Summary Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie

-
ISBN-10 9046902684 ISBN-13 9789046902684
552 Flashcards & Notes
83 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie". The author(s) of the book is/are Marga Burggraaff Huiskes in samenw Geraldien Blokland. The ISBN of the book is 9789046902684 or 9046902684. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie

 • 1.2.4 Opvoedingsondersteuning en pedagogische preventie

 • Welke definitie voor pedagogische preventie wordt gebruikt in het programma van O&O (Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering van het NIZW (1998))?

  Pedagogische preventie is die vorm van preventie die zich richt op het terrein van opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

 • Welke vormen van pedagogische preventie zijn er?

  1. Opvoedingsondersteuning - ondersteuning van het opvoedingsproces.
  2. Ontwikkelingsstimulering - ondersteuning van het ontwikkelingsproces van kinderen en jongeren.
  3. Omgevingsfactoren beïnvloeden - interventies ten aanzien van de sociale en pedagogische omstandigheden in de directe leefomgeving van ouders en kinderen.

  ZIE OOK CIRKELMODEL pag. 21 -> Dimensies van O&O

 • 2.1.1 Inleiding

 • Welke theorieën vormen een basis voor activiteiten in de opvoedingsondersteuning?
  1. Het transactionele ontwikkelingstheorie
  2. De balans theorie
  3. De levenslooptheorie
  4. Een theoretische continuüm van gewone opvoedingsvragen tot problematische opvoedinsstituaties.
  5. De sociale steun bij opvoedingsondetsteuning

 • 2.1.2 De transactionele ontwikkelingstheorie

 • Wat is opvoeding?
  Opvoeding is een menselijke interactie die kind en opvoeders gezamenlijk vormgeven. 
 • Wat is vocaliseren?
  Het spontaan geluiden maken van jonge kinderen en brabbelen. 
 • 2.1.5 De theorie van het continuüm van 'gewone opvoedingsvragen' tot problematische opvoeingssituaties

 • Wat beschreven Kousemakers en Timmers-Huigens?
  In opvoedingsmoeilijkheden kunnen onderscheiding aangebracht worden, de mate van beleefde zwaarte, respectievelijk beleefde ernst. 
  Het wordt beschreven als liggende op een continuüm, een doorgaande lijn.
 • 2.1.6 Socialestuentheorie en empowermenttheorie

 • Wat is een opvoedingscompetentie?
  Als een ouder over voldoende vaardigheden beschikt om de taken waarvoor zij of hij in de opvoeding wordt gesteld, te vervullen. 
 • Wat heeft invloed op opvoedingscompetenties?
  De opvoedingsconditie binnen het gezin, de woonomgeving, de opvoedingsconditie in de wijdere leefomgeving, werk en sociaal netwerk, 
 • Sociale steun kun je onderscheiden in?
  Persoonsgerichte sociale steun en sitatiegerichte sociale steun. 
 • Wat is steun?
  Steun is geen voorwerp maar een proces, een feedbackproces. Steun kan niet log gezien worden van een relatie. 
 • Vormen van persoonsgerichte sociale steun:
  • cognitieve steun (informatie, advies en feedback)
  • emotionele steun (meevoelen, troosten en luisteren)
  • waarderingssteun (waardering, respect tonen)
  • psychologische steun (een gevoel van erbij te horen geven)
 • Vormen van situatiegerichte steun:
  • materiële steun
  • praktische steun
  • sociale en maatschappelijke invloed aanwenden
 • 2.3.1 Opvoedingsomgeving

 • Wat is opvoedingsomgeving?
  De opvoedingsomgeving is de context waar kind en gezin in leven. De opvoedingsomgeving speelt een rol bij de opvoeding. 
 • Wat is systeembenadering?
  Systeembenadering is een systeem van kind, gezin en naaste omgeving. In dit systeem kunnen diverse zaken elkaar beïnvloeden. 
 • 3.2.4 Signalering bij specifieke problematiek

