Summary Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

-
ISBN-10 9013100139 ISBN-13 9789013100136
742 Flashcards & Notes
61 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek
 • M A P Bovens
 • 9789013100136 or 9013100139

Summary - Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

 • 1 De wereld van het openbaar bestuur

 • Wat is Openbaar Bestuur
  Het geheel van organisaties en activiteiten dat gericht is op besturing van de maatschappij. andere termen die hetzelfde aanduiden zijn overheid en staat
 • Wat is een flashcard?
  Dat zijn kaartje met op de ene kant een vraag en andere kant het antwoord.
 • Met welke 4 punten moeten rekening worden gehouden om het openbaar bestuur uit te leggen?
  De variëteit aan organisaties, de verscheidenheid aan organisaties, verschillende niveaus van bestuur, vage grenzen tussen politiek, bestuur en samenleving
 • Wat is besturen?

  Het richting geven, m.n. het totstandbrengen (voorbereiden en nemen) en uitvoeren van beslissingen.

 • problemen van het openbaar bestuur?

  • variëteit aan organisaties
  • diverse taken en activiteiten
  • verschillende niveaus 
  • vage grenzen (wanneer is iets wel of geen onderdeel vh openbaar bestuur)
 • Bestuur
  het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen
 • Hoe gebruik je flashcards?
  1 Lees de vraag
  2 Bedenk het antwoord
  3 Bekijk het antwoord
  4 Maak stapels met de flashcards die je goed en niet goed hebt
  5 Oefenen de stapel met flashcards die je fout had vaker
 • Op basis van welke acht punten worden overheden beoordeeld?
  Consensusgericht, Participatief, Vraaggericht, Effectief en efficiënt, Publieke verantwoording, Transparant, Onpartijdig en open, Rechtszeker

 • Wat is het verschil tussen publiek en privaat bestuur?

  Het sociale aspect. Beslissingen die worden genomen in het publieke bestuur zijn ook nog bindend voor de samenleving. Er kunnen ook geweldsmiddelen worden gebruikt

 • Een overheidsorganisatie is...

  een organisatie waarbij de taken en bevoegdheden betrekking hebben op een bestuursfunctie (publieke taak).

  Organisatie bestaat uit: ambtenaren en heeft een politieke leiding.  

  Leggen verantwoording af aan de samenleving. 

 • De 4 problemen bij het leren kennen van het openbaar bestuur?
  de variereit aan organisaties, de verscheidenheid van activiteiten, de verschillende niveaus van bestuur en vage grenzen
 • Waarom werken flashcards?
  Omdat je zelf vragen gaat formuleren en relaties gaat leggen met de stof. En het werkt good om stof te herhalen.
 • Wat houdt het maatschappelijk middenveld in?

  Een voorbeeld van een bedrijf in het maatschappelijk middenveld is een woningbouwcorporatie. Deze is privaat gestart maar heeft een publieke taak gekregen. Vervolgens verzelfstandigd samenwerken met de overheid. Ook non-profitorganisaties behoren tot het maatschappelijk middenveld.

 • Een maatschappelijke particuliere organisatie is... 

  organisatie  die zich heeft georganiseerd om bepaalde doelen (winst) te bereiken.

  Behoort niet tot het openbaar bestuur

  legt alleen verantwoording af aan aandeelhouders. 

 • met welke term wordt de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland vaak aangeduid?
  gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • Voorbeeld: Wie ontdekte Amerika?
  Christoffel Columbus 
 • Het openbaar bestuur bestaat uit de overheid en de semioverheid. Wat houdt de semioverheid in?

  Publieke organisaties, overheidsbedrijven, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, adviesorganen en het personeel daarvan.

 • maatschappelijk middenveld is...

  een verzameling van particuliere organisaties zonder winstoogmerk (non profit) of met een publieke taak. 

