Summary Orgaansystemen

330 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Orgaansystemen

 • 1 Hart en vaten, HC 1&2

 • Uit welke combinatie bestaat de elektrochemische gradiënt?
  De concentratiegradiënt en de elektrische gradiënt
 • Wat is een evenwichtspotentiaal?
  De membraanpotentiaal die de elektrochemische gradiënt precies tegenwerkt
 • Hoe bereken je de evenwichtspotentiaal van een ion?
  Met de Nernst vergelijking: Eion = 61/z x log([ion]out/[ion]in)
  Waarbij Z de lading is van het ion
 • Wat zijn de evenwichtspotentialen van natrium en kalium? Wat is hiervan het gevolg?
  Kalium -90 mV, natrium +60 mV. Het gevolg is dat kalium, wat normaal de cel uit wil er voldoende in blijft en natirum wat normaal de cel in wil er voldoende uit blijft
 • Wat houdt de rustpotentiaal precies in?
  De elektrische gradiënt tussen ECF en ICF
 • Hoe wordt de rustmembraanpotentiaal bepaald?
  Door lading ECF als 0 te nemen en lading ICF dan relatief daarvan te pakken
 • Wat is de rustmembraanpotentiaal van menselijke cellen?
  -70 mV
 • Waarom ligt de membraanpotentiaal van cellen meer richting die van kalium dan van natrium?
  Omdat Pk, de permeabiliteit van de cel voor kalium, groter is dan Pna, de permeabiliteit voor natrium
 • Met welke formule kan je de membraanpotentiaal van een cel berekenen?
                          Pk[K+]out + PNa[Na2+]out+PCl[Cl-]in
  Vm = 61 x log------------------------------------------------
                            Pk[K+]in + PNa[Na2+]in+PCl[Cl-]out
 • Hoe zorgen ionen voor elektrische signalen?
  Ionbewegingen, die worden veroorzaakt door het wel of niet openen van ionkanalen, veroorzaken elektrische signalen
 • Welke drie typen ionkanalen zijn er?
  1. Mechanically gated kanalen
  2. Ligand gated kanalen
  3. Voltage gated kanalen
 • Welke twee factoren bepalen hoe snel ionen door een geopend ionkanaal gaan? Wat is het effect van elke factor?
  De current flow is evenredig met het potentiaalverschil V en omgekeerd evenredig met de weerstand van het systeem R
 • Uit welke twee componenten bestaat de weerstand die aanwezig is over ionkanalen?
  De weerstand van de membraan: Rm en intracellulaire weerstand Ri
 • Wat is een graded potentiaal?
  Een signaal dat over een korte afstand loopt, maar kracht verliest naarmate ze verder komen door het lekken van ionen en weerstand
 • Wat is een actiepotentiaal?
  Een korte, grote depolarisatie die lange afstanden af kan leggen zonder kracht te verliezen
 • Welke stap in de actiepotentiaal van een skeletspier hoort bij welk nummer in de volgende afbeelding? Benoem ze allemaal
  1. Rustmembraanpotentiaal
  2. Depolarisatie stimulus
  3. Membraan depolariseert tot threshold (th). Door de depolarisatie gaan de voltage gated Na en K kanalen open
  4. Door snelle Na instroom depolariseert de cel
  5. De Na kanalen gaan weer dicht, de K kanalen gaan nu open
  6. K stroomt de celuit
  7. De K kanalen blijven iets te lang open en zorgen voor hyperpolarisatie van de cel
  8. De K kanalen gaan dicht
  9. De cel keert terug naar rustmembraanpotentiaal en de rust ion permeabiliteit
 • Hoe gaan de natrium kanalen precies open in skeletspieren?
  Ze hebben 2 poortjes: activation en inactivation gates. Beide reageren op depolarisatie, maar activation doet dit sneller dus het kanaal gaat open. Na een tijdje reageert ook inactivation waardoor deze weer dicht gaat. Tijdens de repolarisatie gaat de inactivation gate weer open en de activation gate weer dicht, omdat de depolarisatie stiumulus weg
 • Wat is de absoluut refractaire periode?
  Hierin is de inactivation gate van de Na kanalen dicht, waardoor de excitabiliteit van de cel 0 is en de threshold van de kanalen oneindig hoog. Er kan hierdoor geen nieuwe actiepotentiaal ontstaan
 • Wat is de relatief refractaire periode?
