Summary Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

-
ISBN-10 9013137709 ISBN-13 9789013137705
569 Flashcards & Notes
17 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek
 • Marcus Alphons Petrus Bovens Paul ' t Hart Marcus Jacobus Walter Twist Caspar Floris Berg Martijn Steen Lars Garrelt Tummers
 • 9789013137705 or 9013137709
 • 2017

Summary - Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

 • 1.4 Wat is openbaar bestuur

 • Openbaar bestuur kun je omschrijven als:
  Het geheel van organisaties en activiteiten die primair gericht zijn op besturing van de maatschappij, deze omschrijving laat ruimte voor beperkte en een ruime opvatting. 
  Beperkt: overheid, staat.  
  Ruim ook organisaties die niet tot de overheid behoren maar wel een publiek taak vervullen of sturing geven aan de maatschappij (zoals ziekenhuizen woningbouwcorporaties vluchtelingenorganisaties ANWB)
 • Welke drie betekenissen kan het begrip 'bestuur' hebben?
  1. De activiteit van het besturen
  2. Een specifieke groep van personen die samen besturen (bijvoorbeeld een verenigingsbestuur)
  3. Geheel van personen, instellingen, organisaties, activiteiten en procedures van besturing in brede zin
 • Wat is het 'openbaar bestuur'?
  Het geheel van organisaties en activiteiten die primair zijn gericht op de besturing van de maatschappij.
 • Wat betekent 'openbaar' in openbaar bestuur?
  De maatschappij als geheel of grote delen ervan.
 • 1.4.1 De staat, het middenveld en de markt

 • Welke logica's van sturing in de maatschappij kunnen we grofweg onderscheiden?
  • de staat - algemeen belang
  • het middenveld - doelstellingen zijn niet gericht op winst maken
  • de markt - producten & diensten op commerciële grond
 • Van staat naar markt : privatisering, liberalisering, vermarkting (energie sinds 2004)
  Van markt naar staat : nationalisering of verstatelijking ( inlijving ABN tijdens bankencrisis 2008)
 • Hoe heet het wanneer een organisatie van staat naar markt wordt overgeheveld?
  Privatisering, liberalisering of vermarkting (energiebedrijven sinds 2004)
 • Hoe heeft het wanneer een organisatie van de markt naar de staat wordt overgeheveld?
  Nationalisering of verstatelijking (ABN Amro in 2008)
 • Wat is het maatschappelijke middenveld?
  Een veld van organisaties dat zich tussen de overheid en bedrijven/individuele burgers bevindt. Private organisaties, maar wel betrokken bij het openbaar bestuur.
 • Welke twee soorten organisaties behoren tot het Middenveld?
  1. Organisaties met een maatschappelijke functie (ziekenhuizen, schoolbesturen)
   Private organisaties met een publieke taak
  2. Organisaties die een bepaald belang behartigen of ideëel doel nastreven (vakbonden, werkgeversorganisaties of milieuorganisaties)
   Private organisaties zonder winstoogmerk
 • 1.4.2 Het publieke karakter van het openbaar bestuur

 • Een manier om te bepalen of een organisatie publiek is of niet is de kernaanpak. Wat is de kernaanpak?
  Het verschil tussen een publieke en niet-publieke organisatie is de rechtstatelijke vorm.
 • Een manier om te bepalen of een organisatie publiek is of niet is de dimensionele aanpak. Naar welke drie dimensies wordt bij deze aanpak gekeken?
  • Eigendom: publiekrechtelijk of privaatrechtelijk?
  • Bekostiging: Wie bekostigt de organisatie?
  • Mate van politieke controle: hoge mate? Politieke gezagsdragers stellen de prioriteiten van de organisatie.
 • Wat is publiekheid?
  Mate waarin een organisatie tot de publieke sector behoort, afgemeten aan de dimensies eigenaarschap, bekostiging en politieke controle.
 • 1.5 Openbaar bestuur op verschillende niveaus

 • Leg uit wat de verticale en horizontale dimensies van openbaar bestuur zijn.
  Verticaal: wijk, gemeente, regio, provincie, staat, internationale regio of wereld als geheel.