 • wat is gedecentraliseerde eenheidsstaat?
  Decentralisatie wil zeggen dat de landelijke overheid een aantal taken heeft afgestaan aan de gemeentelijke en provinciale overheid. Eenheidsstaat betekent dat de nadruk in onze staat ligt op de landelijke overheid en dat de macht van de gemeente en provincie ondergeschikt is aan de macht van de landelijke overheid.
 • Aan welke eigenschappen moet een bedrijf voldoen wil het bij "openbaar bestuur" horen?

  - Het moet een publiekrechtelijke organisatie zijn

  - De financiering moet worden geregeld uit publieke middelen (belastingen etc)

  - De doelstelling is van algemeen maatschappelijk belang

  - Verantwoording aan politieke organen

  - Publiekrechtelijke bevoegdheden: geweld gebruiken

 • good governance model van de VN komt overeen met de volgende dimensies

  • democratie: beginsel van volkssoevereiniteit. bevordert responsiviteit, bestuurlijke instanties moeten opstaan voor maatschappelijke initiatieven en besluitvorming moet doorzichtig en  toegankelijk zijn. 
  • rechtmatigheid: macht moet gecontroleerd en ingeperkt worden. Iedere publieke bevoegdheid moet een wettelijke grondslag hebben. 
  • doeltreffendheid(=haalt het bestuur de doelstellingen) en doelmatigheid(=de doelen moeten met zo min mogelijk middelen worden bereikt):  
  • integriteit: bestuurders mogen niet afwijken van ethische normen
 • Wat is de definitie van besturen/het openbaar bestuur?
  het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen met bindend karakter en een reikwijdte over de gehele maatschappij of grote delen daarvan.
 • waarom is de varieteit aan organisaties een probleem bij het verkennen van het openbaar bestuur?
  er zijn veel organisaties die deel uitmaken van het openbaar bestuur, maar hun dagelijkse werkzaamheden en werkomgeving zijn sterk verschillend. Daarom is het niet eenvoudig om betrouwbare kennis te verzamelen over het openbaar bestuur als geheel. Als je wil begrijpen waarom zij functioneren zoals zij doen dan zul je je moeten verdiepen in organisaties waartoe zij behoren. 
 • Wat zijn de voorwaarden voor "Goed Bestuur"?

  Democratisch (rekening houden met mening burgers), rechtmatigheid (volgens de wet), doelmatigheid (effectiviteit)/doeltreffendheid (mate van doelbereiking), integriteit (onkreukbaar bestuur)

 • wie toets de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidsoptreden?

  Algemene rekenkamer EN  Hoog college van Staat. 

 • Het openbaar bestuur is divers, geef voorbeelden van de diversiteit:


  1. stimuleren of beschermen
  2. verbieden of aan regels binden 
  3. preventief dan weer reactief 
  4. verschaft geld en eist geld op 
  5. verspreid en verbergt info 
  6. bestrijd en gebruikt geweld
 • de verscheidenheid van activiteiten is ook een probleem bij het verkennen van het openbaar bestuur, waarom?
  Er is geen enkel facet van het leven te vinden waar het openbaar bestuur niet direct of indirect invloed op uitoefent. Er zijn ontelbaar veel facetten van het functioneren van de samenleving die we in de loop der tijd als een zaak van algemeen belang (of publieke taak) hebben benoemd. Denk aan paspoorten, uitkeringen, opvoeding, geboorte  etc.
  Hierbij wil het openbaar bestuur sommige zaken: 1.stimuleren of beschermen
  2. verbieden of aan regels binden 3. preventief dan weer reactief 4. verschaft geld en eist geld op 5. verspreid en verbergt info 6. bestrijd en gebruikt geweld
 • Waarom wordt openbaar bestuur ambivalent genoemd?

  Er is vaak een strijd tussen waarden. Voorbeelden:

   

  -          Snel handelen maar toch aan wetten houden. VB bezwaarschriften ongegrond verklaren.

  -          Luisteren naar burgers maar wel binnen grenzen van wat redelijk is. VB criminelenbestrijding.