  In deze periode is van sommige Na kanalen de inactivation gate weer open, waardoor deze weer gestimuleerd kunnen worden. Bij een sterke stimulus kan hier weer een nieuwe actiepotentiaal komen
 • Welke twee soorten hartspiercellen zijn er?
  Contractiele cellen en pacemkaer/autoritimische cellen
 • Wat is de pacemaker potentiaal van de autoritmische cellen?
  De potentiaal begint -60 mV en wordt steeds positiever, waardoor de actiepotentialen spontaan kunnen ontstaan
 • Wat zijn If kanalen?
  Ook wel funny channels, die steeds permeabeler zijn voor Na en K naarmate de cel negatiever geladen is
 • Benoem de situatie bij elk nummer in de volgende afbeelding.
  1. If kanalen zijn permeabel voor Na en K. Hoe negatiever de cel, hoe permeabeler de kanalen. Bij een negatieve potentiaal geldt: Na gaat de cel in -> K gaat de cel uit -> depolarisatie
  2. Door de geleidelijke depolarisatie gaan sommige Ca kanalen open, waardoor meer depolarisatie optreedt en de Vm de threshold van -40 mV nadert. De If kanalen gaan nu langzaam dicht
  3. Bij de threshold gaat er een ander type voltage gated Ca-kanalen open, waardoor er snelle Ca influx is. Dit leidt tot snelle depolarisatie
  4. Bij de piek sluiten de Ca-kanalen en gaan de langzame K kanalen open. Hierdoor begint de cel met repolariseren
  5. Als de cel bij -60 mV komt gaan de K kanalen weer dicht en gaan de If kanalen weer langzaam open door de negatieve Vm
 • Wat is er bijzonder aan de refractaire periode van autoritmische cellen?
  Bij normale functionering is deze niet relevant
 • Benoem in de volgende afbeelding de situatie bij elk cijfer, wat is het type cel?
  Contractiele hartspiercellen
  1. Rust, Vm = -90 mV omdat de kaliumgeleidbaarheid heel hoog is
  2. Via gap junctions komt er een depolarisatie signaal in de cel. Voltage-gated Na kanalen gaan open en er komt een snelle depolarisatie
  3. Bij +20 mV gaan door de inactivation gate de Na kanalen dicht
  4. Door de K kanalen komt er een korte repolarisatie
  5. Ca kanalen zijn heel langzaam en reageren nu pas op de depolarisatie stimulus. Ze gaan open en zorgen voor Ca-influx. De snelste K kanalen gaan nu alweer dicht. Door de Ca influx en de verlaging van de K efflux komt er een plateau
  6. Ca kanalen gaan dicht en de langzame K kanalen gaan open. Er komt een snelle repolarisatie
 • Wat is het nut van het plateau bij de membraanpotentiaal van de contractiele cellen?
  De contractie eindigt hierdoor op hetzelfde moment als de refractaire periode. Hierdoor kan er niet een nieuwe actiepotentiaal ontstaan tijdens de refractaire periode, waardoor de hartspier nooit last krijgt van tetanus of summatie
 • Welke zeven stappen zorgen voor de excitatie/contractie koppeling?
  1. Actiepotentiaal komt van nabijgelegen cel
  2. Er stroomt een klein beetje Ca de cel in via T-tubuli
  3. Ca in cytosol zorgt ervoor dat RvR kanalen in het SR open gaan
  4. RvR kanalen laten Ca voorraad uit het SR het cytosol in. Positieve feedback, de calcium spark wordt een calcium signaal
  5. Ca bindt troponine, waardoor contractie plaats gaat vinden
  6. Ca laat los van troponine, relaxatie treedt op
  7. Ca gaat terug in SR met SERCA (ATPase, want tegen concentratie in), Ca gaat de cel uit met NCX (3 Na de cel in, Ca de cel uit, Na-gradiënt blijft normaal door Na-K pomp)
 • Waarvan is acetylcholine een effector en waarop heeft het effect?
  Het parasympatische zenuwstelsel, heeft effect op de muscarine receptoren van de autoritmische cellen
 • Wat is het effect van acetylcholine?
