Summary Organisatie & management : een fundamentele inleiding in de organisatiekunde

-
ISBN-10 9051895224 ISBN-13 9789051895223
123 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Organisatie & management : een fundamentele inleiding in de organisatiekunde". The author(s) of the book is/are onder van M Coun H de Man. The ISBN of the book is 9789051895223 or 9051895224. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Organisatie & management : een fundamentele inleiding in de organisatiekunde

 • 1 Organisatiekunde: praktijk, kunde en wetenschap

 • Wat is het wetenschappelijke karakter van de organisatiekunde.
  Onder een wetenschap verstaat men over het algemeen een terrein van studie met de volgende kenmerken:
  • een duidelijk omlijnd object van studie
  • een eigen theorievorming
  • een geaccepteerde methodologie.
  Object: het voorwerp van studie waarover de wetenschap uitspraken doet.
  theorie: samenhangend geheel van uitspraken over het object.
  Methodologie: de regels volgens welke onderzoek wordt gedaan.
  Het object van de organisatiekunde is de organisatie, een samenwerkingsverband waarin mensen een gemeenschappelijk doel nastreven, een gemeenschappelijk resultaat produceren. de kern van het begrip organisatie bestaat uit twee complementaire begrippen; taakverdeling (arbeidsdeling) en coördinatie (afstemming).
 • Efficiency veronderstelt effectiviteit. Waar geen resultaten worden geboekt, heeft het weinig zin om naar de inzet van middelen te vragen.
  Organisatie problemen uiten zich in lage effectiviteit en/of efficiency.
 • In welke mate is er in de organisatiekunde sprake van professionalisering.
  Er is een aantal verenigingen op het gebied van de organisatiekunde actief.
  De organisatiekunde krijgt binnen de opleidingen (academisch en HBO) een steeds duidelijker plaats.
 • Wat wordt er bedoeld met de pluriformiteit van de organisatiekunde.
  Organisatiekundige kennis is pluriforme kennis. Het gaat daarbij om een combinatie van theorie, sjablonen voor toepassing, en contextspecifieke en persoonlijke kennis. Pluriformiteit is dus een wezenlijk kenmerk van het vak: pluriformiteit van uitgangspunten, posities en contexten waarin kennis gebruikt wordt.
 • Wat doen organisatiekundigen.
  Organisatiekundigen zijn mensen wier beroep het is om een op kennis gebaseerde bijdrage te leveren aan de analyse en de verandering van organisaties.
  Veel adviseurs hebben specifieke branchekennis en de vaardigheid om juist in één bepaald type organisatie te opereren, met typische problemen en voorkeuren voor typische oplossingen.
 • Organisatieverandering.

  Manieren waarop men veranderingen tot stand kan brengen en welke ingrepen (interventies) daartoe effectief zijn.

 • Organisatieontwerp.
  De verschillende manieren waarop men een organisatie kan inrichten. (vaststelling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Organisatiediagnose.
  Methoden en technieken om zowel het functioneren van een organisatie in beeld te brengen als de mogelijke aangrijpingspunten voor verandering.
 • De regulatieve cyclus van Van Aken.
  Uit een op zichzelf onduidelijke probleemsituatie, een probleemkluwen, waar diverse problemen door elkaar heen spelen en verschillende mensen (probleemhebbers) bij betrokken zijn, wordt een probleem gekozen: probleemkeuze.  Dit probleem wordt geanalyseerd: dit is de fase van diagnose. Op basis van een diagnose wordt een ontwerp gemaakt van een toekomstige situatie: een plan. Op basis van dit plan worden maatregelen genomen: de ingreep. Daarna wordt bekeken in hoeverre de beoogde resultaten zijn bereikt : de evaluatie.
 • Sjablonen.
  Een in hoofdlijnen bekende werkwijze.
 • Een eerste definitie van het begrip organisatie.
  Organisatie:
  Hiermee wordt doelgerichte menselijke samenwerking aangeduid. Er is sprake van taakverdeling en coördinatie.
  Een organisatie heeft een collectief karakter. Verder heeft een organisatie een gemeenschappelijk doel, of een gemeenschappelijk beoogd resultaat.
 • Wat wordt er onder organisatieproblemen verstaan.
  Onder een organisatieprobleem verstaan we een probleem in het functioneren van de organisatie. Er wordt ook wel van een functioneringsprobleem gesproken.
  De manier waarop mensen met elkaar samenwerken, de wijze waarop taken zijn verdeeld en worden afgestemd, de wijze waarop leiding wordt gegeven en dergelijke, leiden niet tot de gewenste resultaten.
 • Efficiency of doelmatigheid.
  Dit betreft de inzet van middelen in verhouding tot het bereikte reultaat. Hoe minder middelen er nodig zijn voor een bepaald resultaat hoe efficiënter er gewerkt wordt.
 • Welke soorten kennis zijn belangrijk in het organisatiekundig handelen.

  1. De organisatietheorie; dit is een reservoir van algemene kennis over organisaties. Het gaat dan om begrippen en redeneringen die onafhankelijk van de specifieke situatie kunnen worden toegepast.
  2. Sjablonen; het geheel van standaard werkwijzen die in de praktische organisatiekunde hun nut hebben bewezen.
  3. Inzicht in de concrete context waarin de organisatiekundige ingrijpt.
 • Effectiviteit of doeltreffendheid.
  Dit is de mate waarin een organisatie haar doelen bereikt.
 • Koppel de deelgebieden van de praktische organisatiekunde aan de regulatieve cyclus van Van Aken.

  Naar analogie van de regulatieve cyclus wordt het aandachtsgebied van de praktische organisatiekunde vaak in drie hoofdgebieden verdeeld: diagnose, ontwerp en verandering.Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.