Summary Operationeel personeelsmanagement

-
ISBN-10 9001810128 ISBN-13 9789001810122
284 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Operationeel personeelsmanagement". The author(s) of the book is/are Irene A M Schoemakers, Fons A J Koopmans. The ISBN of the book is 9789001810122 or 9001810128. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Operationeel personeelsmanagement

 • 1.1 4.1 wat is arbeidsmarktcommunicatie?

 • "Arbeidsmarktcommunicatie is het planmatig proces waarbij wordt getracht een directe of indirecte wervings boodschap over te brengen bij potentiële medewerkers en hun beïnvloeders, direct of via een bepaald medium"

   

  arbeidsmarktcommunicatie gaat om het overbrengen van 2 boodschappen:

  1. indirecte wervingsboodschap 

  2. directe wervingsboodschap 

   

  arbeidsmarktcommunicatie kan plaats vinden via advertenties, een wervingsbureau maar ook via een-op-eencontact.  tegenwoordig vind het ook veel plaats via sociale media. 

   

 • 1.1.1 Het vakgebied P&O

 • Operationeel personeelsmanagement: heeft betrekking op de dagelijkse voortgang van het werk v.d. medewerkers. 

  zorgt ervoor dat medewerkers worden geworven, geselecteerd, beloond, opgeleid, ontslagen enz. 

   

  Instroom: werven en selecteren van personeel

  Doorstroom: binden en boeien van personeel

  Uitstroom: vertrek van personeel

   

  Strategisch personeelsmanagement: richt zich veel meer op de ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie als geheel en de gevolgen daarvan voor het personeelsmanagement.

 • Waar gaat het vakgebied P&O over?
  Het vakgebied gaat over mensen, arbeidsmiddelen, arbeidsprocessen en structuren binnen een onderneming.
 • Wat is het vakgebied P&O? 
  Het vakgebied dat gaat over mensen, arbeidsmiddelen, arbeidsprocessen en structuren in een onderneming.
 • Instroom:

  - Personeelsbehoefte en -planning

  - Functieanalyse, -beschrijving en -waardering

  - Arbeidsmarktcommunicatie

  - Werving en wervingsmiddelen

  - Selectie en selectiemiddelen

  - Testen van de nieuwe medewerker

  - Introductie nieuwe medewerker

   

 • Wat is operationeel management?
  Operationeel management heeft betrekking op de dagelijkse voortgang van het werk van de medewerkers. 
 • Wat is strategisch personeelsmanagement?
  Strategische personeelsmanagement richt zich veel meer op de ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie als geheel en de gevolgen daarvan voor het personeelsmanagement.
 • 1.1.2 Veranderingen op de arbeidsmarkt

 • Waarom kunnen conjunctuur en arbeidsmarkt niet los van elkaar gezien worden?

  In tijden van economische voorspoed:

  - wordt er veel geproduceerd

  - is er behoefte aan personeel

  - is de arbeidsmarkt vaak ' overspannen' (te weinig gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen)

  Wanneer het slechter gaat met de economie:

  - komen er minder orders binnen bij bedrijven

  - is er vaak een overcapaciteit aan personeel binnen een bedrijf

  - faillissement en massaontslagen zijn het gevolg

  - menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt neemt toe -> 'ontspannen' arbeidsmarkt

 • Wat voor invloed heeft conjunctuur op de arbeidsmarkt?
  In tijden van economische voorspoed wordt er door veel bedrijven veel geproduceerd en daardoor neemt de werkgelegenheid toe en het aantal werklozen af. Er is dan veel behoefte aan personeel.
 • Wat is de relatie tussen conjunctuur en arbeidsmarkt?
  - Economische voorspoed -> grote productie -> werkgelegenheid neemt toe -> te weinig gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de vraag van bedrijven te voldoen ('overspannen' arbeidsmarkt).
  - Economische neergang -> lage productie -> overcapaciteit aan personeel -> ontslagen en faillissementen ('ontspannen arbeidsmarkt').
 • Waarom is het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid belangrijk?

  Nederland vergrijst in snel tempo. Wanneer je geen aandacht geeft aan de oudere beroepsgroep ga je te maken krijgen met een personeelstekort. De gevolgen van vergrijzing wordt versterkt door een afname van het aantal twintigers, 'ontgroening'. Deze daling heeft een remmend effect op de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. Het nog maar de vraag of de arbeidsparticipatie van ouderen, vrouwen, allochtonen, langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten voldoende kan zijn om de tekorten aan afstuderenden en schoolverlaters in de toekomst op te vangen.

 • Wat is vergrijzing?
  Het percentage ouderen neemt toe.
 • Hoe gaat de samenstelling van de beroepsbevolking op termijn verlopen?

  De potentiële beroepsbevolking staat op het punt te gaan krimpen (nu: 10 mln 20-65jr; in 2040 9 mln)

  Aandeel ouderen binnen de beroepsbevolking gaat stijgen vanwege verhoging pensioenleeftijd (nu 65+: 26/100; 2040 49/100)

  Door uitstroom van ouderen zal er meer vraag komen naar buitenlandse arbeidskrachten (nu: 21%; 2060 >30%)

  De vraag naar hoogopgeleiden overstijgt vooralsnog het aanbod (door technologische ontwikkelingen). Deze trend zal zich in de toekomst voortzetten volgens CPB.

   

   

 • Wat is ontgroening?
  De afname van het aantal jongeren (twintigers).
 • Wat zijn de gevolgen voor P&O?

  De P&O'er zal veel actiever moeten zijn:

  - het instroombeleid moet anticiperen op het tekort aan gekwalificeerde jongeren

  - bij het doorstroombeleid moet worden ingespeeld op omstandigheden waarin ouderen optimaal kunnen blijven functioneren

  - bij het uitstroombeleid zal er meer geluisterd moeten worden naar vertrekkende werknemers om zo beter de knelpunten in de organisatie te kunnen ontdekken

 • Hoe groot is de Nederlandse beroepsbevolking?
  - Tussen nu en 2040 zal de potentiële beroepsbevolking afnemen van 10 naar 9 miljoen.
  - Het aantal ouderen binnen de potentiële beroepsbevolking zal stijgen naar 49/100 leden in 2040.
  - Het aantal allochtonen binnen de beroepsbevolking gaat stijgen naar 30% in 2060.

 • Hoe zit het met opleidingsniveau van de Nederlandse werknemer?
  - Het aantal mensen dat alleen basisonderwijs heeft genoten is afgenomen.
  - Het aantal hoogopgeleiden is toegenomen, maar de vraag naar hogeropgeleiden is nog sterker gegroeid. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waar krijg je in het vakgebied P&O mee te maken?
11
Wat is operationeel management?
10
Wat is strategisch management?
10
Waarom kunnen conjunctuur en arbeidsmarkt niet los van elkaar gezien worden?
10
Page 1 of 60