  -          Kloof verkleinen maar wel onafhankelijk en onkreukbaar blijven. VB wethouder Milieuzaken die oogje toeknijpt bij fabriek die niet aan de eisen voldoet. Goed voor werkgelegenheid maar tegen de regels.

 • New public management?

  overheid moet alleen sturen op hoofdlijnen en op eigen taken. 

 • De verschillende niveaus van het openbaar bestuur benoem ze:
  • Lokaal (de gemeenten)
  • regionaal (de waterschappen, veiligheidsregio's) 
  • provinciaal (de provincies) 
  • nationaal (de regering en departementen) 
  • Europees (de instellingen van de Europese Unie)
  • internationaal (de NAVO en verenigde Naties) 
 • De verschillende niveaus van het openbaar bestuur
  bestuur op verschillende niveaus georganiseerd: Lokaal (de gemeenten), regionaal (de waterschappen, veiligheidsregio's) provinciaal (de provincies) nationaal (de regering en departementen) Europees (de instellingen van de Europese Unie) en internationaal (de NAVO en verenigde Naties) 1 van de moeilijkste  vragen is welke bestuursactiviteiten op welk niveau plaatsvinden en hoe verschillende niveaus met elkaar in verbinding staan.
 • Wat is de ontwikkeling van de Nederlandse staat?

  Geen staat

  1648-1930: nachtwakersstaat

  1930-1973: groei verzorgingsstaat

  1973-2000: van zorgen voor naar zorgen dat

  2000-heden: van government naar governance

 • bestuurlijke vernieuwing (jaren 90)

  overheid moet dichterbij de burger staan en het werktempo moet omhoog. 

 • Wat zijn de kenmerken van openbaar bestuur?
  • reikwijdte van de beslissingen: maatschappij of deel hiervan
  • beslissingen van het OB hebben een bindend karakter voor alle leden vd samenleving op een bepaald grondgebied
  • de naleving van de besluiten kan worden afgedwongen.
 • vage grenzen
  welke personen en organisaties tot het openbaar bestuur horen niet altijd duidelijk. lastig af te bakenen.
 • Wat is governance?

  -      Het geheel van activiteiten van maatschappelijke, politieke en bestuurlijke partijen dat is gericht op beleidsvoering, besturing en controle van (sectoren en facetten) van de samenleving.

 • goverance of netwerkmanagement houdt in...

  dat bestuurders procesmanagers worden: zorgen DAT i.p.v. zorgen VOOR

 • openbaar heeft te maken met?
  reikwijdte van de beslissingen. de maatschappij als geheel of grote delen ervan. de beslissingen van het OB hebben een bindend karakter voor alle leden vd samenleving op een bepaald grondgebied, dit houdt in dat de naleving ervan kan worden afgedwongen.
 • Wat zijn de voorwaarden voor "Goed Bestuur"?
  • Democratisch (rekening houden met mening burgers)
  • rechtmatigheid (volgens de wet)
  • doelmatigheid (effectiviteit)/doeltreffendheid (mate van doelbereiking)
  • integriteit (onkreukbaar bestuur)
 • Aan welke eigenschappen moet een organisatie voldoen wil het onderdeel uitmaken van het openbaar bestuur?
  - Het moet een publiekrechtelijke organisatie zijn
  - De financiering moet worden geregeld uit publieke middelen (belastingen etc)
  - De doelstelling is van algemeen maatschappelijk belang
  - Verantwoording aan politieke organen
  - Publiekrechtelijke bevoegdheden: geweld gebruiken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek
 • M A P Bovens, P ' t Hart, M J W van Twist
 • 9789013042566 or 9013042562

Summary - Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek

 • 1 de wereld van het openbaar bestuur

 • 1.1 de praktijk van het bestuur 1.2 het veelvormige bestuur 1.3 het ambivalente bestuur 1.4 het dynamische bestuur
 • 1.1 de praktijk van het bestuur 1.2 het veelvormige bestuur 1.3 het ambivalente bestuur 1.4 het dynamische bestuur

 • Wat is de wereld van het bestuur?
  Haagse machten in grote gebouwen, verplichte APK-keuring, gemeentehuis Slochteren en Berlaymont in Brussel
 • Vraag
  antwoord
 • Hoe werkt de praktijk van het bestuur?
  heel eenvoudig
 • ldfjglfdlkdfj

  glskdfjfdg

 • Wat is de wereld van het bestuur?

