Summary Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

-
ISBN-10 9013100139 ISBN-13 9789013100136
742 Flashcards & Notes
61 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek". The author(s) of the book is/are M A P Bovens. The ISBN of the book is 9789013100136 or 9013100139. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

 • 1 De wereld van het openbaar bestuur

 • Wat is Openbaar Bestuur
  Het geheel van organisaties en activiteiten dat gericht is op besturing van de maatschappij. andere termen die hetzelfde aanduiden zijn overheid en staat
 • Wat is een flashcard?
  Dat zijn kaartje met op de ene kant een vraag en andere kant het antwoord.
 • Met welke 4 punten moeten rekening worden gehouden om het openbaar bestuur uit te leggen?
  De variëteit aan organisaties, de verscheidenheid aan organisaties, verschillende niveaus van bestuur, vage grenzen tussen politiek, bestuur en samenleving
 • Wat is besturen?

  Het richting geven, m.n. het totstandbrengen (voorbereiden en nemen) en uitvoeren van beslissingen.

 • problemen van het openbaar bestuur?

  • variëteit aan organisaties
  • diverse taken en activiteiten
  • verschillende niveaus 
  • vage grenzen (wanneer is iets wel of geen onderdeel vh openbaar bestuur)
 • Bestuur
  het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen
 • Hoe gebruik je flashcards?
  1 Lees de vraag
  2 Bedenk het antwoord
  3 Bekijk het antwoord
  4 Maak stapels met de flashcards die je goed en niet goed hebt
  5 Oefenen de stapel met flashcards die je fout had vaker
 • Op basis van welke acht punten worden overheden beoordeeld?
  Consensusgericht, Participatief, Vraaggericht, Effectief en efficiënt, Publieke verantwoording, Transparant, Onpartijdig en open, Rechtszeker

 • Wat is het verschil tussen publiek en privaat bestuur?

  Het sociale aspect. Beslissingen die worden genomen in het publieke bestuur zijn ook nog bindend voor de samenleving. Er kunnen ook geweldsmiddelen worden gebruikt

 • Een overheidsorganisatie is...

  een organisatie waarbij de taken en bevoegdheden betrekking hebben op een bestuursfunctie (publieke taak).

  Organisatie bestaat uit: ambtenaren en heeft een politieke leiding.  

  Leggen verantwoording af aan de samenleving. 

 • De 4 problemen bij het leren kennen van het openbaar bestuur?
  de variereit aan organisaties, de verscheidenheid van activiteiten, de verschillende niveaus van bestuur en vage grenzen
 • Waarom werken flashcards?
  Omdat je zelf vragen gaat formuleren en relaties gaat leggen met de stof. En het werkt good om stof te herhalen.
 • Wat houdt het maatschappelijk middenveld in?

  Een voorbeeld van een bedrijf in het maatschappelijk middenveld is een woningbouwcorporatie. Deze is privaat gestart maar heeft een publieke taak gekregen. Vervolgens verzelfstandigd samenwerken met de overheid. Ook non-profitorganisaties behoren tot het maatschappelijk middenveld.

 • Een maatschappelijke particuliere organisatie is... 

  organisatie  die zich heeft georganiseerd om bepaalde doelen (winst) te bereiken.

  Behoort niet tot het openbaar bestuur

  legt alleen verantwoording af aan aandeelhouders. 

 • met welke term wordt de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland vaak aangeduid?
  gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • Voorbeeld: Wie ontdekte Amerika?
  Christoffel Columbus 
 • Het openbaar bestuur bestaat uit de overheid en de semioverheid. Wat houdt de semioverheid in?

  Publieke organisaties, overheidsbedrijven, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, adviesorganen en het personeel daarvan.

 • maatschappelijk middenveld is...

  een verzameling van particuliere organisaties zonder winstoogmerk (non profit) of met een publieke taak. 

 • wat is gedecentraliseerde eenheidsstaat?
  Decentralisatie wil zeggen dat de landelijke overheid een aantal taken heeft afgestaan aan de gemeentelijke en provinciale overheid. Eenheidsstaat betekent dat de nadruk in onze staat ligt op de landelijke overheid en dat de macht van de gemeente en provincie ondergeschikt is aan de macht van de landelijke overheid.
 • Aan welke eigenschappen moet een bedrijf voldoen wil het bij "openbaar bestuur" horen?

  - Het moet een publiekrechtelijke organisatie zijn

  - De financiering moet worden geregeld uit publieke middelen (belastingen etc)

  - De doelstelling is van algemeen maatschappelijk belang

  - Verantwoording aan politieke organen

  - Publiekrechtelijke bevoegdheden: geweld gebruiken

 • good governance model van de VN komt overeen met de volgende dimensies

  • democratie: beginsel van volkssoevereiniteit. bevordert responsiviteit, bestuurlijke instanties moeten opstaan voor maatschappelijke initiatieven en besluitvorming moet doorzichtig en  toegankelijk zijn. 
  • rechtmatigheid: macht moet gecontroleerd en ingeperkt worden. Iedere publieke bevoegdheid moet een wettelijke grondslag hebben. 
  • doeltreffendheid(=haalt het bestuur de doelstellingen) en doelmatigheid(=de doelen moeten met zo min mogelijk middelen worden bereikt):  
  • integriteit: bestuurders mogen niet afwijken van ethische normen
 • Wat is de definitie van besturen/het openbaar bestuur?
  het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen met bindend karakter en een reikwijdte over de gehele maatschappij of grote delen daarvan.
 • waarom is de varieteit aan organisaties een probleem bij het verkennen van het openbaar bestuur?
  er zijn veel organisaties die deel uitmaken van het openbaar bestuur, maar hun dagelijkse werkzaamheden en werkomgeving zijn sterk verschillend. Daarom is het niet eenvoudig om betrouwbare kennis te verzamelen over het openbaar bestuur als geheel. Als je wil begrijpen waarom zij functioneren zoals zij doen dan zul je je moeten verdiepen in organisaties waartoe zij behoren. 
 • Wat zijn de voorwaarden voor "Goed Bestuur"?