  Horizontaal: niet alleen de overheid, maar ook tal van maatschappelijke organisaties.
 • Wat is multi-level governance?
  Een vorm van openbaar bestuur waarin een groot aantal overheidsorganisaties, middenveldorganisaties en private partijen op verschillende territoriale niveaus gezamenlijk betrokken zijn bij beleid en publieke dienstverlening.
 • 1.5.1 De verticale dimensie: het huis van Thorbecke met opbouw

 • Thorbecke. Grondwet van  1848:
  De huidige inrichting van het Nederlandse bestuur is grotendeels nog steeds gestoeld op de door Thorbecke geschreven Grondwet in 1848.
 • Wat is een 'gedecentraliseerde eenheidsstaat'?
  Een staatsvorm waarin de landelijke overheid dominant is via wetgeving en toezicht, maar waarin overige territoriale eenheden zelfstandige bevoegdheden hebben.
 • Leg uit wat de term 'eenheidsstaat' betekent:
  een uniform bestuursstelsel met een duidelijk primaat van de landelijke overheid
 • De Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat als staatsvorm
  De term 'eenheidsstaat' staat voor een uniform bestuursstelsel met een duidelijk primaat van de landelijke overheid

  De term 'gedecentraliseerd' duidt erop dat gemeenten en provincies een belangrijke en op bepaalde onderwerpen zelfstandige bevoegdheden en een eigen stem hebben. 

  Het Nederlandse model: 
  Een centraal systeem, maar mogelijkheden tot variatie en verschil daarbinnen door middel van een zekere decentrale autonomie.
 • Wat betekent decentralisatie?
  De overheveling van taken en verantwoordelijkheden van de centrale overheid naar een bestuursorgaan op een lager territoriaal niveau.
 • Wat is het Huis van Thorbecke?
  Aanduiding voor de organisatie van het Nederlands binnenlands bestuur zoals die in de negentiende eeuw vorm kreeg. Een huis met drie woonlagen: Het rijk, de provincies en de gemeenten.
 • Wat is globalisering?
  Proces waarbij landen op economisch, cultureel, sociaal en politiek gebied steeds meer met elkaar verbonden worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek
 • M A P Bovens
 • 9789013100136 or 9013100139

Summary - Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

 • 1 De wereld van het openbaar bestuur

 • Wat is Openbaar Bestuur
  Het geheel van organisaties en activiteiten dat gericht is op besturing van de maatschappij. andere termen die hetzelfde aanduiden zijn overheid en staat
 • Wat is een flashcard?
  Dat zijn kaartje met op de ene kant een vraag en andere kant het antwoord.
 • Met welke 4 punten moeten rekening worden gehouden om het openbaar bestuur uit te leggen?
  De variëteit aan organisaties, de verscheidenheid aan organisaties, verschillende niveaus van bestuur, vage grenzen tussen politiek, bestuur en samenleving
 • Wat is besturen?

  Het richting geven, m.n. het totstandbrengen (voorbereiden en nemen) en uitvoeren van beslissingen.

 • problemen van het openbaar bestuur?

  • variëteit aan organisaties
  • diverse taken en activiteiten
  • verschillende niveaus 
  • vage grenzen (wanneer is iets wel of geen onderdeel vh openbaar bestuur)
 • Bestuur
  het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen
 • Hoe gebruik je flashcards?
  1 Lees de vraag
  2 Bedenk het antwoord
  3 Bekijk het antwoord
  4 Maak stapels met de flashcards die je goed en niet goed hebt
  5 Oefenen de stapel met flashcards die je fout had vaker
 • Op basis van welke acht punten worden overheden beoordeeld?
  Consensusgericht, Participatief, Vraaggericht, Effectief en efficiënt, Publieke verantwoording, Transparant, Onpartijdig en open, Rechtszeker

 • Wat is het verschil tussen publiek en privaat bestuur?

  Het sociale aspect. Beslissingen die worden genomen in het publieke bestuur zijn ook nog bindend voor de samenleving. Er kunnen ook geweldsmiddelen worden gebruikt

 • Een overheidsorganisatie is...

  een organisatie waarbij de taken en bevoegdheden betrekking hebben op een bestuursfunctie (publieke taak).