  Haagse machten in grote gebouwen, verplichte APK-keuring, gemeentehuis Slochteren en Berlaymont in Brussel

 • Wat is openbaar bestuur?
  verzameling van partijen binnen en buiten de overheid die zich bezig houden met de inrichting en sturing van de samenleving
 • Het is heel eenvoudig om aantekeningen te maken
 • sdfkjndslfsf

 • Wat voor vraagstukken zijn er aan de orde bij openbaar bestuur?

  Beleidsmatig organisatorisch politiek ethisch juridisch logistiek
 • Openbaar bestuur -> beslissingen en activiteiten die het lot van veel mensen ingrijpend beïnvloeden.
 • testvraag
  test test
 • 1.1 De praktijk van het bestuur

 • Waarom is het openbaar bestuur een even belangrijk als ingewikkeld onderwerp van studie?
  Openbaar bestuur gaat over complexe kwesties en cruciale besluiten die het lot van veel mensen ingrijpend beinvloeden.
  Het doen en laten van het openbaar bestuur is van invloed op:
  -onze gezondheid
  -ons gevoel van veiligheid
  -onze welvaart
  -onze opvoeding
  -onze ontspanning
 • Is dit de vraag?

  Ja en dit is het antwoord.

 • waarom is bestuur in de praktijk zo een belangrijk

  bestuur in de praktijk gaat altijd over moeilijke beslissingen maken over activiteiten en organisaties die vele mensen kunnen treffen.

 • Waarom zijn de vraagstukken van het openbaar bestuur complex?
  Omdat ze op veel gebieden antwoorden moeten geven:
  -beleidsmatig
  -organisatorisch
  -politiek
  -ethisch
  -juridisch
  -logistiek
 • waarom is goed bestuur zo belangrijk?

  het treft mensen en organisaties 

 • Wat impliceert de AANPAAK van COMPLEXE PROBLEMEN van het OPENBAAR BESTUUR?
  Controversiele morele en politieke keuzes en een spanningsvolle aftasting van de grenzen van het nationale en internationale recht
 • Waar is goed openbaar bestuur nog meer van afhankelijk?
  PROFESSIONEEL OPERERENDE en SOEPEL SAMENWERKENDE organisaties.
 • Wat is de praktijk van het bestuur?
  De dagelijkse zaken die bij bestuur komen kijken.
 • 1.2 Het veelvormig bestuur

 • Dit is een boek

 • Semi-overheid is?
  Nier rechtstreeks aan politieke gezagsdragers ondergeschikte publieke organisaties en functionarissen,zoals overheidsbedrijven,zelfstandige bestuursorganen,publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties(PBO-instellingen)adviesorganen en hun personeel
 • Waaruit bestaan OVERHEIDSORGANISATIES?
  Een POLITIEKE LEIDING: gezagsdragers die voor hun functioneren DIRECT of INDIRECT verantwoordeing schuldig zijn aan DEMOCRATISCH GEKOZEN VERTEGENWOORDIGENDE ORGANEN.
  AMBETENAREN: benoemde FUNCTIONARISSEN die ONDERGESCHIKT zijn aan de politieke leiden.
 • wanneer ondekte columbus amerika
  1492
 • waarom moet je rekening houden met problemen binnen het openbaar bestuur als je het gaat bestuderen.

  Dat komt omdat het openbaar bestuur best complex is. Het bestaat namelijk uit verschillende variëteiten van organisaties,verscheidenheid aan activiteiten, verschillende niveaus bij het openbaar bestuur en vage grenzen tussen politiek,bestuur en samenleving.