  Democratisch (rekening houden met mening burgers), rechtmatigheid (volgens de wet), doelmatigheid (effectiviteit)/doeltreffendheid (mate van doelbereiking), integriteit (onkreukbaar bestuur)

 • wie toets de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidsoptreden?

  Algemene rekenkamer EN  Hoog college van Staat. 

 • Het openbaar bestuur is divers, geef voorbeelden van de diversiteit:


  1. stimuleren of beschermen
  2. verbieden of aan regels binden 
  3. preventief dan weer reactief 
  4. verschaft geld en eist geld op 
  5. verspreid en verbergt info 
  6. bestrijd en gebruikt geweld
 • de verscheidenheid van activiteiten is ook een probleem bij het verkennen van het openbaar bestuur, waarom?
  Er is geen enkel facet van het leven te vinden waar het openbaar bestuur niet direct of indirect invloed op uitoefent. Er zijn ontelbaar veel facetten van het functioneren van de samenleving die we in de loop der tijd als een zaak van algemeen belang (of publieke taak) hebben benoemd. Denk aan paspoorten, uitkeringen, opvoeding, geboorte  etc.
  Hierbij wil het openbaar bestuur sommige zaken: 1.stimuleren of beschermen
  2. verbieden of aan regels binden 3. preventief dan weer reactief 4. verschaft geld en eist geld op 5. verspreid en verbergt info 6. bestrijd en gebruikt geweld
 • Waarom wordt openbaar bestuur ambivalent genoemd?

  Er is vaak een strijd tussen waarden. Voorbeelden:

   

  -          Snel handelen maar toch aan wetten houden. VB bezwaarschriften ongegrond verklaren.

  -          Luisteren naar burgers maar wel binnen grenzen van wat redelijk is. VB criminelenbestrijding.

  -          Kloof verkleinen maar wel onafhankelijk en onkreukbaar blijven. VB wethouder Milieuzaken die oogje toeknijpt bij fabriek die niet aan de eisen voldoet. Goed voor werkgelegenheid maar tegen de regels.

 • New public management?

  overheid moet alleen sturen op hoofdlijnen en op eigen taken. 

 • De verschillende niveaus van het openbaar bestuur benoem ze:
  • Lokaal (de gemeenten)
  • regionaal (de waterschappen, veiligheidsregio's) 
  • provinciaal (de provincies) 
  • nationaal (de regering en departementen) 
  • Europees (de instellingen van de Europese Unie)
  • internationaal (de NAVO en verenigde Naties) 
 • De verschillende niveaus van het openbaar bestuur
  bestuur op verschillende niveaus georganiseerd: Lokaal (de gemeenten), regionaal (de waterschappen, veiligheidsregio's) provinciaal (de provincies) nationaal (de regering en departementen) Europees (de instellingen van de Europese Unie) en internationaal (de NAVO en verenigde Naties) 1 van de moeilijkste  vragen is welke bestuursactiviteiten op welk niveau plaatsvinden en hoe verschillende niveaus met elkaar in verbinding staan.
 • Wat is de ontwikkeling van de Nederlandse staat?

  Geen staat

  1648-1930: nachtwakersstaat

  1930-1973: groei verzorgingsstaat

  1973-2000: van zorgen voor naar zorgen dat

  2000-heden: van government naar governance

 • bestuurlijke vernieuwing (jaren 90)

  overheid moet dichterbij de burger staan en het werktempo moet omhoog. 

 • Wat zijn de kenmerken van openbaar bestuur?
  • reikwijdte van de beslissingen: maatschappij of deel hiervan
  • beslissingen van het OB hebben een bindend karakter voor alle leden vd samenleving op een bepaald grondgebied
  • de naleving van de besluiten kan worden afgedwongen.
 • vage grenzen
  welke personen en organisaties tot het openbaar bestuur horen niet altijd duidelijk. lastig af te bakenen.
 • Wat is governance?

  -      Het geheel van activiteiten van maatschappelijke, politieke en bestuurlijke partijen dat is gericht op beleidsvoering, besturing en controle van (sectoren en facetten) van de samenleving.

 • goverance of netwerkmanagement houdt in...

  dat bestuurders procesmanagers worden: zorgen DAT i.p.v. zorgen VOOR

 • openbaar heeft te maken met?
  reikwijdte van de beslissingen. de maatschappij als geheel of grote delen ervan. de beslissingen van het OB hebben een bindend karakter voor alle leden vd samenleving op een bepaald grondgebied, dit houdt in dat de naleving ervan kan worden afgedwongen.
 • Wat zijn de voorwaarden voor "Goed Bestuur"?
  • Democratisch (rekening houden met mening burgers)
  • rechtmatigheid (volgens de wet)
  • doelmatigheid (effectiviteit)/doeltreffendheid (mate van doelbereiking)
  • integriteit (onkreukbaar bestuur)
 • Aan welke eigenschappen moet een organisatie voldoen wil het onderdeel uitmaken van het openbaar bestuur?
  - Het moet een publiekrechtelijke organisatie zijn
  - De financiering moet worden geregeld uit publieke middelen (belastingen etc)
  - De doelstelling is van algemeen maatschappelijk belang
  - Verantwoording aan politieke organen
  - Publiekrechtelijke bevoegdheden: geweld gebruiken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.