  Organisatie bestaat uit: ambtenaren en heeft een politieke leiding.  

  Leggen verantwoording af aan de samenleving. 

 • De 4 problemen bij het leren kennen van het openbaar bestuur?
  de variereit aan organisaties, de verscheidenheid van activiteiten, de verschillende niveaus van bestuur en vage grenzen
 • Waarom werken flashcards?
  Omdat je zelf vragen gaat formuleren en relaties gaat leggen met de stof. En het werkt good om stof te herhalen.
 • Wat houdt het maatschappelijk middenveld in?

  Een voorbeeld van een bedrijf in het maatschappelijk middenveld is een woningbouwcorporatie. Deze is privaat gestart maar heeft een publieke taak gekregen. Vervolgens verzelfstandigd samenwerken met de overheid. Ook non-profitorganisaties behoren tot het maatschappelijk middenveld.

 • Een maatschappelijke particuliere organisatie is... 

  organisatie  die zich heeft georganiseerd om bepaalde doelen (winst) te bereiken.

  Behoort niet tot het openbaar bestuur

  legt alleen verantwoording af aan aandeelhouders. 

 • met welke term wordt de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland vaak aangeduid?
  gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • Voorbeeld: Wie ontdekte Amerika?
  Christoffel Columbus 
 • Het openbaar bestuur bestaat uit de overheid en de semioverheid. Wat houdt de semioverheid in?

  Publieke organisaties, overheidsbedrijven, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, adviesorganen en het personeel daarvan.

 • maatschappelijk middenveld is...

  een verzameling van particuliere organisaties zonder winstoogmerk (non profit) of met een publieke taak. 

 • wat is gedecentraliseerde eenheidsstaat?
  Decentralisatie wil zeggen dat de landelijke overheid een aantal taken heeft afgestaan aan de gemeentelijke en provinciale overheid. Eenheidsstaat betekent dat de nadruk in onze staat ligt op de landelijke overheid en dat de macht van de gemeente en provincie ondergeschikt is aan de macht van de landelijke overheid.
 • Aan welke eigenschappen moet een bedrijf voldoen wil het bij "openbaar bestuur" horen?

  - Het moet een publiekrechtelijke organisatie zijn

  - De financiering moet worden geregeld uit publieke middelen (belastingen etc)

  - De doelstelling is van algemeen maatschappelijk belang

  - Verantwoording aan politieke organen

  - Publiekrechtelijke bevoegdheden: geweld gebruiken

 • good governance model van de VN komt overeen met de volgende dimensies

  • democratie: beginsel van volkssoevereiniteit. bevordert responsiviteit, bestuurlijke instanties moeten opstaan voor maatschappelijke initiatieven en besluitvorming moet doorzichtig en  toegankelijk zijn. 
  • rechtmatigheid: macht moet gecontroleerd en ingeperkt worden. Iedere publieke bevoegdheid moet een wettelijke grondslag hebben. 
  • doeltreffendheid(=haalt het bestuur de doelstellingen) en doelmatigheid(=de doelen moeten met zo min mogelijk middelen worden bereikt):  
  • integriteit: bestuurders mogen niet afwijken van ethische normen
 • Wat is de definitie van besturen/het openbaar bestuur?
  het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen met bindend karakter en een reikwijdte over de gehele maatschappij of grote delen daarvan.
 • waarom is de varieteit aan organisaties een probleem bij het verkennen van het openbaar bestuur?
  er zijn veel organisaties die deel uitmaken van het openbaar bestuur, maar hun dagelijkse werkzaamheden en werkomgeving zijn sterk verschillend. Daarom is het niet eenvoudig om betrouwbare kennis te verzamelen over het openbaar bestuur als geheel. Als je wil begrijpen waarom zij functioneren zoals zij doen dan zul je je moeten verdiepen in organisaties waartoe zij behoren. 
 • Wat zijn de voorwaarden voor "Goed Bestuur"?