  Het zorgt ervoor dat de permeabiliteit voor K toeneemt, en voor Ca afneemt. Hierdoor hyperpolariseert de cel, dus wordt de threshold minder snel bereikt. Daarnaast treedt er minder depolarisatie op, omdat je minder Ca in de cel krijgt. De hartslag gaat hierdoor langzamer
 • Waarvan is noradrenaline een effector en waarop heeft het effect?
  Van het sympatische zenuwstelsel. Het werkt op de beta 1 receptoren van de autoritmische cellen of contractiele cellen
 • Wat is het effect van noradrenaline op autoritmische cellen?
  De permeabiliteit van If kanalen voor Ca neemt toe. Hierdoor wordt te threshold sneller bereikt, waardoor de hartslag omhoog gaat
 • Wat is het effect van noradrenaline op contractiele cellen?
  Via cAMP worden Ca kanalen gefosforyleerd, waardoor ze makkelijker en langer open gaan. Hierdoor krijg je meer calcium in het SR., omdat SERCA (een ATPase die Ca het SR in duwt) actiever wordt en omdat de Ca concentratie in het cytosol hoger is. Hierdoor is er meer Ca in het SR, en wordt het ook sneller opgeruimd na contractie. Dus je contractie is sneller en korter, wat handig is bij een snellere hartslag
 • Wat is het verschil tussen noradrenaline en adrenaline?
  Nora komt van zenuwstelsel en normaal van de bijnier
 • Wat is de invloed van de concentratie van K, Na en Ca op het hartritme?
  Ze hebben invloed op de kanalen, omdat deze voltage gated zijn. Hiermee hebben ze dus indirect invloed op de permeabiliteit
 • Wat is de Einthoven driehoek?
  Drie referentie lijnen die samen ECG kunnen vormen
 • Wat gebeurt er in elk deel van het ECG, P, QRS en T golven?
  P: depolarisatie van SA-knoop, atria depolariseren
  tussen P en Q: atria trekken samen en signaal gaat richting AV knoop
  Q golf: geleiding gaat naar de hartpunt
  R: depolarisatie golf trekt door hele ventrikel vanaf hartpunt, ondertussen repolariseren de atria
  S: hele sterke depolarisatie van de ventrikels
  S-T: systole van ventrikels
  T: depolarisatie van ventrikels, 2e harttoon te horen op tweede helft van T-golf
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Skip deze vraag ook maar
Oke dan als het moet
Skip deze vraag
Deal
Hoe ontstaan longoedemen makkelijker op grote hoogte?
Door vasoconstrictie in de longen en grotere CO wordt de druk in de dunnen longcapillairen veel groter, hierdoor is het heel makkelijk om filtratie plaats te laten vinden in de longen en kunnen dus longoedemen ontstaan
Wat verandert er in je lichaam op grote hoogte?
Hypoxische vasoconstrictie in delen van de longen omdat de pO2 zo laag is. Om toch genoeg O2 binnen te krijgen worden CO en ventilatie verhoogd
Waarom klappen sommige duikende dieren hun alveoli dicht?
Hierdoor wordt de lucht in de longen naar boven geperst in de dode ruimte. Zo kan er geen stikstof of CO2 vergiftiging optreden
Hoe verlagen duikende zoogdieren hun zuurstofgebruikt?
Minimale inspanning bij zwemmen, hartslag verlagen, anaeroob metabolisme verhogen en de bloedtoevoer alleen naar bepaalde delen te laten gaan
Welke aanpassingen gebruiken duikende zoogdieren?
Ze hebben meer bloed, meer ery's in milt en meer myoglobine
Hoe kan hyperventileren voor duiken ervoor zorgen dat je bewusteloos raakt?
De prikkel om boven te komen ontstaat door hoge pCO2. Door hyperventileren wordt je pCO2 zo laag dat dit signaal pas komt nadat je O2 te laag is, waardoor je dan al flauw kan vallen. Dit heet shallow water blackout
Waarom is stikstof gevaarlijk bij duiken?
Stikstof lost normaal niet op in je bloed maar kan dit bij hoge druk wel. Als je vervolgens weer naar boven gaat ontstaan er belletjes die problemen kunnen veroorzaken
Wat weet je over druk bij duiken?
Elke 10 meter onder water stijgt de druk met 1 atmosfeer