Summary Opleiding Schuldhulpverlening NEN 8048

-
344 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Opleiding Schuldhulpverlening NEN 8048

 • 1 Wegwijzer Opleiding shv NEN 8048

 • uit welke examens bestaat de opleiding?
  1. SHV I
  2. SHV 2
  3. SHV 3
  4. praktijk assessment
 • Welke competenties horen bij het intakegesprek? 5
  1. op professionele wijze gesprek voeren en leiden
  2. financiële situatie van cliënt inventariseren, analyseren en op basis daarvan PVA maken 
  3. klantgerichte werkhouding
  4. signalen van cliënt kunnen herkennen, analyseren en hierop inspelen
  5. bekend zijn met WSNP om client over verzoekprocedure te kunnen informeren en belangrijkste gevolgen toelating kunnen benoemen
 • Wat houdt een klantgerichte werkhouding in? 6
  1. actief zoeken naar wensen / behoeften
  2. mogelijkheden voor de klant
  3. houding van zorg voor de ander
  4. op respectvolle wijze met klant omgaan
  5. opvangen emoties klant
  6. eerlijk, duidelijk, inlevend
 • Waarover gaat SHV 1 met name? 9
  1. aanmelding
  2. intake
  3. crisisinterventie
  4. informatie & advies
  5. verwijzing naar derden
  6. opstarten van WSNP
  7. stabilisatie
  8. duurzame financiële dienstverlening (DFD)
  9. budgetbeheer
 • Waarover gaat SHV 2 met name? 5
  1. stabilisatie
  2. budgetbeheer
  3. betalingsvoorstel (herfinanciering, betalingsregeling)
  4. schuldregeling (saneringskrediet, schuldbemiddeling)
  5. nazorg
 • Waarover gaat SHV 3 met name? 4
  1. communicatie
  2. (budget-) coaching
  3. informatie en advies
  4. nazorg
 • Welke onderwerpen zijn behandeld m.b.t. belastingen? 4
  1. het boxenstelsel
  2. het begrip partnerregeling
  3. persoonsgebonden aftrek
  4. de eigen woningregeling
 • 2.1 context van de schuldhulpverlening

 • uit welke facetten bestaat schuldhulpverlening?
  • begeleiden en ondersteunen van mensen met schulden om met hen oplossing te vinden voor ontstane situatie
  • voorkomen van terugval
  • onderzoeken van oorzaken 
  • nemen van preventieve maatregele
  • oorzaken en preventie staan centraal
 • 2.1.1 verschillende factoren

 • Welke factoren onderscheidde Haster (2013) binnen de context waarbinnen de oorzaken van het ontstaan van schulden liggen? 4
  1. de complexiteit van de huidige samenleving
  2. consumentisme / drang om te consumeren
  3. de kredietsamenleving
  4. reclame als niet te vermijden verschijnsel


  Deze factoren beïnvloeden elkaar daarnaast ook onderling
 • 2.1.2 integrale aanpak schuldhulpverlening

 • Bij integrale benadering schuldenproblematiek, werkt een organisatie voor shv tegelijkertijd aan
  • de oplossing van schulden (financieel-technisch)
  • de oorzaken of gevolgen (psychosociaal) van de problematische schuldensituatie
  • aandacht voor preventie is daarbij van groot belang
  • gedragsverandering
 • Wat streeft de integrale aanpak na?
  een alles omvattende aanpak van een problematische schuldensituatie door een bundeling en inzet van alle deskundigheden die daarvoor nodig zijn.

  Een (al dan niet intern) netwerk met andere hulp- en dienstverleners is hierbij dus van belang.
 • 2.1.3 organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

 • Welke organisaties zijn betrokken bij schuldhulpverlening? 5
  1. gemeentelijke kredietbanken (alias stadsbanken)
  2. instanties voor maatschappelijk werk
  3. gemeentelijke instanties
  4. particuliere organisaties
  5. ketenpartners van de schuldhulpverlening
 • Wat is een gemeentelijke kredietbank? Wat weet je daar verder over?
  • zijn echte banken
  • gemeentelijke instellingen
  • houden zich naast shv ook bezig met sociale kredieten (consumptief, voor lage inkomens)
  • voeren budgetbeheer uit 
  • verstrekken saneringskredieten
  • zijn er nog ong. 20, verenigd in NVVK
 • Wat is de rol van maatschappelijk werk in shv?
  Psychosociaal
 • Welke ketenpartners van de shv ken je? 10
  1. GGZ
  2. Maatsch.werk
  3. verslavingszorg
  4. LdH
  5. Formulierenbrigades
  6. Reclassering
  7. bureaus voor budgetbeheer en bewindvoering
  8. instanties voor begeleid wonen
  9. ouderenzorg
  10. sociaal raadslieden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Deelcompetenties van formuleren en rapporteren? 6
 1. correct formuleren
 2. nauwkeurig en volledig rapporteren
 3. structuur aanbrengen
 4. vlot en bondig formuleren
 5. aantrekkelijk en boeiend formuleren
 6. communicatie op de ontvanger(s) richten
Waar in de wet is de BVV vastgelegd?
In wetboek van  burgerlijke rechtsvordering, artikel 475 d (Rv 475d)
waarop geld een beslagverbod? 7
 • bijzondere bijstand
 • toeslagen (zie uitzonderingen)
 • kinderbijslag
 • IIT
 • Stufie
 • tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten
 • onkostenvergoeding voor ambtenaren (en anderen in loondienst)
Waarvan moet de shver ter afsluiting van de aanmelding de client op de hoogte stellen? 4
 1. de voor de client van toepassing zijnde volgende stappen in het shv proces
 2. de verwachte wachttijd tot aanvang van de intake, max 4 weken
 3. adequate info over verwerken persoonsgegevens
 4. evt toesturen van bijbehorende formulieren
Wat moet tijdens de aanmelding door de shver bepaald worden? 2
 1. of er sprake is van een crisissituatie
 2. of er sprake is van een problematische schuld, financiële problemen en/of financiële zorg
Wat moet de shver minimaal registreren tijdens de aanmelding? 5
 1. naam en functie van de aanmelder (kan bv ook familielid zijn)
 2. NAW-gegevens van de cliënt
 3. datum van aanmelding
 4. reden van aanmelding
 5. naam van degene bij de shv-organisatie die de aanmelding in behandeling neemt
Wat geldt tav KGB?
 • alleenstaande ouders krijgen doorgaans meer KGB
 • ook met inkomen boven 46/m in 2018 nog als alleenstaande ouder recht op KGB
 • in 2018 had ouder met toeslagpartner en 1 kind vanaf gezamenlijk inkomen hoger dan 20/m al minder recht op kgb
 • bij bovenstaande en 2 kinderen geldt hetzelfde vanaf 23/m
 • bij vermogen hoger dan 113.425,= van 1 van de toeslagpartners geen recht op kgb
 • bij gezamenlijk vermogen hoger dan 143.415,= idem 
  (in beide laatste gevallen is dit gelijk aan heffingsvrij vermogen uit box 3 + 83.415,=)
Welke kindregelingen van voor 2015 worden door het KGB vervangen?
 • de aanvulling op minimumuitkering door gemeente, de SVB of UWV
 • de alleenstaande ouderkorting
Wie hebben er recht op KGB?
Alleen personen die recht hebben op kinderbijslag, of die in belangrijke mate voorzien in het levensonderhoud van kinderen van 16 of 17 jaar waarvoor geen kinderbijslag wordt ontvangen.
Wat is het KGB?
een inkomensafhankelijke bijdrage voor de koste nvan kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.