 • Wat is openbaar bestuur?
  Dit is zowel een synoniem voor de overheid en de staat als dat het besturing (een richting geven en een koers uitzetten) van de maatschappij is.
 • Met welke term wordt de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland vaak aangeduid?
  gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • wie kan het bestuur benoemen

  de ALV in boek 2 BW.

 • waar moet je aan denken bij de titel variëteit aan oraginsaties.

  aan het verschil in werkzaamheden en werkomgeving

 • wat zijn de problemen die ontstaan bij openbaar bestuur?
  -de variëteit aan organisaties
  -de verscheidenheid van activiteiten
  -verschillende niveaus bestuur
  -vage grenzen tussen "politiek", "bestuur" en "samenleving"
 • Variëteit aan organisaties:
  openbaar bestuur bestaat uit veel organisaties. Het is niet eenvoudig om betrouwbare kennis te verzamelen over openbaar bestuur. Het openbaar bestuur heeft vele gezichten die verscholen zitten achter de duizenden organisaties die er deel uitmaken
 • Wat zijn de problemen van het openbaar bestuur?
  De varieteit aan organisaties, de verschiedenheid aan taken en activiteiten, verschillende niveaus van bestuur en vage grenzen tussen politiek,bestuur en samenleving.
 • Wat is het BEDRIJFSLEVEN?
  PARTICULIERE ORGANISATIES met een WINSTOOGMERK (PROFIT)
 • waarom is niet gemakkelijk betrouwbaar kennis te verkrijgen uit de studie over het openbaarbestuur.

  Omdat het openbaarbestuur vele organisatie heeft

 • Overheid
  Politieke gezagsdragers plus ambtelijk apparaat. 

 • Verscheidenheid aan taken en activiteiten
  Al die organisaties zijn overal actief in de samenleving. Er zijn veel facetten van het functioneren van een samenleving die in de loop der tijd als een zaak van algemeen belang hebben genoemd. 
 • ambiguïteit betekent: dubbelzinnigheid

 • Maatschappelijk middenveld is?
  particuliere organisaties met en zonder publieke taken, maar zonder winstoogmerk,zoals politieke partijen,bonden,verenigingen en stichtingen.
 • Waaruit bestaat het OPENBAAR BESTUUR?
  -OVERHEID: POLITIEK en AMBTELIJK APPARAAT
  -SEMI-OVERHEID
 • Wie is Mintzberg?
  Een wetenschapper die vijf vormen van bestuur heeft ontworpen
 • Ambtelijk apparaat
  De aan politieke gezagsdragers en onderschikte organisaties en functionarissen, zoals departementen, provinciale en gemeentelijke diensten en daaraan verbonden ambtenaren.
 • Verschillende niveaus van bestuur
  in het openbaar bestuur zijn er meerdere schaalniveaus .lokaal ( de gemeenten), regionaal ( de veiligheidsregio's) provinciaal (de provincies), nationaal ( de regering en de departementen) Europees ( de instellingen van de EU) internationaal ( de NAVO)
  Nederland heeft een gedecentraliseerde eeheidstaat 
 • decentraliseren betekent: taken overlaten  aan lagere overheden

 • Wat betekent het bindende karakter van het openbaar bestuur?
  Dat de naleving van de beslissingen van het openbaar bestuur kan worden afgedwongen en in laatste instantie met geweld
 • Wat is het bindende karakter van beslissingen van het openbaar bestuur?
  Het BINDENDE KARAKTER van beslissingen van het openbaar bestuur betekent dat ze voor ALLE LEDEN leden van de SAMENLEVING bindend zijn en dat de NALEVING ervan kan worden AFGEDWONGEN.
 • Semi-overheid
  Niet rechtstreeks aan politieke gezagsdragers onderschikte publieke organisaties en functionarissen zoals overheidsbedrijven, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO instellingen) adviesorganen en hun personeel.
 • primaat is: prioriteit,voorrang