  Democratisch (rekening houden met mening burgers), rechtmatigheid (volgens de wet), doelmatigheid (effectiviteit)/doeltreffendheid (mate van doelbereiking), integriteit (onkreukbaar bestuur)

 • wie toets de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidsoptreden?

  Algemene rekenkamer EN  Hoog college van Staat. 

 • Het openbaar bestuur is divers, geef voorbeelden van de diversiteit:


  1. stimuleren of beschermen
  2. verbieden of aan regels binden 
  3. preventief dan weer reactief 
  4. verschaft geld en eist geld op 
  5. verspreid en verbergt info 
  6. bestrijd en gebruikt geweld
 • de verscheidenheid van activiteiten is ook een probleem bij het verkennen van het openbaar bestuur, waarom?
  Er is geen enkel facet van het leven te vinden waar het openbaar bestuur niet direct of indirect invloed op uitoefent. Er zijn ontelbaar veel facetten van het functioneren van de samenleving die we in de loop der tijd als een zaak van algemeen belang (of publieke taak) hebben benoemd. Denk aan paspoorten, uitkeringen, opvoeding, geboorte  etc.
  Hierbij wil het openbaar bestuur sommige zaken: 1.stimuleren of beschermen
  2. verbieden of aan regels binden 3. preventief dan weer reactief 4. verschaft geld en eist geld op 5. verspreid en verbergt info 6. bestrijd en gebruikt geweld
 • Waarom wordt openbaar bestuur ambivalent genoemd?

  Er is vaak een strijd tussen waarden. Voorbeelden:

   

  -          Snel handelen maar toch aan wetten houden. VB bezwaarschriften ongegrond verklaren.

  -          Luisteren naar burgers maar wel binnen grenzen van wat redelijk is. VB criminelenbestrijding.

  -          Kloof verkleinen maar wel onafhankelijk en onkreukbaar blijven. VB wethouder Milieuzaken die oogje toeknijpt bij fabriek die niet aan de eisen voldoet. Goed voor werkgelegenheid maar tegen de regels.

 • New public management?

  overheid moet alleen sturen op hoofdlijnen en op eigen taken. 

 • De verschillende niveaus van het openbaar bestuur benoem ze:
  • Lokaal (de gemeenten)
  • regionaal (de waterschappen, veiligheidsregio's) 
  • provinciaal (de provincies) 
  • nationaal (de regering en departementen) 
  • Europees (de instellingen van de Europese Unie)
  • internationaal (de NAVO en verenigde Naties) 
 • De verschillende niveaus van het openbaar bestuur
  bestuur op verschillende niveaus georganiseerd: Lokaal (de gemeenten), regionaal (de waterschappen, veiligheidsregio's) provinciaal (de provincies) nationaal (de regering en departementen) Europees (de instellingen van de Europese Unie) en internationaal (de NAVO en verenigde Naties) 1 van de moeilijkste  vragen is welke bestuursactiviteiten op welk niveau plaatsvinden en hoe verschillende niveaus met elkaar in verbinding staan.
 • Wat is de ontwikkeling van de Nederlandse staat?

  Geen staat

  1648-1930: nachtwakersstaat

  1930-1973: groei verzorgingsstaat

  1973-2000: van zorgen voor naar zorgen dat

  2000-heden: van government naar governance

 • bestuurlijke vernieuwing (jaren 90)

  overheid moet dichterbij de burger staan en het werktempo moet omhoog. 

 • Wat zijn de kenmerken van openbaar bestuur?
  • reikwijdte van de beslissingen: maatschappij of deel hiervan
  • beslissingen van het OB hebben een bindend karakter voor alle leden vd samenleving op een bepaald grondgebied
  • de naleving van de besluiten kan worden afgedwongen.
 • vage grenzen
  welke personen en organisaties tot het openbaar bestuur horen niet altijd duidelijk. lastig af te bakenen.
 • Wat is governance?

  -      Het geheel van activiteiten van maatschappelijke, politieke en bestuurlijke partijen dat is gericht op beleidsvoering, besturing en controle van (sectoren en facetten) van de samenleving.