 • Wat zijn signaleringslijsten?
  Dit zijn lijsten gebaseerd op onderzoeksgegevens. De lijsten zijn een hulpmiddel voor professionals om meer zekerheid te krijgen of je eventueel met dat specifieke probleem te maken hebt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waardoor gaat de opvoeding niet altijd vanzelf?
In verschillende ontwikkelingsfasen van een kind wordt een ouder geconfronteerd met vragen (bijvoorbeeld: moet mijn kind (peuter) niet al gaan lopen?)
Welke beleidsniveaus zijn er vanaf november 2010?
Landelijk integraal beleid voor jeugd en gezin door het ministerie
Provincie heeft de taak om jeugdzorg/hulpverlening goed te organiseren, in elke provincie een bureau Jeugdzorg.
Gemeenten verantwoordelijk voor het lokale integrale jeugdbeleid (als keten), zoals onderwijs, welzijn en opvoedingsondersteuning. Ingang vaak Centrum van Jeugd en Gezin of huisarts
Welk continuüm is er in ouderbegeleiding?
Voorlichting en advisering, ondersteuning, praktische begeleiding, oudertraining, mediatietherapie (gedragstherapie voor kind die via ouders verloopt), therapie voor ouderschap en systeemgerichte ouderbegeleiding
landelijke voorzieningen zijn bedoeld voor ?
doelgroepen met een dermate specialistische problematiek dat het draagvlak en het bereik van regionale aanpak te klein is.
Wat doet de Raad van Kinderbescherming?
Onderzoek naar opvoedsituaties waarvan vermoed wordt dat ze bedreigend zijn voor jeugdigen en kinderrechter adviseren. Indien nodig dient de raad verzoek tot kinderbeschermingsmaatregel in bij officier van justitie. De kinderrechter doet de civielrechtelijke uitspraken en laat vonnissen in het kader van jeugdbescherming uitvoeren, stelt gezinsvoogd aan, die bekijkt hoe vonnis het beste kan worden uitgevoerd
Welke justitiele maatregelen kan een kinderrechter afdwingen? (2)
Gezag beperken door ondertoezichtstelling
Ouders gezag ontnemen (ontheffing ouderlijke macht)
onder residentiële voorzieningen zijn er: (7)
1. observatietehuizen, bedoeld om een diagnose te stellen en op basis daarvan behandeling te kiezen. 
2. tehuizen voor opvoeding en verzorging in leefgroepen
3. gezinshuizen in een zo normaal mogelijke leef- en gezinssituatie
4. tehuizen voor buitengewone behandeling met relatief ernstige psychosociale gedragsproblematiek.
5. medische kindertehuizen voor kinderen van wie de lichamelijke en geestelijke gezondheid in gevaar is
6. pedologische instituten die i.s.m universiteit onderzoek doen en hulpverlening verzorgen
7. centra voor crisisopvang en interventie voor jeugdigen in een acute crisissituatie.
bij residentiële hulp is het kind uit het gezin geplaatst. deze hulp is er in 2 verschillende vormen:
1. pleegzorg
2. residentiële voorzieningen
voorzieningen op het terrein va ambulante jeugdhulp zijn (5):
1. praktische pedagogische thuishulp (PPT) of Hulp aan huis. hier wordt geprobeerd om in het dagelijks leven van het gezin de problemen het hoofd te bieden.
2. begeleid kamerwonen. een jongere die niet meer bij ouders wil/kan wonen maar nog niet zelfstandig kan wonen.
3. Veilig thuis. vroegere AMK( advies en meldpunten kindermishandeling)
4. Jeugdsecties van regionale instellingen voor ggz
5. Bureaus Jeugdzorg
participatie van ouders is van belang zodat er vraaggericht gewerkt kan worden. Welke 3 vormen van participatie zijn er voor hen?
In het onderwijs
In de hulpverlening
In de opvoedingsondersteuning