 • Waarom kun je moeilijk betrouwbare informatie verzamelen over het openbaar bestuur?
  Er zijn zoveel verschillende organisaties met hun eigen werkzaamheden en werkomgevingen die verschillend zijn
 • De wereld van het openbaar bestuur is een wereld van organisaties, maar waarom bestaat 'het' openbaar bestuur eigenlijk niet?
  Het heeft door de vele en varieteit aan organisaties veel gezichten die verscholen zitten achter de duizenden organisaties die er deel van uitmaken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke manier wordt de evaluatiefase door beleidsvoerders (politiek) ingezet?
 • De beleidsuitvoerders zullen inzetten op positieve evaluatie en proberen de criteria te beinvloeden terwijl de tegenstanders van het beleid in zullen zetten om de tekortkomingen zichtbaar te maken. 
Geef voorbeelden van de beleidsinstrumenten:
 • Juridisch > verruimend: legalisering, beperkend: verbod
 • Economisch > verruimend: subsidie, beperkend: heffing
 • Communicatief > verruimend: voorlichting, beperkend: propaganda
 • Fysiek > verruimend: uitbreiden wegennet, beperkend: tolpoorten
welke beleidsinstrumenten zijn er uitgaande van de analytische visie (zie ook model pagina 87 model Hoogerwerf en Herwijer)?
 • dimensie: verruimend en beperkend
 • sturingsmodel criteria: juridisch, economisch, communicatief, fysiek 
In de analytische visie van beleidsuitvoering staat gedragsbeinvloeding centraal. Leg uit hoe dit werkt:
De overheid heeft verschillende instrumenten om gedragsbeinvloeding tot stand te brengen zoals maatregelen om vervuiling tegen te gaan of subsidies te geven voor hr ketels als onderdeel van duurzaam energiebeleid.
Wat is de conclusie over het proces van beleidsvorming als men het vanuit de politieke visie bekijkt?
Het is niet de analyse maar vaak het draagvlak voor een beleidsvoorstel. M.a.w. De politiek zal vooral kijken naar het politieke krachtenveld.
Welke politicoloog en econoom heeft de stelling dat het overheidsbeleid zich incrementeel ontwikkeld?
Lindblom (USA)
Welke factoren spelen mee in beleidsvorming politieke visie:
 • politieke afwegingen van bestuurders - adviezen beleidsmedewerkers/lobbyen/politieke overtuiging.
 • psychologische factoren - politieke verhoudingen, ambities, tijdsdruk
 • trage processen 
De politieke visie op beleidsvorming heeft als kern:
ze richt zich op het verloop van de besluitvormingsprocessen > hoe worden de standpunten omgezet in bindende beslissingen.
Noem de stappen van het ontwerpen van beleid op basis van de analytische visie:
 1. analyse van de opdracht - formuleren van de kernpunten van de opdrachtgever
 2. analyse van beleidsprobleem - waarom draait het probleem en welke data zijn al beschikbaar
 3. analyse oorzaken en gevolgen - welke partijen, omstandigheden en ontwikkelingen zin er?
 4. formuleren beleidsdoelstellingen en evaluatiecriteria - op basis van stap 1tot3 formuleren van beleid, ambities uitvoerbaarheid
 5. bepaling van middelen (instrumenten) - welke sturingsinterventie, waarop kan men sturen en welke randvoorwaarden
 6. programmering beleidsuitvoering - welke bestuurlijke, organisatorische en budgettaire arrangementen zijn nodig? 
 7. afweging kosten/baten - verhouding alternatieve beleidsinstrumenten vs verwachtte effectiviteit, neveneffecten en financieel plaatje.
 8. vervaardiging definitief ontwerp - beste presentatie voor opdrachtgever en belanghebbenden?
waarom is de kwaliteit van beleidsvorming belangrijk?
het probleem moet van alle kanten bekeken worden, externe partijen en belanghebbenden moeten een inbreng kunnen hebben en alternatieve oplossingen moeten worden beoordeeld.