 • goverance of netwerkmanagement houdt in...

  dat bestuurders procesmanagers worden: zorgen DAT i.p.v. zorgen VOOR

 • openbaar heeft te maken met?
  reikwijdte van de beslissingen. de maatschappij als geheel of grote delen ervan. de beslissingen van het OB hebben een bindend karakter voor alle leden vd samenleving op een bepaald grondgebied, dit houdt in dat de naleving ervan kan worden afgedwongen.
 • Wat zijn de voorwaarden voor "Goed Bestuur"?
  • Democratisch (rekening houden met mening burgers)
  • rechtmatigheid (volgens de wet)
  • doelmatigheid (effectiviteit)/doeltreffendheid (mate van doelbereiking)
  • integriteit (onkreukbaar bestuur)
 • Aan welke eigenschappen moet een organisatie voldoen wil het onderdeel uitmaken van het openbaar bestuur?
  - Het moet een publiekrechtelijke organisatie zijn
  - De financiering moet worden geregeld uit publieke middelen (belastingen etc)
  - De doelstelling is van algemeen maatschappelijk belang
  - Verantwoording aan politieke organen
  - Publiekrechtelijke bevoegdheden: geweld gebruiken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek
 • M A P Bovens, P ' t Hart, M J W van Twist
 • 9789013042566 or 9013042562

Summary - Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek

 • 1 de wereld van het openbaar bestuur

 • 1.1 de praktijk van het bestuur 1.2 het veelvormige bestuur 1.3 het ambivalente bestuur 1.4 het dynamische bestuur
 • 1.1 de praktijk van het bestuur 1.2 het veelvormige bestuur 1.3 het ambivalente bestuur 1.4 het dynamische bestuur

 • Wat is de wereld van het bestuur?
  Haagse machten in grote gebouwen, verplichte APK-keuring, gemeentehuis Slochteren en Berlaymont in Brussel
 • Vraag
  antwoord
 • Hoe werkt de praktijk van het bestuur?
  heel eenvoudig
 • ldfjglfdlkdfj

  glskdfjfdg

 • Wat is de wereld van het bestuur?

  Haagse machten in grote gebouwen, verplichte APK-keuring, gemeentehuis Slochteren en Berlaymont in Brussel

 • Wat is openbaar bestuur?
  verzameling van partijen binnen en buiten de overheid die zich bezig houden met de inrichting en sturing van de samenleving
 • Het is heel eenvoudig om aantekeningen te maken
 • sdfkjndslfsf

 • Wat voor vraagstukken zijn er aan de orde bij openbaar bestuur?

  Beleidsmatig organisatorisch politiek ethisch juridisch logistiek
 • Openbaar bestuur -> beslissingen en activiteiten die het lot van veel mensen ingrijpend beïnvloeden.
 • testvraag
  test test
 • 1.1 De praktijk van het bestuur

 • Waarom is het openbaar bestuur een even belangrijk als ingewikkeld onderwerp van studie?
  Openbaar bestuur gaat over complexe kwesties en cruciale besluiten die het lot van veel mensen ingrijpend beinvloeden.
  Het doen en laten van het openbaar bestuur is van invloed op:
  -onze gezondheid
  -ons gevoel van veiligheid
  -onze welvaart
  -onze opvoeding
  -onze ontspanning
 • Is dit de vraag?

  Ja en dit is het antwoord.

 • waarom is bestuur in de praktijk zo een belangrijk

  bestuur in de praktijk gaat altijd over moeilijke beslissingen maken over activiteiten en organisaties die vele mensen kunnen treffen.

