Summary Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie

-
ISBN-10 9046902684 ISBN-13 9789046902684
552 Flashcards & Notes
83 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie". The author(s) of the book is/are Marga Burggraaff Huiskes in samenw Geraldien Blokland. The ISBN of the book is 9789046902684 or 9046902684. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie

 • 1 Opvoedingsondersteuning en pedagogische preventie

 • de opvoedingsstijl van ouders is bepalend voor de ontwikkelingskansen die een kind krijgt.
  ja
 • Jochem slaat en schopt zijn moeder. er is hier sprake van 'opvoedingscrisis'
  ja
 • het bijsturen van het gedrag van een kind is een opvoedingstaak
  ja
 • als opvoeder kun je kindangsten bij kinderen voorkomen.
  nee
 • pasgeboren baby's hebben nog geen interactie met hun omgeving
  nee
 • de draagkracht en draaglast van ouders is bepalend voor het adviesgesprek
  ja
 • huilen is voor baby's een vorm van communicatie
  ja
 • Volgens Caplan (1964) tracht men met tertiaire preventie de prevalentie van problemen in een gemeenschap te verminderen.

  nee
 • Het opbouwen van een veilige hechting met de ouders is een voorbeeld van een ontwikkelingsopgave.

  ja
 • Met het begrip 'veerkracht' wordt binnen het competentiemodel het volgende bedoeld: individuele eigenschappen die ervoor zorgen dat een persoon zich succesvol aanpast ondanks tegenslagen en risico's.

