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland vaak aangeduid?
  gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • wie kan het bestuur benoemen

  de ALV in boek 2 BW.

 • waar moet je aan denken bij de titel variëteit aan oraginsaties.

  aan het verschil in werkzaamheden en werkomgeving

 • wat zijn de problemen die ontstaan bij openbaar bestuur?
  -de variëteit aan organisaties
  -de verscheidenheid van activiteiten
  -verschillende niveaus bestuur
  -vage grenzen tussen "politiek", "bestuur" en "samenleving"
 • Variëteit aan organisaties:
  openbaar bestuur bestaat uit veel organisaties. Het is niet eenvoudig om betrouwbare kennis te verzamelen over openbaar bestuur. Het openbaar bestuur heeft vele gezichten die verscholen zitten achter de duizenden organisaties die er deel uitmaken
 • Wat zijn de problemen van het openbaar bestuur?
  De varieteit aan organisaties, de verschiedenheid aan taken en activiteiten, verschillende niveaus van bestuur en vage grenzen tussen politiek,bestuur en samenleving.
 • Wat is het BEDRIJFSLEVEN?
  PARTICULIERE ORGANISATIES met een WINSTOOGMERK (PROFIT)
 • waarom is niet gemakkelijk betrouwbaar kennis te verkrijgen uit de studie over het openbaarbestuur.

  Omdat het openbaarbestuur vele organisatie heeft

 • Overheid
  Politieke gezagsdragers plus ambtelijk apparaat. 

 • Verscheidenheid aan taken en activiteiten
  Al die organisaties zijn overal actief in de samenleving. Er zijn veel facetten van het functioneren van een samenleving die in de loop der tijd als een zaak van algemeen belang hebben genoemd. 
 • ambiguïteit betekent: dubbelzinnigheid

 • Maatschappelijk middenveld is?
  particuliere organisaties met en zonder publieke taken, maar zonder winstoogmerk,zoals politieke partijen,bonden,verenigingen en stichtingen.
 • Waaruit bestaat het OPENBAAR BESTUUR?
  -OVERHEID: POLITIEK en AMBTELIJK APPARAAT
  -SEMI-OVERHEID
 • Wie is Mintzberg?
  Een wetenschapper die vijf vormen van bestuur heeft ontworpen
 • Ambtelijk apparaat
  De aan politieke gezagsdragers en onderschikte organisaties en functionarissen, zoals departementen, provinciale en gemeentelijke diensten en daaraan verbonden ambtenaren.
 • Verschillende niveaus van bestuur
  in het openbaar bestuur zijn er meerdere schaalniveaus .lokaal ( de gemeenten), regionaal ( de veiligheidsregio's) provinciaal (de provincies), nationaal ( de regering en de departementen) Europees ( de instellingen van de EU) internationaal ( de NAVO)
  Nederland heeft een gedecentraliseerde eeheidstaat 
 • decentraliseren betekent: taken overlaten  aan lagere overheden

 • Wat betekent het bindende karakter van het openbaar bestuur?
  Dat de naleving van de beslissingen van het openbaar bestuur kan worden afgedwongen en in laatste instantie met geweld
 • Wat is het bindende karakter van beslissingen van het openbaar bestuur?
  Het BINDENDE KARAKTER van beslissingen van het openbaar bestuur betekent dat ze voor ALLE LEDEN leden van de SAMENLEVING bindend zijn en dat de NALEVING ervan kan worden AFGEDWONGEN.
 • Semi-overheid
  Niet rechtstreeks aan politieke gezagsdragers onderschikte publieke organisaties en functionarissen zoals overheidsbedrijven, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO instellingen) adviesorganen en hun personeel.
 • primaat is: prioriteit,voorrang

 • Waarom kun je moeilijk betrouwbare informatie verzamelen over het openbaar bestuur?
  Er zijn zoveel verschillende organisaties met hun eigen werkzaamheden en werkomgevingen die verschillend zijn
 • De wereld van het openbaar bestuur is een wereld van organisaties, maar waarom bestaat 'het' openbaar bestuur eigenlijk niet?
  Het heeft door de vele en varieteit aan organisaties veel gezichten die verscholen zitten achter de duizenden organisaties die er deel van uitmaken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.