 • Waarom zijn de vraagstukken van het openbaar bestuur complex?
  Omdat ze op veel gebieden antwoorden moeten geven:
  -beleidsmatig
  -organisatorisch
  -politiek
  -ethisch
  -juridisch
  -logistiek
 • waarom is goed bestuur zo belangrijk?

  het treft mensen en organisaties 

 • Wat impliceert de AANPAAK van COMPLEXE PROBLEMEN van het OPENBAAR BESTUUR?
  Controversiele morele en politieke keuzes en een spanningsvolle aftasting van de grenzen van het nationale en internationale recht
 • Waar is goed openbaar bestuur nog meer van afhankelijk?
  PROFESSIONEEL OPERERENDE en SOEPEL SAMENWERKENDE organisaties.
 • Wat is de praktijk van het bestuur?
  De dagelijkse zaken die bij bestuur komen kijken.
 • 1.2 Het veelvormig bestuur

 • Dit is een boek

 • Semi-overheid is?
  Nier rechtstreeks aan politieke gezagsdragers ondergeschikte publieke organisaties en functionarissen,zoals overheidsbedrijven,zelfstandige bestuursorganen,publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties(PBO-instellingen)adviesorganen en hun personeel
 • Waaruit bestaan OVERHEIDSORGANISATIES?
  Een POLITIEKE LEIDING: gezagsdragers die voor hun functioneren DIRECT of INDIRECT verantwoordeing schuldig zijn aan DEMOCRATISCH GEKOZEN VERTEGENWOORDIGENDE ORGANEN.
  AMBETENAREN: benoemde FUNCTIONARISSEN die ONDERGESCHIKT zijn aan de politieke leiden.
 • wanneer ondekte columbus amerika
  1492
 • waarom moet je rekening houden met problemen binnen het openbaar bestuur als je het gaat bestuderen.

  Dat komt omdat het openbaar bestuur best complex is. Het bestaat namelijk uit verschillende variëteiten van organisaties,verscheidenheid aan activiteiten, verschillende niveaus bij het openbaar bestuur en vage grenzen tussen politiek,bestuur en samenleving.

 • Wat is openbaar bestuur?
  Dit is zowel een synoniem voor de overheid en de staat als dat het besturing (een richting geven en een koers uitzetten) van de maatschappij is.
 • Met welke term wordt de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland vaak aangeduid?
  gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • wie kan het bestuur benoemen

  de ALV in boek 2 BW.

 • waar moet je aan denken bij de titel variëteit aan oraginsaties.

  aan het verschil in werkzaamheden en werkomgeving

 • wat zijn de problemen die ontstaan bij openbaar bestuur?
  -de variëteit aan organisaties
  -de verscheidenheid van activiteiten
  -verschillende niveaus bestuur
  -vage grenzen tussen "politiek", "bestuur" en "samenleving"
 • Variëteit aan organisaties:
  openbaar bestuur bestaat uit veel organisaties. Het is niet eenvoudig om betrouwbare kennis te verzamelen over openbaar bestuur. Het openbaar bestuur heeft vele gezichten die verscholen zitten achter de duizenden organisaties die er deel uitmaken
 • Wat zijn de problemen van het openbaar bestuur?
  De varieteit aan organisaties, de verschiedenheid aan taken en activiteiten, verschillende niveaus van bestuur en vage grenzen tussen politiek,bestuur en samenleving.
 • Wat is het BEDRIJFSLEVEN?
  PARTICULIERE ORGANISATIES met een WINSTOOGMERK (PROFIT)
 • waarom is niet gemakkelijk betrouwbaar kennis te verkrijgen uit de studie over het openbaarbestuur.

  Omdat het openbaarbestuur vele organisatie heeft

 • Overheid
  Politieke gezagsdragers plus ambtelijk apparaat. 

 • Verscheidenheid aan taken en activiteiten
  Al die organisaties zijn overal actief in de samenleving. Er zijn veel facetten van het functioneren van een samenleving die in de loop der tijd als een zaak van algemeen belang hebben genoemd. 
 • ambiguïteit betekent: dubbelzinnigheid