  ja
 • Bij draagkracht van ouders gaat het om de mate waarin ouders de opvoeding aankunnen en de manier waarop ze de opvoeding beleven
  ja
 • volgens het model van Belsky heeft een huwelijksrelatie invloed op de opvoedingssituatie
  nee
 • bij een autoritaire opvoeding hanteert de opvoeder externe controle
  ja
 • bij een permissieve opvoeding geeft de ouder veel steun aan het kind.
  nee
 • Maikel is 18 maanden oud en is bang om te gaan slapen. zijn angst is normaal in deze ontwikkelingsfase van het zelfbewustzijn
  ja
 • vanuit het sociaal-emotioneel ontwikkelingsstandpunt bezien is hechting een omgevingsfactor
  ja
 • een signaleringslijst geeft een één-duidige verklaring voor probleemgedrag
  nee
 • het competentiemodel gaat uit van invloed van beschermende en bedreigende factoren
  ja
 • in het balansmodel staat de draaglast van ouders los van hun draagkracht
  nee
 • een risicofactor voor opvoedingsproblemen is een groot gezin
  ja
 • er zijn geen gedragsmatige verschillen tussen pasgeboren jongens en pasgeboren meisjes
  nee
 • aan 'bang-zijn' zitten positieve aspecten - een kind leert erdoor om te gaan met angsten en goed te reageren in gevaarlijke situaties
  ja
 • Janneke is 8 weken en drijft haar ouders tot waanzin omdat ze 2 uur per dag huilt. op het consultatiebureau zal Janneke door de professional worden betiteld als huilbaby
  nee
 • de verbale en non-verbale communicatie komt overeen. er is sprake van een incongruente boodschap
  nee
 • de vader van Sven reageert geïrriteerd omdat hij niet op zijn beurt wacht. gezien de leeftijd van Sven is de irritatie onterecht, omdat kinderen pas vanaf ong. 6 jaar in staat zijn om adequaat beurten te geven en nemen.
  ja
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt uitsluitend bepaald door persoonlijkheidsfactoren en gezinsfactoren
  nee
 • hechting komt tot stand door een combinatie van persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren
  ja
 • de term temperament wordt alleen gebruikt bij kinderen met lichte gedragsproblemen.
  nee
 • om voor professionele opvoedingsondersteuning in aanmerking te komen is een indicatie van bureau Jeugdzorg nodig
  nee
 • het consultatiebureau biedt opvoedingsondersteuning aan
  ja
 • ouders zijn verplicht om opvoedingsondersteuning van het consultatiebureau te accepteren, als er sprake is van opvoedingsnood bij kinderen tussen 0 en 4 jaar.
  nee
 • de empowerment houdt in: de kennis en daadkracht van de professional bepaalt of het gegeven advies opgevolgd wordt.
  nee
 • één van de taken van kraamzorg is opvoedingsondersteuning
  ja
 • gerrit (8 jaar) speelt winkeltje met zijn vader. ze spelen met echt geld. volgens de transactionele ontwikkelingstheorie ontwikkelt Gerrit met dit fantasiespel zijn cognitieve vermogens.
  nee
 • het huilgedrag van een baby van twee maanden valt onder de ontwikkelingsopgave autonomie
  nee
 • ouders zijn deskundig en zelf in staat om oplossingen te bedenken die passen bij hun situatie. dit is een uitgangspunt van de empowermenttheorie
  ja
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waardoor gaat de opvoeding niet altijd vanzelf?
In verschillende ontwikkelingsfasen van een kind wordt een ouder geconfronteerd met vragen (bijvoorbeeld: moet mijn kind (peuter) niet al gaan lopen?)
Welke beleidsniveaus zijn er vanaf november 2010?
Landelijk integraal beleid voor jeugd en gezin door het ministerie
Provincie heeft de taak om jeugdzorg/hulpverlening goed te organiseren, in elke provincie een bureau Jeugdzorg.
Gemeenten verantwoordelijk voor het lokale integrale jeugdbeleid (als keten), zoals onderwijs, welzijn en opvoedingsondersteuning. Ingang vaak Centrum van Jeugd en Gezin of huisarts
Welk continuüm is er in ouderbegeleiding?
Voorlichting en advisering, ondersteuning, praktische begeleiding, oudertraining, mediatietherapie (gedragstherapie voor kind die via ouders verloopt), therapie voor ouderschap en systeemgerichte ouderbegeleiding
landelijke voorzieningen zijn bedoeld voor ?
doelgroepen met een dermate specialistische problematiek dat het draagvlak en het bereik van regionale aanpak te klein is.
Wat doet de Raad van Kinderbescherming?
Onderzoek naar opvoedsituaties waarvan vermoed wordt dat ze bedreigend zijn voor jeugdigen en kinderrechter adviseren. Indien nodig dient de raad verzoek tot kinderbeschermingsmaatregel in bij officier van justitie. De kinderrechter doet de civielrechtelijke uitspraken en laat vonnissen in het kader van jeugdbescherming uitvoeren, stelt gezinsvoogd aan, die bekijkt hoe vonnis het beste kan worden uitgevoerd
Welke justitiele maatregelen kan een kinderrechter afdwingen? (2)
Gezag beperken door ondertoezichtstelling
Ouders gezag ontnemen (ontheffing ouderlijke macht)
onder residentiële voorzieningen zijn er: (7)
1. observatietehuizen, bedoeld om een diagnose te stellen en op basis daarvan behandeling te kiezen. 
2. tehuizen voor opvoeding en verzorging in leefgroepen
3. gezinshuizen in een zo normaal mogelijke leef- en gezinssituatie
4. tehuizen voor buitengewone behandeling met relatief ernstige psychosociale gedragsproblematiek.
5. medische kindertehuizen voor kinderen van wie de lichamelijke en geestelijke gezondheid in gevaar is
6. pedologische instituten die i.s.m universiteit onderzoek doen en hulpverlening verzorgen
7. centra voor crisisopvang en interventie voor jeugdigen in een acute crisissituatie.
bij residentiële hulp is het kind uit het gezin geplaatst. deze hulp is er in 2 verschillende vormen:
1. pleegzorg
2. residentiële voorzieningen
voorzieningen op het terrein va ambulante jeugdhulp zijn (5):
1. praktische pedagogische thuishulp (PPT) of Hulp aan huis. hier wordt geprobeerd om in het dagelijks leven van het gezin de problemen het hoofd te bieden.
2. begeleid kamerwonen. een jongere die niet meer bij ouders wil/kan wonen maar nog niet zelfstandig kan wonen.
3. Veilig thuis. vroegere AMK( advies en meldpunten kindermishandeling)
4. Jeugdsecties van regionale instellingen voor ggz
5. Bureaus Jeugdzorg
participatie van ouders is van belang zodat er vraaggericht gewerkt kan worden. Welke 3 vormen van participatie zijn er voor hen?
In het onderwijs
In de hulpverlening
In de opvoedingsondersteuning