 • Maatschappelijk middenveld is?
  particuliere organisaties met en zonder publieke taken, maar zonder winstoogmerk,zoals politieke partijen,bonden,verenigingen en stichtingen.
 • Waaruit bestaat het OPENBAAR BESTUUR?
  -OVERHEID: POLITIEK en AMBTELIJK APPARAAT
  -SEMI-OVERHEID
 • Wie is Mintzberg?
  Een wetenschapper die vijf vormen van bestuur heeft ontworpen
 • Ambtelijk apparaat
  De aan politieke gezagsdragers en onderschikte organisaties en functionarissen, zoals departementen, provinciale en gemeentelijke diensten en daaraan verbonden ambtenaren.
 • Verschillende niveaus van bestuur
  in het openbaar bestuur zijn er meerdere schaalniveaus .lokaal ( de gemeenten), regionaal ( de veiligheidsregio's) provinciaal (de provincies), nationaal ( de regering en de departementen) Europees ( de instellingen van de EU) internationaal ( de NAVO)
  Nederland heeft een gedecentraliseerde eeheidstaat 
 • decentraliseren betekent: taken overlaten  aan lagere overheden

 • Wat betekent het bindende karakter van het openbaar bestuur?
  Dat de naleving van de beslissingen van het openbaar bestuur kan worden afgedwongen en in laatste instantie met geweld
 • Wat is het bindende karakter van beslissingen van het openbaar bestuur?
  Het BINDENDE KARAKTER van beslissingen van het openbaar bestuur betekent dat ze voor ALLE LEDEN leden van de SAMENLEVING bindend zijn en dat de NALEVING ervan kan worden AFGEDWONGEN.
 • Semi-overheid
  Niet rechtstreeks aan politieke gezagsdragers onderschikte publieke organisaties en functionarissen zoals overheidsbedrijven, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO instellingen) adviesorganen en hun personeel.
 • primaat is: prioriteit,voorrang

 • Waarom kun je moeilijk betrouwbare informatie verzamelen over het openbaar bestuur?
  Er zijn zoveel verschillende organisaties met hun eigen werkzaamheden en werkomgevingen die verschillend zijn
 • De wereld van het openbaar bestuur is een wereld van organisaties, maar waarom bestaat 'het' openbaar bestuur eigenlijk niet?
  Het heeft door de vele en varieteit aan organisaties veel gezichten die verscholen zitten achter de duizenden organisaties die er deel van uitmaken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welk probleem zag Max Weber in Duitsland?
Dat er teveel ambtenaren waren en een gebrek aan krachtig politiek leiderschap
Waarom is er liever geen invloed van de politiek op de uitvoering van beleid? (wilson)
 • Vriendendienstjes
 • omkoping
 • familieleden of vriendjes op belangrijke posities te plaatsen
 • sponsoring
 • begunstiging
Welke scheiding is er tussen politiek en bestuur?
Politiek: beslist, bepaald, om de vier jaar gekozen, voert de wensen van hun kiezers (gedeeltelijk) uit
Bestuur: voer het lopende beleid uit en het nieuwe beleid
Wat zijn kenmerken van een projectmatige organisatievorm?
RAng en hierarchische positie is minder belangrijk, gaat om deskundigheid, ervaring en motivatie, en er is een informele communicatielijn
Voordeel: een minder duidelijke 'baas'.  (projectmanagement)
Wat zijn kenmerken van professionele organisatievorm?
Ingewikkeld werk, gespecialiseerde kennis, veel zelfstandig en erg landurige scholing. Erg ingewikkeld voor leidinggevende wat zij doen. 
Nadeel: soms zo zelfstandig dat de klant vergeten wordt
Wat is een voorbeeld van een bureaucratische organisatievorm?
Grote aantallen, nauwkeurig en opgesplits in steeds kleinere activiteiten (overheid)
Voordeel: eerlijk voorspelbaar en controleerbaar
Wat is het verschil tussen formeel en informeel organisaties?
Formele cultuur: organogram, bevoegdhedendiagram, parafen-route, functieoverzichten, process- en procedures
Informeel: persoonlijke eigenschappen, inspirerend leider, populair en intilligent
WAt is het verschil tussen een structuur en een cultuur?
Structuur: hoe het zou moeten
Cultuur: hoe gaat het er aan toe
Wat kenmerkt een bureaucratie?
 • Een hierargische opbouw
 • een vergaande uitsplitsing van taken
 • een werving op basis van deskundigheid
Wat is de 'span of control'?
Het aantal mensen of organisatie-eenheden dat een manager of ander soort leidinggevende onder zich heeft.